sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Konu Anlatımı PDF indir

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Konu Anlatımı PDF indir,Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir, MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR DERS NOTLARI,


  derskonum.com ' un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda sizler için Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Konu Anlatımı PDF indir PDF paylaşacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

9sinif-edebiyat-siir-unitesi-test-sorulari-pdf-indir

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN


MİLLİ EDEBİYAT ZEVK ve ANLAYIŞINI SÜR­DÜREN ŞİİR---GAL

·  Beş Hececiler ve onları izleyen pek çok şair bu anlayışa uygun eser vermiştir.

·  Anadolu ve Anadolu insanını anlatmışlardır. Bu anlayış "memleketçi şiir" olarak da adlandırılabilir.

·  Halk şiiri kaynağından beslenmişler, hece ölçü­süyle ve dörtlüklerle şiirler yazmışlardır.

·  Memleket sevgisi, memleketin yüceltilmesi, övül­mesi, onun güzelliklerinin anlatılması şiirlerin özellikleridir.

·  Batı şiirinden de etkilenmişlerdir.

·  Ahenk sağlamak için uyak ve rediften yararlan­mışlardır.

·  Hitabete yakın bir üslup vardır. Şiirler lirizmden uzak, didaktik özellikler taşır.

·  Şiirler biçim bakımından halk şiirinin özelliklerini taşır.

·  Dil halkın kullandığı sade dildir.

·  Şiirleri; Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı, Hisar gibi dergilerde yayımlanmıştır.

Temsilcileri: Beş Hececiler, Kemalettin Kamu, Zeki Ömer Defne, Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Şükufe Nihal Başar, Mithat Cemal Kuntay, Ömer Bedrettin Uşaklı, Halide Nusret Zorlutuna, Arif Nihat Asya, Behçet Kemal Çağlar

 

AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)

·  Halk kültürüne verdiği önem Ülkü dergisinde görülür.

·  İlk şiirlerinde aşk, ölüm, ıstırap gibi bireysel konuları işlemiş, daha sonra ise "Memleket şiiri" diyebilece­ğimiz köy havası ağırlıklı, Anadolu'yu anlatan şiirler yazmıştır.

·  Didaktik şiirler yazmasına rağmen daha çok duy­gusal yönü ağır basan "lirik" şiirleriyle tanınmıştır.

·  Türk halk şiiri geleneğinden yararlanmış, şiirlerin­de halk motiflerini kullanmıştır.

·  Orda Bir Köy Var Uzakta şiiri önemlidir.

·  Ziya Gökalp'ten etkilenen sanatçı, onun "halka doğru" ilkesini sürekli uygulamaya çalışmıştır.

·  Köroğlu, Karacaoğlan, Yunus Emre gibi halk şii-rimizin büyük ozanlarıyla ilgili pek çok veri elde etmiştir.

·  Türk halk şiirinin araştırılmasında olduğu kadar yaygınlık kazanmasında ve sevilmesinde de etkili olmuştur.

·  Aşık Veysel'i keşfeden, onun edebiyatımızda ta­nınmasını sağlayan odur.

·  Tiyatro türünde de yapıtları vardır. Bunların ko­nularını halk biliminden almış, bu oyunlarında yer yer orta oyunu tekniğinden yararlanmıştır.

Şiir: Şiirler

Tiyatro: Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Satılık Ev, Bir Pazar Günü, Yazılan Bozulmaz (trajedi)

İnceleme: Köylü Temsilcileri

 

 

ARİF NİHAT ASYA (1904-1975)

·  Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır.

·  Ölçüsüz ve kafiyesiz şiirler de yazmış, bu şiirlerinde bile iç ahengi oluşturmuştur.

·  Şiirlerinde milli tarih ve kültürden yararlanmıştır.

·  Kahramanlık, bayrak, vatan, millet, tarih, din, aşk ve doğa güzellikleri şiirlerinin başlıca konularıdır.

·  Divan şiiri nazım biçimlerinden rubaiyi sıkça kul­lanmıştır.

·  Edebiyatımızda "bayrak şairi" olarak tanınmıştır.

·  Halk ve divan şiiri biçimlerinin yanında modern şiir biçimlerini de kulanmıştır.

Şiir: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler, Kökler ve Dallar, Kundaklar, Takvimler, Emzikler, Basamaklar, Köprüler, Yürek, Heykeltraş, Aynalar­da Kalan Kubbe-i Hadra, Fatihler Ölmez, Takvimler, Rubaiyyat-ı Arif I, Rubaiyyat'-ı Arif II (Kıbrıs Rubaile­ri), Rubaiyyat-ı Arif III(Nisan), Rubaiyyat-ı Arif IV(Kova Burcu), Rubaiyyat-ı Arif V (Avrupa'dan Rubailer)

Mensur Şiir: Ayetler, Yastığımın Rüyası

Özdeyişler: Kanatlar ve Gagalar

Düzyazı: Enikli Kapı, Terazi Kendini Tartmaz, Ara­mak ve Söylememek, Kanatlarını Arayanlar, Sevgi Mektupları

 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1908-1969)

·  Atatürkçülük şiirleriyle tanın­mıştır, bunun yanında halk şiirin­den yararlanarak yazdığı ve milli duyguları işlediği şiirleri, yurt gü­zellemeleri ile öne çıkmıştır.

·  Ankaralı Aşık Ömer mahlasıyla aşık tarzı şiirler de yazmıştır. Hece ölçüsünü kullanmıştır.

·  Faruk Nafiz ile birlikte "Onuncu Yıl Marşı"nı yaz­mıştır.

·  Şadırvan adlı bir dergi çıkarmıştır.

·  Milli konuları işleyen tiyatro yapıtları vardır.

Şiir: Erciyes'ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpı­yor, Benden İçeri (bütün şiirleri)

Manzum Oyun: Çoban Atilla

Diğer Yapıtları: Battal Gazi Destanı, Kuran-ı Kerim'den İlhamlar, Hür Mavilikte, Dolmabahçe'den Anıtkabir'e Kadar, Atatürk Denizinden Damlalar


HÜSEYİN NİHAL ATSIZ (1905-1975)

·  Şiir, roman ve araştırma alanla­rında eser vermişlerdir.

·  Türkçülük akımının önemli tem­silcilerindedir. Türkçülük akımını destekleyen Atsız Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken gibi dergiler çıkar­mış. Düşüncelerini bu dergilerde ortaya koymuştur.

·  Tarihi romanlar yazmıştır.

·  Romanlarında efsane mitos, destan geleneğin­den yararlanmıştır. Göktürk dönemini yalın bir dille anlatmıştır.

Roman: Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Ruh Adam, Deli Kurt, Dalkavuklar Gecesi

Şiir: Yolların Sonu

Araştırma: Türk Edebiyatı Tarihi, Edirneli Nazmi

 

KEMALETTİN KAMU (1901-1948)

·  "Gurbet şairi" olarak tanınmıştır. Gurbet duygusunu bizzat yaşamış ve çok iyi yansıtmıştır.

·  Şiirlerinde "aşk, savaş, vatan sev­gisi, siperde ve daima gurbette olan Mehmetçik" konularını işlemiştir.

·  Başlangıçta aruz ölçüsüyle yazan şair, daha sonra hece ölçüsünü kullanmıştır. Hece ölçüsünün özel­likle 11'li kalıbını kullanmıştır. Halk şiiri geleneğin­den yararlanmıştır. Lirik şiirleriyle tanınmıştır.

·  "Memleket Edebiyatı"nın önde gelen şairlerin­dendir.

·  "Bingöl Çobanları" adlı şiiriyle tanınmıştır. Bu şiir Türk edebiyatında en önemli pastoral şiir örnek­lerinden biridir. "Gurbet, Kimsesizlik, İrşad" diğer önemli şiiridir.

·  Şiirleri ölümünden sonra Rıfat Necdet Evrimen'in hazırladığı "Kemalettin Kamu Hayatı Şahsiyeti ve Şiirleri" adlı kitapta toplanmıştır.

Şiir: Bingöl Çobanları, Kimsesizlik, Gurbet, İrşad

 

MİTHAT CEMAL KUNTAY (1885-1956)

        Epik şiirleriyle tanınan sanatçının lirik şiirleri de vardır.

        Dil açısından Milli Edebiyat anla­yışına bağlıdır ancak aruz ölçüsünü kullanmıştır.

"Üç İstanbul" adlı romanı, edebiyat tarihindeki yerini belirleyen romanıdır. Bu romanda II. Ab­dülhamit, II. Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul'unu anlatmıştır. Romanın kahramanı Ad­nan Bey'in yaşamı çerçevesinde bu üç dönem ele alınmıştır.

"Acem Şahına" adlı şiiri Mehmet Akif ile birlikte yazmıştır.

Roman: Üç İstanbul

Üç İstanbul

Çürüyen yozlaşan İstanbul ve bu İstanbul’un çürümüş yozlaşmış insanla­rı... Bu romanda yazar İstanbulu’un üç kötü dönemini okuyucuya yansıtmakta­dır.

Şiir: Türk'ün Şehnamesi, Acem Şahına

Tiyatro: Kemal, Yirmi Sekiz Kanun-ı Evvel

Monografi: Namık Kemal, İstiklal Şairi Mehmet Akif, Sarıklı İhtilalcı Ali Suavi-Hazırlayan: Mustafa Şahin

 

NECMETTİN HALİL ONAN (1902-1968)

*Şiire aruz ölçüsü ile başlamıştır.

*Bireysel veya milli duygularla örülü hece şiirleriyle tanındı.

*Milli Edebiyat hareketinin ge­liştiği sırada yetişen şair, şiirlerinde bireysel duygulanışlarıyla, ulusal duyguları birlikte işlemiştir.

*"Bir Yolcuya" şiiri hamaset edebiyatının en güzel örneklerindendir.

Şiir: Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha

Roman: İşleyen Yara, Kolejli Nereye

Araştırma: İzahlı Divan Şiiri Antolojisi

 

ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902-1994)

        İlk şiirlerini aruzla yazmış­tır. Sonra hece ölçüsüyle halk edebiyatı nazım biçimleriyle şi­irler yazmıştır. 61 şiirinden 21'i aruzla, 29'u heceyle, 11'i serbest ölçüyle kaleme alınmıştır.

        "Bu vatan Kimin", "Yas" adlı şiirleriyle tanınmıştır. Saz ve tekke şiirini özümsemiş, güzelleme ve ko­çaklama türünü kullanmıştır.

        Eleştiri ve edebiyat araştırmalarıyla tanınır. Türk divan ve halk edebiyatının pek çok sorununu işle­miş, metinler yayımlamıştır.

        "Dede Korkut" ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştır.

Eleştiri: Destursuz Bağa Girenler

Araştırma: Dede Korkut, Mercimek Ahmet, Katip Çe­lebi...

 

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904-1946)

Hece ölçüsünü kullanan sa­natçı memleket edebiyatının tem­silcisidir.

Şiirlerinde Anadolu'nun güzel­liklerini anlatmıştır.

"Anadolu şairi" olarak bilinir.

Şiir: Deniz Sarhoşları, Deniz Hasreti, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri

 

ŞÜKUFE NİHAL BAŞAR (1896-1973)

İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kul­landı. Sonra Milli Edebiyat akımını benimseyerek hece ölçüsüne dön­dü.

Şiirlerinde romantik duyguları, hikaye ve roman­larında ise toplum sorunlarını, kadın problemle­rini işledi.

Şiir: Yıldızlar ve Gölgeler, Hazan Rüzgarları, Gayya, Su, Şile Yolları, Sabah Kuşları, Yerden Göğe

Hikaye: Tevekkülün Cezası

Roman: Renksiz Istırap, Yakut Kayalar, Çöl Güne­şi, Yalnız Dönüyorum, Domaniç Dağlarının Yolcusu, Çölde Sabah Oluyor

Gezi: Finlandiya

 

ZEKİ ÖMER DEFNE (1903-1992)

        Halk şiirinin geleneğinden yararlanan Defne, son şiirlerde serbest tarza yönelmiştir.

        İlhamını çevresindeki eşya ve olaylardan alan sanatçı; sözcüklere derin, sembolik bir anlam yükler.

        Halk şiir geleneği ile modern dünyayı kucaklayan bir şair olarak değerlendirilir.

        Erzurum, Eğin, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya üzerine yurt güzellemeleri yazdı.

Şiir: Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Karde­lenler.

Araştırma: Dede Korkut Hikayeleri Üzerine Edebi Sanatlar Bakımından Bir İnceleme.

 

NİYAZI YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU (1929 - 1992)    

Eserlerinde savaş, kahramanlık, Türk tarih ve kültürü konularını işlemiş, “destan şairi” olarak tanınmıştır.

Çoğunlukla hece ölçüsünü kullanmış, serbest ölçüde de şiirler yazmıştır.

Eserlerinde “İslam öncesi Alp tipi ile İslam son- rası Eren tipini birleştirerek (Alperen) ideal bir Türk genci kimliği” oluşturmaya çalışmıştır.

Eserlerinde geleneksel motifleri, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk destanlarını işlemiştir.

Millet, devlet, hak, adalet, kahramanlık, yurt ve millet sevgisi Türk- lük ve Turancılık düşüncelerini işlemiştir.


 HİSARCILAR

İlk şiirlerini Çınaraltı dergisinde çıkarmaya başlayan Garip akımına karşı bir grup şair,1950 yılında Hisar adlı bir dergi çıkarmaya başla- mışlardır. İki bölüm hâlinde çıkarılan dergi 1950-1957 yılları arasında 75 sayı, 1964-1980 yılları arasında 202 sayı olmak üzere 277 sayı çı- karılmıştır. Hisar dergisi etrafında toplanan sanatçılar:

Mehmet Çınarlı, Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer,Gültekin Sama- noğlu, Mustafa Necati Karaer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Yavuz Bülent Ba- kiler, Yahya Akengin, Sevinç Çokum...

Hisarcılar sanat anlayışlarını derginin kuruluşundan on yedi yıl son- ra “Radyo Hisar Saati” programında dört madde hâlinde açıklamış- lardır. Bu dört madde şunlardır:

1.      Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır.

2.      Sanatçı bağımsız olmalıdır.

3.      Sanat millî olmalıdır.

4.      Sanatta yenilik esastır.

 milli-edebiyat-zevk-ve-anlaysını-surduren-siir

 

 

Hazırlayan : Mustafa ŞAHİN


NOTLARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAAA

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren ŞiirMilli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir, MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR DERS NOTLARI,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk