sponsorlu reklam Admatic -sponsor

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test, AYT EDEBİYAT, 10.Sınıf

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test, AYT EDEBİYAT İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test, , 10.Sınıf İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test, TESTLER,10.SINIF EDEBİYAT TEST,

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test, AYT EDEBİYAT, 10.Sınıf üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

TEST-1

 

1. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü dö­nemiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

B) Çoğunlukla yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.

C) Ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.

D) Yer yer Arapça - Farsça sözcüklere de yer verilmiştir.

E) Ürünler anonim özellikler gösterir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat döne­minin özelliklerinden biri değildir?

A) Milli özellikler gösteren bir dönemdir.

B) Koşuklarda aşk, doğa güzellikleri gibi konular işlenmiştir.

C) Şiirler ozan, baksı denen kişilerce kopuz eşliğinde söylenmiştir.

D) Dönemin en önemli eseri Yunus Emre’nin Risaletü’n Nushiye adlı yapıtıdır.

E) Sözlü döneme ait bilgiler Divan-ı Lügati’t Türk’te mevcuttur.

 

3. Ulus Destan

Hint Gılgamış

Fin Nibelungen

Alman Kalavela

Sümer Ramayana

Şehname

Yukarıdaki uluslar verilen destanlarla eşleş-tirildiğinde hangi destan dışta kalır?

A) Gılgamış B) Nibelungen

C) Kalavela D) Ramayana

E) Şehname

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde Göktürklere ait destanlar bir arada verilmiştir?

A) Göç - Bozkurt

B) Türeyiş - Oğuz Kağan

C) Alp Er Tunga - Göç

D) Bozkurt - Ergenekon

E) Ergenekon -Şu

5. I. Edebiyatımızın ilk nutuk örneğidir.

II. 10.yy.da oluşturulmuştur.

III. İslamiyet'le ilgili bilgiler verilmiştir.

IV. Thomsen tarafından okunmuştur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­si veya hangileri "Orhun Abideleri" için söylene­bilir?

A) I. ve IV. B) II. ve III. C) Yalnız II.

D) II. ve IV. E) I. ve III.

 

6. Güneyde Çin milleti düşman imiş. Kırgız, Kurıkan, Otuz Tatar, Kutay hep düşman imiş. Babam düşmanlara kırk yedi sefer yapmış. Yir­mi kere savaşmış. Tanrı buyurduğu için illiyi ilsizleştirmiş, kağanlığı kağansızlaştırmış. Dizli­ye diz çöktürmüş. Babam kağan alınca ili, töreyi kazanıp uçup gitmiş. Babam kağanın başına Baz Kağan’ı balbal dikmişler.

Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Bozkurt Destanı B) Kutadgu Bilig

C) Türeyiş Destanı D) Göktürk Kitabeleri

E) Atabetül Hakayık

 

7. Aşağıdakilerden hangisi destanların özellikle­rinden biri değildir?

A) Toplumu derinden etkileyen olaylar anlatılır.

B) Olağanüstü kahramanlar ve olaylar vardır.

C) Bir milletin tarihinde önemli yer tutar.

D) Ait olduğu milletler bilinmez.

E) Oldukça uzun metinlerden oluşur.

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A) Kalavela - Kurtarılmış Kudüs -İgor

B) Ramayana - İliada - Kaybolmuş Cennet

C) Çılgın Orlando - Şehname - İgor

D) Gılgamış - Nibelungen - Mahabharata

E) Oğuz Kağan - Chansen de Röland - İlahi Ko­medya

9. Aşağıdaki destanlardan hangisi birlikte veril-diği ulusa ait değildir?

A) Mahabarata - Hint

B) Robin Hood - Fransız

C) Nibelungen - Alman

D) İgor - Rus

E) Şehname - İran

 


10. Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce, konar gö­çer yaşamın da etkisiyle, sözlü edebiyat ürünleri ortaya koymuşlardır. Bu ürünler kopuz adı veri­len bir saz eşliğinde okunmuştur. Örneğin aşk, özlem, sevgi gibi konuları anlatan şiirlere ----; sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntünün dile getirildiği şiirlere ---- adı verilir. Günümüzde atasözü olarak da bilinen özlü sözlere ise ---- adı verilir.

Bu paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) destan - koşuk - sagu

B) sav - sagu - koşuk

C) koşuk - sagu - sav

D) sagu - koşuk - destan

E) koşuk - sav - sagu

 

11. Aşağıdaki destanlardan hangisi doğal destan değildir?

A) Şehname

B) İgor

C) İlyada

D) Gılgamış

E) Kurtarılmış Kudüs

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Devri Türk destanlarından biridir?

A) Alp Er Tunga B) Göç C) Ergenekon D) Bozkurt E) Şu

 

13. (I) Orhun Abideleri, Göktürk İmparatorluğu’nun ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden günümü­ze kadar gelmiştir. (II) Bu abideler 12. yüzyılda Yollug Tigin tarafından yazılmıştır. (III) Türk dili, tarihi, edebiyatı hakkında bilgi vermektedir. (IV) Kullanılan dil, yabancı etkilerden uzak, oldukça da sadedir. (V) Bu abideler Türkçenin ilk yazılı örnekleri olarak kabul edilir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin-de bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili olarak yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Ozan, şaman, kam adı verilen kişiler şiir söy­lerdi.

C) Şiirler kopuz adı verilen çalgı ile söylenirdi.

D) O dönemde bütün ürünler sözlüdür.

E) Genellikle yarım uyaklı ürünler verilmiştir.

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanların tamamı yapay destandır?

A) Ramayana – Aineis – Kurtarılmış Kudüs

B) İlyada – Kalevela – Kaybolmuş Cennet

C) Üç Şehitler Destanı – İlahi Komedya – Kurtarılmış Kudüs

D) Şehname – Genç Osman Destanı – Köroğlu

E) İgor – Türeyiş – Üç Şehitler

 

16. Eski Hun beylerinden birinin çok güzel iki kızı vardı. Kızların ancak tanrılarla evlenebileceğini düşünüyordu. Bu sebeple ülkenin kuzeyine yük­sek bir kule yaptırarak kızları buraya yerleştirdi. Bir süre sonra kuleye gelen bir kurdun kızlarla evlendiği ve bu evlenmeden Dokuz Oğuz, On Uygurlar türer.

Bu paragrafta sözü edilen destan aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Türeyiş B) Göç

C) Ergenekon D) Oğuz Kaan

E) Bozkurt

17. Sakalara ait önemli bir destandır. Türklerin İran­lılarla savaşının anlatıldığı bu eserde, aynı za­manda Türk komutanın nasıl öldürüldüğü de an­latılmıştır. İran kaynaklarında (Şehname) bu yiğit Türk komutanın adı Efrasiyab olarak geçer.

Bu parçada tanıtılan Türk destanı aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Alp Er Tunga B) Şu C) Ergenekon

D) Türeyiş E) Battal Gazi

 

 

TEST-2

1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Sığır, şölen, yuğ adı verilen törenlerde ortaya çıkmıştır.

B) İki dizeden meydana gelen beyitlerle oluş-turulmuştur.

C) Dili yabancı etkilerden uzak ve sadedir.

D) Kopuz adı verilen bir saz eşliğinde söylen-miştir.

E) Genellikle aşk, doğa ve ölüm konuları işlen-miştir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sadece Türk destan-larından oluşmaktadır?

A) Alp Er Tunga - Şu - Türeyiş

B) Şehname - Gılgamış - Oğuz Kağan

C) Gılgamış - Göç - Türeyiş

D) Bozkurt - Şinto - Oğuz Kağan

E) Ergenekon - Şu - Kalavela

 

3. Uygur Türklerinin destanlarındandır. Türklerin bir insanla bir bozkurtun çiftleşmesinden doğdu­ğu inancı bu destanda açıkça görülür. Destanın kısaca özeti: Eski Hun hükümdarlarından birinin çok güzel iki kızı vardır. Hükümdar bunların an­cak tanrılarla evlenebileceklerine inandığı için, kızlarını yüksek bir kuleye kapatır. Bir kurt gele­rek kulenin etrafında dönmeye başlar. Kurtla kız­ların evlenmesinden Dokuz Oğuz - On Uygur'lar türer.

Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Türeyiş destanı

B) Oğuz Kağan destanı

C) Bozkurt destanı

D) Ergenekon destanı

E) Göç destanı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında sayılamaz?

A) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

B) Şiirler hece ölçüsüne bağlı kalınarak oluştu-rulmuştur.

C) Hem biçem hem de içerik yönünden milli değerler göze çarpar.

D) Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

E) Bazı sanatçılar aruz ölçüsünü de kullanmıştır.

 

5. Aşağıda destan - ulus eşleştirmelerinden han­gisi yanlıştır?

A) Nibelungen - Alman

B) Gılgamış - Sümer

C) Ramayana - Hint

D) Şehname - İran

E) Kalavela - Japon

 

6. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir?

A) Alp Er Tunga B) Şu

C) Manas D) Oğuz Kağan

E) Ergenekon

 

7. Bir milletin tarihinin bilinmeyen dönemlerinde olu­şan ve o milletin tarihine ışık tutan ----, halkın ha­yal dünyasında doğmuş, ozanlar tarafından geliş­tirilmiş ve zamanla yazılı kaynaklarda kayıt altına alınmıştır. Bir milletin kendi diline ait ilk ürünleri­dir. Ait olduğu milletin yaşam tarzını, felsefesini yansıtır.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sagu B) koşuk

C) destan D) motif

E) şaman

 

8. Eski Yunan edebiyatına ait doğal destanlardır. Her ikisi de sonradan Homeros tarafından 9. yüzyılda derlenmiştir.

Yukarıda sözü edilen destanlar aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Manas - Üç Şehitler Destanı

B) Kalavela - Ramayana

C) Şehname - Chansen de Röland

D) İlyada - Odysseia

E) Nibelungen - Yaradılış

 

9. Sözlü edebiyatla ilgili olarak aşağıdaki cüm­lelerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl-mıştır?

A) Sözlü dönem edebiyatı, bilinmeyen zaman­lardan başlayarak 11. yüzyıla kadar sürer.

B) Bu dönem ürünleri sözlü ürünlerdir.

C) Biçim ve içerik yönünden milli nitelikler taşır.

D) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü hecedir.

E) Ürünlerde dinin etkisi görülür.

 

10. Aşağıdaki destan eşleştirmelerinden hangisi Saka Türklerine aittir?

A) Alp Er Tunga - Şu

B) Türeyiş - Şu

C) Alp Er Tunga - Türeyiş

D) Göç - Ergenekon

E) Göç - Bozkurt

 

11. Türklerin dişi ve erkek kurttan türemelerini anlatan destanlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Oğuz Kağan - Bozkurt

B) Bozkurt - Türeyiş

C) Türeyiş - Ergenekon

D) Ergenekon - Göç

E) Türeyiş - Göç

 

12. ---- destanında, bir devletin bir imparatorluk hali­ne gelişindeki o baş döndürücü gelişme, milli bir coğrafyanın milli bir ruh yapılanması içinde işle­nişi ve destan kahramanının, kendisine inanmış bir milletle beraber çığ gibi büyüyüşü anlatılmak­tadır. Milli Türk destanlarının bütün süsleri, ruh yapılanması ve özelliklerinin çok güzel bir diziliş içinde işlenip geliştirildiği bu destan Tümen Yab­gu oğlu Mete'nin, destana adı verilen kahramanın şahsında kutsallaştırıldığı bir destandır.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Oğuz Kağan B) Yaradılış

C) Türeyiş D) Attila

E) Şu

 

13. Aşağıdaki destan – ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Nibelungen – Alman

B) Şinto – Japon

C) Odysseia – Yunan

D) Ramayana – İran

E) Le Cid – İspanyol

 

14. Koşukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A) Yiğitlik, aşk, tabiat gibi konuları işler.

B) Genellikle tam veya zengin kaŞye kullanılır.

C) Hece ölçüsüyle yazılır.

D) Nazım birimi dörtlüktür.

E) Kopuz adı verilen saz eşliğinde okunur.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi "Orhun Yazıtları"yla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Türk edebiyatının ilk nutuk örneğidir.

B) Yazıtlara "Bengü Taşlar" da denmiştir.

C) Danimarkalı bilgin Thamson okumuştur.

D) Türk kültürünü yansıtan ilk eserdir.

E) 14 harşi Uygur alfabesiyle yazılmıştır.

 

 

16. İslamiyet'ten önceki Türk şiirinde tabiat, aşk ve

I

yiğitlik konularını işleyen şiirlere "koşuk" denir.

II

Bu şiirler genellikle yuğ törenlerinde kopuz

III

eşliğinde söylenirdi. Dörtlükler halinde söyle-

IV

nen bu şiirlerde ulusal ölçümüz olan hece kul-

V

lanılırdı.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) V. B) IV. C) III. D) II. E) I.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Türk destan kahra-manlarından biri değildir?

A) Alp Er Tunga

B) Battal Gazi

C) Oğuz Kağan

D) İskender

E) Satuk Buğra Han

 

18. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili aşağı­daki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Dilde yabancı sözcük yok denecek kadar az­dır.

C) Sözlü dönem ürünleri, dini törenlerden doğ­muştur.

D) Koşuk, sagu, sav ve destan dönemin en önemli yazılı ürünleridir.

E) Yazılı ürünlerde Göktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.

 

 

...

CEVAPLAR

İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI - I

1.

D

2.

D

3.

E

4.

D

5.

A

6.

D

 

7.

D

8.

D

9.

B

10.

C

11.

E

12.

B

 

13.

B

14.

D

15.

C

16.

A

17.

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI - II

 

1.

B

2.

A

3.

A

4.

E

5.

E

6.

C

 

7.

C

8.

D

9.

E

10.

A

11.

B

12.

A

 

13.

D

14.

B

15.

E

16.

C

17.

D

18.

D

 

 


İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test, AYT EDEBİYAT, 10.Sınıf


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk