sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI

 

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI, DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, 
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI-9-sinif-demokrasi-ve-insan-haklari.-2-donem-1-yazili

DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI KLASİK  SORULARI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


10-sinif-edebiyat-2-donem-1-yazili-sorulari-ve-cevaplari

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

     Adı Soyadı:                                                                                  No:                                          Sınıfı:     /         

......... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI   DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ 9. SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI S.

TEST ÖRNEK İÇİN TIKLAYINIZ

1.Siyasal anlamda katılım nedir? Demokratik karar alma süreçlerine Hangi yollarla katılım sağlanır? Yazınız.

CEVAP:

 

 

2. Bilinçli tüketicinin Özelliklerinden 5 tanesini yazınız?

CEVAP:

 

 

3.Türkiyede Sivil toplum kuruluşları daha çok hangi alanlarda Faaliyet Yürütürler? Yazınız.

CEVAP:

 

4. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(      ) Ortak yaşam alanı olan doğal çevrenin ve ekolojik dengenin korunması görevi devletlere ait bir görevdir.

(      ) Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.

(      ) Birey olmak, herhangi bir otoriteye biat etmeden kararlarını kendi verebilmektir.

(      ) Yurttaşları bilinçli tüketici olması için eğitmek ve yönlendirmek yalnızca yöneticilerin görevidir.

(     ) Elektronik haberleşme ve sosyal medya araçlarını kullanırken etik ilkelere uygun davranmalıyız.

 

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümlere verilenlerden uygun sözcükleri yazınız.

I. bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması ve çeşitli ağlar aracılığı ile ulaşma olanağı sağlanan her yere hızlı bir biçimde iletilmesini sağlayan her türlü yazılı, görsel ve işitsel araçları; iletişim tekniklerini, bilgisayarları içine alan bütünü ifade eden kavrama …………………………………………….. … denir.

 II., Hukuk düzeni tarafından kişiye tanınmış yetkilere …………………… ………. Denir.

III., belli bir alanda yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim hâlinde bulunan canlılar ile onların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütüne ……………………………………………….……..denir

IV. Bir ürün veya hizmeti özel amaçlarla kullanan ya da tüketen kişiye ………………………………..……… denir.

V. İstençli ve eylemli olarak bir işi üstlenme ya da bir olayda etkin olmaya ……………………………….….. denir.

   

 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

6.

I. “Bir insanın seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan bağımsız şekilde ve iç sesi doğrultusunda yapabiliyor olma özgürlüğü; kişinin kendi kendini yönetmesi, belirlemesi ve kendi kuralını kendisinin koymasıdır.” Şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hak                          B) Özgürlük                      C) Özerklik                        D)Vatandaşlık                   E) Etik

 

II. Özerk bireyle ilgili olarak söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Demokratik toplumlarda birey, vatandaş olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahiptir.

B) Birey, demokrasilerde vatandaşlık hakkının sadece seçimlerde oy kullanmak olduğunu bilir.

C) Demokratik toplumlarda birey, toplumsal sorunlara karşı duyarlıdır.

D) Demokrasilerde birey, pasif değil aktif vatandaştır.

E) Demokrasilerde birey kararlarını iç sesine göre verir.

 TEST ÖRNEK İÇİN TIKLAYINIZ

7.

I. Özgür ve özerk olabilmeyi başarmış bir kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi yoktur?

A) Gelenekleri körü körüne takip etmeyen, hak ve özgürlüklerini bilen kişidir.

B) Baskı altında olmayan ama aynı zamanda hem kendi görüşlerine hem de başkalarının görüş ve pratiklerine eleştirel bakabilendir.

C) Hak ve özgürlüklerini hiçbir etki altında kalmadan kullanır.

D) Hak ve özgürlüklerini ötelemeden ve kendi iç sesine kulak vererek kullanır.

E) Siyasal tercihlerini yönlendirmelere göre yapar.

 

II. Demokrasi, insanların temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde yaşadıkları düzendir. Bu düzenin devamı açısından insanlar, hem kendi hak ve hürriyetlerini hem de diğer insanların temel hak ve hürriyetlerini korumak zorundadır. Buna göre demokrasiyi yaşam biçimi olarak seçmiş bir bireyden, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

A) Görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade eder.

B) Kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı, bir başkasına yapmaz.

C) Kendi hak ve hürriyetlerine sahip çıktığı gibi, diğer insanların da hak ve hürriyetlerine sahip çıkar. D) Herkesin duygu ve düşüncelerine saygı gösterir.

E) Sadece kendine ve ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirir.

8.

I. Aşağıdakilerden hangisi Sivil toplum kuruluşların özelliklerinden değildir?

A) gönüllülük esasına göre çalışır,           B)devletten bağımsız bir biçimde kurulur,                 C) kâr amacı gütmez,                                                    D) katılımdan beslenen kuru                                                                    E)Resmi   yetkililer tarafından kurulur

II. Resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları yapan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük yöntemiyle belirleyen, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağış ve üye aidat ödemeleri ile sağlayan kuruluşlara ne denir?

A)Kamu kurumu       B)Sivil Toplum          C)Etik ilkeleri         D) Demokrasi    E) Siyasi Parti

9.

I. Alışveriş esnasında Bir Sorunla Karşılaştığınızda Aşağıdaki hatlardan hangisini aramamız gerekir?

A) Alo 188            B)Alo 110              *C) Alo 175                                D) Alo 155                        E)177

II. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre konusunda hem ulusal hem de uluslararası boyutta çalışan sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

A) AKUT                                  B)“Türkiye Çevre Koruma Vakf” TÜÇEV                                                C)TEMA 

D)"Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı” (ÇEVKO).       E) Dünya Doğayı Koruma Vakfı ( WWF)

10.

 I. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken uyulması gereken etik ilkelerden biri değildir?

A) Şikâyet hakkını kullanırken saygılı bir dil kullanır.

B) İnsanları haklı olduğuna inandırmak için gerektiğinde yanıltıcı bilgileri de savunur.

C) Hoşgörülü olması gereken konularda aşırı tepki vermemesi gerektiğini bilir.

D) Talep ettiği demokratik hak ve özgürlüklerin herkes için eşit uygulanmasını ister.

E) Eleştirirken adaletli olmayı ihmal etmez.

 

II.Aşağıdakilerden hangisi Ortak yaşam alanımız olan doğal çevrenin korunması için tedbirlerin alınması konusunda herkesin üzerine düşen görevlerden biri değildir?

A)Ekolojik sistemin dengesini bozabilecek her türlü davranıştan kaçınılmalıdır.

B)Aşırı tüketimi özendirecek tutum ve davranışlar teşvik edilmelidir.

C)Aşırı tüketimi özendirecek tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

D)Geri dönüşümü mümkün olan ürünler tercih edilmelidir. 

E)Ağaç kesmek yerine ağaç dikilmelidir. 

     Adı Soyadı:                                                                                  No:                                          Sınıfı:     /         

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI S.

1.Siyasal anlamda katılım nedir? Demokratik karar alma süreçlerine Hangi yollarla katılım sağlanır? Yazınız.

CEVAP: Katılım: “kamu yaşamında yer almak, kamu yaşamının bir parçası olmak” biçiminde tanımlayabiliriz. Bir başka anlatımla kamuyu ilgilendiren  konularda  bireysel  olarak  sivil  toplum  kuruluşları ve siyasi partiler aracılığı ile kararlara ortak olmaktır.

Seçme ve seçilme hakkını kullanmak için oy vermek, toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmak için sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere üye olmak, sorunları kurum ve kuruluşlara iletmek için kitle iletişim araçlarını takip etmek

2. Bilinçli tüketicinin Özelliklerinden 5 tanesini yazınız?

CEVAP: Bilinçli tüketici, bir ürün ya da hizmet satın alırken ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, bunun için planlı alışveriş yapan; sağlıklı, güvenli, çevreye saygılı ürünleri tercih eden, kaliteli ürün veya hizmetleri en uygun fiyata alarak para, zaman gibi kaynakları verimli kullanan; görsel ürünler, basılı yayınlar ve bilişim alanındaki ürünleri satın alırken/kullanırken telif veya lisans haklarına uygun davranan; ayıplı mal veya hizmet satın aldığında hakkını arayan ve örgütlü olan, alışverişin nesnesi değil öznesi olduğunun bilincinde olan kişidir.

3.Türkiyede Sivil toplum kuruluşları daha çok hangi alanlarda Faaliyet Yürütürler? Yazınız.

CEVAP: Eğitim Alanında - Sağlık Alanında - Çevre Alanında

4. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(    Y  ) Ortak yaşam alanı olan doğal çevrenin ve ekolojik dengenin korunması görevi devletlere ait bir görevdir.

(  D    ) Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.

(  D    ) Birey olmak, herhangi bir otoriteye biat etmeden kararlarını kendi verebilmektir.

(    Y  ) Yurttaşları bilinçli tüketici olması için eğitmek ve yönlendirmek yalnızca yöneticilerin görevidir.

(  D   ) Elektronik haberleşme ve sosyal medya araçlarını kullanırken etik ilkelere uygun davranmalıyız.

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümlere verilenlerden uygun sözcükleri yazınız.

I. bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması ve çeşitli ağlar aracılığı ile ulaşma olanağı sağlanan her yere hızlı bir biçimde iletilmesini sağlayan her türlü yazılı, görsel ve işitsel araçları; iletişim tekniklerini, bilgisayarları içine alan bütünü ifade eden kavrama …… Bilgi ve iletişim teknolojileri… denir.

 II., Hukuk düzeni tarafından kişiye tanınmış yetkilere ……… Hak ………. Denir.

III., belli bir alanda yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim hâlinde bulunan canlılar ile onların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütüne …….. ekosistem……..denir

IV. Bir ürün veya hizmeti özel amaçlarla kullanan ya da tüketen kişiye ……tüketici……… denir.

V. İstençli ve eylemli olarak bir işi üstlenme ya da bir olayda etkin olmaya …..katılım….. denir.

     Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

6.

I. “Bir insanın seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan bağımsız şekilde ve iç sesi doğrultusunda yapabiliyor olma özgürlüğü; kişinin kendi kendini yönetmesi, belirlemesi ve kendi kuralını kendisinin koymasıdır.” Şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hak                          B) Özgürlük                      *C) Özerklik                        D)Vatandaşlık                   E) Etik

 

II. Özerk bireyle ilgili olarak söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Demokratik toplumlarda birey, vatandaş olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahiptir.

*B) Birey, demokrasilerde vatandaşlık hakkının sadece seçimlerde oy kullanmak olduğunu bilir.

C) Demokratik toplumlarda birey, toplumsal sorunlara karşı duyarlıdır.

D) Demokrasilerde birey, pasif değil aktif vatandaştır.

E) Demokrasilerde birey kararlarını iç sesine göre verir.

 TEST ÖRNEK İÇİN TIKLAYINIZ

7.

I. Özgür ve özerk olabilmeyi başarmış bir kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi yoktur?

A) Gelenekleri körü körüne takip etmeyen, hak ve özgürlüklerini bilen kişidir.

B) Baskı altında olmayan ama aynı zamanda hem kendi görüşlerine hem de başkalarının görüş ve pratiklerine eleştirel bakabilendir.

C) Hak ve özgürlüklerini hiçbir etki altında kalmadan kullanır.

D) Hak ve özgürlüklerini ötelemeden ve kendi iç sesine kulak vererek kullanır.

*E) Siyasal tercihlerini yönlendirmelere göre yapar.

II. Demokrasi, insanların temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde yaşadıkları düzendir. Bu düzenin devamı açısından insanlar, hem kendi hak ve hürriyetlerini hem de diğer insanların temel hak ve hürriyetlerini korumak zorundadır. Buna göre demokrasiyi yaşam biçimi olarak seçmiş bir bireyden, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

A) Görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade eder.

B) Kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı, bir başkasına yapmaz.

C) Kendi hak ve hürriyetlerine sahip çıktığı gibi, diğer insanların da hak ve hürriyetlerine sahip çıkar. D) Herkesin duygu ve düşüncelerine saygı gösterir.

*E) Sadece kendine ve ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirir.

8.

I. Aşağıdakilerden hangisi Sivil toplum kuruluşların özelliklerinden değildir?

A) gönüllülük esasına göre çalışır,           B)devletten bağımsız bir biçimde kurulur,                 C) kâr amacı gütmez,                                                    D) katılımdan beslenen kuru                                                                    *E)Resmi   yetkililer tarafından kurulur

II. Resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları yapan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük yöntemiyle belirleyen, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağış ve üye aidat ödemeleri ile sağlayan kuruluşlara ne denir?

A)Kamu kurumu       *B)Sivil Toplum          C)Etik ilkeleri         D) Demokrasi    E) Siyasi Parti

9.

I. Alışveriş esnasında Bir Sorunla Karşılaştığınızda Aşağıdaki hatlardan hangisini aramamız gerekir?

A) Alo 188            B)Alo 110              * C) Alo 175                                D) Alo 155                        E)177

II. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre konusunda hem ulusal hem de uluslararası boyutta çalışan sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

*A) AKUT                                  B)“Türkiye Çevre Koruma Vakf” TÜÇEV                                                C)TEMA 

D)"Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı” (ÇEVKO).       E) Dünya Doğayı Koruma Vakfı ( WWF)

10.

 I. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken uyulması gereken etik ilkelerden biri değildir?

A) Şikâyet hakkını kullanırken saygılı bir dil kullanır.

*B) İnsanları haklı olduğuna inandırmak için gerektiğinde yanıltıcı bilgileri de savunur.

C) Hoşgörülü olması gereken konularda aşırı tepki vermemesi gerektiğini bilir.

D) Talep ettiği demokratik hak ve özgürlüklerin herkes için eşit uygulanmasını ister.

E) Eleştirirken adaletli olmayı ihmal etmez.

II.Aşağıdakilerden hangisi Ortak yaşam alanımız olan doğal çevrenin korunması için tedbirlerin alınması konusunda herkesin üzerine düşen görevlerden biri değildir?

A)Ekolojik sistemin dengesini bozabilecek her türlü davranıştan kaçınılmalıdır.

*B)Aşırı tüketimi özendirecek tutum ve davranışlar teşvik edilmelidir.

C)Aşırı tüketimi özendirecek tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

D)Geri dönüşümü mümkün olan ürünler tercih edilmelidir. 

E)Ağaç kesmek yerine ağaç dikilmelidir. 

 TEST ÖRNEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk