sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 10.SINIF DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, DİN KÜLTÜRÜ YAZILI, 10.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI, YAZILI SORULARI,

 


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  10. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

ÖRNEĞİMİZ AŞAĞIDA
derskonum.com ANADOLU LİSESİ .....-...... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
10. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
.
.
A)

A)     Aşağıda yer alan boşlukları, yan tarafta yer alan kavramlar ile uygun bir şekilde dolduralım. ( 15 Puan )

1- Toplumsal hayatın en temel birimi ve sosyal yapının çekirdeği olan ………………….., insanlık tarihiyle yaşıt bir kurumdur.

*Din
* Minyatür
* Hattat
* Aile
* Emr-i bil maruf
* Tevhid
* Divan-ı Hikmet
* Kutadgu Bilig
* Mimar Sinan

2-İslam sanatı ………………………… ilkesi çerçevesinde şekillenmiştir. Bu ilkeye göre hayatın her yönünübütünleştiren bir birlik anlayışı benimsenir.

3-İslami Türk edebiyatının en eski örneği olan ………………………, Yusuf Has Hacib tarafından manzum olarak Türkçe yazılmıştır.

4- ……………………. bir tür resim sanatıdır. Sözlükte “yazma kitaplara yapılan küçük, renkli ve inceişlenmiş resim, nakış; bir şeyin küçük benzeri veya kopyası” gibi anlamlara gelir.

5-İslam’dakişinin iyi ve güzel olan şeyleri emretmesi (…………………………………………….……….) kötü olan şeyleri ise yasaklaması (Nehy-i anil münker) emredilmiştir.

 

B)      Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim. ( 15 Puan )

1-Kur’an ve sünnette evlilik çağına gelen kişilerin evlenmesi teşvik edilirken diğer yandanevlilik dışı ilişkiler yasaklanmıştır.

D

Y

2-Eğer varlık âleminde Allah’tan (c.c.) başka ilah olsaydı ilahlar arasında anlaşmazlık meydana gelir ve evrenin düzeni bozulurdu.

D

Y

3-Medeniyet, insanlığın maddi yönünü, kültür ise manevi yönünü temsil eder. Kültürün medeniyetle münasebeti ruhun bedenle olan münasebetine benzer.

D

Y

4-İslam mimarisinin başlangıcı, Hz. Peygamber dönemine dayanır. Hz. Peygamber Medine’ye hicret edince ilk eylem olarak Mescid-i Nebevi’yi inşa etmiştir.

D

Y

5- Hz. Peygamber Mekke Dönemi’nin ilk yıllarında Dârü’n-Nedve’yi bir eğitim merkezi olarak

kullanmıştır.

D

Y

 

C)      Aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümle ile yazınız. ( 10 Puan )

 

1-      Mesnevi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-    Hat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-    Tezhib: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-    Ebru: ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

D)     “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.” (Al-i İmran, 103-105. Ayetler)

Verilen ayet-i kerimelerden çıkaracağımız dört mesajı yazalım.(10 Puan)


1- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

         E) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım.(50 Puan)


1.İslam düşüncesinin yapısı, İslam mimarisinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Ülkemizde de en güzel örneklerini gördüğümüz İslam mimarisinin temel eserleri arasında - - - - yer almaktadır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Şathiye                  B) Dârüşşifa                      C) Medrese

D) Kervansaray                                    E) Dergâh

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerinden değildir?

A) Zekât, sadaka ve infak emirleri sosyal dengeyisağlamaya yöneliktir.

B) İsraftan kaçınmak İslam iktisadının prensipleriarasında yer almaktadır.

C) İslam, yapılan iş ve çalışmaların kanuna uygun olması halinde her türlü kazancı serbest bırakmıştır.

D) İslam, kişinin temel ihtiyaçlarının dışındaki mallarıinfak etmeyi emretmiştir.

E) İslam dini, çalışmayı ve üretmeyi teşvik etmiştir.

 

 

3.Gerçekte İslâmî kelimesi sadece dine ve imana değilbütün bir kültüre işaret eder. Zira İslam söz konusuolduğunda dinî olanı dünyevî olandan ayırmakmümkün değildir. İslâm olgusu, yayıldığı topraklardamensuplarının algılayış ve kavrayış gücünde hızlı veçarpıcı dönüşümlere sebep olmuş, yepyeni bir sanatform ve üslûbu ortaya çıkarmıştır.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İslam dini dünyaya önem vermez.

B) İslam dini sanata ve değişime karşıdır.

C) İslam dini farklı kültürlere etki etmiştir.

D) İslam kültürü tabiri dinin tabiatına aykırıdır.

E) İslam dini inanmayanları hızla dönüştürmüştür.

 

 

4.Her yönden temiz olma, maddi olduğu kadar manevikirlerden de arınma ilkesi İslam dininin hedefleriarasında yer alır. Bir Müslümanın hayatı,günahlardan arınma ve temiz bir çevre oluşturmaçabası içerisinde geçer. “Çünkü Allah temizlenenlerisever.” (Tevbe Suresi, 108. ayet)

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Temizliğin birçok çeşidi vardır.

B) Manevi temizlik daha önemlidir.

C) İslam dini çevre temizliğini önemser.

D) İslam dini çevreyi korumayı hedefler.

E) Kur’an’da temizlik konusuna değinilir.

 

5.İslam’da çevre bilinci ve eğitimi konusundakimesajlar genellikle ahlak temelli prensiplere dayanır.

Aşağıdakilerden hangisi bu prensiplerden biri değildir?

A) Sorumluluk

B) Emanet

C) Adalet

D) Denge

E) İsraf

6.“Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyametkopuyor olsa bile derhal onu diksin.” (Ahmedb.Hanbel, Müsned, C 3, s. 184.)

Bu hadis-i şerifte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Hurmacılığa önem verilmesi

B) Hurmanın şifalı bir bitki olması

C) Fidanları korumanın önem taşıması

D) Kıyamet esansında meşgul olunması

E) Çevreyi korumanın önemli görülmesi

 

7.Sosyal değişimin çağrıştırdığı kavramların başında gelenlerden hangisi değer yargısı taşımayan tarafsız bir kavramdır?

A) Gelişme                            B) İlerleme            C) Değişme

D) ÇözülmeE) Bütünleşme

 

8.(I) Yerküremizde yaşayan her toplumun kutsallailişkili dinî inanç sistemi ya da sistemlerinibulundurduğu bilinmektedir. (II) Bu yönüyle din,evrensel boyutlu ve içinde bulunduğu toplumunyapısı ile ilişkili bir olgudur. (III) Din ve toplumsal yapıarasındaki etkileşim sosyolojik bir gerçekliktir. (IV)İslam dini insanın dünyaya bakışını değiştirir. (V)Sosyal değişim, maddi ve manevi dengeler ile fert vecemiyet menfaatleri denk bir şekilde bir aradatutulduğu takdirde ideal bir şekilde gerçekleşebilir.

Paragrafta yer alan hangi cümle düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I                                         B) II                         C) III

D) IVE) V

 

9. İnsanlık tarihi kadar eski olan ekonomik hakların korunmasına İslam dininde büyük önem verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki buhaklardan biri değildir?

A) Miras                                B) Çalışma             C) Ganimet

      D) Mülk edinme                E) Emeğinin karşılığını alma

10.“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın,parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın:Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O,gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesindekardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tamkenarında iken oradan sizi O kurtarmıştı. İşte Allahsize ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.”(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.)

Verilen ayette altı çizili ifadeyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın (c.c.) tek olması

B) Allah’ın (c.c.) adaletli olması

C) Allah’ın (c.c.) duaları kabul etmesi

D) Allah’ın (c.c.) ayetlerini açıklaması

E) Allah’ın (c.c.) İslam dinini göndermesi

 

Başarılar Dilerim. Süre 40 Dakika…

İzzet EKER .

.

İzzet EKER

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

 


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk