sponsorlu reklam Admatic -sponsor

DİVAN EDEBİYATI TEST PDF, AYT EDEBİYAT

DİVAN EDEBİYATI TEST PDF AYT EDEBİYAT, DİVAN EDEBİYATI TEST PDF, DİVAN EDEBİYATI TEST PDF YKS EDEBİYAT, TESTLER, Divan Edebiyatı 100 Soru PDF, Divan Edebiyatı soruları PDF, Divan Edebiyatı Çıkmış Sorular PDF, Divan edebiyatı nazım biçimleri Test PDF, Divan Edebiyatı ÇIKMIŞ Sorular, AYT Edebiyat Test PDF,AYT Divan edebiyatı Çıkmış sorular, Divan Edebiyatı çıkmış sorular Online

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

 

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

 

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için DİVAN EDEBİYATI TEST PDF, AYT EDEBİYAT üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

TEST-1

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı / Divan Edebiyatı

 

TEST-1

 

 

1. I. Nazım birimi beyittir.

II. Şiirler, nazım biçimlerine göre adlandırılır.

III. Konudan çok, konunun işlenişi önemlidir.

IV. Gazel, kaside, mesnevi, müstezad gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

V. Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde yarım uyak kullanılmıştır.

Yukarıda divan edebiyatıyla ilgili söylenenler­den hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özellik­lerinden değildir?

A) Dil, Arapça ve Farsça sözcüklerle ve bu dille­rin kurallarıyla oldukça ağırlaşmıştır.

B) Şiirde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

C) Şiirde daha çok tam ve zengin uyak kulla-nılmıştır.

D) Halkın sorunları, toplumsal temalar sıkça işlenen konular arasındadır.

E) Anlatım süslü ve sanatlıdır.

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

B) Önemli olan söyleyiş değil içeriktir.

C) Konu bütünlüğünden çok, beyit bütünlüğüne önem verilmiştir.

D) "Sanat, sanat içindir." anlayışı hakimdir.

E) Nazım birimi beyittir.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yan-lışlığı yapılmıştır?

A) Divan edebiyatında önemli olan içerik değil biçim güzelliğidir.

B) Mesnevi, her beytin kendi içinde uyaklı olduğu nazım biçimidir.

C) Bir kasidenin ilk beyti kendi arasında kafiyelidir.

D) Divan edebiyatında "Seyahatname" nazım türünde bir eserdir.

E) Bir gazelin son beytine makta adı verilir.

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı için söylenemez?

A) Mecazlardan, söz sanatlarından çokça yarar-lanılmıştır.

B) Parça güzelliğine önem verilmiştir.

C) Kafiye anlayışı kulak içindir.

D) Genellikle bireysel konular işlenmiştir.

E) Nazım birimi beyittir, dörtlüklerle yazılan şiirler de vardır.

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirle­yici özelliklerinden değildir?

A) Önemli olan konu değil, konunun işleniş biçi­midir.

B) Edebi sanatlara sıkça yer verilmiştir.

C) Soyutlamaya dayalı bir edebiyattır.

D) Nazım birimi beyittir, genellikle zengin uyak kullanılır.

E) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilir.

7. Divan edebiyatında bir şairin şiirine, başka bir şair tarafından aynı ölçü, uyak ve redişe şaka yollu yazılan benzeri ---- olarak adlandırılır.

 

 

Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) tezkire B) tehzil C) fütüvvetname

D) tahmis E) münşeat

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin özel­liklerinde biri değildir?

A) Sade, orta, süslü nesir olmak üzere üçe ay-rılır.

B) Divan nesrinde nesir yazarlarına münşi denir.

C) Süslü nesirde söz oyunları ve seciler faz-lacadır.

D) Noktalama işaretleri kullanılmıştır.

E) Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Nergisi nesir tü­ründe eser vermiştir.

 


9. Türk ve İran edebiyatını çok iyi bilen şair, eski mazmun ve mecazları, sembolizmi hatırlatan bir kapalılık içinde yenilemeyi bilmiştir. Dili ağırdır. Bununla birlikte sade dille gazeller ve şarkılar da yazmıştır. Mahallileşme akımının etkisinde kalarak yazdığı gazeli ve heceyle yazdığı bir tür­küsü de bulunan sanatçı XVIII. yüzyılın en usta şairidir.

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nedim       B) Nefi           C) Nabi

D) Şeyh Galip            E) Şeyhi

 

 

10. 13.yy.da yaşamış olan ----, tasavvuf edebiyatının da güçlü temsilcisidir. Eserlerini Farsça kaleme alan sanatçının etkisi günümüze kadar ulaşmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Hacı Bektaş-ı Veli            B) Mevlana

C) Kadı Burhanettin D) Ahmet Yesevi

E) Ahmedi

 

11. Aşağıdaki sanatçı - yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Nef'i - Siham-ı Kaza

B) Şeyhi - Hüsn-ü Aşk

C) Ali fiir Nevai - Muhakemetül Lügateyn

D) Fuzuli - Beng-ü Bade

E) Nabi - Hayriyye

 

12. Aşağıda verilen divan edebiyatı sanatçıla-rından hangisinin üzerinde aşık edebiyatının etkisi görülür?

A) Şeyhi         B) Nedim        C) Nabi

D) Naili           E) Baki

 

 

13. Divan edebiyatında didaktik şiir türünün en önemli temsilcisidir. Şiirle düşünceyi birleştiren bir sanatçıdır. Osmanlı Devleti’nin gerileme­ye başladığı bir dönemde yaşayan şair, top­lumun aksayan yönlerini görmüş ve bundan etkilenmiştir. Hikmetli sözlere, atasözlerine yer vermiştir şiirlerinde.

Parçada sözü edilen sanatçı asağıdakilerden hangisidir?

A) Naima B) Necati C) Şeyhi

D) Şeyh Galip E) Nabi

 

 

14. I. İçli, duygulu, lirik gazeller yazmıştır.

II. Bağdat, Kerbela, Necef illerinde yaşamıştır.

III. fiikayetname adlı ünlü mektubu yazmıştır.

IV. Azeri Türkçesiyle şiirler yazmıştır.

V. Seyahatname adlı eserinde Anadolu'nun bir­çok güzelliklerini anlatmıştır.

Yukarıda Fuzuli'yle ilgili verilenlerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

15. Süleyman Çelebi'nin XV. yüzyılda yazdığı bu eser, Hazreti Muhammed'e duyulan derin sevgiyi ve saygıyı, içten bir üslupla dile getirir. Eserin asıl konusu, Hz. Muhammed'in doğumudur.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Hikmet

B) Hüsn-ü Aşk

C) Risalet-ün Nushiye

D) Atabetü'l Hakayık

E) Vesilet-ün Necat

 

 

16. Öteki divan şairlerine oranla daha çok fahri­ye (kendini övme), methiye (övgü), hiciv (yergi) şiirleri yazmıştır. "Divan" ve "Siham-ı Kaza" adlı eserleri olan şair, yazdığı yergi şiirleri nedeniyle öldürülmüştür.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefi B) Nabi C) Şeyhi

D) Hoca Dehhani E) Nedim

 

 

17. XVII. yüzyıl divan şairlerindendir. Divan edebi-yatında didaktik türdeki şiirleriyle tanınır. Dili zamanına göre yalındır. Eserlerinden biri "Hayriy­ye" adlı mesnevisidir.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefi B) Naima C) Şeyh Galip

D) Baki E) Nabi

 

 

18. Divan edebiyatında özellikle Osmanlıya başkent­lik yapmış (İstanbul, Bursa, Edirne) şehirlerin an­latıldığı eserlerdir.

Yukarıda açıklaması verilen tür aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Methiye B) Şehrengiz C) Gazel

D) Siyer E) Tezkire

 

 

TEST-2


1. Divan şiirinde mahallileşme akımını başlatmıştır. İstanbul konuşmasını en güzel biçimiyle şiire aksettirmiştir. Bir döneme damgasını vuran İstanbul'daki Sadabat eğlenceleri onun şiirlerine bütün renk, ses ve şekilleriyle olduğu gibi yansımıştır. Alim bir şairdir. İstanbul aşığıdır. İstanbul'un bir taşına Acem mülkünü feda edebile­cek kadar bağlıdır, İstanbul'a.

Yukarıdaki parçada sözü edilen şair aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Nedim B) Bağdatlı Ruhi

C) Fuzuli D) Nefi

E) Baki

 

 

2. Altı yüz yıl süren divan edebiyatının son temsil­cilerinden sayılır. Onun "Divan" ve "Hüsn ü Aşk" mesnevisi divan şiirine öz ve biçim yönünden birtakım yenilikler getirdiği kabul edilir.

Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyh Galip B) Baki C) Nedim

D) Fuzuli E) Nabi

 

3. Aşağıdakilerden hangisi din dışı konuları işlemiştir?

A) Yunus Emre

B) Hoca Dehhani

C) fieyyad Hamza

D) Ahmet Fakih

E) Sultan Veled

 

 

4. Çağatay şairlerindendir. Doğu Türkçesine yeni bir edebiyat dili niteliği kazandırdı. Divan geleneğinin tüm inceliklerini kullandı. Türk dilinin Farsçadan üstünlüğünü hep savundu. Bu alanda ünlü bir yapıt verdi.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı ve yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali fiir Nevai - Muhakemet'ül Lügateyn

B) Hoca Dehhani - Mizan-ül Evzan

C) Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig

D) Gülşehri - Mantıkut Tayr

E) Mercimek Ahmet - Kabusname

 

 

5. "Cemşid ü Hurşid ve İskendername" aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A) Fuzuli B) Nefi C) Baki

D) Ahmedi E) Nedim

 

 

6. Yaklaşık elli yıl süren gezilerindeki izlenimleri­ni "Seyahatname" adlı eserde topladı. Bu, eski edebiyatımızın en büyük gezi kitabıdır. İçinde tarih, coğrafya, biyografi, folklor, dil, sosyoloji konularında çok zengin ve çeşitli bilgiler vardır. Başından geçenleri nükteli bir dille ve bazı du­rumlarda abartarak anlatır.

Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Katip Çelebi 

B) Peçevi

C) Evliya Çelebi

 D) Seydi Ali Reis

E) Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi

 

 

TESTLER,DİVAN EDEBİYATI TEST PDF,DİVAN EDEBİYATI TEST PDF AYT EDEBİYAT,DİVAN EDEBİYATI TEST PDF YKS EDEBİYAT,
TESTLER,DİVAN EDEBİYATI TEST PDF,DİVAN EDEBİYATI TEST PDF AYT EDEBİYAT,DİVAN EDEBİYATI TEST PDF YKS EDEBİYAT,

7. Şiirde yeni bir çığır açarak bir tür düşünce şiiri geliştirdi. Öğreticiliği ilk amaç olarak benimsedi. Mesnevi türündeki "Hayriyye" adlı eserinde oğ­luna öğütler vermiş, deneyimlerini aktarmıştır. Onun şiirlerindeki duygu ve hayalden çok düşün­ce vardır. Dönemin sosyal çöküntülerine tanık olmuş, gazellerinde toplum psikolojisini bilgece yansıtmıştır. Din ve töreyle ilgili öğütler vermiştir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baki B) Nabi C) Fuzuli

D) Şeyh Galip E) Necati

 

8. Kasidenin bir türüdür. fiairler, bu şiirleri birbirlerini ya da devrin ileri gelenlerinden birini yermek için yazarlar.

Yukarıda sözü edilen nazım türü ve bu türün en ünlü şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesnevi - Fuzulî

B) Şehrengiz - Nabi

C) Hicviye - Nefi

D) Mersiye - Baki

E) Gazel - Nedim

 


9. Divan edebiyatında Sebk-i Hindi olarak bilinen akım, Hindistan'da ortaya çıkmış, İran üzerinden Türk sanatçılarını da etkilemiştir. Bu akımın et­kisindeki yapıtlarda uzun tamlamalara, soyut ve sembolik anlatımlara yer verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde, bu parçada sözü edilen akımın temsilcisi sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) Nedim – Baki – Necati

B) Sinan Paşa – Nefi – Nedim

C) Şeyhi – Fuzuli – Taşlıcalı Yahya

D) Naili – Neşati – Şeyh Galip

E) Naima – Baki – Nefi

 

 

10. Bir eşeğin başına gelenlerin anlatıldığı alegorik bir eserdir. Sosyal bir yergi türündeki bu eser XV. yüzyılda mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır. Ay­rıca bu eser Türk edebiyatındaki ilk fabl örneği olarak da kabul edilmektedir.

Bu parçada bazı özellikleri verilen eserin adı ve şairi aşağıdakilerin hangisinde doğru ola­rak verilmiştir?

A) Mesnevi - Mevlana

B) İskendername - Ahmedi

C) Harname - Şeyhi

D) Münşeat - Nabi

E) Siham-ı Kaza - Nef'i

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, Fuzuli'nin özellikle­rinden biri değildir?

A) Şiirlerinde genellikle didaktik bir söyleyişi be-nimsemiştir.

B) Türkçe eserlerini Azeri Türkçesiyle vermiştir.

C) Nesir türünde de eserler yazmıştır.

D) Mesnevi türünün tanınmış bir şairidir.

E) Eserlerinde platonik bir aşk anlayışı görülür.

 

12. I. Klasik İran şiirinin etkisi

II. Biçim kurallarına uygunluk

III. Doğa betimlemeleri

IV. Gerçek yaşamın anlatımı

V. Halkın gelenek, görenek ve törelerinin yansı-tılması

Baki, Fuzuli, Şeyh Galip gibi divan edebiyatı şairlerinin şiirlerindeki en belirgin nitelik ka-çıncı cümlede verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Fuzul’nin eserlerin­den değildir?

A) Beng ü Bade

B) Leyla ve Mecnun

C) Su Kasidesi

D) fiikayetname

E) Keşfü'z Zünûn

 

14. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl sanat-çılarından biri değildir?

A) Naima B) Sinan Paşa

C) Nabi D) Katip Çelebi

E) Nef'i

 

15. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatında nesir türünde yapıt vermemiştir?

A) Sinan Paşa B) Nergisi

C) Katip Çelebi D) Nefi

E) Fuzuli

 

16. Aşağıdakilerden hangisi mesnevî türünde ya-zılmamıştır?

A) fiikayetname B) Harname

C) Mevlid D) Hüsn-ü Aşk

E) Kutadgu Bilig

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde XVI. yüzyılın en önemli iki şairi bir arada verilmiştir?

A) Ali fiir Nevai - Fuzuli

B) Nabi - Nedim

C) Fuzuli - Baki

D) Şeyhi - Baki

E) Nefi - Fuzuli

 

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Sebk-i Hindi" akımının etkisiyle “mesnevi” biçiminde yazılmış dini bir eserdir?

A) Hüsn ü Aşk B) İskendername

C) Hüsrev ü Şirin D) Cemşid ü Hurşid

E) Harname

 

 


1. I. Mahallileşme akımı içinde yer aldı.

II. Halk edebiyatından etkilenerek hece ölçüsüy­le bir türkü yazdı.

III. Divan edebiyatına şarkı türünü kazandırdı.

IV. Dinsel konularda da şiirler yazdı.

V. İstanbul Türkçesinin bazı sözcük ve deyimle­rini şiirlerine aktardı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Nedim’le ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

2. Yaşadığı dönemde Farsça şiir yazma modasına karşı durmakla kalmamış, Türkçenin şiir dili ol­ması için de çok çalışmıştır. Türkçenin Farsça­dan daha üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazdığı Mühakemet'ül Lügateyn adlı eseriyle ün­lüdür.

Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Edip Ahmet Yükneki B) Ahmet Yesevi

C) Ali fiir Nevai D) Latifi

E) Babür Şah

 

 

3. Bu tür şiirler, yüreğe değil akla seslenir; bir duy­gudan çok bir düşünceyi iletir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin bu doğ-rultuda yazılmış bir yapıtı vardır?

A) Nabi B) Nedim C) Baki

D) Şeyh Galip E) Ahmedi

 

 

4. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk

B) Katip Çelebi - Keşfüz - Zünün

C) Evliya Çelebi - Seyahatname

D) Baki - Siham-ı Kaza

E) Nabi - Hayrabat

 

5. (I) Divan edebiyatının en lirik şairlerinden biridir. (II) Tasavvuftan etkilenen şair, aşk acısından çok hoşnuttur. (III) Hece ölçüsünü de başarıyla kullanmıştır. (IV) Şiirlerinde Azeri Türkçesinin söyleyiş özellikleri görülür. (V) Düzyazı türünde de eser yazmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-gisinde Fuzuli ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

6. Bu sanatçı, "fiairler Sultanı" diye anılmıştır. Ka­sidelerinden çok gazelleriyle ün kazanan şairin şiirlerinde aşk, doğa, neşe ve coşkunluk temalarını işlediği göze çarpar. Şiirlerindeki ölçü, biçim ve dil mükemmelliği ile kendine özgü buluşlar onu Kanuni döneminin en büyük şairlerinden biri yapmıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuzuli B) Şeyhi C) Şeyh Galip

D) Baki E) Nefi

 

7. 16. yüzyılda ----'nin kazasker olup "Sultan-üş fiuara" (şairler sultanı) diye saygı gördüğü bir dönemde ---- üç dilde divan düzenleyip (Arapça, Farsça, Türkçe) çok çalıştığı halde dokuz akçelik maaşını alabilmek için saray katipleriyle dalaşır.

Bu parçada, boş bırakılan yerlere getirilecek iki ad aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Şeyhi - Nedim B) Nefi - Şeyh Galip

C) Necati - Baki D) Fuzuli - Nefi

E) Baki - Fuzuli

 

8. Aşağıdaki divan şairlerinden hangisi mesnevi nazım biçimini hiç kullanmamıştır?

A) Nedim B) Fuzuli C) Nabi

D) Ahmedi E) Şeyhi

 

9. Sanatçı Yapıt

Nabi                Hüsrev ü fiirin

Nefi                Hüsn ü Aşk

Fuzuli              Hayriyye

Şeyh Galip      Siham-ı Kaza

Şeyhi

Yukarıdaki sanatçılar karşısında verilen ya-pıtlarla eşleştirildiğinde hangi sanatçı dışta kalır?

A) Nabi B) Nefi C) Fuzuli D) Şeyh Galip E) Şeyhi

 

 

10. Divan şiirinin ilk şairi ve kurucusudur. Din dışı konularda şiirler yazmıştır. Gazelleri ve kasidele­ri vardır. Din dışı konuları edebiyatımıza ilk ge­tiren kişidir. “Selçuklu fiehnamesi” adlı bir eseri vardır.

Bu parçada sözü edilen divan şairi aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Şeyhi B) Fuzuli C) Nef’i

D) Hoca Dehhani E) Aşık Paşa

 

 

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzuli’ye ait değildir?

A) Beng ü Bade B) Hayrabad

C) Leyla ve Mecnun D) Rind ü Zahid

E) Heft Cam

 

 

12. I. Edebiyatımızda gezi türünün örneklerini vermiştir.

II. Eserinde konuşma diline yakın bir dil kullanmıştır.

III. Elli yıllık bir süre içinde gezdiği yerleri anlatmıştır.

IV. Yazdıklarını Seyahatname adlı eserde toplamıştır.

V. Divan edebiyatının XV. yüzyıldaki en önemli şairidir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi-sinde Evliya Çelebi ile ilgili yanlış bir bilgi vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Baki, Nefi ve Nedim’in ortak özelliğidir?

A) Aynı yüzyılda yaşamaları

B) fiarkı türünde eser vermeleri

C) Halk edebiyatı sanatçısı olmaları

D) Mesnevi yazmamış olmaları

E) Süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanmaları

 

 

14. Divan şiirimizin son büyük şairidir. Şiirlerinin temel esasını tasavvuf oluşturur. Sembolizm diyebileceğimiz alegorik, sembolik bir anlatımla bir­çok şairi özellikle Cenap fiahabettin’i etkilemiştir. Ayrıca şiirlerinde Sebk-i Hindi akımının da etkisini görmek mümkündür. Ayrıca “Hüsn ü Aşk” adlı bir mesnevisi vardır.

Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Şeyhi B) Fuzuli C) Nef’i

D) Şeyh Galip E) Baki

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde şair – eser eş-leştirmelerinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Fuzuli – fiikayetname

B) Nef-i – Siham-ı Kaza

C) Ali fiir Nevai – Mizanül Evzan

D) Baki – Kanuni Mersiyesi

E) Nedim – Surname

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Dini içerikli şiirler yazan Nedim, İstanbul şairidir.

B) Nef’i divan şiirinde “kaside üstadı” olarak bili­nir.

C) Didaktik şiirin (hikemi şiir) en büyük temsilcisi Nabi’dir.

D) Fuzuli, Türkçe şiirlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır.

E) Çağatay Türkçesi sahasının en önemli şairi Ali fiir Nevai’dir.

 

17. Biyografi türünün divan edebiyatındaki karşılığı olabilecek eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnşa B) Tezkire C) Siyer

D) Divan E) Seyehatname

 

 

18. Divan edebiyatında beş mesnevi yazan şairler "hamse” sahibi sayılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi hamse sahibi ilk Türk şairidir?

A) Ali fiir Nevai B) Fuzuli

C) Taşlıcalı Yahya D) Nabi

E) Şeyh Galip

 

 

DİVAN EDEBİYATI - I

1.

E

2.

D

3.

B

4.

D

5.

C

6.

E

7.

B

8.

D

9.

A

10.

B

11.

B

12.

B

13.

E

14.

E

15.

E

16.

A

17.

E

18.

B

 

 

DİVAN EDEBİYATI - II

1.

A

2.

A

3.

B

4.

A

5.

D

6.

C

7.

B

8.

C

9.

D

10.

C

11.

A

12.

B

13.

E

14.

B

15.

D

16.

A

17.

C

18.

A

 

DİVAN EDEBİYATI - III

1.

D

2.

C

3.

A

4.

D

5.

C

6.

D

7.

E

8.

A

9.

C

10.

D

11.

B

12.

E

13.

D

14.

D

15.

E

16.

A

17.

B

18.

A

 


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk