sponsorlu reklam Admatic -sponsor

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI TEST SORULARI

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI, DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, 
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI

DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI TEST SORULARI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


10-sinif-edebiyat-2-donem-1-yazili-sorulari-ve-cevaplari

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız
DEMOKRASİ-İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI TEST SORULARI


Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Özerk bireyle ilgili olarak söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Demokratik toplumlarda birey, vatandaş olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahiptir.
B) Birey, demokrasilerde vatandaşlık hakkının sadece seçimlerde oy kullanmak olduğunu bilir.
C) Demokratik toplumlarda birey, toplumsal sorunlara karşı duyarlıdır.
D) Demokrasilerde birey, pasif değil aktif vatandaştır.
E) Demokrasilerde birey kararlarını iç sesine göre verir.

2. Demokrasi, insanların temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde yaşadıkları düzendir. Bu düzenin devamı
açısından insanlar, hem kendi hak ve hürriyetlerini hem de diğer insanların temel hak ve hürriyetlerini
korumak zorundadır.
Buna göre demokrasiyi yaşam biçimi olarak seçmiş bir bireyden, aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapması beklenmez?
A) Görüş ve düşüncelerini rahatlıkla ifade eder.
B) Kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı, bir başkasına yapmaz.
C) Kendi hak ve hürriyetlerine sahip çıktığı gibi, diğer insanların da hak ve hürriyetlerine sahip çıkar.
D) Herkesin duygu ve düşüncelerine saygı gösterir.
E) Sadece kendine ve ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirir.

3. “İyi insan olmak her zaman iyi vatandaş olmak anlamına gelmez.” (Aristotales)
Yukarıda verilen sözde geçen, iyi insan - iyi vatandaş arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru bir biçimde vurgulanmıştır?
A) İyi insan her zaman iyi vatandaş olmanın ön koşuludur.
B) Benzer noktaları olsa da iyi insanın taşıdığı özelliklerle iyi vatandaştan beklenen özellikler birbirinden
farklıdır.
C) İyi insan her zaman iyi vatandaş olur.
D) İyi insan ile iyi vatandaş arasında yakın bir ilişki vardır.
E) İyi insan doğuştan olunur, iyi vatandaşlık sonradan kazanılır.

4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken uyulması gereken etik ilkelerden
biri değildir?
A) Şikâyet hakkını kullanırken saygılı bir dil kullanır.
B) Eleştirirken adaletli olmayı ihmal etmez.
C) Hoşgörülü olması gereken konularda aşırı tepki vermemesi gerektiğini bilir.
D) Talep ettiği demokratik hak ve özgürlüklerin herkes için eşit uygulanmasını ister.
E) İnsanları haklı olduğuna inandırmak için gerektiğinde yanıltıcı bilgileri de savunur.


1. B 2. E 3. B 4. E


1. Yandaki görseli en iyi ifade eden seçenek hangisidir?  
A) Estetik (güzellik) kaygı
B) Doğa koşulları   
C) Bilinçli tüketim
D) Çevre duyarlılığı   
E) Hayvan hakları

 2. Demokratik toplumlarda her birey, kendini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda görüş bildirir, karar alma süreçlerine katılır. 
Aşağıdakilerden hangisi karar alma süreçlerine katılmanın demokratik bir yolu değildir? 
A) Fiziksel ve sanal iletişim kanallarını vasıtasıyla görüş bildirmek 
B) Belli bir görüşe destek vermek için imza kampanyasına katılmak 
C) Yanlış uygulamaları eleştirmek, protesto etmek 
D) Yazı, resim, afiş, ilan vb. ile kamuoyu oluşturmak 
E) Uygun olmayan kişi ya da partinin kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etmek

 3. Demokratik vatandaşların çevredeki sorunlara karşı duyarsız kalmamaları, sorunların çözümü için sivil örgütlenmelerde gönüllü olarak görev almaları beklenir. Gönüllülük hem bireye hem de bireyin içinde yaşadığı topluma olumlu katkılar sunar. 
Aşağıdakilerden hangisi gönüllülüğün bireye sağladığı katkılardan biri olarak değerlendirilemez? 
A) Günlük yaşamın dışında farklı etkinliklerle yaşam deneyimini zenginleştirir. 
B) Kişiye yeni iş olanakları ve yeni bir sosyal çevre edinmesini sağlar. 
C) Boş zamanlarında para kazanacak bir uğraş bulmasını sağlar
D) Bir sorunun çözümüne karşılık beklemeksizin katkı sunduğu için haz ve manevi zenginlik elde eder. 
E) Başkalarıyla birlikte iş yapabilme becerisini geliştirir.

 4. Dünyadaki herkesi besleyecek kadar yiyecek olsa da herkes yeteri kadar iyi beslenememektedir. Dünyadaki insanların yalnızca % 30’unun yeterli ve güvenli yiyeceği vardır. (David J. Smith) 
Dünyadaki herkesin yeterli ve güvenli yiyeceğe sahip olmayışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Bazı bölgelerde üretimin az olması 
B) Eşit veya adil olmayan yiyecek paylaşımı 
C) Bazı bölgelere yiyecek götürmenin zor olması 
D) Herkese yiyecek götürmenin ilkece mümkün olmaması 
E) Bazı toplumların insan kaynakları ve doğal kaynaklar bakımından fakir olması

 5. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile demokratikleşme arasında bir paralellik gözlenmektedir. Kısaca bilişim teknolojileri de denilen bu araçlar sayesinde bireyler, etkileşimli bir toplum oluşturuyorlar. Bununla birlikte bilişim teknolojileri vasıtasıyla işlenen suçlar giderek artıyor. 
Aşağıdakilerden hangisi bilişim araçları kullanılarak işlenebilen bir suç değildir? 
A) Zorbalık 
B) Sapıklık, şantaj, tehdit, hakaret 
C) Telif hakları ihlalleri  
D) Bankacılık 
E) Dolandırıcılık

 6. Ortak yaşam alanı olarak doğal çevrenin korunması ile insan sağlığı, üretim ve çevre dengesi arasında yok edilemez bir ilişki vardır. Çevreye saygılı üretim biçimlerini tercih etmek, çevreye duyarlı bir tüketim alışkanlığı kazanmak insan sağlığı açısından da önemlidir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu alışkanlıklardan biri değildir? 
A) Doğada eğlenmek, piknik yapmak 
B) Çevreyle ilgili film, afiş, toplantı vb. takip etmek 
C) Geri dönüşümlü ambalajları tercih etmek
D) Yerel çevreyi araştırmak       
E) Çöpleri ayırmak

7- Bireyin özerk olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A)  Kendi düşüncelerinde ısrarcı olması
B)  Bilgi kaynaklarını etkin kullanması 
C)  Eleştirel düşünmesi  
D)  Hak ve özgürlüklerini bilmesi
E)  Kendi isteklerinin farkında olması

8- Yol kenarında unutulmuş bir kuş kafesi gören vatandaşlardan bazıları aceleleri olduğu gerekçesiyle, bazıları da çevrede yardım edecek başkaları var diyerek kimseye haber vermediler. İkinci gün kuşun öldüğünü fark eden Ali önceki gün aynı yoldan geçtiği halde kuşu nasıl görmediğine şaşırdı.
Yukarıda ne tür vatandaşlardan söz edilmektedir? 
I. Aktif   II. Pasif  III. Duyarlı     IV. Duyarsız
A)Yalnız II        B)II ve III       C)II ve IV    
D)II, III ve IV E)I ve III

9- Kırmızı ışıkta durduğunuz sırada on yaşında bir çocuk gelip aracınızın camlarını silmeye başlar. Bu çocukla ilgili olarak aşağıdaki numaralardan hangisini aramanız uygun olur?
A)Alo 147 B)Alo 153 C)Alo 174 D)Alo 183 E)Alo 189
10- Sıcaklardan şikayet eden ve evine klima taktırmak isteyen Sibel, klimanın harcadığı elektriği, renklerini,  garanti süresini, yetkili servislerini ve taksit sayısını uzun süre araştırdıktan sonra en az ses çıkaran ve alerjiye sebep olmayan klimayı satın almıştır.
Sibel alışverişinde klimanın hangi özelliğini dikkate almamıştır?
A)  Canlı sağlığına zarar vermemesine dikkat etmek
B)  Üretim koşullarının araştırılması
C)  İhtiyaç duyulması      D)  Korsan olmaması
E)  Ödeme kolaylığı

11- İnsanlar neden kararsızlık yaşar anlamıyorum. Tek yapmamız gereken, seçenekler arasından bilinçli ve akılcı bir tercih yapmak olduğu halde, kendi kendimize karar veremediğimiz durumlarda büyüklerimizin deneyimlerini ve uzmanların görüşlerini de dinleriz. Hatta bazen bunlarla da yetinmeyip mahalle halkının adetlerini de göz önünde tutarız.
Yukarıda karar verme ile ilgili hangi unsur(lar)dan dan söz edilmemiştir?
I. Otorite etkisi
II. Kültürel unsurlar
III. Hukuk kuralları
IV. Farklı kaynaklardan bilgi edinme
V. Kararın olası sonuçları
A) Yalnız I        B) Yalnız III     C) I ve II 
D) I, II ve III              E)  III ve V

12. Sivil toplum kuruluşu kavramı ise devletle bağı olmayan, finansmanı devlet tarafından sağlanmayan, çıkar amacı güt­meyen, gönüllülük esasına dayalı olarak toplumsal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapan kurumlan ifade eder.
Aşağıdakilerden hangisini gönüllülük kazandırmaz?
A)Haz ve manevi zenginlik   B)Özgüven gelişim
C)Ekip çalışması becerilerinde düşüş D)Yeni ilgi alanlar
E)Toplumsal konum, yeni bir çevre ve arkadaşlıklar

13. Sivil sözcüğü askerî olmayan, devleti temsil etmeyen sade vatandaş anlamları­na gelir. Sivil toplum kuruluşu kavramı ise devletle bağı olmayan, finansmanı devlet tarafından sağlanmayan, çıkar amacı güt­meyen, gönüllülük esasına dayalı olarak toplumsal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapan kurumlan ifade eder.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi sivil toplum ile çelişir.
A)Askeri olmayan              B)Devlete bağlı olmayan
C)Finansmanı devlet olmayan        D)Sade vatandaş olan
E)Gönüllülük esasına dayanmayan

14. Özerklik: Özerklik, bir insanın seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan bağımsız şekilde ve iç sesi doğrul­tusunda yapabiliyor olma özgürlüğüdür.
Mağduriyet: Kişinin maddi ve manevi zarara uğraması; bazı hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması, elinden alın­ması veya bunları kullanmasının engellenmesidir.
Aşağıdakilerden hangisi insanın kendini özgür kılma yollarından değildir.
A) Dışsal etkinliklerin farkında olmak      
B) Dış etkinliklere eleştirel bakmak
C) Kalbin ve vicdanın sesine kulak vermek
D) Dış etkinlikleri yok saymak     E) İç sesini dinlemek

15. Özerklik (otonomi), kişinin "kendi kendine" kurallar koyması, kendi koyduğu bu kurallara uygun davranışlar sergi­lemesini ifade eder.
Aşağıdakilerden hangisi özerk insanın özelliklerinden değildir?
A) Kendi kendine olma     B) Kural ve yasalara uyma
C) Yasalara uyma                        D) Kurallara uyma          
E) Başkalarına uyma

16. Bilinçli tüketim, bireysel değil, toplumsal bir sorundur.
Alışveriş saatlerimizden satın aldığımız ürünlere kadar birçok unsur, diğer insanlarla benzerlik gösterir. Bu yüzden tek bir kişinin bilinci tüketici olması yetmez. Bilinçli tüketici, neyi, hangi önceliklere göre, ne kadar tüketeceğini bilir.
Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketicinin özelliğidir?
A) Fazla ürün alır           B) Ürünün içindekilere bakar.
C) İndirimli etiketine bakar         D) En çok alınana bakar
E) Tadına bakar

17. Bilişim: İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı. Disiplinler arası özellik taşıyan bir öğretim ve hizmet kesimi olan bilişim, bilgisayar da dâhil olmak üzere, bilişim ve bilgi erişim dizgelerinde kullanılan türlü araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili konuları da kapsar.
Aşağıdakilerden hangisi dijital vatandaşların uyması gereken etik ilkedir?
A) Manipülasyon  B) Hak İhlali      C) Edep
D) Dezenformasyon        E) Dijital suçlar

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILIYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk