sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024

10.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024, EDEBİYAT DERS NOTLARI YENİ MÜFREDAT, 10.SINIF EDEBİYAT KONULARI, 10.SINIF EDEBİYAT KONU ANLATIMI YENİ MÜFREDAT, 10.sınıf edebiyat konu anlatımı pdf 10. sınıf edebiyat konuları 1. dönem 10. sınıf türkçe konuları yeni müfredat 10.sınıf edebiyat konuları meb 10. sınıf edebiyat müfredatı yıllık plan 11.sınıf edebiyat konuları 10.sınıf edebiyat 2.dönem konuları 10. sınıf edebiyat sınav konuları

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 

10. SINIF

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ TEMA DAČILIMI

İşlemler

1. TEMA

2. TEMA

3. TEMA

4. TEMA

Sözün Ezgisi

Kelimelerin Ritmi

Dünden Bugüne

Nesillerin Mirası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SINIF

 

Temaların Doğası

 

Türk Dili ve Edebiyatında Değişim ve Dönüşüm

 

 

 

 

 

 

Metin Tahlili

Okuma

Koşuk

Ara Metin: Koşma

Türkü

Ara Metin: Ninni

Dinleme/İzleme Çok modlu metin (Masal)

Okuma

Gazel

Şiir (Saf şiir)

Dinleme/İzleme Çok modlu metin (Sohbet)

Okuma

Destan

Ara Metin: Halk Hikâyesi

Mesnevi

Dinleme/İzleme

Çok modlu metin

(Fabl)

Okuma

Dede Korkut Hikâyeleri

Şiir: Tanzimat Dönemi’nden

Ara Metin: Roman (Servetifünun Dönemi’nden)

Ara Metin:

Şiir (Fecriati Dönemi’nden)

Dinleme/İzleme

Çok modlu metin

(Hikâye-Millî Edebiyat Dönemi’nden)

 

 

 

Edebiyat Atölyesi

Konuşma

Bir şiir dinletisi ha- zırlayıp sunabilme

Yazma

Dinlediği masalı film şeridi hâline getirebilme

Konuşma

İz bırakmış şah- siyetlerin edebî yönünü tanıttığı bir podcast hazırlaya- bilme

Yazma

Bilgilendirici bir metni edebî metne dönüştürebilme

Konuşma

Türk destan- larıyla ilgili bir sunum yapa- bilme

Yazma,

Temaya uygun bir fabl yaza- bilme

Konuşma

Dede Korkut Hikâyeleri’nden birini seçip canlandırabilme

Yazma

Dinlediği hikâyeyi şiir hâline getirebilme
 

 

Öğrenme Çıktı Sayısı

Süre

TEMA

 

Ders Saati

Yüzde Oranı (%)

SÖZÜN EZGİSİ

22

43

24

KELİMELERİN RİTMİ

22

43

24

DÜNDEN BUGÜNE

22

43

24

NESİLLERİN MİRASI

22

43

24

OKUL TEMELLİ PLANLAMA

-

8

4

TOPLAM

88

180

100                  10. sınıf içerik olarak Türk edebiyatında yaşanan değişim dönüşüm ve kırılma noktalarına odaklandığından Kâş- garlı Mahmud, Hoca Ahmet Yesevî, Ali Şîr Nevayî, Yûsuf Has Hâcib gibi isimler başta olmak üzere Türk edebiya- tındaki dönemsel kırılmaları temsil eden sanatçıların eserlerinin öğrencilerle buluşması sağlanmalıdır.

                    Divan edebiyatından seçilen eserlerin bu dönemin önde gelen sanatçılarına (Âşık Paşa, Gülşehrî, Ahmedî, Şeyhî, Hayâlî, Fuzûlî, Taşlıcalı Yahyâ, Bâkî, Nefî, Nâbî, Nedîm, Şeyh Gâlib vd.) ait olmasına ve divan edebiyatında kendi türünü temsil eden önemli eserler arasında (Hüsrev ü Şirin, Harnâme, Vesîletü’n Necât, Ashâb-ı-Kehf, Yûsuf u Züleyhâ, Leylâ  Mecnûn, Hüsn ü Aşk, Evliya Çelebi Seyahâtnamesi, Mir’âtü’l-memâlik, Su Kasidesi vb. ) yer almasına dikkat edilmelidir.

                    Ara metin olarak ele alınacak olan halk hikâyelerinin seçiminde destan tipi (Hz. Ali Cenknâmeleri, Battalnâme, Saltuknâme, Danişmendnâme, Köroğlu, Kirmanşah vb.) ve aşk temalı (Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin, Ercişli Emrah, Arzu ile Kamber, Âşık Garip vb.) olmak üzere farklı tarzlarda yazılmış halk hikâyesi örneklerinden yarar- lanılmalıdır.


 • Temalar arasında ve her sınıf düzeyinde bir örüntü kurulmaya çalışılmıştır. Her tema, 2 okuma ve 1 dinleme/izleme metni üzerinden kurgulanmıştır. Öğrencilerin farklı metin türleriyle karşılaşabilmesi için metin tahlilinde, özellikle okuma be- cerisinde, ara metinlere yer verilerek metinler arası ilişki kurulması hedeflenmiştir.Temalarda yer alacak ara metinler belirtilmiştir.

 • Edebiyat atölyesinde öğrencinin karşılaşabileceği etkinlikleri çeşitlendirmek amacıyla ana ve ara türlerin verilmesine, metin tahlilindeki içerik ile eş güdümlülük sağlanmasına dikkat edilmiştir. Temada yer verilecek metinlere yönelik açık- lama parantez içinde belirtilmiştir. Temada ana metinlerle ilişkilendirilecek ara metinler ise “Ara metin: ... “ şeklinde tabloda ifade edilmiştir.

 • Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

 • • Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve öğrenme profillerine uygun ola- rak öğrenme etkinlikleri düzenlenmelidir. Öğrenciyi aktif kılacak farklı öğretme-öğrenme yöntem ve teknikleri (örneğin 5E modeli, okuma çemberi, farklılaştırılmış öğretim, tartışma yöntemleri vb.) kullanılmalıdır.

 • • Anlamlı ve Bağlama Dayalı Öğrenme: Öğrencilerin günlük hayat deneyimlerinden yola çıkarak anlamlı öğrenme deneyimleri sunulmalıdır. Öğrenme ortamı öğrencinin edindiği bilgi, beceri ve tutumu kendi yaşantısında kullan- masına fırsat verecek şekilde düzenlenmelidir.

 • • Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi: Öğretim süreci; öğrencilerin edinmesi gereken temel bilgi, beceri, değer ve tutumlar üzerine odaklanmalıdır.

 • • Öğrenci Katılımı ve Etkileşimi: Öğrenme süreci öğrencilerin aktif katılımını destekleyecek şekilde planlanma- lıdır. Dersin başlangıcı, öğrencilerin dikkatini çekecek nitelikte ve öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek üzere kurgulanmalıdır. Bu süreçte öğrencinin konuya ilişkin hem ön bilgileri belirlenmeli hem de derse ilişkin öğrenci motivasyonu sağlanmalıdır. İçerik, öğrencinin bilgiyi keşfetmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Özellikle bilginin keşfedilmesinde ve inşa edilmesi sürecinde öğrencilerin birbirleri arasında etkileşim hâlinde olması sağlanmalı böylece öğrenciler arasında deneyim paylaşımı desteklenmelidir. Dersin sonunda öğrencinin öğrendiği bilgi, beceri ve tutumu yaşamına aktarmasını destekleyecek etkinliklere yer verilmelidir.

 • • Farklılaştırılmış Öğretim: Öğrencilerin farklı öğrenme hızları, beceri düzeyleri ve ilgi alanları göz önünde bulun- durularak öğretim içeriği, süreç ve ürünler çeşitlendirilmelidir.

 • • Değerlendirme ve Geri Bildirim: Sürekli ve adil bir değerlendirme süreci tasarlanmalı, öğrencilere etkili geri bil- dirim sağlanmalı ve bu geri bildirim öğrenme sürecini destekleyici olmalıdır.

 • • Öğrenci Çeşitliliği: Öğrencilerin farklı hazır bulunuşluklara, yeteneklere, öğrenme profilline ve kültürel geçmişe sahip olduğu kabul edilmeli ve öğretme-öğrenme sürecinde söz konusu bireysel farklılıklar dikkate alınarak öğ- retim ortamı çeşitlendirilmelidir. Öğretimin çeşitlendirilmesi için öğrencilerin bireysel farklılığını destekleyecek yöntem ve tekniklerden yararlanılmalıdır.


 • • Esneklik: Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, materyallerin seçiminde ve öğretim sürecinde öğrenci ihti- yaçlarına göre esnek olunması önemlidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk