sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Test Soruları


12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Test Soruları
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Test Soruları,12.Sınıf  Edebiyat Deneme Test Soruları,12.Sınıf  Deneme Test, TEST SORULARI,derskonum.com 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum ailesi olarak buu sayfamızda 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Test Soruları  üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..
Paylaşarak destek olabilirsiniz

TEST 1 AŞAĞIDA 

TEST 2 İÇİN TIKLA


TEST 1 👇👇👇👇

1. Aşağıdakilerden hangisi deneme yazılarının
amaçlarından biri değildir?
A) Bireylerin zaman ve toplum karşısındaki tavrını
felsefeye özgü ciddiyetle ele alması
B) Bilimsel yazılara özgü kesinliğe yer verilmemesi
C) Zevk vererek okuyucuyu düşünmeye yöneltmesi
D) Değişme ve gelişmelerle, zamanın akışını gözden
uzak tutmadan, insanın nasıl kültürlü duruma
geleceğini ifade etmesi
E) Rahat bir yaşam sürmek için insanın nasıl
zenginleşeceğinin yollarını göstermesi


2. Yaşantı insanıdır denemeci. Yaşadıklarını anlatır
o. Yaşamadığı hiçbir şeyi almaz denemesinden
içeri. Onun bir şeyi yaşaması da o şeyle bir bağ
kurması, o şeyi kendi var oluşuna uygun algı, görgü,
bilgi ve duyuş esnekliğinde anlaması demektir.
İnsan sıcaklığını en çok donduran felsefe kuramlarına,
günlük hayatın kalıplarıyla toptan ilgisiz bilim
katılıklarına da el atsa her dokunduğunu kendi
yaşama serüveni yönünden, bu serüvenin bir parçası
ve aşaması olarak benimseyip sindirmekte,
bunları salt nesnel bir bilgi gereği değil, düpedüz
kendi var oluşunun eğilimi ve basıncından ötürü
kendi dünyası içine sokmaktadır. Yaşantı sanatçısıdır
denemeci, yaşadıklarını yazar. Dokunduğu
her şeyi somutlaştırmasının nedeni burdadır işte.
Bu parçada deneme yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Felsefi ve bilimsel konulara değindiğine
B) Hayat deneyimlerini yansıttığına
C) Dili doğru ve güzel kullandığına
D) “Ben” merkezli olarak yazdığına
E) Soyut durumlara somutluk kazandırdığına3. ----, sohbette olduğu gibi içten bir söyleyişe sahiptir
ancak bu yazın türünde daha çok, düşünen
insanın kendi dünyasındaki bütünlüğü, hoşgörüyü
sağlayan, onu sevimli ve tutarlı kılan içtenlik söz
konusudur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Biyografi
B) Deneme
C) Haber yazısı
D) Makale
E) Eleştiri4. Aşağıdakilerden hangisi denemeyle sohbetin
ortak özelliği değildir?
A) Her konuda yazılabilmeleri
B) İçten bir anlatımla kaleme alınmaları
C) Dilin göndergesel işleviyle yazılabilmeleri
D) İnandırıcı ve düşündürücü bir dil kullanmaları
E) Açıklayıcı anlatım türü ile yazılabilmeleri


TEST 2 İÇİN TIKLA
5. Aşağıdaki yazarlardan hangisi deneme türünde
eser vermemiştir?
A) Ahmet Haşim B) Nurullah Ataç
C) Salah Birsel D) Orhan Veli Kanık
E) Suut Kemal Yetkin


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Deneme, inandırıcı ve ufuk açıcı özellikleri
olan bir metin türüdür.
B) Denemede felsefi, sosyolojik, bilimsel, tarihî
temalar bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu
yönü olan bir söyleyişle dile getirilir.
C) Denemenin üslubunu, bayağılaşma noktasına
inmeyen bir içtenlikle terim ve felsefi kavramların
ağırlığından uzak bir ciddiyet belirler.
D) Dünya edebiyatında en tanınmış deneme yazarları
Montaigne ve Francis Bacon’dır.
E) Deneme, bireyin ve toplumun sorunlarını bilimsel
yazılara özgü kesinlikle ele alır.


7. Nedir denemeyi, deneme kılan ayırıcı ve belirleyici
özellikler? Kişisel düşünce, görüş ve izlenim
içeren, bunları bir söyleşme havası içinde kesin
sonuçlara bağlama kaygısı gütmeden işleyen
her yazı, gerçekte deneme sayılabilir mi? Salt
denemeye özgü bir söylem biçimi var mıdır? Nedir
denemenin sınırları? Uzunluk, kısalık yönünden
belirli ölçütlere bağlanabilir mi? Ya öteki türlerle
olan sınırdaşlığı? Sözgelimi denemeyle sohbet,
denemeyle makale, denemeyle köşe yazısı, denemeyle
anı, günlük ya da gezi arasındaki sınırlar
nerede başlar, nerede biter? Bunlar ve bunlara
benzer sorular doğrultusunda bugüne değin kimliği
en çok tartışılan yazınsal türlerden biri olmuştur
deneme.
Bu parçada deneme yazısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi vurgulanmıştır?
A) Özelliklerinin ve sınırlarının tam olarak belirlenememesi
B) Düşüncelerin, kesin sonuçlara bağlanmadan
ortaya konması
C) Makaleye göre daha kısa olması
D) Diğer yazın türleriyle ortak yönlerinin bulunması
E) Kişisel düşünce, görüş ve izlenimlerin söyleşme
havası içinde ele alınması


8. Okura bilgi aktarma, birincil amacı değildir denemenin.
Onu yazınsal kılan da bu yönüdür. Ancak,
bu yanlış anlaşılmasın. Düşünsel dokudan yoksun
bir yazı türü değildir deneme. Onu besleyen
ana ve kılcal damarlar, düşünce yüklüdür. Ancak
kuru, düşünceler değildir bunlar. Yaşantıya dönüştürülmüş,
dahası yaşantının içinden damıtılmış
bilgilerdir. Bu bağlamda deneme bir bilim, felsefe
yazısı olmadığı gibi denemeci de bir bilim adamı,
felsefeci değildir.
Bu parçada deneme yazısının hangi özelliğine
değinilmemiştir?
A) Bilgi verdiğine
B) Düşünce yazısı olduğuna
C) Yaşamdan beslendiğine
D) Bilim ve felsefe yazısı olmadığına
E) Düşünceleri kanıtlama amacı taşımadığına9. Edebiyatta düz yazının kısa türleri arasında yer
alan denemenin başlangıcı Batı edebiyatındadır.
Antik edebiyatın Plutarch, Seneca gibi yazarlarından
esinlenip onları örnek alarak ilk denemeleri
16. yüzyılda ---- kaleme almıştır. Dolayısıyla türün
isim babası odur. “Essais” adını koyarken daha
çok yazış tarzındaki metodu, başka türlü düşünmeyi
deneyişi vurgulamıştır. Sanatçının bu başlık
altında topladığı yazıların türünde olan yazılara
“essais (deneme)” denmesi, yani bu tarzın bir tür
olarak genellik kazanması Fransa’da bu sanatçıdan
yüz yıl sonra, Almanya’da ise iki yüz yıl sonra
söz konusudur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Francis
Bacon
B) Montaigne
C) Alain
D) Andre Gide
E) Goethe


10. “Sorgulama ve yargılama” edimlerinin temelinde
öznel bir yönelim vardır. Denemeciye sınırsız bir
özgürlük kazandırır bu yönelim. Konu seçiminden,
seçilen konunun işleniş biçimine değin alabildiğine
özgürdür denemeci. Ölümden yaşama, yalandan
gerçeğe, sevgiden nefrete, dostluktan yalnızlığa,
doğadan sanata değin denemecinin kapısını
çalamayacağı, sorgulayıp yargılayamayacağı hiçbir
konu yoktur. Bunun için de denemenin “konu
haritası”na hiçbir zaman değişmez sınırlar çizilemez.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Denemecinin, kendi doğrularının dışında da
doğruların varlığını kabul edebildiğine
B) Denemenin öznel bir nitelik taşıdığına
C) Deneme yazılarında konu sınırlamasının olmadığına
D) Deneme yazarının, konunun işlenişinde özgür
olduğuna
E) Denemenin sorgulayıcı bir tür olduğuna


TEST 2 İÇİN TIKLA
11. Yazarın herhangi bir konuda kendi kendisi ile konuşuyormuş
gibi yazdığı kesin hükümlere varmadan
samimi bir üslupla oluşturduğu yazılara ----
denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Fıkra
B) Mektup
 C) Deneme
D) Makale
E) Günlük12. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden
biri değildir?
A) Açık, duru ve akıcı bir anlatım kullanılır.
B) Dil, genelde göndergesel ve heyecana bağlı
işlevlerde kullanılır.
C) Yazar, fikirlerini okura kabul ettirme amacı taşımaz.
D) Anlatıma öznellik hâkimdir.
E) Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın
kesiminin isteklerine cevap verir.13. Deneme, Batı edebiyatında, ---- ile başladı. Türk
edebiyatında ise Tanzimat sonrasında özellikle de
Servetifünun Döneminde karşımıza çıkar. Ancak
asıl gelişmesini Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirir.
Deneme, günümüzde en sevilen türlerden
biridir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Çehov
B) Maupassant
C) Bacon
D) Montaigne
E) Shakespeare


14. Sanırım yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır
o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat
her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek
bilmiyoruz. İnsan dünya işlerini genelde bıraktığını
sanır, oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten
başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek
bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh
nerde bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur. Ev işlerinin
az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını
gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve
pazardan el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından
kurtulmuş olmuyoruz.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.
B) Tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatım türleri kullanılmıştır.
C) Terim ve felsefi kavramlara yer verilmemiştir.
D) Açık, duru ve akıcı bir üslup kullanılmıştır.
E) Öğretici ve düşünsel bir yanı vardır.


15. Mademki ölümün önüne geçilemez, ne zaman gelirse
gelsin. Sokrates’a, “Zalimler seni ölüme mahkum
ettiler.” dedikleri zaman, “Doğa da onları!”
demiş. Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye
dertlenmek ne budalalık! Yüz yıl daha yaşamayacağız
diye ağlamak, yüz yıl önce yaşamadığımıza
ağlamak kadar deliliktir. Bir anda olup biten bir şey
için bu kadar zaman korku çekmek akıl kârı mıdır?
Ölüm, uzun ömürle kısa ömür arasındaki farkı
kaldırır çünkü yaşamayanlar için zamanın uzunu
kısası yoktur.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştiri
B) Deneme
 C) Makale
D) Sohbet
E) Fıkra

TEST 2 İÇİN TIKLA
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Test Soruları,12.Sınıf  Edebiyat Deneme Test Soruları,12.Sınıf  Deneme Test, TEST SORULARI,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk