sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2.Yazılı TEST Soruları

 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST

9-sinif-tarih-1.-donem-2.-yazili-sinav-sorulari-test

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

 

 9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, TARİH YAZILILARI, YAZILI SORULARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız

9-sinif-tarih-1-donem-2-yazili-test-sorulari

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

 1) Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin şehit edilmesi sonucunda Emeviler Dönemi'nde halifelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmıştır?

A) Ordugâh şehirlerinin kurulması

B) Divan teşkilatının kurulması

C) Muhafız teşkilatının kurulması

D) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması

E) Emir-ül Ümeraların yetkilerinin artırılması

 

2) Arap Yarımadasındaki Hicaz bölgesinin diğer bölgelere göre daha önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Arap Yarımadası'nın en kalabalık yeri olması
B) Dini ve ticari bir merkez olması
C) Arap Yarımadası'nın ortasında bulunması
D) İklimin yaşam şartlarına daha uygun olması
E) Siyasi yönden diğer bölgelere hakim olması


 

3)       I.     İlk İslam parasının basılması

         II.     Arapça'nın resmi dil olması

        III.     Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanması
Yukarıdaki olaylar hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A) Abbasiler

B) Emeviler

C) Dört Halife Devri

D) Endülüs Emevileri

E) Selçuklular


 

4) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Hükümdara tanhu, şanyu ve idikut gibi unvanlar verilirdi.
B) Hükümdarın tanrı tarafından seçildiğine inanılır.
C) Hatun yönetimde söz hakkına sahiptir.

D) Yönetim alanında Çin’den etkilenilmiştir.

E) Ülkede federatif (İkili) bir yönetim sistemi vardı.


 

5) İslamiyet öncesinde Türkler birçok devlet kurmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
A) Asya Hun Devleti

B) Avrupa Hun Devleti

C) I. Göktürk Devleti

D) Karahanlılar

E) Uygurlar


 

6) Lidyalıların parayı kullanan ilk toplum olmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Denizaşırı koloniler kurmuş olmaları

B) Tarımsal çalışmalara önem vermiş olmaları

C) Kral Yolu üzerinde doğu-batı ticaretini geliştirmeleri

D) Ticaret kervanları için açık pazar kurmaları

E) Bilimsel çalışmalar yapmaları


 

7) Anadolu'nun tarih öncesi dönemde görülen;

- Verimli toprakların bulunması

- Doğu ile batı arasında geçiş noktası   

   konumunda olması

- Yeraltı kaynaklarının zenginliği

     gibi özelliklerine bakılarak;

I.  İnsanlık tarihinin en eski yerleşim           

     merkezlerinden biridir.

II. Hukuk kuralları gelişmiştir.

III. Farklı medeniyetler kurulmuştur.

IV. Tarih çağlarına diğer bölgelerden daha   

       önce geçilmiştir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) I ve III             B) I ve II               C) III ve IV

          D) II ve III                 E) II ve IV

 

 


8) Akdeniz ve Ege kıyılarında kurulan Fenike, İyon ve Yunan şehir devletleri kolonicilik yaparken, aynı konumda bulunan Mısır uygarlığında koloni kurulmasına gerek duyulmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Verimli topraklara sahip olmasıyla

B) Diğer toplumların ekonomisine saygı göstermesi

C) Sömürgeci anlayışı benimsememesiyle

D) Teokratik yönetim anlayışının benimsenmesiyle

E) Gemicilik sanatının gelişmemesiyle

 

 


9) Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçları arasında gösterilemez?

A) Roma imparatorluğu 2'ye ayrılmıştır.

B) İlkçağ sona erdi, Ortaçağ başladı.

C) Roma Medeniyeti'nin temeli atıldı.

D) Avrupa- Hun Devleti kuruldu.

E) Feodalite (Derebeylik) rejimi kuruldu

 


 

10) İslamiyet öncesi kurulmuş Türk Devletleri içinde sınırları en geniş olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Hun Devleti

B) Asya Hun Devleti

C) Türgişler

D) Karluklar

E) I. Göktürk Devleti

 

 

11) İslam Öncesi Türkler çeşitli sebeplerle ana yurtları olan Orta Asya'dan göç etmek zorunda kalmışlardır.
Aşağıdaki yerlerden hangisi Türklerin göç ettiği yerler arasında bulunmaz?

A) Sibirya

B) Mezapotamya

C) Anadolu

D) Batı Avrupa

E) Doğu Avrupa12) İslam öncesi Türk Devletlerinde en önemli yönetim organı kurultaydı.

Aşağıdakilerden hangisi Kurultayın önemli özelliklerinden biri değildir?

A) Bugünkü Bakanlar Kurulu ile aynı işlevi görür.

B) Devletle ilgili tüm işlerin görüşülüp karara bağlandığı organdır.

C) Kurultaya sadece kağan ve boy beyleri katılırdı.

D) Kurultay yılda bir kez genel toplantı yapardı.

E) Kurultay, kağan çadırında toplanırdı.

 


13) MÖ. 1800 yıllarında Hattuşaş (Boğazköy) başkent olmak üzere devlet kuran Hititlerin; zamanla sınırlarını genişlettikleri ve bu amaç doğrultuda çalışmalar yaptıkları görülür.

Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Mezopotamya ile doğrudan ilişki kurularak Babiller ile savaşılması

B) Anadolu'daki krallıkların egemenlik altına alınması


C) Güneydoğu Anadolu'ya ve Suriye'ye seferler düzenlenmesi

D) Mısır krallığı ile Suriye için savaşlar yapılması

E) Tanrılara hesap vermek amacıyla yıllıklar yazılması

 

 

14) I. Tudun: Vergi Memuru


    II. Balbal: Ölen kişinin savaşta öldürdü
ğü kişi kadar   

         mezarının başına dikilen heykel


   III. Yuğ: Dini tören


   IV.  Buyruk: Emir


   V.   Aygucı: Başbakan


Yukarıdaki İslam önces
i Türk kültüründe bulunan bazı terimler


 ve anlamları verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir?A) I.      B) II.    C) III.    D) IV.                 E) V. 

15) Tarih bilimi araştırmalarında kullanılan yöntemin 3. basamağında yer alan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak Tarama

B) Terkip

C) Tenkit

D) Tahlil

E) Tasnif 

16) Hz. Muhammet'ten sonra İslam Devleti'nin gücünü sarsan önemli gelişmeler olmuştur.

Bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

İlk karışıklıklar - İlk ayrılıklar - Kesin ayrılıklar
A) Hz. Osman         -   Hz.Ali                -  Abbasiler

B) Hz. Ebu Bekir   -   Hz.Osman          -  Abbasiler

C) Hz. Ömer          -   Hz.Osman          -  Emeviler

D) Hz. Ömer          -   Hz. Osman         -  Hz. Ali

E) Hz. Osman        -   Hz. Ali               -  Emeviler

 

 

17) Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nde sınırların genişlemesiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

A) Ordugâh şehirlerinin kurulması

B) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması

C) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması

D) Divan teşkilatının kurulması

E) Tevaif - i Mülûk devletlerinin kurulması
18) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Fenikeliler – Cam         

B) Hunlar - Halı

C) Çinliler – Barut              

D) Mısırlılar – Ay Takvimi

E) Hititler – İlk Medeni Kanun


 

19) İslamiyet öncesi Türk tarihinin ortak özellikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden değildir?
A) Atlı göçebe hayat yaşamları

B) Halk arasında belirgin sınıf farklılıklarını olması

C) Değişik coğrafi alanlarda devletler kurmaları

D) Genelde "Han, Hakan, Kağan" gibi unvanlar kullanmaları

E) Çoğunlukla devleti "ikili teşkilat" kurarak yönetmeleri

 20) Halife                                  Özellik

   I. Hz. Ömer         İkta sistemini getirmiştir.

   II.Hz. Ebubekir   İlk halifedir.

   III. Hz. Osman    Hazar Devleti ile Belencer Savaşı

   IV. Hz. Ali          Donanma oluşturulmuştur.

   V. Hz. Ömer       Devlet teşkilatlanmasına önem vermiş

 Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) I.        B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk