sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi


12-sinif-din-kulturu-2-donem-1-yazili


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

Destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız.


12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları..
A) Aşağıda ki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız...
(Her soru 5 puandır)
1. “Din, derin manevi tecrübenin bir türüdür.” tanımı aşağıdaki disiplinlerden hangisine ait bir tanımlamadır?
A) Psikoloji 
B) Sosyoloji
 C) Felsefe
D) Teoloji 
E) Ahlak

Münafığın alameti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler, kendisine güvenildiğinde hainlik eder, söz verdiğinde yerine getirmez.” (Buhârî, İman, 231.)
2. Yukarıdaki hadiste İslam dininin önem verdiği ahlaki ilke ve değerlerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Cesur ve soğukkanlı olmak
B) Affedici ve hoşgörülü olmak
C) Alçakgönüllü ve yumuşak huylu olmak
D) Sabırlı, sebatlı ve dayanıklı olmak
E) Doğru sözlü, dürüst ve adil olmak

DİNLER TARİHİ
En önemli merkezi İstanbul’dur. 1453’de Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethedince bu akımın bazı bağlıları Rusya’ya gitmiştir. Ruhban sınıfının en üst kademesindeki kişiye, Patrik derler. Ayinler Grekçe yapılır. İsa ve diğer önemli Hıristiyan azizlerinin heykel ve resimleri (ikonlar), çok önemli olup bunlara saygı gösterilir. Günümüzde Macaristan, Romanya, Çekoslovakya, Yunanistan ve Rusya’da bu akıma mensup insanlar çoğunluktadır.

3. Yukarıda hakkında bilgiler verilen Hıristiyanlara ait dinî akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katoliklik B) Evanjelizm C) Ortodoksluk
D) Protestanlık E) Samirilik
4. Dinler Tarihi'nin metodu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Duyguları ve ön yargıları ayrı tutar.
B) Dinleri mukayese ederken, onları üstünlük, doğruluk ve yanlışlık bakımından da değerlendirir.
C) Dinleri tarafsız bir şekilde oldukları gibi ele alıp inceler.
D) Dinin savunmasını yapan ilahiyat bilimlerinden ayrıdır.
E) Objektif bir bakış açısı ile çalışır.


5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinin Mekke Dönemi'ne ait doğru bir bilgi değildir?
A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 3 yıl boyunca yakın çevresini İslam’a davet etmesi.
B) Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin 13 yıllık süreci.
C) Müslümanlara yönelik üç yıl sosyal ve ekonomik boykot.
D) Hayber’in Fethi.
E) Habeşistan’a hicret

6. Hıristiyanlar bu formüle, üçlükte birlik veya birlikte üçlük demektedirler. Hıristiyanlara göre Tanrı; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ un birleşimi olan mürekkep bir Tanrıdır.
Yukarıda hakkında bilgiler verilen inanç şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teslis 
B) Tevhit 
C) Politeizm
D) Paganizm ,
E) Monoteizm


“Theodor Herzl’in başı çektiği bu hareket seküler karakterlidir ve dinî hedefleri yoktur. Amaç, o günün politik milliyetçilik anlayışı çerçevesinde Yahudi kimliğinin yeniden oluşturmaktır. Bu akım mensuplarının Filistin’de bir Yahudi devleti kurma çabaları II. Abdülhamit’in karşı koymasıyla önce başarısız olur. Fakat İngiltere ve Amerika’nın desteğiyle David Ben- Gurion 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin kurulduğunu resmen ilan eder.”
7. Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasidilik
B) Reformist Yahudilik
C) Siyonizm
D) Ferisilik
E) Sadukilik

8. Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve Hıristiyanları ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kâfir
B) Münafık
C) Mürtet
D) Ehl-i Kitap
E) Ehl-i ilm


9. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim'de Ehl-i Kitapla ilgili verilen bilgilerden değildir?
A) Kendilerine verilen kutsal kitabı tahrif ettikleri
B) Tevrat ve İncil’deki hükümleri hakkıyla uygulamadıkları
C) Hakla bâtılı karıştırdıkları
D) Bazı peygamberleri öldürdükleri
E) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğini kabul ettikleri


10. Din, inanç olarak içtenlikle kabul edildiği ve tam manasıyla kavrandığı takdirde, karakter ve kişiliği tamamen değiştirebilecek güçte bir genel hakikatler sistemidir.
Yukarıdaki din tanımı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
A) Mircea Eliade (Mirsa Eliyade)
B) Muhammed İkbal
C) Tahanevî
D) İsmail Çalışkan
E) Max Müller (Maks Müller)


11. Aşağıdaki tanımların sol tarafındaki harfleri, tanımlara uyan kavramların sol tarafındaki kutucuklara yazarak eşleştiriniz. (3 X 10 = 30 puan)

A Allâh'ın râzı olduğu nefistir.

B Alevîlik – Bektâşîlik'te toplu halde yapılan en önemli ibâdettir.

C Hoca Ahmet Yesevî’nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufî akımdır.

D Samîmiyet, içtenlik, tutum ve davranışlarda sâdece Allâh’ın rızâsını gözetme, sözün öze uymasıdır.

E Alevîlik – Bektâşîlik'te duâya verilen isimdir. Genellikle kısa ve âhenkli cümlelerden oluşan duâlardır.

F Kendisine bağlananlara tasavvufu ve İslâm ahlâkını öğreten, dînî gerçekleri gösteren tarîkat önderidir.

G Bir tarîkata girme, intisâp etme ve o tarîkatın gereklerini yerine getirerek manevî bakımdan yol almaktır.

H Âhirete yönelmek için dünyâ zevklerinden el etek çekmek, gönülde mal mülk sevgisine yer vermemektir.

İ Kur'ân ve hadislerde ifâdesini bulan, tasavvufun ulaştırmayı hedeflediği ahlâkî olgunluğa ulaşmış Müslümandır.

K Alevîlik – Bektâşîlik'te, evli olan iki kişinin âileleriyle birlikte, kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya Hakkın ve halkın huzûrunda ikrâr verip kardeş olmasıdır.

(....) YESEVÎLİK

(....) GÜLBANK

(....) MUSÂHİPLİK

(....) CEM

(....) SEYR-U SÜLÛK

(....) NEFS-İ MARDİYYE

(....) İNSÂN-I KÂMİL

(....) İHLÂS

(....) ZÜHT

(....) MÜRŞİD

.


.
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk