sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2022 2023

 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi11-sinif-din-kulturu-2-donem-1-yazili

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

Destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız.


11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..… OKULU 11/… SINIFI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Soru 1

I. Davranış, hareket, iş, çaba, emek, çalışma ve eylem anlamlarına
gelir.
II. İmanın gereği olarak ihlasla ve iyi niyetle yapılan,
Kur’an ve sünnete uygun olan her türlü söz, fiil ve davranışa
denir.
III. İyi, elverişli, yararlı, dürüst, ahlaklı ve güzel anlamlarına
gelir.
Tanımları verilen bu kavramlar aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla verilmiştir?
I                                      II                                             III
 

A) Salih - Salih amel - Amel
 
B) Salih - Amel - Salih amel
 
C) Salih amel - Salih - Amel
 
D) Amel - Salih amel - Salih
 
E) Amel - Salih  - Salih amel


Soru 2

Kur’ân-ı Kerîm’in birçok ayetinde iman ve salih amel birlikte
zikredilmiş; bazı ayetlerinde de bunlara ahiret inancı eklenmiştir.
Böylece salih amelin önemi, kötü amelin zararı ve
yanlışlığı üzerinde ısrarla durulmuş, Müslümanlar her fırsatta
iman ve salih amele teşvik edilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Salih amele
örnek olarak verilemez?

A) İş arkadaşlarına saygılı davranmak
B) İhtiyaç sahibine borç vermek
 
C) Televizyon başında fazla vakit geçirmek
 
D) Sağlıklı beslenmeye özen göstermek
 
E) Komşuya ikramda bulunmak


Soru 3

• Hukuki, siyasi ve sosyal alanlarda din merkezli görüşleri reddeder.

• Dinin, günlük hayat için anlamını yitirdiğini savunur.

• Dünyevileşme de denir.

Hakkında bilgi verilen inançla ilgili felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pozitivizm
B) Agnostisizm
C) Materyalizm
D) Sekülarizm
E) Ateizm


Soru 4

Dinimizin ibadetler konusunda önem verdiği temel ilkelerden
biri ihlastır. Dolayısıyla İslami açıdan ibadetlerin,
sadece Yüce Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak amacıyla
yapılması esastır. Mümin, her zaman bu bilinçte olmalıdır.
İbadetlerini bu bilinçle, severek, isteyerek ve samimiyetle
yapmalıdır. Nitekim bizler her gün namazlarda okuduğumuz
Fâtiha suresinde, ---- diyerek bunu ifade ediyoruz.
Verilen parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden
hangisi getirilmelidir?
 

A) “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.” (Fâtiha suresi,
1. ayet.)
 
B) “Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
” (Fâtiha suresi, 2. ayet.)
 
C) “O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün malikidir. ”
(Fâtiha suresi, 3-4. ayetler.)
 
D) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”
(Fâtiha suresi, 5. ayet.)
 
E) “Bize doğru yolu göster. ” (Fâtiha suresi, 6. ayet.)


Soru 5

Bir gün Peygamberimizin (s.a.v.) yanına bir kişi gelir. Sahabilerin
daha önce hiç görmediği ve tanımadığı bu şahıs,
Peygamberimize (s.a.v.), “İman nedir?” diye sorar. Efendimiz
(s.a.v.), “İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine,
ahiret gününe ve hayrı ve şerriyle kadere
inanmandır.” buyurarak cevap verir. O şahıs bu kez, “İslam
nedir?” sorusunu yöneltir. Allah Resulü (s.a.v.), “İslam, Allah’tan
başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi
olduğuna şahitlik etmen; namazı kılman, zekâtı vermen,
ramazan orucunu tutman ve eğer gücün yetiyorsa haccı
yerine getirmendir.” cevabını verir. Yabancı şahıs bu kez,
“İhsan nedir?” diye sorar. Hz. Peygamber (s.a.v.) ihsanı
şöyle tanımlar: “İhsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir.
Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir.”
(Müslim, İman, 1.)
Verilen parçadan ilkeler çıkartmak isteyen biri aşağıdakilerden
hangisini söyleyemez?
 

A) Müslüman kişi, İslam’ın iman esaslarına inanmalıdır.
 
B) Cibril Hadisi, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Cebrail arasında
geçmiştir. 
 
C) Müslüman, ibadetlerini yerine getirme konusunda titiz
olmalıdır.
 
D) Kul, Allah’ın (c.c.) her an kendisini gördüğü bilinci içinde
davranmalıdır.
 
E) İman ve İslam kavramları birbirinden farklı anlamlar taşırlar.


Soru 6

İnsanı ön plana çıkardığımızda hidayet kavramını; günahlarla
iç içe bir hayat yaşayan kimsenin dindar hâle gelmesi;
günahlarını terk ederek İslam dinine uygun ahlak, ibadet
ve davranışlar kazanması olarak tanımlamak mümkündür.
Müslüman olmayan bir kişinin, İslam’ı benimseyip Müslüman
olması da hidayete ermek, ihtida etmek olarak nitelendirilir.
Allah’ı (c.c.) ön plana aldığımızda da hidayet; Allah’ın
(c.c.), insanlara kendi yolunda gidebilecek akıl, düşünme,
öğrenme, hatırlama gibi yetenekler vermesi ve ilahi kitaplar
ve peygamberler yoluyla insanlara hak ve hakikati, doğru
yolu göstermesi olarak tanımlanabilir.
Verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
 

A) Hidayet kavramı farklı açılardan ele alınarak tanımlanabilir.
 
B) Hidayet kavramının dindarlıkla ilişkisi vardır.
 
C) Peygamberler, hidayet için önemli rehberlerdir.
 
D) Akıl, insanın hidayeti bulabilmesi için tek şarttır.
 
E) Hidayetin yolları vahiy yoluyla insanlara bildirilir.


Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi cihat kavramının anlamı içinde
yer almaz?
 

A) Bireyin ve toplumun; şirkten, küfürden, nifaktan, fitneden
uzak olması için gayret sarf etmektir.
 
B) Gerek ibadetlerde gerekse hayatın her anında Allah’ı
görüyormuş gibi hareket etmektir.
 
C) İnsanın, kendisini ve aile fertlerini cehennem ateşinden
korumak için gayret göstermesidir.
 
D) İslam’ın tanıtılmasının, tebliğ edilmesinin ve yaşanmasının
önündeki engelleri kaldırma mücadelesidir.
 
E) Dinin, vatanın, bayrağın, millî ve manevi değerlerin
korunup yaşatılması için gerektiğinde can ve mal ile
savaşmaktır.


Soru 8

“ De ki: ‘Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve
bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi Rabbimin sözleri
bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi.’” (Kehf suresi, 109.
ayet.)
Verilen ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
 

A) Yüce Allah’ın (c.c.) ilim ve hikmeti sonsuz ve sınırsızdır.
 
B) Denizlerin büyüklüğünün Allah’ın (c.c.) ilmi yanında bir
önemi yoktur.
 
C) Yüce Allah’ın ilmini yazmak için denizlerin tamamı mürekkep
olarak kullanılsa bile yetmez.
 
D) Denizlerin tükenmesi Allah’ın (c.c.) ilmi ve hikmetinin
ölçüsünü anlatmaktadır.
 
E) Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi O’nun kudreti ve iradesi ile
ilişkilidir.


Soru 9

(I) Fıkıh kitaplarında salih ameller genellikle farz, vâcip, sünnet, müstehap veya mendup; gayr-i sâlih ameller de haram, mekruh ve müfsid şeklinde bölümlere ayrılır. (II)Mubahlar, aslında yukarıdaki olumlu veya olumsuz değerlerden birini taşımayan ve dinin yapılması ya da terkedilmesi yönünde bir hüküm koymadığı amellerdir. (III)Bununla birlikte mubahların işlenmesinde güdülen maksat ve niyet bu işleri salih veya gayr-i salih amel durumuna sokabilir. (IV)Yüce Allah dünyada iken kimlerin daha güzel amel ettiğini ortaya çıkaracak ve hiçbir haksızlığa meydan vermeksizin herkesi ameline göre yargılayacaktır. (V)Bununla birlikte kötü ameli olanlar yalnızca kötülüklerinin dengiyle cezalandırılırken iyi amel işleyenler fazlasıyla mükâfatlandırılacaktır.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V


Soru 10

“Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak,
iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı
tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka
(Onlar ziyanda değillerdir.)” (Asr suresi, 1-3. ayetler.)
Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) İnsanlar gerçeği ve doğru olanı seçmeleri hususunda
uyarılmıştır. 
B) İman edenlerin dünyada sıkıntılı, ahirette ise mutlu bir
konumda olacakları ifade edilmiştir.
C) Surenin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki
yerine ve önemine dikkat çekilmiştir.
D) İnsanların adil olmaları ve adaletin hâkim olduğu toplumsal
düzenin kurulmasına katkıda bulunmaları tavsiye
edilmiştir.
E) Hayatın çeşitli şartları, maddi ve manevi zorlukları karşısında
kişiye sabır ve dayanıklı olması öğütlenmiştir.


Soru 11

“ De ki: ‘Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki)
bana, ‘Sizin ilâh’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor.
Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve
Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.’” (Kehf suresi,
110. ayet.)
Verilen ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
 

A) Hz. Muhammed nübüvvetin son halkasıdır.
 
B) İbadet ederken şirkten kaçınmak emredilmektedir.
 
C) Cennete gitmek için ibadetleri aksatmamak gerekir.
 
D) Hz. Muhammed insan üstü özelliklere sahiptir.
 
E) İman etmek için Kelime-i Tevhid’i zikretmek gerekir.


Soru 12

“Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için
içlerinde ebedî kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır.
Oradan ayrılmak istemezler. De ki: ‘Rabbimin sözleri için
denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik
dahi rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz
tükenirdi. De ki: ‘Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var
ki) bana, ‘Sizin ilâhınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor.
Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın
ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf suresi,
107-110. ayetler.)
Verilen ayetlere göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

A) Allah’ın ilmi hiçbir şeyle ölçülemez.
B) Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli
özelliği vahiy almasıdır.
C) İbadet sadece Allah (c.c.) için yapılır. 
D) Hz. Muhammed’in vefatı ile vahiy süreci son bulmuştur.
E) Cennete girmek için salih amelde bulunmak gerekir. 


Soru 13

• “De ki: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan
kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse)
bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok
merhametlidir.” (Zümer suresi, 53. ayet.)
• “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor
ve şu çü rümüş kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki:
Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çü nkü O, her türlü
yaratmayı gayet iyi bilir.” (Yâsîn suresi, 78-79. ayetler.)
• “Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötü-
lük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.”
(Fussilet suresi, 46. ayet.)
• “Biz Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz
gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a,
Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyûb’a, Yunus’a, Harun’a ve
Süleyman’a vahyettik...” (Nisâ suresi, 163. ayet.)
Verilen ayetler aşağıdaki düşünce akımlarına cevap
olarak düşünüldüğünde hangisi açıkta kalır?

A) Kötülük Problemi
B) Sekülarizm
C) Deizm
 D) Ateizm
E) Nihilizm


Soru 14

I. Tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunur.

II. Vahyi ve kutsal kitapları reddeder.

III. Hayatın anlamı olmadığını iddia eder.

IV. Tanrı’nın yokluğunu iddia eden ateizme karşıdır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri agnostisizmle doğrudan ilgilidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV


Soru 15

Bir hadiste, “Ameller niyetlere göredir” (Buhârî, “Bedü’l-
vahy”, 1) buyurulmuştur. Amel ancak Allah’ın rızasını
kazanmak niyetiyle yapılırsa makbul ve sevaba vesile olur.
Hatta böyle bir iyi niyet mubahları bile salih amel değerine
yükseltebilir. Meselâ yürümek aslında mubah olan bir fiildir.
Fakat namaz kılmak için camiye veya yardımda bulunmak
için darda kalan bir insanın yanına gitmek sevap, herhangi
bir kötülük yapmak niyetiyle bir yere gitmek ise günahtır.
Görüldüğü gibi aslında mubah olan yürümek ve gitmek
fiilleri niyete göre sevap veya günah olabilmektedir. Şunu
da belirtmek gerekir ki İslâm âlimlerine göre iyi niyet, dince
yasaklanmış olan bir işin kötülük ve günah vasfını ortadan
kaldırmaz. Buna karşılık dinin iyi gördüğü bir iş için yapılan
niyet de sevaba vesile olan bir ameldir. İnsan niyet ettiği bir
ameli herhangi bir engel yüzünden yapamamış olsa bile sırf
iyi niyeti için sevap kazanır.
Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisiyle doğrudan
ilgilidir?

A) “Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar
olan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış
bulunan cennete koşun.” (Âl-i İmrân suresi, 133. ayet.)
B) “Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde
ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin
dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak
verilmiştir.” (Hûd suresi, 108. ayet.)
C) “İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla
mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği
ve selamla karşılanacaklardır.” (Furkân suresi, 75. ayet.)
D) “Gemiye bindikleri zaman, dini yalnız O’na has kılarak
(ihlâsla) Allah’a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya
çıkarınca, bir bakarsın ki, (Allah’a) ortak koşmaktadırlar.”
(Ankebût suresi, 65. ayet.) 
E) “Allah, sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz,
fakat sizi kalplerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız)
yeminlerden sorumlu tutar. Allah, çok bağışlayandır,
halîmdir.” (Bakara suresi, 225. ayet.)


Soru 16

Dinin istismar edilmesi pek çok olumsuz sonuç doğurur ve en çok dine zarar verir. Dinin istismar edildiği toplumlarda dinî olanla olmayan birbirine karışır. Toplumda hurafe ve batıl inanışlar yaygınlaşır. Dinin değer olmaktan çıkarılıp istismar aracı olarak görülmesi, toplumda insanları dindar görünmeye, ikiyüzlülüğe sevk eder. Din istismarı, insanların dine olan inancını ve bağlılığını azaltır. Çünkü samimiyetle dine bağlanan ve bu bağlılığın istismar edilmesi sebebiyle aldatıldığını fark eden insanlar, dinden ve dinî değerlerden uzaklaşırlar. Dinin istismar edilmesi, insanların birbirine olan güvenini yok eder. Bunun sonucunda da dinin birlik ve beraberliği sağlayıcı işlevi zedelenir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A) Toplumda yaygın olan gelenekler dinî hurafelerin ortaya çıkmasına neden olur. 
B) Samimi olmayan dinî gruplar toplumu dindar gözükmek adına ikiyüzlülüğe sürükler. 
C) Dinin istismar edilmesi insanların dine ve dinî oluşumlara karşı güvenini zedeler. 
D) Çok katı olan dinî kurallar ve ibadetler insanların dinden uzaklaşmasına sebep olmaktadır. 
E) Dinî tarikatlara aşırı bağlılık toplumdaki birlik ve beraberlik ruhunun yok olmasına neden olur.
 


Soru 17

Materyalizm; başta Tanrı inancı olmak üzere yaratılış, melek,
vahiy, peygamberlik, kutsal kitaplar ve ahiret gibi dinî inançları
kabul etmez. Bu anlayışta olup biten her şeyin sadece
maddi sebeplerle açıklanabileceği iddia edilir. Tabiatüstü bir
gücün mevcut olmadığını ileri süren materyalizm, özünde
ateist düşü nceye sahiptir. Materyalizm günümüzde siyasi,
sosyal, ekonomik vb. birçok alanda etkisini gösterir. Pahalı
ev, lüks araba, yüksek makam, hayattaki başarının göstergeleri
olmaktadır. Bu da toplumda birçok soruna yol açmaktadır.
Parçada materyalizmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir.?

A) Sadece maddi olana önem verdiğine
 
B) Tanrıtanımaz bir düşünce olduğuna
 
C) Günümüzde farklı alanlarda etkisini gösterdiğine
 
D) Toplumsal sorunlara sebep olduğuna
 
E) Bireysel olarak sebep olduğu zararlara


Soru 18

“Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için
içlerinde ebedî kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır.
Oradan ayrılmak istemezler.” (Kehf suresi, 107-108. ayetler.)
Verilen ayetlerden çıkarılabilecek en kapsamlı mesaj
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Firdevs cenneti herkesin içinde ebedi olarak kalacağı
cennettir.
B) Hak etse de hak etmese de herkes cennette girmek ve
orada sürekli kalmak ister.
C) Allah (c.c.), iman edip salih ameller işleyenlerin cennette
ebedi kalacaklarını buyurur.
 
D) İman etmek ve yararlı işler yapmak Müslümanın en belirgin
özelliklerindendir.
 
E) Cennet Kur’an’da farklı isimlerle zikredilmiştir.


Soru 19

Hiççilik olarak Türkçeye tercüme edilen nihilizm, hayatın anlamını
boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlarla açıklayan
düşüncedir. Nihilizm; anlam, değerler, inançlar, ahlak, siyaset,
düzen gibi kavramları yerinden ederek bunları geçersiz
kılmaya çalışır. Felsefi yönden hiçbir gerçek kabul etmeyen,
sosyal yönden var olan toplum düzenini benimsemeyen, siyasi
yönden her türlü otoriteyi reddeden, ahlaki yönden hiç-
bir değeri tanımayan kişilere nihilist denir. Nihilistler; evrenin
anlamsız ve amaçsız olduğunu, hayatın ve insanın değeri
ya da anlamı olmadığını, kendisi için yaşanmaya değer hiç-
bir şeyin bulunmadığını savunur.
Bu parçadan hareketle nihilizm konusunda aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
 

A) Siyasi ve sosyal düzen ile ilgili düşüncelerine
 
B) Hayatın anlamını nasıl algıladıklarına
 
C) İnanç ve değerlere karşı çıktıklarına
 
D) Vahiy ve nübüvvet ile ilgili görüşlerine
 
E) Evreni ve insanı değerlendirme biçimlerine


Soru 20

Kurucusu Fransız düşünür ( I ) olan ( II ); dini ve metafiziği,
insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşü nce tarzları
olarak gören ve sadece modern bilimi temel alan dünya
görüşü nün adıdır. Bu akım modern Batı düşü ncesinde sadece
bilim alanıyla sınırlı kalmamış, bir sosyal teoriye dönüş -
müş tür. Bu düşünceye göre bilimsel bilgi; insanın her türlü
ihtiyacını karşılayacaktır. Bilim zamanla her bakımdan insana
tatmin edici bir çevre oluşturma imkânı sağlayacaktır.
Parçada numaralanmış yerlere gelmesi gerekenler hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
I                                            II
 

A) Aguste Comte                                Materyalizm
 
B) Emile                                             Durkheim Deizm
 
C) Aguste Comte                             Pozitivizm
 
D) Emile Durkheim                           Pozitivizm
 
E) Aguste Comte                             Nihilizm


CEVAPLAR: 1-D    2-C    3-D    4-D    5-B    6-D    7-B    8-E    9-D    10-B    11-B    12-D    13-B    14-C    15-E    16-C    17-E    18-C    19-D    20-C    

 

 

BAŞARILAR DİLERİM.11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk