sponsorlu reklam Admatic -sponsor

EDEBİ AKIMLAR TEST, 11.SINIF, AYT EDEBİYAT

EDEBİ AKIMLAR TEST, 11.SINIF EDEBİ AKIMLAR TEST, AYT EDEBİYAT EDEBİ AKIMLAR TEST, 11.SINIF EDEBİYAT EDEBİ AKIMLAR TEST, TESTLER,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için EDEBİ AKIMLAR TEST, 11.SINIF, AYT EDEBİYAT üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


EDEBİ AKIMLAR TEST, 11.SINIF, AYT EDEBİYAT


TEST-1

Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır, duygu ve haIyallere önem verilmiştir.

I

 Sanatçılar, yapıtlarında kişiliklerini gizlememişler, duygularını samimiyet­le dile getirmişlerdir. 

Toplumun her kesiminden seçilen kişilere yer verilmiş; trajedi türü geliştirilmiştir.

II                         III

Eserlerde tezatlar sıkça kullanılmış, zıtlıklar abartılı

IV

biçimde işlenmiştir. Victor Hugo, bu akımın en büyük öncüsüdür. 

V

Bu parçadaki altı çizili ifadelerden hangisi ro­mantizm akımı için söylenemez?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

2. I. 19. yy’da Fransa’da gelişmiştir.

II. Deneysel gerçekçilik benimsenmiştir.

III. Kişi ve çevre betimlemelerine önem verilmiştir.

IV. Estetiği sağlamak için yer yer sanatlı cümlele­re yer verilmiştir.

V. Fransız Kafka, bu akımın en büyük temsilcisi­dir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gisi natüralizm akımının özelliklerinden biri değildir?

A) I. ve II.

B) II. ve IV.

C) III. ve IV.

D) I. ve V.

E) IV. ve V.

 

3. I. Saf şiir anlayışı egemendir.

II. Dil sade, yapmacıksız ve sanatlı söyleyişten uzaktır.

III. Anlamda kapalılık esastır.

IV. fiiirde, musiki en önemli ögedir.

V. Eserde durgun sular, sararmış yapraklar, akşam vakitleri en çok işlenen konulardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi ya da hangileri sembolizm akımı için söylene­mez?

A) Yalnız II. B) I. ve III. C) Yalnız IV. D) I. ve IV. E) II. ve V.

 

4. Hatıralar, ne istersiniz benden? Sonbahar

Durgun gökte ardıç kuşları uçuşmada

Güneşten ölgün ve soluk bir ışık vurmada

İçinde poyrazlar esen sararmış ormana

Bu dizeler, aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı bir sanatçı tarafından yazılmış olabilir?

A) Parnasizm

B) Sembolizm

C) Dadaizm

D) Fütürizm

E) Sürrealizm

 

5. “Aklın denetiminde, her türlü estetik, ahlak kaygısından uzak düşünceler, kalemimin ucuna geliveriyor. Amacım bazı çağrışımlar yaptırarak rüyanın büyük gücünü, düşüncenin yarar gö­zetmeyen oyununu ortaya koymaktır. Çünkü bana göre her sanat ürünü, karmaşık psikolojik durumların bileşkesinden doğmuş bir değerler yığınıdır.” diyen bir sanatçı, hangi sanat akımının etkisi altındadır?

A) Realizm

B) Natüralizm

C) Parnasizm

D) Sembolizm

E) Sürrealizm

 

6. “Bugün romancı, yüzyılımızın araştırması, insan ve doğanın sorgulayıcısıdır. Bu nedenle, her roman bilimsel bir deney gibi düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Deneysel roman, bir evrimin sonu­cudur; hayalde yaşayan insan yerine, doğadaki insanı, çevresinin etkileriyle biçimlenmiş insanı ele alıp inceler.” diyen bir sanatçı hangi edebi akımın etkisi altındadır?

A) Realizm

B) Natüralizm

C) Parnasizm

D) Sembolizm

E) Sürrealizm

 

7. “Bize göre güzellik, sadece güzel biçimler­le oluşturulur. fiiirin görevi, insanlara “güze­lin” ne olduğunu göstermektir. Biz hep bi­çimsel kusursuzluğun; şiirin ahengini, ritmini savunduk.” diyen bir sanatçı aşağıdaki ede­biyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Sembolizm

B) Parnasizm

C) Dadaizm

D) Fütürizm

E) Romantizm

8. Romantizmle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğayı süs olsun diye tasvir etmişlerdir.

B) Hem bireyselliği hem de dini ve milli duyguları ele almışlardır.

C) Eserlerde zıtlıklara sıkça yer vermişlerdir.

D) Sanat toplum içindir, anlayışını benimsemişlerdir.

E) Nesnelliğe önem vermişlerdir.

 

9. (I) Sembolizm, parnasizme tepki olarak çıkmış bir akımdır. (II) Bu akımı benimseyenlere göre somut varlıklar, dış dünya ile insanın duyguları arasında köprü kurmaya yarayan birer simgedir. (III) Müziği, şiirin amacı durumuna getirmişlerdir ve şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamışlardır. (IV) Lirizmden ve anlam kapalılığından kaçınan akımın temsilcile­ri toplumsal mesajlar vermişlerdir. (V) Bunlar dış dünyanın insan üzerindeki etkilerini sembollerle anlatmışlardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

10. – Ürünlerde seçkin kişiler ele alınmalıdır.

– Anlatımda, sanatçının kişiliği gizlenmelidir.

– Kişiler dış görünüşleriyle değil, ruhsal özellik­leriyle işlenmelidir.

– Ürünlerde akıl ve sağduyu önemlidir.

Bu ilkeler aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin bir özelliğidir?

A) Romantizm

B) Sembolizm

C) Realizm

D) Klasisizm

E) Parnasizm

 

11. I. İnsanı ve olayları bilimsel bir yöntemle incele­me

II. İyi - kötü, güzel - çirkin zıtlıklarına yer verip iyinin ve güzelin yanında yer alma

III. Duygu ve hayali akıl kadar önemli görme

IV. Eserleri “sanat, toplum içindir” görüşü ile oluşturma

V. İnsanı doğal özellikleriyle anlatabilmek için, içgüdüyle verme

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi romantiklerle natüralistlerin ortak özelliğidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. "Sanat toplum içindir." anlayışını benimseyen sa­natçıların bağlı oldukları sanat akımları aşağı­dakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Natüralizm - klasisizm

B) Sembolizm - parnasizm

C) Sürrealizm - realizm

D) Natüralizm - romantizm

E) Sembolizm - fütürizm

 

13. I. Daha çok şiirde etkili olmuştur.

II. Sağlam bir dil anlayışı benimsenmiştir.

III. İnsan ve toplum olduğu gibi yansıtılmıştır.

IV. Gözleme önem verilmiştir.

V. Sanatçılar, duygu ve düşüncelerini gizlemiş-lerdir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­si realizm akımı için söylenemez?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

14. I. Grup     II. Grup

Realizm           Lord Byron

Sembolizm      Lisle

Romantizm     Turgenyev

Sürrealizm       Baudelaire

Parnasizm

Yukarıda I. grupta verilen akımlardan hangisi, II. grupta verilen sanatçılardan birisiyle ilişki­lendirilemez?

A) Realizm

B) Sembolizm

C) Romantizm

D) Sürrealizm

E) Parnasizm

 

 

15. ---- akımının kurucusu olan ----, kahramanlarını soyaçekim ve içinde yetiştikleri toplumun şartlarının ışığı altında incelemeyi denemiş, bu yoldaki romanlara deneysel roman adını vermiştir. Bu türde birçok eser veren sanatçının en önemli romanlarından biri de Meyhane’dir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Realizm - Balzac

B) Natüralizm - Emile Zola

C) Natüralizm - Steinbeck

D) Realizm - Dostoyevski

E) Romantizm - Victor Hugo

 

TEST-2

1. Bu akımın ilk etkileri Servetifünûn şairlerinde görülür. Cenap Şahabettin bu akımın temsilcisi, Tevfik Fikret de önemli savunucusudur. "Sone" nazım biçimi edebiyatımıza bu akımın savunucu­ları aracılığı ile girmiştir.

Bu parçada sözü edilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm

B) Parnasizm

C) Sürrealizm

D) Natüralizm

E) Sembolizm

 

2. Aşağıdakilerden hangisi realizm akımının özelliklerinden biri değildir?

A) Realistler "Sanat, sanat içindir." ilkesine bağlı-dırlar.

B) Realist eserlerde konu her gün görülebilen basit olaylardır.

C) Özellikle öykü ve roman türlerinde görülebi­len bir edebi akımdır.

D) Realist eserler, ahlaki amaçlar taşır; erdem, her şeyin üstünde tutulan bir değerdir.

E) Gerçeği, dış dünyayı olduğu gibi anlatmayı amaçlayan edebiyat akımıdır.

 

3. Hoşçakalın ey cilalı, parlak salonlar

Ve onlar kadar dümdüz baylar, dümdüz bayanlar

Ben dağlara çıkmak, yükseklerden

Sizlere bakıp gülmek istiyorum

Bu şiirdeki duygu ve düşünceler, hangi edebi akımın belirgin özellikleri arasında yer alır?

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Natüralizm

E) Sembolizm

 

4. ... ozanlarına göre, gerçeği olduğu gibi anlat­ma olanağı yoktur. Duyularımız, dış dünyayı olduğu gibi değil, onun asıl halini değiştirerek bize ulaştırmaktadır. Biz dış dünyayı anlatmak istediğimiz zaman ancak oradan aldığımız iz­lenimleri anlatmış oluruz. Bu da kişiden kişiye değişir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ede­bi akımlardan hangisi getirilmelidir?

A) Parnasizm

B) Natüralizm

C) Sürrealizm

D) Realizm

E) Sembolizm

 

5. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim

İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim

Yukarıdaki mısralar, aşağıdaki edebiyat akım-larından hangisinin temel niteliğini yansıtır?

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Sembolizm

E) Sürrealizm

 

6. Klasisizmin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi, divan edebiyatında da vardır?

A) Kişilerin ruh durumlarının gerçeğe uygun ol­ması

B) Sanatçının eserinde kişiliğini gizlemesi

C) Eserlerindeki dilin milli olması

D) Konuya değil, konunun işlenişine önem veril­mesi

E) Üslubun yalın, açık ve sağlam olması

 

7. Yaşamın hareketliliğini, değişim hızını sanata da yansıtmak amacını güden edebiyat akımıdır. Bu akımın temsilcilerine göre şiirde geleneğe bağlı her şey; ölçü, uyak, nazım biçimi atılmalıdır. Üslup, yaşama egemen olan sanayi ve makineleşmenin dinamizmine, hızın güzelliğine uygun olmalıdır.

Bu görüş en fazla aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle ilgilidir?

A) Dadaizm

B) Fütürizm

C) Sembolizm

D) Sürrealizm

E) Empresyonizm

 

8. Bu edebi akım, romantizmin duygulu, kişisel, düşler yüklü yaklaşımına tepki olarak doğmuştur. Bu akımın sanatçıları, doğaya ve olayların özüne sadık kalmışlar, güzellikler karşısında çirkinlikleri de olduğu gibi vermişlerdir. Bu akıma göre çevre­nin insan üzerindeki etkisi büyüktür.

Honore de Balzac, Gustave Şaubert, Dosto­yevski gibi temsilcilere sahip olan bu akım, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm

B) Parnasizm

C) Romantizm

D) Klasisizm

E) Sembolizm

 

9. I. Dil ve estetik kurallarını tanımayan, anlatımda başıboş bir yöntem benimseyen, kapalılığı amaçlayan sanat akımıdır.

II. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Tristan Tzara adlı gencin öncülüğünde bir grup şair tarafından kurulmuştur.

III. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulan bir akım olduğundan dönemin karamsarlığını yansıtır.

Yukarıda özellikleri verilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fütürizm

B) Dadaizm

C) Romantizm

D) Ekspresyonizm

E) Sürrealizm

 

10. Emile Zola, deneysel roman anlayışına ilk kez yer ver-

I II

miş, bilimin verilerini roman ve hikayelerde kullanmıştır.

III

Hayatın çirkin, iğrenç yönlerini anlatmaktan hiç çekinmemiştir. Sanatçı, biyolojideki determinizm

IV

prensibinden hareket eder ve bunu edebiyata uygular. Bu yenilikleriyle de parnasizm akımına öncülük eder. V

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangi-sinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

11. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

“Merdiven” şiirinden alınan bu parça aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine örnek göste­rilebilir?

A) Parnasizm

B) Sürrealizm

C) Dadaizm

D) Sembolizm

E) Fütürizm

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özellikleri arasında yer almaz?

A) Günlük hayatta rastlanan gerçek olaylar ve kişiler anlatılır.

B) Eğitme amacı taşımaz.

C) Yazar, eserinde kişisel görüşlerini gizleme­den dile getirir.

D) Olaylar anlatılırken neden - sonuç ilişkisi esas alınır.

E) Gözlem ve belgelere önem verilir.

 

13. En belirgin özelliklerini trajedilerde gördüğümüz edebi akımın kökü, Eski Yunan edebiyatına dayanır. Akıl ve sağduyunun ölçü alındığı, insan tabiatının aynen aktarıldığı akımda, dilin en güzel ve kusursuz kullanımı ilke edinilmiştir.

Bu parçada özellikleri verilen edebi akım, aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Natüralizm

E) Sembolizm

 

 

14. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bu akım, aslında resim sanatına bağlı bir anlayıştır. fiiirde ise bu anlayıştan sembolistler faydalanmışlardır. Bu akımın sanatçıları, sanatçının dış dün­yayı olduğu gibi anlamasının, algılamasının ve anlatmasının mümkün olmayacağını ile­ri sürmüşler; bu dünyanın ancak sanatçının hayalleriyle bezenmiş izlenimleri yardımıyla anlatabileceğini savunmuşlardır.

Bu parçada özellikleri verilen sanat akımı aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm

B) Egzistansiyalizm

C) Kübizm

D) Fütürizm

E) Empresyonizm

 

 

15. XIX. yüzyılın sonlarına doğru parnasizme tep­ki olarak Fransa'da doğan daha sonra tüm Avrupa'ya yayılan bir şiir akımıdır. Hem gerçeği göstermek hem de onun sınırlarını aşarak derini­ne inmek arzusundadır. Doğrudan doğruya söz­lerle anlatılmayan duyguları simgesel sözcüklerin müziği ile vermeyi amaçlar.

Bu parçada özellikleri verilen akım, aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Kübizm

B) Dadaizm

C) Sembolizm

D) Parnasizm

E) Sürrealizm

 

16. Realizmin şiirdeki karşılığı olan akımdır. Bu akım "Sanat, sanat içindir." anlayışına dayanır. fiiirin kalıcılığını sağlamak için "çizgi, kütle, gölge, ışık, renk" ögelerinden yararlanılmış, dil ustalıkla kullanılmıştır.

Bu parçada tanıtılan edebi akım, aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Parnasizm

B) Sembolizm

C) Natüralizm

D) Romantizm

E) Sürrealizm

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

EDEBİ AKIMLAR - I

1.

C

2.

E

3.

A

4.

B

5.

E

6.

B

 

7.

B

8.

E

9.

D

10.

D

11.

D

12.

D

 

13.

A

14.

D

15.

B

 

EDEBİ AKIMLAR - II

1.

B

2.

D

3.

B

4.

E

5.

C

6.

D

7.

B

8.

A

9.

B

10

E

11

D

12.

C

13.

A

14.

E

15.

C

16.

A

 

 

EDEBİ AKIMLAR TEST, 11.SINIF, AYT EDEBİYATYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk