sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024

9.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024, EDEBİYAT DERS NOTLARI YENİ MÜFREDAT, 9.SINIF EDEBİYAT KONULARI, 9.SINIF EDEBİYAT KONU ANLATIMI YENİ MÜFREDAT,9.sınıf edebiyat konu anlatımı pdf 9.sınıf edebiyat 2.dönem 1.yazılı konuları 9.sınıf edebiyat 1.dönem konuları pdf 9.sınıf edebiyat müfredatı meb 9. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı konuları 2024 9. Sınıf Edebiyat Sınav Konuları 9. Sınıf Edebiyat Konuları PDF 9.sınıf edebiyat 2.dönem konuları

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.SINIF EDEBİYAT DERS KONULARI YENİ MÜFREDAT 2024 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız
 

 

9.

SINIF

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ TEMA DAČILIMI

İşlemler

1. TEMA

2. TEMA

3. TEMA

4. TEMA

Sözün İnceliği

Anlam Arayışı

Anlamın Yapı Taşları

Dilin Zenginliği

 

 

 

 

 

9. SINIF Temaların Doğası

Edebiyat ile Tanışma

 

 

 

Metin Tahlili

Okuma Şiir Deneme

Dinleme/İzleme Çok modlu metin (Mülakat)

Okuma Hikâye Anı

Dinleme/İzleme Çok modlu metin (Şiir)

Okuma

Hikâye

Ara Metin: Şiir Gezi yazısı

Dinleme/İzleme Çok modlu metin (Belgesel)

Okuma

Roman

Ara Metin: Tiyatro Eleştiri

Dinleme/İzleme Çok modlu metin (Otobiyografi)

 

 

 

 

Edebiyat Atölyesi

Konuşma

Deneme metin- lerinden hareketle fikir geliştirme tekniklerini kulla- narak bir konuş- ma yapabilme

Yazma

Okuduğu şiiri bir betimleme paragrafı olarak yazabilme

Konuşma

Hikâyedeki bir karakteri tanıtan bir sunum hazır- layabilme

Yazma

Temaya uygun bir şiir yazabilme

Konuşma

Okuduğu metin- lerdeki mekânları kendi çevresin- deki mekânlarla karşılaştıran bir konuşma yapa- bilme

Yazma

Belgeseli infogra- fik metne dönüş- türebilme

Konuşma

Sosyal medya dilini edebî dilin özellikleri açısın- dan eleştiren bir sunum hazırlaya- bilme

Yazma

Otobiyografisini yazabilme


 •  

   

  Öğrenme Çıktı Sayısı

  Süre

  TEMA

   

  Ders Saati

  Yüzde Oranı (%)

  SÖZÜN İNCELİČİ

  16

  43

  24

  ANLAM ARAYIŞI

  15

  43

  24

  ANLAMIN YAPI TAŞLARI

  14

  43

  24

  DİLİN ZENGİNLİČİ

  22

  43

  24

  OKUL TEMELLİ PLANLAMA

  -

  8

  4

  TOPLAM

  67

  180

  100

 •                     Seçilen metinlerde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek unsurlar bu lunmamalıdır.


                      Seçilen metinler öğrencilerin üst düzey becerilerinin gelişimini destekleyecek nitelikte olmalıdır.

                      Seçilen metinler öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve öğrenciye estetik duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır.

                      Hazırlık ve 9. sınıf metin seçiminde Cumhuriyet Dönemi ve günümüz edebiyatı dikkate alınmakla birlikte öğren- cilerin Yûnus Emre, Âşık Veysel, Mehmet Âkif Ersoy gibi sanatçıların eserleriyle karşılaşmaları da sağlanmalıdır.


 • Temalar arasında ve her sınıf düzeyinde bir örüntü kurulmaya çalışılmıştır. Her tema, 2 okuma ve 1 dinleme/izleme metni üzerinden kurgulanmıştır. Öğrencilerin farklı metin türleriyle karşılaşabilmesi için metin tahlilinde, özellikle okuma be- cerisinde, ara metinlere yer verilerek metinler arası ilişki kurulması hedeflenmiştir.Temalarda yer alacak ara metinler belirtilmiştir.

 • Edebiyat atölyesinde öğrencinin karşılaşabileceği etkinlikleri çeşitlendirmek amacıyla ana ve ara türlerin verilmesine, metin tahlilindeki içerik ile eş güdümlülük sağlanmasına dikkat edilmiştir. Temada yer verilecek metinlere yönelik açık- lama parantez içinde belirtilmiştir. Temada ana metinlerle ilişkilendirilecek ara metinler ise “Ara metin: ... “ şeklinde tabloda ifade edilmiştir.

 • Öğretme-Öğrenme Uygulamaları

 • • Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve öğrenme profillerine uygun ola- rak öğrenme etkinlikleri düzenlenmelidir. Öğrenciyi aktif kılacak farklı öğretme-öğrenme yöntem ve teknikleri (örneğin 5E modeli, okuma çemberi, farklılaştırılmış öğretim, tartışma yöntemleri vb.) kullanılmalıdır.

 • • Anlamlı ve Bağlama Dayalı Öğrenme: Öğrencilerin günlük hayat deneyimlerinden yola çıkarak anlamlı öğrenme deneyimleri sunulmalıdır. Öğrenme ortamı öğrencinin edindiği bilgi, beceri ve tutumu kendi yaşantısında kullan- masına fırsat verecek şekilde düzenlenmelidir.

 • • Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi: Öğretim süreci; öğrencilerin edinmesi gereken temel bilgi, beceri, değer ve tutumlar üzerine odaklanmalıdır.

 • • Öğrenci Katılımı ve Etkileşimi: Öğrenme süreci öğrencilerin aktif katılımını destekleyecek şekilde planlanma- lıdır. Dersin başlangıcı, öğrencilerin dikkatini çekecek nitelikte ve öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek üzere kurgulanmalıdır. Bu süreçte öğrencinin konuya ilişkin hem ön bilgileri belirlenmeli hem de derse ilişkin öğrenci motivasyonu sağlanmalıdır. İçerik, öğrencinin bilgiyi keşfetmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Özellikle bilginin keşfedilmesinde ve inşa edilmesi sürecinde öğrencilerin birbirleri arasında etkileşim hâlinde olması sağlanmalı böylece öğrenciler arasında deneyim paylaşımı desteklenmelidir. Dersin sonunda öğrencinin öğrendiği bilgi, beceri ve tutumu yaşamına aktarmasını destekleyecek etkinliklere yer verilmelidir.

 • • Farklılaştırılmış Öğretim: Öğrencilerin farklı öğrenme hızları, beceri düzeyleri ve ilgi alanları göz önünde bulun- durularak öğretim içeriği, süreç ve ürünler çeşitlendirilmelidir.


 • • Değerlendirme ve Geri Bildirim: Sürekli ve adil bir değerlendirme süreci tasarlanmalı, öğrencilere etkili geri bil- dirim sağlanmalı ve bu geri bildirim öğrenme sürecini destekleyici olmalıdır.

 • • Öğrenci Çeşitliliği: Öğrencilerin farklı hazır bulunuşluklara, yeteneklere, öğrenme profilline ve kültürel geçmişe sahip olduğu kabul edilmeli ve öğretme-öğrenme sürecinde söz konusu bireysel farklılıklar dikkate alınarak öğ- retim ortamı çeşitlendirilmelidir. Öğretimin çeşitlendirilmesi için öğrencilerin bireysel farklılığını destekleyecek yöntem ve tekniklerden yararlanılmalıdır.


 • • Esneklik: Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, materyallerin seçiminde ve öğretim sürecinde öğrenci ihti- yaçlarına göre esnek olunması önemlidir.


  Yorum Gönder

  Daha yeni Daha eski

  sponsor reklamı

  SPONSOR REKLAMI

  derskonumesnk