sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi

9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi, 9.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir, TESTLER

derskonum.com'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com olarak buu sayfamızda 9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar.

doğru konum = derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız


PDF LİNKİ AŞAĞIDA

CEVAPLAR AŞAĞIDAAA

hazırlayan: Mustafa ŞAHİN
KAYNAK: derskonum.com

Konusunu efsanelerden, tarihten, mitolojiden, seç­kin insanların hayatlarından alır. Yüksek üslupla yazılır. Korkunç, kaba ve çirkin olaylar seyircinin gözü önünde geçmez, seyirciye yaşandığı habe­rini ulaştırır. Genellikle bir felaketle sonuçlanır.
1-Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdaki­lerden hangisidir?
A) Komedi            B) Dram                C) Oyun
D) Trajedi             E) Vodvil

İzleyicide korku ve acıma duyguları uyandırmak amacıyla hayatın acıklı yönlerini ele alan tiyatro türüne ----, hayatın hem gülünç hem de acıklı yanlarını birlikte ele alan tiyatro türüne ---- denir.
2-Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıda-kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) dram - trajedi                                 B) trajedi - dram
C) komedi - dram               D) dram - tiyatro
E) komedi - trajedi

Komedi, insanların ve olayların gülünç yanlarını orta­ya koyan tiyatro eseridir. Amaç, güldürürken düşün-dürmektir. Yunanistan'da Diyonizos şerefine yapılan
I                              II
dini törenlerden doğmuştur. En büyük yazarları Yunan-
III
lı Aristofanes ve İngiliz Moliere'dir.
IV                           V
3-Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangi-sinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.                       B) II.     
C) III.                    D) IV.
E) V.


4-Klasik komedya ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Kahramanları sıradan insanlardır.
B) Çirkin, kaba olaylar sahnede sergilenir.
C) Kusursuz bir üslubu vardır, kaba sözlere yer verilmez.
D) Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır.
E) Konularını günlük hayattan, sosyal olaylardan alır.
7

5-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tiyatronun seyirci, oyuncu, sahne, eser, dil ve ifade gibi
ögeleri vardır.                                         
B) Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.
C) Göstermeye bağlı edebi metinler de olay çevresinde gelişir.
D) Geleneksel tiyatroda, oyun sergilenmeden önce defalarca
prova yapılır.
E) Modern tiyatro, bir metne dayanılarak hazırlanır.


6-Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikleri arasında
yer almaz?
A) Vurma, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilmez.
B) Sahnede üç birlik kuralına uyulmaz.
C) Seçkin bir dil kullanılır.
D) Birbiri ardından süren diyolog ve koro bölümlerinden
oluşur.
E) Trajedi bir bütün halinde aralıksız oynanır.


PDF LİNKİ AŞAĞIDACEVAPLAR AŞAĞIDAAA
Harpagon: Jak Usta, bu akşam yemeğe misafirler davet ettim.
Jak Usta: Hangi dağda kurt öldü?
Harpagon: Söyle bakayım, bize güzel yemek pişirecek misin?
Jak Usta: Neden pişirmeyelim? Siz yalnız paradan söz edin.
Harpagon: Al sana... Gene para! Başka bir şey bilmezler ki,
zaten: "Para, para, para..." para aşağı, para yukarı.
Valeri: Münasebetsizlik olursa bu kadar olur. Bol para ile güzel
yemekleri pişirmek de sanki marifetmiş gibi, yahu onu
babam da bilir; ben usta diye az para ile sofra donatmasını
bilene derim.
Jak Usta: Az para ile sofra donatmak mı?
Valeri: Ne sandın ya? (...)
7-Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Komedi tarzında yazıldığı
B) Cimrilik temasının işlendiği
C) Soylu bir dil kullanıldığı
D) Kahramanlarının sıradan kişilerden oluştuğu
E) Doğal söyleyişlere yer verildiğiI. Doğal söyleyişlere önem verilir.
II. Diyaloglardan oluşur.
III. Ayrıntılı betimlemelere yer verilir.
IV. Olay ekseninde gelişir.
V. Sadece göze hitap eder.
8-Numaralı özelliklerden hangileri, göstermeye bağlı edebi
metinlerle ilgili değildir?
A) I. ve II.             B) II. ve III.         C) III. ve V.
D) IV. ve V.          E) I. ve V.

Elektra
Gafil! Babamın acıklı ölümünü unutuyor musun?
Koro
Gençliğini acılardan uzak
Mutluluk içinde geçiren ve bir gün
Zeus’un yardımcı kılavuzluğuyla
Bu toprağa ayak basacak olan soylu Orestes’i düşün
9-Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Dram B) Komedi C) Trajedi D) Vodvil E) Fars

I. Beş perdeden oluşur.
II. Üç birlik kuralına uyulur.
III. Manzum olarak yazılır.
IV. Diyalog ve koro bölümlerinden meydana gelir.
V. Konularını günlük yaşamdan alır.
10-Yukarıda numaralı özelliklerden hangisi klasik trajedi ile klasik komedinin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

PDF LİNKİ AŞAĞIDA

I. Tiyatroda oyunun oynandığı, olayın geçtiği yerdir. (Sahne)
II. Şinasi'nin Tanzimat döneminde yazdığı, Batılı anlamda
ilk Türk tiyatrosudur. (Şair Evlenmesi)
III. Tiyatro eserlerinde olayların hareket halinde sergilenmesidir.
(Aksiyon)
IV. İstanbul Türkçesi ile konuşan nazik ve çıtkırıldım bir tiptir,
zengin ve mirasyedi bir kişiliği sergiler. (Karagöz)
V. Sahnelenmek üzere yazılan ve diyaloglara dayanan
eserlerdir. (Tiyatro)
11-Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, ayraç içindeki kavramla ya da eserle uyuşmaz?
A) I.        B) II.      C) III.                   D) IV.                    E) V.


12-Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi, ayraç içindeki
terimle uyuşmaz?
A) Komedinin sanat yönünden zayıf ve kaba bir türüdür,
kaba şakalar ve açık saçık sözler içerir. (Fars)
B) Sözsüz tiyatro türüdür, anlatılmak istenenler jest ve mimiklerle ifade edilir. (Monolog)
C) Acıklı olayların işlendiği, gerilimin yükseltildiği, duygulu,
coşturucu, müzikli oyun türüdür. (Melodram)
D) Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden
doğma, cinlerin, perilerin de rol aldığı tiyatro türüdür.
(Feeri)
E) Tiyatroda kuliste durarak oyunculara unuttukları sözleri
seyirciye duyurmadan hatırlatan kişidir. (Suşör)


I. Trajedi dini törenlerden doğmuştur ve ilk örnekleri Yunan
edebiyatında görülür.
II. Trajedide kendine özgü, değişmez kurallar vardır, yüksek
bir üsluba da önem verilir.
III. Modern Türk tiyatrosunun başlangıcı Tanzimat dönemine
dayanır.
IV. Bir tiyatro eserinde konunun ana bölümlerinden her birine
piyes adı verilir.
V. Batılı anlamda Türk tiyatrosunun ilk örneklerine 19. yüzyılda rastlanır.
13-Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde tiyatro ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

PDF LİNKİ AŞAĞIDA

14-Modern tiyatro türlerinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Trajedi ve komedide üç birlik kuralına uyma zorunluluğu
vardır, dramda ise bu kural yıkılmıştır.
B) Trajedide konular tarih ve mitolojiden alınır, ama komedi
ve dramda konular günlük yaşamdan alınabilir.
C) Trajedi, yaşamın acıklı taraşarını; komedi gülünç, dram
ise hem acıklı hem de gülünç yönlerini ele almıştır.
D) Klasik trajedi ve komedi nesirle ( düz yazıyla) yazılır,
dram ise hem nazım hem nesirle yazılır.
E) Acı veren olaylar klasik trajedide sahnede gösterilmez,
duyurulur. Klasik komedi ve dramda ise sahnede gösterilir.

……………….komedisi insan kişiliklerinin gülünç ve aksak
yanlarını konu alır. ………………… komedisi toplumun gülünç
ve aksak yanlarını konu edinir. ………………… komedisi
ise olayların şaşırtıcı biçimde düzenlediği, çoklukla güldürmekten
başka bir amaç güdülmeden yazılan komedidir.
15-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Karakter – Töre – Entrika
B) Töre- Entrika – Karakter
C) Entrika – Töre –Karakter
D) Karakter – Entrika – Töre
E) Töre – Karakter – Entrika

16-Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikleri arasında
yer almaz?
A) Erdem ve ahlaka her şeyin üstünde önem verilir.
B) Vurma, yaralanma, öldürme gibi olaylar sahnede sergilenmez.
C) Kahramanlar olağanüstü varlıklar veya soylulardır.
D) Trajedilerde üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
E) Manzumdur ve beş perdeden oluşur.


17-Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro içinde yer almaz?
A) Komedi            B) Dram                C) Melodram
D) Trajedi             E) Meddah

(I) Göstermeye bağlı edebi metinlerin tümüne genel olarak
tiyatro, drama veya dramatik edebiyat denir. (II) Diyaloglara,
hikâye ve romanlarda sadece olay kahramanlarının konuşmaları
sırasında yer verilir. Ancak, tiyatro metinleri bütünüyle
diyaloglardan oluşur. (III) Anlatmaya bağlı edebi metinler
gibi, göstermeye bağlı edebi metinlerde olaya dayanır. (IV)
Her perdede, olay örgüsünü oluşturan kişiler, zaman ve dekor
aynıdır.( V) Örgüyü oluşturan en önemli unsur, oyunun
bölümleri olarak adlandırdığımız sahne veya perdede gösterilir.
Sahne veya perdeler birleşerek oyunun tümünü oluşturur.
18-Göstermeye bağlı edebi türlerle ilgili olarak numaralı
cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Beyazıt ( Bir fırtına gibi girer, kılıcından kan damlamaktadır.)
Hani nerde? Hünkar babamız nerde?
Hürrem (Telaşlı): Yaralısınız oğlum, yaralısınız aslanım.
Beyazıt: Hayır, bunlar benim kanım değil, benim kanım içime
akar. Bunlar bana engel olmak isteyen köpeklerin kanı.
Hürrem: Ne?... Buna cesaret ettiler ha?
Beyazıt: Kimsenin kimseyi gözü görmedi. Doğru Bursa’dan
gelirim valide! Geceli gündüzlü at süreriz. Her şey bitmiş
olmasa bari.
19-Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tarihi bir olaydan alındığı
B) Modern tiyatro örneği olduğu
C) Kahramanlarının halktan seçildiği
D) Hareketlerin ayraç içinde verildiği
E) Diyaloglardan oluştuğu

20-Aşağıdakilerden hangisi, klasik komedyanın özelliklerinden değildir?
A) Sıradan ve halktan kahramanlara yer verilir.
B) Vurma, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilir.
C) Konuşmalarda üslup inceliği aranmaz.
D) Konular mitolojiden ve tarihten alınır.
E) Zaman, olay, yer birliği kuralına uyulur.

21-Trajedi ve komedinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Trajedide kişiler olağanüstü ve soylu kişilerdir, komedide
kişiler halk kesimindendir.
B) Trajedide perde sayısı beştir, komedide ise perde sayısı
sınırsızdır.
C) Klasik trajedide üslûpta soyluluk vardır, komedide üslûpta
soyluluk aranmaz.
D) Klasik trajedi ve komedi nazımla yazılır, nesirle yazılan
komediler de vardır.
E) Her iki türde de üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır...

..


CEVAPLAR AŞAĞIDAAA


hazırlayan: Mustafa ŞAHİN
KAYNAK: derskonum.com

Konusunu efsanelerden, tarihten, mitolojiden, seç­kin insanların hayatlarından alır. Yüksek üslupla yazılır. Korkunç, kaba ve çirkin olaylar seyircinin gözü önünde geçmez, seyirciye yaşandığı habe­rini ulaştırır. Genellikle bir felaketle sonuçlanır.
1-Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdaki­lerden hangisidir?
A) Komedi            B) Dram                C) Oyun
D) Trajedi             E) Vodvil

İzleyicide korku ve acıma duyguları uyandırmak amacıyla hayatın acıklı yönlerini ele alan tiyatro türüne ----, hayatın hem gülünç hem de acıklı yanlarını birlikte ele alan tiyatro türüne ---- denir.
2-Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıda-kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) dram - trajedi                                 B) trajedi - dram
C) komedi - dram               D) dram - tiyatro
E) komedi - trajedi

Komedi, insanların ve olayların gülünç yanlarını orta­ya koyan tiyatro eseridir. Amaç, güldürürken düşün-dürmektir. Yunanistan'da Diyonizos şerefine yapılan
I                              II
dini törenlerden doğmuştur. En büyük yazarları Yunan-
III
lı Aristofanes ve İngiliz Moliere'dir.
IV                           V
3-Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangi-sinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.                       B) II.     
C) III.                    D) IV.
E) V.


4-Klasik komedya ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Kahramanları sıradan insanlardır.
B) Çirkin, kaba olaylar sahnede sergilenir.
C) Kusursuz bir üslubu vardır, kaba sözlere yer verilmez.
D) Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır.
E) Konularını günlük hayattan, sosyal olaylardan alır.


5-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tiyatronun seyirci, oyuncu, sahne, eser, dil ve ifade gibi
ögeleri vardır.                                         
B) Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.
C) Göstermeye bağlı edebi metinler de olay çevresinde gelişir.
D) Geleneksel tiyatroda, oyun sergilenmeden önce defalarca
prova yapılır.
E) Modern tiyatro, bir metne dayanılarak hazırlanır.


6-Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikleri arasında
yer almaz?
A) Vurma, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilmez.
B) Sahnede üç birlik kuralına uyulmaz.
C) Seçkin bir dil kullanılır.
D) Birbiri ardından süren diyolog ve koro bölümlerinden
oluşur.
E) Trajedi bir bütün halinde aralıksız oynanır.


PDF LİNKİ AŞAĞIDA
Harpagon: Jak Usta, bu akşam yemeğe misafirler davet ettim.
Jak Usta: Hangi dağda kurt öldü?
Harpagon: Söyle bakayım, bize güzel yemek pişirecek misin?
Jak Usta: Neden pişirmeyelim? Siz yalnız paradan söz edin.
Harpagon: Al sana... Gene para! Başka bir şey bilmezler ki,
zaten: "Para, para, para..." para aşağı, para yukarı.
Valeri: Münasebetsizlik olursa bu kadar olur. Bol para ile güzel
yemekleri pişirmek de sanki marifetmiş gibi, yahu onu
babam da bilir; ben usta diye az para ile sofra donatmasını
bilene derim.
Jak Usta: Az para ile sofra donatmak mı?
Valeri: Ne sandın ya? (...)
7-Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Komedi tarzında yazıldığı
B) Cimrilik temasının işlendiği
C) Soylu bir dil kullanıldığı
D) Kahramanlarının sıradan kişilerden oluştuğu
E) Doğal söyleyişlere yer verildiğiI. Doğal söyleyişlere önem verilir.
II. Diyaloglardan oluşur.
III. Ayrıntılı betimlemelere yer verilir.
IV. Olay ekseninde gelişir.
V. Sadece göze hitap eder.
8-Numaralı özelliklerden hangileri, göstermeye bağlı edebi
metinlerle ilgili değildir?
A) I. ve II.             B) II. ve III.         C) III. ve V.
D) IV. ve V.           E) I. ve V.


Elektra
Gafil! Babamın acıklı ölümünü unutuyor musun?
Koro
Gençliğini acılardan uzak
Mutluluk içinde geçiren ve bir gün
Zeus’un yardımcı kılavuzluğuyla
Bu toprağa ayak basacak olan soylu Orestes’i düşün
9-Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Dram B) Komedi C) Trajedi D) Vodvil E) Fars

I. Beş perdeden oluşur.
II. Üç birlik kuralına uyulur.
III. Manzum olarak yazılır.
IV. Diyalog ve koro bölümlerinden meydana gelir.
V. Konularını günlük yaşamdan alır.
10-Yukarıda numaralı özelliklerden hangisi klasik trajedi ile klasik komedinin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

PDF LİNKİ AŞAĞIDA

I. Tiyatroda oyunun oynandığı, olayın geçtiği yerdir. (Sahne)
II. Şinasi'nin Tanzimat döneminde yazdığı, Batılı anlamda
ilk Türk tiyatrosudur. (Şair Evlenmesi)
III. Tiyatro eserlerinde olayların hareket halinde sergilenmesidir.
(Aksiyon)
IV. İstanbul Türkçesi ile konuşan nazik ve çıtkırıldım bir tiptir,
zengin ve mirasyedi bir kişiliği sergiler. (Karagöz)
V. Sahnelenmek üzere yazılan ve diyaloglara dayanan
eserlerdir. (Tiyatro)
11-Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, ayraç içindeki kavramla ya da eserle uyuşmaz?
A) I.        B) II.      C) III.                   D) IV.                    E) V.


12-Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi, ayraç içindeki
terimle uyuşmaz?
A) Komedinin sanat yönünden zayıf ve kaba bir türüdür,
kaba şakalar ve açık saçık sözler içerir. (Fars)
B) Sözsüz tiyatro türüdür, anlatılmak istenenler jest ve mimiklerle ifade edilir. (Monolog)
C) Acıklı olayların işlendiği, gerilimin yükseltildiği, duygulu,
coşturucu, müzikli oyun türüdür. (Melodram)
D) Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden
doğma, cinlerin, perilerin de rol aldığı tiyatro türüdür.
(Feeri)
E) Tiyatroda kuliste durarak oyunculara unuttukları sözleri
seyirciye duyurmadan hatırlatan kişidir. (Suflör)


I. Trajedi dini törenlerden doğmuştur ve ilk örnekleri Yunan
edebiyatında görülür.
II. Trajedide kendine özgü, değişmez kurallar vardır, yüksek
bir üsluba da önem verilir.
III. Modern Türk tiyatrosunun başlangıcı Tanzimat dönemine
dayanır.
IV. Bir tiyatro eserinde konunun ana bölümlerinden her birine
piyes adı verilir.
V. Batılı anlamda Türk tiyatrosunun ilk örneklerine 19. yüzyılda rastlanır.
13-Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde tiyatro ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

PDF LİNKİ AŞAĞIDA

14-Modern tiyatro türlerinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Trajedi ve komedide üç birlik kuralına uyma zorunluluğu
vardır, dramda ise bu kural yıkılmıştır.
B) Trajedide konular tarih ve mitolojiden alınır, ama komedi
ve dramda konular günlük yaşamdan alınabilir.
C) Trajedi, yaşamın acıklı taraşarını; komedi gülünç, dram
ise hem acıklı hem de gülünç yönlerini ele almıştır.
D) Klasik trajedi ve komedi nesirle ( düz yazıyla) yazılır,
dram ise hem nazım hem nesirle yazılır.
E) Acı veren olaylar klasik trajedide sahnede gösterilmez,
duyurulur. Klasik komedi ve dramda ise sahnede gösterilir


……………….komedisi insan kişiliklerinin gülünç ve aksak
yanlarını konu alır. ………………… komedisi toplumun gülünç
ve aksak yanlarını konu edinir. ………………… komedisi
ise olayların şaşırtıcı biçimde düzenlediği, çoklukla güldürmekten
başka bir amaç güdülmeden yazılan komedidir.
15-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Karakter – Töre – Entrika
B) Töre- Entrika – Karakter
C) Entrika – Töre –Karakter
D) Karakter – Entrika – Töre
E) Töre – Karakter – Entrika

16-Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikleri arasında
yer almaz?
A) Erdem ve ahlaka her şeyin üstünde önem verilir.
B) Vurma, yaralanma, öldürme gibi olaylar sahnede sergilenmez.
C) Kahramanlar olağanüstü varlıklar veya soylulardır.
D) Trajedilerde üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
E) Manzumdur ve beş perdeden oluşur.


17-Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro içinde yer almaz?
A) Komedi            B) Dram                C) Melodram
D) Trajedi             E) Meddah

(I) Göstermeye bağlı edebi metinlerin tümüne genel olarak
tiyatro, drama veya dramatik edebiyat denir. (II) Diyaloglara,
hikâye ve romanlarda sadece olay kahramanlarının konuşmaları
sırasında yer verilir. Ancak, tiyatro metinleri bütünüyle
diyaloglardan oluşur. (III) Anlatmaya bağlı edebi metinler
gibi, göstermeye bağlı edebi metinlerde olaya dayanır. (IV)
Her perdede, olay örgüsünü oluşturan kişiler, zaman ve dekor
aynıdır.( V) Örgüyü oluşturan en önemli unsur, oyunun
bölümleri olarak adlandırdığımız sahne veya perdede gösterilir.
Sahne veya perdeler birleşerek oyunun tümünü oluşturur.
18-Göstermeye bağlı edebi türlerle ilgili olarak numaralı
cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Beyazıt ( Bir fırtına gibi girer, kılıcından kan damlamaktadır.)
Hani nerde? Hünkar babamız nerde?
Hürrem (Telaşlı): Yaralısınız oğlum, yaralısınız aslanım.
Beyazıt: Hayır, bunlar benim kanım değil, benim kanım içime
akar. Bunlar bana engel olmak isteyen köpeklerin kanı.
Hürrem: Ne?... Buna cesaret ettiler ha?
Beyazıt: Kimsenin kimseyi gözü görmedi. Doğru Bursa’dan
gelirim valide! Geceli gündüzlü at süreriz. Her şey bitmiş
olmasa bari.
19-Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tarihi bir olaydan alındığı
B) Modern tiyatro örneği olduğu
C) Kahramanlarının halktan seçildiği
D) Hareketlerin ayraç içinde verildiği
E) Diyaloglardan oluştuğu

20-Aşağıdakilerden hangisi, klasik komedyanın özelliklerinden değildir?
A) Sıradan ve halktan kahramanlara yer verilir.
B) Vurma, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilir.
C) Konuşmalarda üslup inceliği aranmaz.
D) Konular mitolojiden ve tarihten alınır.
E) Zaman, olay, yer birliği kuralına uyulur.

21-Trajedi ve komedinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Trajedide kişiler olağanüstü ve soylu kişilerdir, komedide
kişiler halk kesimindendir.
B) Trajedide perde sayısı beştir, komedide ise perde sayısı
sınırsızdır.
C) Klasik trajedide üslûpta soyluluk vardır, komedide üslûpta
soyluluk aranmaz.
D) Klasik trajedi ve komedi nazımla yazılır, nesirle yazılan
komediler de vardır.
E) Her iki türde de üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır...

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi

İyi çalışmalar..


PDF LİNKİ AŞAĞIDA


9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi, 9.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER


7 Yorumlar

 1. cevap anahtarını nasıl bulabilirim

  YanıtlaSil
 2. hocam cevap anahtarı nerede acaba? bu arada paylaşım için teşekkürler. çok faydalı oldu.

  YanıtlaSil
 3. Cevap anahtarı yok niye çözümün

  YanıtlaSil
 4. Cevaplar sorulardan sonra yazılmıştır arkadaşlar

  YanıtlaSil
 5. cevap anahtarı var aşağı kaydırırsanız görürsünüz

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk