sponsorlu reklam Admatic -sponsor

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test AYT EDEBİYAT

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test AYT EDEBİYAT, İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI, TESTLER, İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI TESTİ, AYT EDEBİYAT 

derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test AYT EDEBİYAT üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test AYT EDEBİYAT1. (I) Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olan Orhun Yazıt- ları, Yolluğ Tigin tarafından taşlara kazınmıştır. (II) Bu yazıtlarda Türk devlet adamlarının millete hesap verme- si, onlarla hesaplaşması söz konusudur. (III) Göktürk al- fabesiyle yazılmıştır. (IV) Bu yazıtlar üç büyük kişi adına diktirilmiş üç büyük anıttan oluşur. (V) Bu yazıtlar Türkle- rin İslamiyet’i kabul etmesiyle yazılmış, Müslüman Türk- lerin tarihimize bir armağanıdır.

Bu parçada verilen numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.2. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, tabiat ve savaş konularında söylenen şiirlere koşuk, yapılan

I

yas törenlerine yuğ, bu törenlerde söylenen şiirlere

II

sagu, öğüt verici atasözü niteliğinde olan sözlere sığır, III IV

ziyafet törenlerine de şölen denirdi.

V

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait birçok destan var- dır. Bunlardan ---- Sakalar'a; ---- Hunlar'a; ---- Göktürkler'e ve----- Uygur Türklerine ait destanlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerden hangileri getirilmelidir?

A) Alp Er Tunga - Oğuz Kağan - Ergenekon - Göç

B) Manas - Oğuz Kağan - Köroğlu - Şu

C) Alp Er Tunga - Ergenekon - Türeyiş - Şu

D) Şu - Bozkurt - Oğuz Kağan - Türeyiş

E) Satuk Buğra Han - Köroğlu - Manas - Türeyiş


4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi döneme ait bir destan değildir?

A) Ergenekon Destanı

B) Şu Destanı

C) Manas Destanı

D) Bozkurt Destanı

E) Türeyiş Destanı5. Toplumun ortak malı olan, sözlü gelenekle günümüze gelen ve söyleyeni belli olmayan destanlara "doğal des- tan" denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A) İlyada ve Odessia

B) Kalevela

C) Ramayana ve Maharabata

D) Oğuz Kağan

E) Çanakkale Şehitlerine6. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk ede- biyatının "yazılı edebiyat" dönemine ait bir özellik değildir?
A) Bu dönemin en önemli ürünü Göktürk Kitabeleri'dir.

B) Bu dönemde koşuk, sagu, sav gibi türlerde ürünler verilmiştir.

C) Göktürk ve Uygur olmak üzere iki tür alfabe kulla- nılmıştır.

D) Bu dönemdeki Uygur yazıtlarının birçoğu Budizm ile ilgili dinsel metinlerdir.

E) Yenisey Kitabeleri de bu dönemin yazılı ürünlerin- dendir.


7. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi döneme ait türler bir arada verilmiştir?
A) Koşma - Varsağı - Ağıt - Destan

B) Koşuk - Sagu - Destan - Sav

C) Koşuk - Ağıt - Sav - Destan

D) Koşma- Semai - Sagu - Sav

E) Koşuk - Semai - Varsağı - Ağıt8. Tarih öncesi devirlerden günümüze önce sözlü sonra da yazılı gelenekle gelen, bir milleti derinden etkileyen olay- ları anlatan ve ilk söyleyeni belli olmayan türe denir. Türk ve Dünya edebiyatında birçok örneği vardır. Bunla- ra Türklere ait ---- ve yabancılara ait örnek verilebilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangileri getirilmelidir?
A) yapma destan - Gılgamış - Şehname

B) doğal destan - Genç Osman - Igor

C) yapma destan - Çanakkale Şehitlerine - Kaybolmuş Cennet

D) doğal destan - Oğuz Kağan - Kalevela

E) doğal destan - Şehname - Gılgamış


9. Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk edebiya- tı nazım türlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Dini ve tasavvufi konuları işlemek

B) Arı bir Türkçeyle söylenmiş olmak

C) Genellikle yarım kafiyeli olmak

D) Dörtlükler halinde söylenmiş olmak

E) Hece ölçüsüyle söylenmiş olmak


10. I. Ergenekon Destanı

II. Kalevala Destanı

III. Şu (Saka) Destanı

IV. Bozkurt Destanı

V. Şehnâme Destanı

Yukarıdaki numaralanmış destanlardan hangileri Türklere ait değildir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve V.  D) III. ve IV. E) IV. ve V.11. İslamiyet öncesi saz şairlerinin sığır denilen sürek I II

avlarında kopuz eşliğinde okunan, aruz ölçüsüyle

III IV

söylenen ve aşk, tabiat, yiğitlik gibi konuları işleyen

V

nazım türü koşuktur.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.12. I. Milletlerin hayatını derinden etkileyen olaylar anlatı- lır.

II. Milli söyleyişten uzak, evrensel bir nitelik taşır.

III. Olağanüstü olay ve kişilere sıkça rastlanır.

IV. Nazım, nesir karışık olarak kaleme alınır.

V. Divan edebiyatındaki karşılığına mesnevi denir. 
Yukarıda numaralı cümlelerden hangi ikisi doğal destanlar için söylenemez?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) II. ve V. E) IV. ve V.


13. Keldin esin esneyü Kadka tükel osnayu Kirdi bodun kasnayu Kara bulıt kükreşür (Rüzgar eserek geldi Kar tipiye benzedi Halk titreyerek evlere girdi Kara bulutlar görülüyor)
Bu dörtlük, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünle- rinden hangisine örnektir?

A) Sagu B) Destan C) Koşuk

D) Sav E) Koşma14. I. Şinto - Japon

II. İlyada ve Odeyssia - Yunan

III. İgor - Japon

IV. Nibelungen - Alman

V. Ramayana ve Mahabarata - İngiliz

Yukarıda verilen destan-millet eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve III.

D) III. ve V. E) IV. ve V.

15. Düşmanlar tarafından yenilen Türkler, yok olma aşama- sına gelmişti. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir yere gelmiş, burada dört yüz yıl yaşayıp çoğalmış ve demir dağı eriterek buradan çıkabilmiştir. Bu destan Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması bakımından da önemlidir.

Bu parçada, hakkında bilgi verilen Türk destanı aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A) Türeyiş Destanı

B) Göç Destanı

C) Bozkurt Destanı

D) Ergenekon Destanı

E) Şu Destanı


16. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A) Odesa, Şu, Selçukname

B) Canönes, Şehname, Nibelungen

C) İgor, La Cid, Gılgamış

D) Çılgın Orlanda, Mahabarata, İgor

E) Şehname, Şinto, Canönes17. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanla- rının değişikliğe uğramalarının nedenlerinden biri- dir?

A) Tarihi ve ulusal öğelere dayanmaması

B) Belli bir yer ve coğrafya üzerinde geçmemesi

C) Olağanüstü olaylara yer vermesi

D) Hemen derlenip yazıya geçirilmemeleri

E) Düzyazı biçiminde söylenmeleri

18. Saka Türkleri hükümdarının Türk-İran Savaşları sırasın- da gösterdiği kahramanlıklar anlatılır. Bu destanın konu- su İranlıların ulusal destanı Şehname'de ele alınmıştır. Saka Türkleri hükümdarının adı Afrasiyap olarak geçer. Yukarıdaki parçada sözü edilen Türk destanı aşağı- dakilerden hangisidir?

A) Şu

B) Oğuz Kağan

C) Atilla

D) Alp Er Tunga

E) Göç

19. Türk edebiyatının ele geçen ilk yazılı örnekleridir. Dün- yadaki en ilgi çekici tarih, dil, edebiyat ve toplum bilimi bilgilerini kapsayan belgelerdendir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Divan-u Lugat'it Türk

C) Göktürk Yazıtları

D) Dede Korkut Hikâyeleri

E) Atabetül Hakayık

20. Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet sonrası Türk destanları bir arada verilmiştir?

A) Gılgamış, Manas, Cengiz Han

B) Göç, Battal Gazi, Danişment Gazi

C) Manas, Timur, Cengiz Han

D) Timur, Genç Osman, Gılgamış

E) Battal Gazi, Manas, Atilla

21. Orhun Yazıtlarıyla ilgili bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Göktürk Alfabesi'yle yazılmıştır.

B) Hitabet örneği kabul edilir.

C) Gelişmiş bir Türkçe ile yazılmışlardır.

D) Türk toplumunun ulusal kıvancına değinmektedir.

E) Bilge Kağan tarafından yazıya geçirilmiştir.22. Çinlilerle yapılan bir savaşta yok olan Göktürklerin bir dişi kurttan yeniden türediklerini anlatan bir destandır. Yukarıda sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türeyiş

B) Bozkurt

C) Göç

D) Şu

E) Oğuz Kağan23. Aşağıdakilerden hangisinde Türklere ait yapay des- tanlar bir arada verilmiştir?
A) Kurtarılmış Kudüs, Selçukname

B) Üç şehitler Destanı, Kaybolmuş Cennet

C) Manas, Çanakkale şehitleri

D) Kuvayı Milliye, Şehname

E) Kuvayı Milliye, Üç Şehitler Destanı24. Hun hükümdarı Mete'nin yiğitliklerini dile getiren, ülkesini nasıl genişletip oğulları arasında bölüştürdüğünü anlatan destandır.
Yukarıda sözü edilen destan aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) Bozkurt Destanı

B) Alp Er Tunga Destanı

C) Ergenekon Destanı

D) Oğuz Kağan Destanı

E) Türeyiş Destanı


25. Aşağıdaki destanlardan hangi ikisi derlenip düzen- lenmiş destanlardır?

A) İlyada - Kalevela

B) Şehname - Göç

C) Odesa-Şu

D) Kalevala - Alp Er Tunga

E) Türeyiş - Şehname


26. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarını diğer ulusların destanlarından ayıran bir özelliktir?

A) Savaşlar, yiğitler ve erdemlerin etkili şiirsel söyleyiş- lerle anlatılması

B) Manzum savaş ve kahramanlık hikâyeleri olması

C) Lirik, epik ve dramatik öğelerin bir arada olmaları

D) Kahramanların savaşırken kendi toplumlarının yarar ve mutluluklarını düşünmeleri

E) Genellikle yazıya geçirilemeyip sözlü gelenekte kalmaları27. İslam etkisinde gelişen ilk Türk destanı aşağıdaki- lerden hangisidir?

A) Danişment Gazi

B) Kaybolmuş Cennet

C) Manas Destanı

D) Köroğlu Destanı

E) Timur Destanı


28. Aşağıdakilerden hangisinde Türklere ait İslam önce- si destanlar biri arada verilmiştir?

A) Alp Er Tunga, Türeyiş, Atilla

B) Gılgamış, Göç, Ergenekon

C) Bozkurt, Oğuz Kağan, Manas

D) Göç, Şu, Manas

E) Gılgamış, Şu, Bozkurt29. Eski Türkler genel sürgün avlarına--- , genel yas tören lerine ----, genel kurban törenlerine---- adını verirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yuğ, şölen, sığır

B) Sığır, yuğ, şölen

C) Koşuk, sagu, sav

D) Şölen, sagu, yuğ

E) Sagu, şölen, yuğ30. Aşağıdakilerin hangisinde Türklerin kullandıkları alfabeler sırasıyla verilmiştir?

A) Uygur, Göktürk, Arap, Latin Alfabeleri

B) Göktürk, Çin, Arap, Latin Alfabeleri

C) Göktürk, Uygur, Arap, Latin Alfabeleri

D) Uygur, Çin, Göktürk, Latin Alfabeleri

E) Çin, Göktürk, Arap, Uygur Alfabeleri


31. Göktürk yazıtlarından önce Yenisey Yazıtları vardı. Ancak Türklerin yazılı edebiyatı Yenisey Yazıtlarıyla de- ğil, Göktürk Yazıtlarıyla başlamıştır.

Yazılı dönemin Göktürk Yazıtlarıyla başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göktürk Yazıtları'nın yazarının bilinmesi

B) Göktürk Yazıtları'nın metin niteliği taşıması

C) Göktürk Yazıtları'nın duru bir Türkçeyle yazılması

D) Göktürk Yazıtları'nın Türk ulusunun değerlerini an- latması

E) Göktürk Yazıtları'nın Türklere ait bir alfabeyle yazıl- ması


32. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?

A) Sav

B) Sagu

C) Koşuk

D) Destan

E) Baksı


33. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiya- tının bir özelliğidir?

A) Şiirler dörtlükler biçiminde serbest ölçüyle yazılmış- tır.

B) Göz için kafiye esas alınmıştır.

C) Dini törenler etkisinde gelişmiştir.

D) Çince sözcükler sıkça kullanılmıştır.

E) Sözlü edebiyat ürünlerinin söyleyeni bilinmektedir.


34. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi yazılı Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Hem dini hem din dışı konulara yer verilmiştir.

B) Göktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.

C) Dil yabancı etkilerden genelde uzaktır.

D) Atasözleri yazıya geçirilmiştir.

E) İşlenmiş bir Türkçe kullanılmıştır.


35. İslam öncesi sözlü edebiyatla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Benzetmeler dışında söz sanatı kullanılmamıştır.

B) Şiirlerde toplumsal amaç güdülmüştür.

C) Şiirlerde dörtlük birimi esas alınmıştır.

D) Gerçek yaşamdan konular seçilmiştir.

E) Benzetmeler soyut ve abartılıdır.


36. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanla- rının özelliklerinden biri değildir?

A) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.

C) Bazıları taş tabletler üzerine yazılmıştır.

D) Uzun manzum eserlerdir.

E) Kahramanlar seçkindir.


37. Aşağıdakilerin hangisinde destan ve ulus eşleştir- meleri yanlış verilmiştir?

A) Kalevela - Hint

B) İgor - Rus

C) La Cid - İspanyol

D) Gılgamış - Sümerler

E) Aeneis - Latin


38. ---- yok olmaya yüz tutan Göktürklerin bir dişi kurttan türediklerini anlatan destandır. — bir yenilgi sonunda dağa kaçan Türklerin orada çoğalıp bir demir dağı erittik- ten sonra düşmanlarından öç alışlarını anlatan destan- dır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki destanlardan hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Türeyiş Destanı, Ergenekon Destanı

B) Oğuz Kağan Destanı, Göç Destanı

C) Türeyiş Destanı, Göç Destanı

D) Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı

E) Bozkurt Destanı, Göç Destanı39. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiya- tının bir özelliği değildir?

A) Bu dönem ürünlerinin göçebe toplumun dini törenle- rinden doğması

B) Yarım uyağın çoğunlukla kullanılması

C) Kahramanlık, doğa ve aşk konularını işlemeleri

D) Büyük ölçüde Çin edebiyatından etkilenmesi

E) Dilin yabancı etkilerden uzak olması


40. Aşağıdakilerden hangisinde destan ve ulus eşleş- tirmesi doğru yapılmıştır?

A) Gılgamış - Türkler

B) Nibelüngen - Fransızlar

C) La Cid - Portekizler

D) Mahabarata - Fin

E) Şinto - Japon


41. Aşağıdakilerin hangisinde aynı ulusa ait hem doğal hem yapay destan bir arada verilmiştir?

A) Kurtarılmış Kudüs - Çılgın Orlando

B) Chanson da Roland - Henriade

C) La Cid - Canönes

D) Gılgamış - Selçukname

E) Ramayana - Mahabarata


42. Aşağıdakilerden hangisinde yapay destan ve yazarı yanlış eşleştirilmiştir?

A) Kaybolmuş Cennet - Tasso

B) Genç Osman Destanı - Kayıkçı Kul Mustafa

C) Çılgın Orlando - Ariosto

D) Üç Şehitler Destanı - Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Selçukname - Yazıcıoğlu


43. Aşağıdaki destanlardan hangisi bir yönüyle diğerle- rinden farklıdır?

A) Kalevala

B) Gılgamış

C) Türeyiş

D) Ramayana

E) Çılgın Orlando


44. Batıdaki roman ve hikâye türlerine kaynaklık eden destanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlyada - Ramayana

B) Odesa - Gılgamış

C) Kalevala - Manas

D) Odesa - İlyada

E) İlyada - Gılgamış


45. Aşağıdaki destanlardan hangisi yanlış eşleştirilmiş- tir?

A) Bozkurt-Göktürkler

B) Şu - Saka Türkleri

C) Türeyiş - Göktürkler

D) Göç - Uygurlar

E) Atilla- Hunlar


46. İslamiyet’in etkisinde yazılmış dünyanın en uzun destanı olarak bilinir.

Yukarıda sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehname

B) Kaybolmuş Cennet

C) Üç Şehitler Destanı

D) Manas

E) Kurtarılmış Kudüs


47. Aşağıdaki destanlardan hangi ikisi Türklerin bir kurttan türediklerini anlatmaktadır?

A) Oğuz Kağan - Bozkurt

B) Ergenekon - Türeyiş

C) Türeyiş - Bozkurt

D) Bozkurt - Ergenekon

E) Türeyiş - Oğuz Kağan


48. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiya- tıyla ilgili bir kavram değildir?

A) Baksı

B) Sav

C) Koşuk

D) Cönk

E) Yuğ


49. Aşağıdaki eserlerden hangisi Uygur Alfabesiyle yazılmıştır?

A) Irk Bitik

B) Orhun Yazıtları

C) Kutadgu Bilig

D) Divan-ı Lügati't Türk

E) Dede Korkut Hikâyeleri

  CEVAP ANAHTARI

 

1

E

21

E

41

B

2

D

22

B

42

A

3

A

23

E

43

E

4

C

24

D

44

D

5

E

25

A

45

C

6

B

26

E

46

D

7

B

27

C

47

C

8

D

28

A

48

D

9

A

29

B

49

A

10

C

30

C

 

 

11

D

31

B

 

 

12

D

32

E

 

 

13

E

33

C

 

 

14

D

34

D

 

 

15

D

35

E

 

 

16

C

36

E

 

 

17

D

37

A

 

 

18

D

38

D

 

 

19

C

39

D

 

 

20

C

40

E

 

 

 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test AYT EDEBİYAT

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk