sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2022 2023

  12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

Destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız.


12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..… OKULU 12/… SINIFI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

1. Allâh’a, O’nu görüyormuş gibi ibâdet etmeğe ne denir?

 

2. Alevîlik - Bektâşîlik'te “Âyin-i Cem” erkânının yapıldığı; yol, âdâp ve erkânın gösterildiği ve öğrenildiği mekânın adı nedir?

 

3. Tasavvufî düşünce üç dönemden oluşmaktadır. Bunlar: 1. Zühd dönemi, 2. Tasavvuf dönemi. Üçüncü dönem hangisidir?

 

4. Kâdirîliği ilk defa Anadolu’ya getiren, Hacı Bayram Velî’nin dâmâdı olup tarîkatta “Pîr-i Sâni” (ikinci pîr) diye anılan mutasavvıf kimdir?

 

5. Allâh'ı anmak, hatırlamak amacıyla Allâh'ın isimlerini, “lâilâhe illallâh” vb. ibâreleri söylemek ve tekrarlamak anlamına gelen tasavvuf terimi hangisidir? 6. Mevlevî dervişlerinin ney, kudüm gibi müzik âletleri eşliğinde, özel giysilerle ve kendi çevrelerinde âhenk içerisinde dönerek yaptıkları âyine ne denir? 7. 1077 yılında Bağdat yakınlarındaki Gîlân eyâletinin Neyf köyünde doğmuş olan Abdülkâdir Geylânî’nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşup yaygınlaşmış bulunan tasavvufî akım hangisidir?

 

8. “Mutasavvıflara / sûfîlere göre; İslâm’ı, kulluğun gerektirdiği şekilde ahlâk esasları ve nefis terbiyesi üzerinde yoğunlaşarak yaşama; kalbe yalnızca Allâh sevgisini yerleştirme, nefsi kötü duygulardan arındırma çabasıdır.” Tanımı verilen kavram hangisidir?

 

9. “Sözlükte; huy, seciye, tabîat, mizâç, karakter gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise insanın iyi veyâ kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevî nitelikler, huylar ve bunların etkisiyle ortaya konan irâdeli davranışlar bütünüdür.” Tanımı verilen kavram hangisidir?

 

10. “Alevilik – Bektâşîlik'te büyük önem verilen, içinde Aşûre gününün olduğu aydır. Bu ay boyunca Hz. Peygamber ve Ehl-i beytine salavât getirilir. Başta Kerbelâ'da şehît olan Hz. Hüseyin ve Ehl-i beyt için mersiye ve duâlar okunur.” Hakkında bilgi verilen ayın adı nedir?

 

11. “Alevilik – Bektâşîlik'te Cem’de birinci hizmet sâhibidir. Âyin-i Cem’i yürüten mutlak otoritedir. Görev itibâriyle Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Ali ve Hacı Bektâş Velî’yi temsîl eder. Cem erkânının başkanlığını yapar. Cenâze, musâhiplik, nikâh, ad koyma ve sünnet törenlerini yönetir.” Hakkında bilgi verilen dînî hizmet görevlisi kimdir?

 

12. “1318 yılında Buhârâ yakınlarındaki Kasr-ı Ârifân köyünde dünyâya gelmiş olan Muhammed Bahâuddîn Nakşibend’in görüşleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufî düşünce akımıdır. Bu tasavvufî yoruma göre zikrin gizlice, kalpten yapılması esastır. Toplu halde yapılan zikre 'Hatm-i Hâcegân' adı verilir.” Hakkında bilgi verilen tasavvufî yorum hangisidir?

 

13. “Alevî - Bektâşîler, Muharrem ayında kimi yerlerde 10, kimi yerlerde de 12 gün oruç tutarlar. Kerbelâ'da şehît edilen Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beytin anısına tutulan oruç aslında bir yastır. Bu dönemde; su içilmez (sulu gıdâlar alınabilir), tıraş olunmaz, çamaşır yıkanmaz, hayvan ve ağaç kesilmez. Et, soğan, sarımsak, yumurta yenilmez. Aynaya bakılmaz, süslenilmez. Eğlence yapılmaz.” Hakkında bilgi verilen ibâdete ne ad verilir?

 

14. Batı Türkistan’da bulunan Yesi şehrinin Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir. “Pîr-i Türkistan” olarak anılmış ve Yesi'de vefât etmiştir. Türkler arasında İslâm’ın yayılmasında önemli rol (bilgi yelpazesi com) oynamıştır. Onun yetiştirdiği öğrenciler, Türk illerine dağılarak insanlara İslâm’ı anlatmışlardır. Güzel ahlâkı ve dînî değerleri konu alan şiirlerine “hikmet” adı verilir. Onun şiirleri, "Dîvân-ı Hikmet" adlı eserde toplanmıştır.” Hakkında bilgi verilen mutasavvıf kimdir?

 

15. Aşağıdaki tanımların sol tarafındaki harfleri, tanımlara uyan kavramların sol tarafındaki kutucuklara yazarak eşleştiriniz. (3 X 10 = 30 puan)

A Allâh'ın râzı olduğu nefistir.

B Alevîlik – Bektâşîlik'te toplu halde yapılan en önemli ibâdettir.

C Hoca Ahmet Yesevî’nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufî akımdır.

D Samîmiyet, içtenlik, tutum ve davranışlarda sâdece Allâh’ın rızâsını gözetme, sözün öze uymasıdır.

E Alevîlik – Bektâşîlik'te duâya verilen isimdir. Genellikle kısa ve âhenkli cümlelerden oluşan duâlardır.

F Kendisine bağlananlara tasavvufu ve İslâm ahlâkını öğreten, dînî gerçekleri gösteren tarîkat önderidir.

G Bir tarîkata girme, intisâp etme ve o tarîkatın gereklerini yerine getirerek manevî bakımdan yol almaktır.

H Âhirete yönelmek için dünyâ zevklerinden el etek çekmek, gönülde mal mülk sevgisine yer vermemektir.

İ Kur'ân ve hadislerde ifâdesini bulan, tasavvufun ulaştırmayı hedeflediği ahlâkî olgunluğa ulaşmış Müslümandır.

K Alevîlik – Bektâşîlik'te, evli olan iki kişinin âileleriyle birlikte, kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya Hakkın ve halkın huzûrunda ikrâr verip kardeş olmasıdır.

(....) YESEVÎLİK

(....) GÜLBANK

(....) MUSÂHİPLİK

(....) CEM

(....) SEYR-U SÜLÛK

(....) NEFS-İ MARDİYYE

(....) İNSÂN-I KÂMİL

(....) İHLÂS

(....) ZÜHT

(....) MÜRŞİD

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. İHSÂN

2. CEMEVİ

3. TARÎKAT DÖNEMİ

4. EŞREFOĞLU RÛMÎ / EŞREFZÂDE

5. ZİKİR

6. SEMÂ

7. KÂDİRÎLİK

8. TASAVVUF

9. AHLÂK

10. MUHARREM AYI

11. DEDE (PÎR - MÜRŞİD)

12. NAKŞİBENDÎLİK

13. MUHARREM ORUCU

14. HOCA AHMET YESEVÎ

 

15. Aşağıdaki tanımların sol tarafındaki harfleri, tanımlara uyan kavramların sol tarafındaki kutucuklara yazarak eşleştiriniz. (3 X 10 = 30 puan)

C YESEVÎLİK

E GÜLBANK

K MUSÂHİPLİK

B CEM

G SEYR-U SÜLÛK

A NEFS-İ MARDİYYE

İ   İNSÂN-I KÂMİL

D İHLÂS

H ZÜHT

F MÜRŞİD

 

BAŞARILAR DİLERİM..


12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2022 2023


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk