sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi Çöz,İndir

9.Sınıf Edebiyat 6.Ünite Tiyatro Ünitesi Testi, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi, 9.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir, TESTLER

derskonum.com'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com olarak buu sayfamızda 9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz,

hazırlayan:derskonum.com

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

Konusunu efsanelerden, tarihten, mitolojiden, seç­kin insanların hayatlarından alır. Yüksek üslupla yazılır. Korkunç, kaba ve çirkin olaylar seyircinin gözü önünde geçmez, seyirciye yaşandığı habe­rini ulaştırır. Genellikle bir felaketle sonuçlanır.

1-Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Komedi            B) Dram                C) Oyun

D) Trajedi             E) Vodvil

 

İzleyicide korku ve acıma duyguları uyandırmak amacıyla hayatın acıklı yönlerini ele alan tiyatro türüne ----, hayatın hem gülünç hem de acıklı yanlarını birlikte ele alan tiyatro türüne ---- denir.

2-Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıda-kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) dram - trajedi                                 B) trajedi - dram

C) komedi - dram               D) dram - tiyatro

E) komedi - trajedi

 

Komedi, insanların ve olayların gülünç yanlarını orta­ya koyan tiyatro eseridir. Amaç, güldürürken düşün-dürmektir. Yunanistan'da Diyonizos şerefine yapılan

I                              II

dini törenlerden doğmuştur. En büyük yazarları Yunan-

III

Aristofanes ve İngiliz Moliere'dir.

IV                           V

3-Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangi-sinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.                       B) II.     

C) III.                    D) IV.

E) V.

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

 

4-Klasik komedya ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Kahramanları sıradan insanlardır.

B) Çirkin, kaba olaylar sahnede sergilenir.

C) Kusursuz bir üslubu vardır, kaba sözlere yer verilmez.

D) Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır.

E) Konularını günlük hayattan, sosyal olaylardan alır.


 

5-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tiyatronun seyirci, oyuncu, sahne, eser, dil ve ifade gibi

ögeleri vardır.                                         

B) Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.

C) Göstermeye bağlı edebi metinler de olay çevresinde gelişir.

D) Geleneksel tiyatroda, oyun sergilenmeden önce defalarca

prova yapılır.

E) Modern tiyatro, bir metne dayanılarak hazırlanır.

 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikleri arasında

yer almaz?

A) Vurma, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilmez.

B) Sahnede üç birlik kuralına uyulmaz.

C) Seçkin bir dil kullanılır.

D) Birbiri ardından süren diyolog ve koro bölümlerinden

oluşur.

E) Trajedi bir bütün halinde aralıksız oynanır.

 

Harpagon: Jak Usta, bu akşam yemeğe misafirler davet ettim.

Jak Usta: Hangi dağda kurt öldü?

Harpagon: Söyle bakayım, bize güzel yemek pişirecek misin?

Jak Usta: Neden pişirmeyelim? Siz yalnız paradan söz edin.

Harpagon: Al sana... Gene para! Başka bir şey bilmezler ki,

zaten: "Para, para, para..." para aşağı, para yukarı.

Valeri: Münasebetsizlik olursa bu kadar olur. Bol para ile güzel

yemekleri pişirmek de sanki marifetmiş gibi, yahu onu

babam da bilir; ben usta diye az para ile sofra donatmasını

bilene derim.

Jak Usta: Az para ile sofra donatmak mı?

Valeri: Ne sandın ya? (...)

7-Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Komedi tarzında yazıldığı

B) Cimrilik temasının işlendiği

C) Soylu bir dil kullanıldığı

D) Kahramanlarının sıradan kişilerden oluştuğu

E) Doğal söyleyişlere yer verildiği

 

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

 

I. Doğal söyleyişlere önem verilir.

II. Diyaloglardan oluşur.

III. Ayrıntılı betimlemelere yer verilir.

IV. Olay ekseninde gelişir.

V. Sadece göze hitap eder.

8-Numaralı özelliklerden hangileri, göstermeye bağlı edebi

metinlerle ilgili değildir?

A) I. ve II.             B) II. ve III.         C) III. ve V.

D) IV. ve V.          E) I. ve V.

 

Elektra

Gafil! Babamın acıklı ölümünü unutuyor musun?

Koro

Gençliğini acılardan uzak

Mutluluk içinde geçiren ve bir gün

Zeus’un yardımcı kılavuzluğuyla

Bu toprağa ayak basacak olan soylu Orestes’i düşün

9-Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Dram B) Komedi C) Trajedi D) Vodvil E) Fars

 

I. Beş perdeden oluşur.

II. Üç birlik kuralına uyulur.

III. Manzum olarak yazılır.

IV. Diyalog ve koro bölümlerinden meydana gelir.

V. Konularını günlük yaşamdan alır.

10-Yukarıda numaralı özelliklerden hangisi klasik trajedi ile klasik komedinin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

I. Tiyatroda oyunun oynandığı, olayın geçtiği yerdir. (Sahne)

II. Şinasi'nin Tanzimat döneminde yazdığı, Batılı anlamda

ilk Türk tiyatrosudur. (Şair Evlenmesi)

III. Tiyatro eserlerinde olayların hareket halinde sergilenmesidir.

(Aksiyon)

IV. İstanbul Türkçesi ile konuşan nazik ve çıtkırıldım bir tiptir,

zengin ve mirasyedi bir kişiliği sergiler. (Karagöz)

V. Sahnelenmek üzere yazılan ve diyaloglara dayanan

eserlerdir. (Tiyatro)

11-Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, ayraç içindeki kavramla ya da eserle uyuşmaz?

A) I.        B) II.      C) III.                   D) IV.                    E) V.

12-Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi, ayraç içindeki

terimle uyuşmaz?

A) Komedinin sanat yönünden zayıf ve kaba bir türüdür,

kaba şakalar ve açık saçık sözler içerir. (Fars)

B) Sözsüz tiyatro türüdür, anlatılmak istenenler jest ve mimiklerle ifade edilir. (Monolog)

C) Acıklı olayların işlendiği, gerilimin yükseltildiği, duygulu,

coşturucu, müzikli oyun türüdür. (Melodram)

D) Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden

doğma, cinlerin, perilerin de rol aldığı tiyatro türüdür.

(Feeri)

E) Tiyatroda kuliste durarak oyunculara unuttukları sözleri

seyirciye duyurmadan hatırlatan kişidir. (Suşör)

 

I. Trajedi dini törenlerden doğmuştur ve ilk örnekleri Yunan

edebiyatında görülür.

II. Trajedide kendine özgü, değişmez kurallar vardır, yüksek

bir üsluba da önem verilir.

III. Modern Türk tiyatrosunun başlangıcı Tanzimat dönemine

dayanır.

IV. Bir tiyatro eserinde konunun ana bölümlerinden her birine

piyes adı verilir.

V. Batılı anlamda Türk tiyatrosunun ilk örneklerine 19. yüzyılda rastlanır.

13-Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde tiyatro ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

14-Modern tiyatro türlerinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Trajedi ve komedide üç birlik kuralına uyma zorunluluğu

vardır, dramda ise bu kural yıkılmıştır.

B) Trajedide konular tarih ve mitolojiden alınır, ama komedi

ve dramda konular günlük yaşamdan alınabilir.

C) Trajedi, yaşamın acıklı taraşarını; komedi gülünç, dram

ise hem acıklı hem de gülünç yönlerini ele almıştır.

D) Klasik trajedi ve komedi nesirle ( düz yazıyla) yazılır,

dram ise hem nazım hem nesirle yazılır.

E) Acı veren olaylar klasik trajedide sahnede gösterilmez,

duyurulur. Klasik komedi ve dramda ise sahnede gösterilir.

 

……………….komedisi insan kişiliklerinin gülünç ve aksak

yanlarını konu alır. ………………… komedisi toplumun gülünç

ve aksak yanlarını konu edinir. ………………… komedisi

ise olayların şaşırtıcı biçimde düzenlediği, çoklukla güldürmekten

başka bir amaç güdülmeden yazılan komedidir.

15-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Karakter – Töre – Entrika

B) Töre- Entrika – Karakter

C) Entrika – Töre –Karakter

D) Karakter – Entrika – Töre

E) Töre – Karakter – Entrika

 

16-Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özellikleri arasında

yer almaz?

A) Erdem ve ahlaka her şeyin üstünde önem verilir.

B) Vurma, yaralanma, öldürme gibi olaylar sahnede sergilenmez.

C) Kahramanlar olağanüstü varlıklar veya soylulardır.

D) Trajedilerde üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

E) Manzumdur ve beş perdeden oluşur.

17-Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro içinde yer almaz?

A) Komedi            B) Dram                C) Melodram

D) Trajedi             E) Meddah

 PDF LİNKİ AŞAĞIDA

(I) Göstermeye bağlı edebi metinlerin tümüne genel olarak

tiyatro, drama veya dramatik edebiyat denir. (II) Diyaloglara,

hikâye ve romanlarda sadece olay kahramanlarının konuşmaları

sırasında yer verilir. Ancak, tiyatro metinleri bütünüyle

diyaloglardan oluşur. (III) Anlatmaya bağlı edebi metinler

gibi, göstermeye bağlı edebi metinlerde olaya dayanır. (IV)

Her perdede, olay örgüsünü oluşturan kişiler, zaman ve dekor

aynıdır.( V) Örgüyü oluşturan en önemli unsur, oyunun

bölümleri olarak adlandırdığımız sahne veya perdede gösterilir.

Sahne veya perdeler birleşerek oyunun tümünü oluşturur.

18-Göstermeye bağlı edebi türlerle ilgili olarak numaralı

cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Beyazıt ( Bir fırtına gibi girer, kılıcından kan damlamaktadır.)

Hani nerde? Hünkar babamız nerde?

Hürrem (Telaşlı): Yaralısınız oğlum, yaralısınız aslanım.

Beyazıt: Hayır, bunlar benim kanım değil, benim kanım içime

akar. Bunlar bana engel olmak isteyen köpeklerin kanı.

Hürrem: Ne?... Buna cesaret ettiler ha?

Beyazıt: Kimsenin kimseyi gözü görmedi. Doğru Bursa’dan

gelirim valide! Geceli gündüzlü at süreriz. Her şey bitmiş

olmasa bari.

19-Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tarihi bir olaydan alındığı

B) Modern tiyatro örneği olduğu

C) Kahramanlarının halktan seçildiği

D) Hareketlerin ayraç içinde verildiği

E) Diyaloglardan oluştuğu

 

20-Aşağıdakilerden hangisi, klasik komedyanın özelliklerinden değildir?

A) Sıradan ve halktan kahramanlara yer verilir.

B) Vurma, yaralama gibi olaylar sahnede gösterilir.

C) Konuşmalarda üslup inceliği aranmaz.

D) Konular mitolojiden ve tarihten alınır.

E) Zaman, olay, yer birliği kuralına uyulur.

 

21-Trajedi ve komedinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak

aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Trajedide kişiler olağanüstü ve soylu kişilerdir, komedide

kişiler halk kesimindendir.

B) Trajedide perde sayısı beştir, komedide ise perde sayısı

sınırsızdır.

C) Klasik trajedide üslûpta soyluluk vardır, komedide üslûpta

soyluluk aranmaz.

D) Klasik trajedi ve komedi nazımla yazılır, nesirle yazılan

komediler de vardır.

E) Her iki türde de üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır...


PDF LİNKİ AŞAĞIDA
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi

İyi çalışmalar..
9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi, 9.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk