sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Şiir Ünitesi Test Soruları PDF İndir Online Çöz

  12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları PDF İndir Online Çöz

12. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları, 12.Sınıf Edebiyat Testleri, TESTLER, 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları,

12-sinif-edebiyat-siir-unitesi-test

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları PDF İndir Online Çöz üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

KAYNAK: ONEDEBİYAT.NET

TEST-2

 

1. “1928’de bir araya gelen şiire yeni bir ses, yeni bir felsefi hava, yeni temalar getirmek düşüncesiyle ortaya çıkan, yeniliği, içtenliği, özgürlüğü ilke edi­nen topluluktur.”

Yukarıda sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal Gerçekçiler

B) Yedi Meşaleciler

C) İkinci Yeniciler

D) Beş Hececiler

E) Garipçiler

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Fecriati sanatçıları ile Yedi Meşalecilerin ortak özelliği olabilir?

A) şiirde anlamı ikinci plana atmışlardır.

B) Hece ölçüsüyle şiirlerini yazmışlardır.

C) Fransız edebiyatını örnek almışlardır.

D) Fransız şiirinden alınan nazım biçimlerini kullanmışlardır.

E) Eserlerinde, toplumsal ve sosyal konuları işlemiş-lerdir.

 

Uyak, ilkel insanların şiiri akılda tutabilmesi için bir yardımcı araçtı. Bugünkü insan ilkel olmadığına göre, uyak bırakılmalıdır. Uyakla birlikte her tür­lü söz ve anlam sanatları da bırakılmalıdır. Bu sanatların amacı doğayı değiştirme, nesne ve varlıkları olduğundan başka türlü göstermedir. Bu yol, bugüne değin çok denenmiş; ama edebiyata hiçbir şey kazandırmamıştır. Bunun gibi hece öl­çüsü de aruz ölçüsü de gereksizdir.

3.Bu parçada dile getirilen görüşler aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangisine aittir?

A) Beş Hececiler       B) Garipçiler

C) İkinci Yeniciler    D) Fecriaticiler

E) Yedi Meşaleciler
 

Bilmem ki nasıl anlatsam

Nasıl, nasıl size derdimi

Bir dert ki yürekler acısı

Gönül yarası desem

Değil

Ekmek parası desem

Değil

Bir dert ki

Dayanılır şey değil

4.Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önün­de tutulduğunda aşağıdaki sanatçılardan han­gisine ait olabilir?

A) A. Muhip Dıranas                        B) Necip Fazıl Kısakürek

C) Cahit Sıtkı Tarancı                       D) Orhan Veli Kanık

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

 

Gitti gelmez bahar yeli

Şarkılar yarıda kaldı

Bütün bahçeler kilitli

Anahtar Tanrı’da kaldı

Geldi çattı en son ölmek

Ne bir yemiş, ne bir çiçek

Yanıyor güneşte petek

Bütün bal arıda kaldı

5.Bu şiir biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Orhan Veli Kanık                        B) Ceyhun Atıf Kansu

C) İlhan Berk                                   D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Melih Cevdet Anday

 

 

Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

6-Bu dörtlük biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki sanat-çılardan hangisine ait olabilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel                  B) Oktay Rıfat Horozcu

C) Orhan Veli Kanık                        D) Cemal Süreya

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde

Oysaki seninle güzel olmak var

Örneğin rakı içiyoruz

İçimizde bir karanfil düşüyor gibi

Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda

Midemdi; aklımdı şu kadarcık kalıyor

Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana

Veriyorum işte

Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel

O başkası yok mu bir yanındakine veriyor

Derken karanfil elden ele

7-Yukarıdaki dizeler şekil ve içerik olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel                  B) Mehmet Akif Ersoy

C) Yaşar Kemal                                D) Edip Cansever

E) Yavuz Bülent Bakiler

 

 

Sivas yollarında geceleri

Katar katar kağnılar gider

Tekerlekleri meşeden

Ağız dil vermeyen köylüler

Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler

Ağır ağır kağnılar gider

Sivas yollarında geceleri

8-Bu dizeler Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin hangi yönüne örnek verilemez?

A) Memleketçiliğine                         B) Dilinin sade oluşuna

C) Toplumla ilgili olmasına              D) Halk deyişleri içermesine

E) Soyut çizgide gelişmesine

 

İşte kara dutları güneşin

Papatyaların renkli camları

Başakları evlerin

Kan rengi kız çocukları yelesiz

Lokma lokma ağaçların altında

Tiren yolunda eğri büğrü

Damları doğrayan makas

9-Bu dizelere göre İkinci Yeni şiiri hakkında aşa-ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bazı sözcükler çağrışım amacıyla kullanıl-mıştır.

B) Anlam ve anlaşılırlık göz ardı edilmiştir.

C) Mantığa aykırı tamlamalar ve söz öbekleri kullanılmıştır.

D) Yaşamın gerçeklerinden uzaklaşma çabası vardır.

E) Süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanılmıştır.

 

 

Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt

Yıllarca döktürür sana gözyaşı

Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt

Turnanın hasreti yakar Maraş'ı

10-Bu dizeler aşağıda verilen dönemlerden han­gisiyle ilgili olabilir?

A) Ulusal duyarlıkların işlendiği Milli Edebiyat dö­nemiyle

B) Duygudan çok mantık ve düşünceye önem veren Garipçilerle

C) Anadolu'nun çeşitli görünümlerinin işlendiği Cumhuriyet Dönemi'yle

D) şiirde soyutluğa yönelişin başladığı İkinci Yeni hareketiyle

E) Milli Edebiyat'ın şiir anlayışını sürdüren Beş He­cecilerle

 

 

11. şiirlerinde Anadolu folklorundan, halk ede-biyatından geniş ölçüde yararlanan sanatçı, ilk şiirlerini Dergah ve Milli Mecmua’da yayımlamıştır. şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Anlaşılır, sade bir dili; içten yönü ağır basan dizeleri ve memleket şiirleriyle tanınır. Sanatçı şiirin yanı sıra tiyatro alanında da yapıtlar vermiştir. Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu önemli oyunlarıdır.

Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek                 B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Orhan Asena                    D) Turan Oşazoğlu

E) Haldun Taner

 konuyla alakalı çalışma kağıdı için tıklaa 

12. Aşk İki Kişiliktir, Bir Gün Mutlaka şiirlerinin şairi olan ---- gerçek şiir kimliğini toplumcu, etkin bir edebiyat anlayışının örneklerini verdiği şiirleriyle oluşturmuştur. Çevirileriyle de dikkat çeken sa­natçı, edebiyat ve kültür üzerine yazdıkları, anto­loji ve diğer çalışmalarıyla kuşağının önde gelen sanatçıları arasına girmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ümit Yaşar Oğuzcan       B) Özdemir Asaf

C) Attila İlhan                       D) Ahmet Oktay

E) Ataol Behramoğlu

 

Eserlerinde zaman, rüya, his kavramlarına yoğunlaşan ----, şiirlerinde musikiye önem vermiştir. ---- akımından etkilenen sanatçının şiirlerinin yanı sıra düz yazıları da vardır. Huzur, sanatçının en önemli romanıdır.

13-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Peyami Safa - Realizm

B) Halit Ziya Uşaklıgil - Realizm

C) Ahmet Haşim - Sembolizm

D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Sembolizm

E) Yahya Kemal Beyatlı - Parnasizm

 

 

Genellikle hece ölçüsüyle yazan ----, ---- içinde şiirden hiç kopmayan tek sanatçıdır. Sonraları serbest şiiri deneyen şairin öyküleri de vardır. Çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, küçük mut­luluklarla yetinme gibi konuları işlemiştir. Sebil ve Güvercinler sanatçının en önemli yapıtıdır.

14-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sabri Esat Siyavuşgil - Yedi Meşaleciler

B) Ziya Osman Saba - Yedi Meşaleciler

C) Halit Fahri Ozansoy - Beş Hececiler

D) Faruk Nafiz Çamlıbel - Beş Hececiler

E) Orhan Seyfi Orhon - Beş Hececiler

 

 

“1940 sonrası Türk şiirinde halk şiiri geleneğinden yola çıkılarak yeni bir şiir anlayışına ulaşan sa­natçı, günün geçerli akımlarına bağlanmadan kendisinin olan bir şiiri geliştirmiştir. Yalın, akıcı bir söyleyişe dayanan ve halk şiirinden beslenen, Anadolu insanının yaşamını, doğayla ilişkilerini dile getiren bir şiirdir bu. Köy ve köylü gerçek kimliğiyle onun şiirlerinde yer alır. Sanatçının Ata­türk Kurtuluş Savaşı’nda adlı eseri bir oratoryoya da konu olmuştur.”

15-Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca                  B) Cahit Külebi

C) Ceyhun Atıf Kansu                     D) Attila İlhan

E) Oktay Rıfat HorozcuDEVAMINDA DİĞER TETLER İÇİN TIKLAAA


konuyla alakalı çalışma kağıdı için tıklaa
12.SINIF EDEBİYAT ŞİİR ÜNİTESİ TEST SORULARI

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk