sponsorlu reklam Admatic -sponsor

HALK EDEBİYATI TEST PDF, AYT EDEBİYAT

HALK EDEBİYATI TEST PDF AYT EDEBİYAT, HALK EDEBİYATI TEST PDF, HALK EDEBİYATI TEST PDF YKS EDEBİYAT, TESTLER,

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

 

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

 

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için HALK EDEBİYATI TEST PDF, AYT EDEBİYAT üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınızTEST-1

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı / Halk Edebiyatı

1. Halk edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A) Aşık olabilmek için aşk badesi içme, bir ustanın yanında yetişme, saz çalma gibi bazı gelenekler vardır.

B) şiirlerin belli bir başlığı yoktur, şiirler nazım biçimleriyle adlandırılmıştır.

C) Genellikle yarım uyak ve redif kullanılmıştır.

D) Nazım birimi beyit olup dörtlükle yazılan nazım biçimleri de vardır.

E) şiirler bağlama denen saz eşliğinde söylenmiştir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının ge­nel özelliklerinden biri değildir?

A) Aşk, doğa sevgisi, güzellik, ayrılık ve ölüm gibi konular işlenmiştir.

B) Bütün ürünler hece ölçüsüyle oluflturulmufltur.

C) Genellikle süsten uzak, yalın söyleyışi vardır.

D) Genellikle yarım kafiye kullanılmış, cinaslara yer verilmıştir.

E) şiirler “saz şairi” ya da “aşık” denen kışilerce “bağlama” adı verilen bir sazla söylenmiştir.

 

3. Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni

Yukarıdaki dörtlüğün nazım flekli düflünül-düğünde bu dörtlük hangi halk şairine ait ola­bilir?

A) Yunus Emre

B) Pir Sultan Abdal

C) Karacaoğlan

D) Mevlana

E) Hacı Bektafl-ı Veli

 

4. 16. yüzyılda yaşamış bir halk şairidir. Özgürlüğün, başkaldırının, kavganın sembolüdür. Kahraman-lık, yiğitlik, doğa sevgisi gibi konuları işlemıştir. Koçaklamalarıyla meflhurdur. “Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu” diyen ozanımızdır.

Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan

B) Dadaloğlu

C) Aşık Veysel

D) Seyrani E) Köroğlu

 

5. 17. yüzyılda yaşamış bir halk ozanıdır. Yeniçe­ridir, pek çok savaşa katılmıştır. Bundan dolayı şiirlerinde tarihi konulara, savafllara fazlaca yer verilmıştir. “Genç Osman” adına yazdığı destan önemli destanlardandır.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Bayburtlu Zihni

B) Gevheri

C) Erzurumlu Emrah

D) Aşık Ömer

E) Kayıkçı Kul Mustafa

 

6. Karacaoğlan ve Köroğlu’nda aşağıdaki özel­liklerden hangisi ortaktır?

A) Sadece aşk konusu işlemeleri

B) Aynı yerde yaşamaları

C) Koçaklama türünde eser yazmaları

D) Bütün şiirlerini heceyle yazmaları

E) şiirlerde dini motişere yer vermeleri

 

 

7. “Budalaname ve Mugalataname” adlı eserin sa­hibi tekke edebiyatı şairi aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Kaygusuz Abdal

B) Pir Sultan Abdal

C) Hacı Bektafl Veli

D) Hacı Bayram Veli

E) Yunus Emre

 

8. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı ozan-larından değildir?

A) Köroğlu

B) Karacaoğlan

C) Dertli

D) Ahmedi

E) Aşık Ömer

 

9. Halk şairleri, şiirlerini dörtlük nazım birimleriy­le oluflturup hece ölçüsünü kullanarak sade bir dille yazmışlardır. Bazı saz şairleri de divan edebiyatından etkilenerek hecenin yanı sıra aru­zu da kullanmışlardır.

Aşağıdaki saz şairlerinden hangisi aruzu hiç kullanmamıştır?

A) Aşık Ömer

B) Gevheri

C) Dertli

D) Seyrani

E) Dadaloğlu

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Karacaoğlan ile Da-daloğlu’nun ortak özelliğidir?

A) Aynı yüzyılda yaşamaları

B) Özellikle koçaklama türünde şiir söylemeleri

C) Divan edebiyatından etkilenmeleri

D) Aruzu hiç kullanmamaları

E) Tasavvuftan etkilenmeleri

 

11. 17. yy. da yaşamıştır. Saz şairleri içinde en çok şiir yazan aşıktır. Divan edebiyatından etkilenerek hecenin yanı sıra aruzu da kullanmıştır. Bu yö­nüyle kendinden sonraki aşıkları da etkilemıştir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Dertli

B) Karacaoğlan

C) Aşık Ömer

D) Seyrani

E) Dadaloğlu

 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisi tekke edebiya-tına ait bir şiirden alınmış olamaz?

A) Ben günahımca yanam

Rahmet suyundan yanam

‹ki kanat takınam, biraz uçasım gelir

B) Güçtür kati Hakk’ın yolu dergahı hem gayet ulu

Sıdk ile olmazsam kulu etmez yolu asan sana

C) Çıkmış ‹slam bülbülleri

Öter Allah deyü deyü

D) Ela gözlerine kurban olduğum

Yüzüne bakmaya doyamadım ben

E) Evliyadan gelen kelam

Okunan Kuran değil mi

 

 

13. Aşağıdaki şairlerden hangileri divan edebi-yatından etkilenerek aruz ölçüsünü de şiir-lerinde kullanmıştır?

A) Karacaoğlan - Seyrani

B) Gevheri - Köroğlu

C) Yunus Emre - Dadaloğlu

D) Dadaloğlu - Karacaoğlan

E) Dertli - Yunus Emre

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, anonim halk edebiya­tının belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) İlk söyleyeni, yaratıcısı belli değildir.

B) Atasözleri ve deyimler bu ürünler arasında yer alır.

C) Bu ürünler halk tarafından bir süreç içinde oluşturulmuştur.

D) Ürünleri; din ve tasavvuftan etkilenerek oluş­muştur.

E) Bu edebiyatta kullanılan türlerden biri de tür­küdür.

 

 

15.

Hey dağlar, hey dağlar

Bolu'nun dağları hey

Savulun geliyorum, hey Bolu Beyleri

Orhan Veli'nin "Yol Türküleri" adlı şiirinden alı­nan bu dizeler hangi şairimizin söyleyiş özel­liğini andırıyor?

A) Köroğlu

B) Dadaloğlu

C) Bayburtlu Zihni

D) Pir Sultan Abdal

E) Karacaoğlan

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, Karacaoğlan'ın koş­malarında görülen özelliklerden biri değildir?

A) Tasavvuf motışerine yer vermesi

B) Doğayı ve doğa sevgisini dile getirmesi

C) Dilinin sade, anlatımının senli-benli olması

D) Genellikle aşkı konu edinmesi

E) Sevgililerini, özellikleriyle bir bir sayması

 

 

17. Dadaloğlu'nun edebi kişiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirlerinde en çok yiğitlik, sevda ve doğa te­malarını işlemiştir.

B) Karacağlan ve Köroğlu geleneğini XIX. yüz­yılda yaşatmıştır.

C) Şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir.

D) Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini divanında toplamıştır.

E) Şiirlerini yalın bir dille söylemiştir.

 

 

 

TEST-2

1. Aşağıdakilerden hangisi aşık edebiyatının bir özelliğidir?

A) En yaygın nazım türü olarak mani kullanılır.

B) Hece ve aruz ölçüsü sanatçılar tarafından kullanılmıştır.

C) Eserlerini hazırlıksız söyledikleri için ağırlıklı olarak yarım kafiyeyi kullanmışlardır.

D) Aşıklar şiirlerinde yalnızca aşk konusu işle­mişlerdir.

E) Bu edebiyatın kurucuları, kendilerini dini öğ­retileri halka yaymaya adamışlardır.

 

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Semailer, aşk ve doğa konusunu işlediğinden duygusal şiirlerdir.

B) Günümüzdeki hikaye ve romanın yerini eski­den halk hikayeleri tutmaktaydı.

C) Halk şiiri geleneği günümüze kadar dil, ahenk ve şekil özelliklerini koruyarak gelmiştir.

D) Hikayeci aşıkların anlattığı halk hikayelerinde manzum parçalar saz eşliğinde söylenir.

E) 17. yüzyıl aşıklarından Dadaloğlu, koşma, varsağı, destan ve türkü tarzında yazdığı şiir­leri ile tanınmıştır.

 

 

3. Koç yiğitler bu kış burada kışlasın

Yılandilli eğri hançer işlesin

Kafir düşman el amana başlasın

Kaçanı göndermen, basın kılıcı

Bu dörtlük aşağıdaki aşıklardan hangisine ait olabilir?

A) Erzurumlu Emrah

B) Karacaoğlan

C) Bayburtlu Zihni

D) Köroğlu

E) Sümmani

 

 

HALK EDEBİYATI TEST PDF AYT EDEBİYAT, HALK EDEBİYATI TEST PDF, HALK EDEBİYATI TEST PDF YKS EDEBİYAT, TESTLER,
HALK EDEBİYATI TEST PDF AYT EDEBİYAT, HALK EDEBİYATI TEST PDF, HALK EDEBİYATI TEST PDF YKS EDEBİYAT, TESTLER,

4. Dörtlüklerden meydana gelen bu şiirler hece öl­çüsüyle söylenir. Son mısra tekrar edilir. Küçük çocukları uyutmak için söylenen ezgili halk şiirle­ridir. Kültürümüzün yaşayan lirik unsurlarıdır.

Bu parçada tanıtılan nazım biçimi aşağıdaki­lerden hangisinin içinde yer alır?

A) Tekke edebiyatı

B) Divan edebiyatı

C) Anonim halk edebiyatı

D) Aşık edebiyatı

E) Milli Edebiyat

 

 

5. Aşağıdaki eser - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mesnevi - Pir Sultan Abdal

B) Risaletü'n Nushiyye - Yunus Emre

C) Genç Osman Destanı - Kayıkçı Kul Mustafa

D) Budalaname - Kaygusuz Abdal

E) Dostlar Beni Hatırlasın - Aşık Veysel

 

 

6. (I) 17. yüzyıl saz şairlerindendir. (II) Aşıklık ge­leneğinde usta kabul edilen ünlü bir halk şairidir. (III) Saz şairleri arasında en çok şiir bırakan odur. (IV) Şiirlerinin tamamını hece ölçüsüyle yazmıştır. (V) Asıl ününü koşma, semai, destan ve varsağı tarzında yazdığı şiirleriyle kazanmıştır.

Aşık Ömer'le ilgili olarak, yukarıdaki numa­ralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğru değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi aşık edebiyatının temsilcisi değildir?

A) Dadaloğlu

B) Seyrani

C) Bayburtlu Zihni

D) Kayıkçı Kul Mustafa

E) Pir Sultan Abdal

 

 

 

8. 1862 yılında Erzurum'un Narman ilçesinin Sa­mikale köyünde doğmuştur. Rüyada karşılaştığı Gülperi'yi bulabilmek için Kafkasya, İran, Kırım ve Afganistan'ı gezip dolaşmıştır. Söylediği şiirlerin edebi değeri oldukça yüksektir. Doğu Anadolu'da halkın en çok sevdiği aşıklardan biri olmuştur. Dini konulu şiirlerinde ve divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazdığı şiirlerinde dil daha ağır, halk edebiyatı nazım şekilleriyle söylediği aşk, güzel­lik, tabiat ve nasihat konulu şiirlerinde daha sade bir dil kullanmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Kayıkçı Kul Mustafa

B) Sümmani

C) Murat Çobanoğlu

D) Aşık Veysel

E) Seyrani

 

 

9. Nazım türleri ve bu türlerle birlikte anılan şairlerin verildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Koçaklama – Köroğlu

B) İlahi – Yunus Emre

C) Güzelleme – Kaygusuz Abdal

D) Taşlama – Seyrani

E) Nefes – Pir Sultan Abdal

 

 

10. Ortak halk şiiri üslubunu aşarak kendine has üs­luba ulaşmıştır. Gerek divan gerek halk şiirinde en çok işlenen temalardan biri de insan ömrünün sınırlılığıdır. İnsan, faniliğinden her çağda tedirgin olmuş, çaresiz boyun eğdiği bu kaderi çok zengin teşbih ve çağrışımlarla şiirlere aktarmıştır. O, bu temi yeni bir soluk, kendine ait bir üslup ve etkili bir beste ile şiirleştirmiştir. Onun Türk şiirinde ay­rıcalıklı yerini sağlayan şiirlerinden biri de dünya­nın faniliğini işlediği "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı şiiridir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Ruhsati

B) Seyrani

C) Köroğlu

D) Aşık Veysel

E) Hacı Bayram Veli

 

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?

A) Halk şiiri çoğunlukla anonimdir. Divan şiiri ise anonim değildir.

B) Halk edebiyatında şairlerin şiirlerini topladığı defterlere cönk adı verilir.

C) Aşık edebiyatında güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt gibi nazım biçimleri kullanıl­mıştır.

D) 17. yüzyılda yetişen şehirli aşıklar, divan şair­lerine özenerek hecenin yanında aruz veznini de kullanmışlardır.

E) Halk şiirinde hece ölçüsü kullanılırken divan şiirinde aruz ölçüsü kullanılır.

 

 

 

12. Hem 17. yüzyıl Türk saz şiirinin hem de genel an­lamda saz şiirimizin önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim görmüş, yaşadığı devirde ün salmış, divan şairlerince de bilinen yaygın bir şöhreti var­dır. Koşma, semai ve türkülerinde divan şiirinin etkileri görülür. Çok söyleyen çok yazan bir şair olup hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleri vardır. Şiirlerinin büyük çoğunluğunda aşk temasını işlemiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Dadaloğlu

B) Karacaoğlan

C) Seyrani

D) Kayıkçı Kul Mustafa

E) Gevheri

 

 

13. Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Müzekki'n Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

B) Sazımdan Sesler – Aşık Veysel

C) Makalat – Hacı Bektaş-ı Veli

D) Fihi Ma Fih – Aşık Ömer

E) Sergüzeştname – Bayburtlu Zihni

 

 

14. (I) Şiirlerinin tamamı hece ölçüsüyle olup bunlar­da pek bir sanat endişesi görülmez. (II) İşlediği konu büyük ölçüde Avşar aşiretinin hayatıdır. (III) Bu hayat tarzı içerisinde aşk, yurt güzellemele­ri ve göçer hayatı gibi konulara da yer vermiştir. (IV) Aşk konulu şiirlerinde Karacaoğlan'ı, koçak­lamalarında Köroğlu'nu andıran bir söyleyişi var­dır. (V) Şiirlerinde sade bir Türkçe kullanan aşık, halk şiirinin son büyük ustası olarak kabul edilir.

Dadaloğlu ile ilgili olarak, yukarıdaki numa­ralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğru değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

15. (I) Şiirleri dil olarak incelendiğinde Toroslarda yaşayan Türkmen aşiretlerinden olduğu anlaşıl­maktadır. (II) En önemli özelliği aşk şairi olması­dır. (III) Aşk, ayrılık, gurbet şiirlerinin ana teması­dır. (IV) Aruzla da yazmakla beraber asıl şöhretini heceyle söylediği şiirleriyle sağlamıştır. (V) Şairin türkü diye bilinen şiirleri, dilden dile günümüze kadar gelmiştir.

Karacaoğlan ile ilgili olarak, yukarıdaki numa­ralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğru değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

 

16. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç için­de belirtilen kişiyle ilgili değildir?

A) Şiirlerinde Sivas ve çevresinden alınmış yer adlarıyla bu çevrenin sosyal hayatını anlatan olaylar yer almaktadır. (Pir Sultan Abdal)

B) Risaletü'n Nushiyye isimli 573 beyitten oluşan bir mesnevisi vardır. (Yunus Emre)

C) Asıl adı Ruşen Ali olan aşağımız, halk şairle­rimiz içerisinde kavganın ve özgürlüğün sem­bolüdür. (Köroğlu)

D) Divan kültüründen uzak, halk kültürünün ve halk edebiyatımızın özelliklerini taşıyan şiirler söylemiştir. (Aşık Ömer)

E) Genellikle din dışı konularda şiir söyleyen şair, tasavvuftan etkilenmemiştir. (Karacaoğlan)

 

HALK EDEBİYATI - I

1.

D

2.

B

3.

A

4.

E

5.

E

6.

D

 

7.

A

8.

D

9.

E

10.

D

11.

C

12.

D

 

13.

E

14.

D

15.

A

16.

A

17.

D

 

 

 

HALK EDEBİYATI - II

1.

B

2.

E

3.

D

4.

C

5.

A

6.

D

7.

E

8.

B

9.

C

10.

D

11.

C

12.

E

13.

D

14.

E

15.

D

16.

D

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk