sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR (Test-1)

9.SINIF ROMAN KONU TESTİ, ROMAN TEST SORULARI PDF İNDİR, 9. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI, 9.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, ROMAN TEST PDF, ROMAN ÜNİTESİ

 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1) üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


9. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI PDF İNDİR ( Test-1)

H

1-Anlatmaya bağlı edebi türlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olay, yer, zaman ve kişiden oluşan yapı unsuru vardır.

B) Betimleme, öyküleme, açıklama gibi anlatım türleri kullanılır.

C) Masal, destan, halk hikâyesi anonim; mesnevi, hikâye, roman türleri ise yazarı belli eserlerdir.

D) Yazar eserini oluştururken ilahi, kahraman, gözlemci bakış açısını kullanır.

E) Edebi türler olduklarından dilin ağırlıklı olarak dil ötesi işlevi kullanılır.

 

2-Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi türlerden değildir?

A) Roman       B) Dram          C) Destan

            D) Mesnevi     E) Hikâye

 

3-Roman ile hikâyenin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır.

B) Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez, romanlarda ise kahramanlar ayrıntılı bir biçimde, hemen her yönüyle tanıtılır.

C) Hikâyede, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz, romanlarda çevre ayrıntılı ele alınır.

D) Her iki türde de olay, yer, zaman, kişi unsurları metnin yapısını oluşturur.

E) Hikâyede kişiler karakter özelliği taşır, romanlarda ise kişiler ağırlıklı olarak tiptir.

 

Yapıtta köyden Çukurova’ya ırgat göçü ve Çukurova’nın bereketli toprakları üzerinde ekmek derdiyle yarı aç, yarı tok didinen insanlar anlatılmıştır. Geri kalmış bir ülkenin sanayileşmeye kalkıştığı bir dönemde, gaz ocağı dahi bilmeyen bir köyden şehre inip fabrika ile karşılaşan ilkel, saf insanların şaşkınlığı, çaresizliği bütün ayrıntılarıyla gösterilmiştir.

4-Yukarıda sözü edilen yapıt, aşağıdaki edebi türlerden hangisiyle yazılmış olabilir?

A) Öykü          B) Roman       

C) Masal          D) Mesnevi    

E) Halk hikâyesi

 

…………………..türü, gerçek anlamda, Tanzimat döneminden sonra edebiyatımıza girmiştir.

5-Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Roman

B)Destan

C) Mesnevi

D) Masal

E) Halk hikâyesi

 

 

. (I.) Kişilerin başından geçen ya da geçebilecek olayları anlatır. (II.) Okuyucuda olabilirlik duygusu uyandırmalıdır. (III.) Tasarlanmış, uzun ve birbirine bağlı birçok olayı bir temel düşünce etrafında toplayarak anlatır. (IV.) Düzyazı ile ortaya konur. (V.) Edebiyatımızda ilk örnekleri Servet-i Fünun döneminde verilmiştir.

6-Yukarıdaki cümlelerin hangisinde romanla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.                 B) II.                C) III.

D) IV.             E) V.

 

I. Çok geniş bir zaman dilimini ele alabilir. II. Olmuş veya olabilecek olayları anlatır. III. Kahramanlar uzun uzadıya tanıtılıp, tasvir edilir. IV. Hayatın küçük bir anını veya sıradan bir olayı anlatır. V. Olayı kahramanlardan biri anlatabilir.

7-Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hikaye ve romanın ortak özellikleridir?

A) I. ve II.

 B) II. ve III.

C) II ve IV.

D) III. ve V.

E) II. ve V.

 

8. “Uzak yerleri ve ülkeleri” konu alan romanlar, türlerine göre ne çeşit romanlardır?

A) Egzotik roman        B) Psikolojik roman

C) Romantik roman    D) Fantastik roman

 E) Töre roman

 

Konusunu tarihten alan romanlara ----, bir fikri kabul ettirmek için yazılmış romanlara ----, insanın yabancı ülkelere merakını ele alan romanlara ise ---- denir.

9-Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) tezli roman - tarihi roman - egzotik roman

B) tarihi roman - tezli roman - egzotik roman

C) töre romanı - psikolojik roman - sosyal roman

D) tarihi roman - sosyal roman - töre romanı

E) töre romanı - tarihi roman - tezli roman

 

Tanzimatla birlikte edebiyatımıza girmiş bir türdür. Hızla gelişim göstermiş ve kullanılan en yaygın türlerden biri olmuştur. Uzun anlatıma dayanan bir türdür ve olaylar yer, zaman, şahıs kadrosu bütünlüğü içinde anlatılır.

10-Bu parçada anlatılan edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikâye       B) Masal          C) Destan

D) Roman       E) Anı

 

11-Aşağıdakilerden hangisi romanın yapı unsurlarından biri değildir ?

A- Olay           B-Kişiler          C-Nazım Birimi

D-Mekan         E-Zaman

 

 

 

 

 12. Aşağıdakilerden hangisi “klasik roman” unsurlarıyla bağdaşmaz?

A) Kurgu ve dil olarak kusursuzluğu hedefler

B) Olay örgüsü öne çıkar

C) Buhranlar, sıkıntılar yansıtılır

D) Dış dünya gerçekleri anlatmak esastır

E) Kronolojiye olayları aktarmada dikkat edilir

 

Anlatıcı, kahramanın iç dünyasını direkt olarak kendi diliyle anlatır. Anlatılanlar arasında bir mantık olmayabilir. Cümleler bozuk ve düzensiz olabilir. Buna romanda ---- adı verilir.

13-Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İç konuşma

B) Monolog

C) İç çözümleme

D) Şuur akımı

E) İç diyalog

 

Doğruluk, erdem, anane gibi değerlere uymadıkları gibi bu değerlerle alay da ederler. Bu roman tipinin kişileri her şeye karşıdır.

14-Bu parçada bahsedilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dramatik roman

B) Kuralcı roman

C) Psikolojik roman

D) Modern roman

E) Post Modern roman

 

Kusursuz bir kurgu ve dil anlayışına sahip roman türüne ---- adı verilir.

15-Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 A) Modernist roman

B) Klasik roman

C) Kuralcı roman

D) Post Modern roman

E) Edebi roman

 

16-Aşağıdaki parçalardan hangisi kahraman an­latıcının bakış açısıyla verilmiştir?

A) Bedriye Hanım, bahçe üzerindeki küçük oda­nın penceresinden bitişik komşunun tahta kaplamasına yumruğuyla heyecanlı heyecan­lı vurur.

B) Elleriyle gözlerini yokluyor, yanında yatanla­ra soruyor. Görünürde gözleri sağlam gözler gibi.

C) Şehre kan dökmeden girdik fakat şehirden de kimsenin burnu kanamadı. Şehirden devlet hazinesini aldık ve kimsenin habbesine do­kunmadan uzaklaştık.

D) Oturdular, Hasan küçücük, zayıf, kuruyup kavrulmuş bir adamdı. Kocaman dişleri du­daklarının arasından gözüküyordu.

E) Yarı ölü haldeki adam şişmiş göz kapaklarını zorla kımıldattı ama gözlerini açamadı. Kuru­muş dudaklarını kımıldattı sonra.

 

17-Aşağıdakilerden hangisi "akımlarına göre romanlar" sınıfında yer almaz?

A- Fantastik roman    

B-Natüralist roman

C-Realist roman         

D- Egzistansiyalist roman

E-Postmodernist roman

 

 18-Dünyada roman türünün ilk örneğini veren isim hangisidir ?

A- Dostoyevski                      

B-Tolstoy

C-Stendhal                 

D- Balzac

E-Cervantes

 

 Felatun Bey ile Rakım Efendi: Ahmet Mithat Efendi'nin yanlış batılılaşma temasını işlediği romanıdır. Romantizm etkisindedir. Felatun Bey alafranga hayata özenen mirasyedi bir züppedir. Buna karşın Rakım Bey, ağırbaşlı ve dengeli bir tiptir.

19-Yukarıda tanıtılan roman "konularına göre romanlar" sınıflandırılması düşünüldüğünde hangi tür romana örnektir?

A-Tarihi roman

B-Psikolojik roman

C-Sosyal roman

D-Bilim kurgu romanı

E-Polisiye roman

 

 20- Aşağıdakilerden hangisi hikâye ve roman arasındaki farklardan biri değildir?

A) Hikâyelerde anlatım daha yalın, romanda ise daha karmaşık ve sanatlıdır.

B) Hikâyede olayın geçtiği yer sınırsızken, romanda sınırlıdır.

C) Hikâyede çok ayrıntıya yer verilmezken, romanda ayrıntıya yer verilir.

D) Hikâye metinleri, romanlardan genellikle daha kısadır. E) Hikâyedeki temel öge olay ya da durum, romanda ise karakterdir.

 

 21- Türk edebiyatının ilk yerli romanı olarak kabul edilen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami

B) İntibah - Namık Kemal

C) Zehra - Nabizade Nazım

D) Mai ve Siyah - Halit Ziya Uşaklıgil

E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Ahmet Mithat Efendi

 

  

 

 


 PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA9. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI


PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA


9.SINIF ROMAN KONU TESTİ, MAKALE TEST SORULARI PDF İNDİR, 9. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI, 9.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, ROMAN TEST PDF,

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk