sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları

 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları PDF İndir Online Çöz

12. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları, 12.Sınıf Edebiyat Testleri, TESTLER, 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları,

12-sinif-edebiyat-siir-unitesi-test

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları PDF İndir Online Çöz üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

KAYNAK: ONEDEBİYAT.NET

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları PDF İndir Online Çöz


1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin özelliklerinden biri değildir?

A) Anadolu’ya ve halkın sorunlarına yönelme düşüncesi yaygınlık kazanmıştır.

B) Eserlerde Kurtuluş Savaşı'nın etkileri görü­lür.

C) Sanatçıların dili genellikle sadedir.

D) Halk şiirinden yararlanılmış, şiirde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.

E) Bu dönemde sadece roman, öykü ve şiir tür­lerinde eserler verilmiştir.

 

2. Memleket edebiyatı, (I) Anadolu’yu ve Anadolu insanını anlatmaya çalışan bu anlayışın temel­leri Tevfik Fikret tarafından atılmıştır. (II) şiirde hece ölçüsünü ve halk şiiri nazım biçimlerini kullanmışlar. (III) Sanatçılar yalın bir dille eser­ler vermiştir. (IV) Mahalli söyleyişleri edebiyata sokmuşlardır. (V) Faruk Nafiz, Halit Fahri, Ahmet Kutsi Tecer gibi şairler iyimser bir psikoloji ile şiirler, yazmışlardır.

Bu parçada Memleket edebiyatı ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 konuyla alakalı çalışma kağıdı için tıklaa3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Ede-biyatı'nın belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Aruz, yerini serbest şiir anlayışına bırak-mıştır.

B) Halk diliyle aydınların dili arasındaki kopukluk giderilmiştir.

C) Romanda toplumsal gerçekçilik egemen olmuştur.

D) Süslü, sanatlı bir anlatım yolu tercih edilmiştir.

E) Edebiyat bir kesime değil, tüm Anadolu’ya açılmıştır.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi I. Yeni Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?

A) şiir, ölçü ve uyaktan kurtarılmalıdır.

B) şiir dili, halkın konuştuğu dil olmamalıdır.

C) şiirde edebi sanatlara yer verilmemelidir.

D) Günlük yaşamdaki her şey şiirin konusu ola­bilir.

E) şiirde esprili, nükteli bir anlayış benimsenme­lidir.

 

 1950’den sonra Mehmet Çınarlı’nın çıkardığı der­gi çevresinde toplanan bazı sanatçılar Garipçilere tepki göstermişler; milli-manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışı ortaya koymuşlardır. şiirde ölçü, uyak gibi ögeleri önemseyen bir topluluktur.

5.Bu parçada hakkında bilgi verilen edebi toplu­luk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fecriati                 B) Toplumsal Gerçekçiler

C) Hisarcılar             D) Maviciler

E) II. Yeniciler

 

 

7. 1928’de eserlerini bir kitapta toplayarak ortaya çıkan bu genç sanatçılar, edebiyatta daima “ye­nilik, içtenlik, canlılık” peşinde koşmuşlardır. Bu genç sanatçılar geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup işlemişlerdir fakat tam bir edebiyat topluluğu olamadan dağılıp gitmişlerdir.

Bu parçada bahsedilen genç sanatçılar aşağıdaki edebi topluluklardan hangisine bağlı olabilir?

A) Garipçiler                        B) Yedi Meşaleciler

C) Hisarcılar             D) Maviciler

E) II. Yeniciler

 

8. (I) 1950’den sonra bazı öykü ve roman yazar­ları halkla ve özellikle köye, köylü sorunlarına yönelmişler, (II) gözlemci bir gerçekçilikle eser­ler vermişlerdir. (III) Toplumsal Gerçekçiler, ele aldıkları sorunları daha çok sosyalist dünya gö-rüşünden hareketle işlemişler; (IV) sanatı bu görüşü yayma doğrultusunda kullanmışlardır. (V) Toplumsal gerçekçi yazarların en önemli ismi M. Akif Ersoy’dur.

Toplumsal Gerçekçiler'le ilgili bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Yedi Meşaleciler; Beş Hececilerin şiir anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

B) Toplumsal Gerçekçiler; sosyal olaylara ve toplumsal gerçeklere yönelerek yurt gerçek­lerini savunmuşlardır.

C) Beş Hececiler; Halk şiirinden, yerli kaynaklar­dan yararlanarak şiirimizin aruzdan heceye geçişinde önemli rol oynamışlardır.

D) Hisarcılar; Garip Hareketi’nin etkisiyle gele­neksel şiir anlayışına karşı çıkarak yeni bir şiir anlayışını savunmuşlardır.

E) Garipçiler; şiir, bütün biçimsel kurallardan kurtul-malıdır, anlayışıyla hareket etmiştir.

 

 

10. Türk edebiyatındaki edebi anlayış ve oluşumları anlamak için onları oluşturan sanatçılarına veya en büyük temsilcilerine bakmak gerekiyor. Mese­la ---- anlamak istiyorsak mutlaka ---- de tanımak zorundayız.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangi­si getirilemez?

A) Servetifünun’u - Tevfik Fikret’i

B) Garipçiler’i - Orhan Veli’yi

C) Genç Kalemler’i - Ömer Seyfettin’i

D) Fecriati’yi - Ahmet Haşim’i

E) Yedi Meşaleciler’i - Edip Cansever'i

 

11. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni topluluğunun özelliklerinden biri değidir?

A) şiirde duyguya önem vermek

B) şiirde konu veya olaylara yer vermemek

C) Edebi sanatlara yüz çevirmemek

D) şiirde söyleyişi daha çok önemsemek

E) Açık, anlaşılır bir anlatım tercih etmek

 

12. – Sanat, sanat için olmalıdır.

– Geleneksel temalar yerine yeni temalar işlenme-lidir.

– Milli ve ulusal değerler yerine Batılı ilkelerle sanat yapılmalıdır.

– Edebiyatta taklitten kaçınılmalıdır.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, yukarıda sözü edilen edebi anlayışa uygun eserler vermemiştir?

A) Cevdet Kurdet Solak

B) Vasfi Mahir Kocatürk

C) Oktay Rıfat Horozcu

D) Sabri Esat Siyavuşgil

E) Kenan Hulusi Koray

 

 

13. Garip Hareketi’ne karşı bir tepki olarak ortaya çıkan bu topluluğun sanat ilkeleri Garipçilerden oldukça farklıdır. Gözlemledikleri her şeyi ken­dilerine özgü bir anlayışla aktarmışlar. İnsanın bilinçaltına inerler, soyut ve kapalı bir anlatımı benimserler. Söyleyişi, anlamdan daha çok öne çıkararak ahengi ölçü ve kafiyeyle değil, musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlamışlardır.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıda-kilerden hangisidir?

A) II. Yeniciler         B) Yedi Meşaleciler

C) Beş Hececiler       D) Hisarcılar

E) Toplumsal Gerçekçiler

 

 

Basmakalıp söyleyişlerin egemen olduğu mem­leketçi şairaneliğe ve şairaneye, romantik hece şiirine karşı çıkan ----, şiirin gündelik yaşama ve halka yönelmesini amaçlıyordu.

14-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi getirilmelidir?

A) Beş Hececiler                  B) Garipçiler

C) Milli edebiyatçılar                        D) Maviciler

E) Servetifünuncular

 

 

 “şiir için şiir anlayışına dayalı, sürrealizmden daha aşırı bir soyutlama akımı güden, noktalama işaretlerinin gereksiz olduğunu savunan, şiirde akla ve mantığa yer vermeyen bir topluluktur.”

15-Bu parçada hakkında bilgi verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş Hececiler                  B) Yedi Meşaleciler

C) I. Yeni (Garipçiler)          D) II. Yeniciler

E) FecriaticilerDEVAMINDA DİĞER TETLER İÇİN TIKLAAA


konuyla alakalı çalışma kağıdı için tıklaa
12.SINIF EDEBİYAT ŞİİR ÜNİTESİ TEST SORULARI

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk