sponsorlu reklam Admatic -sponsor

2017-2018 12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI,
12.sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test, 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI, 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI TEST SORULARI, YAZILI SORULARI,

GÜMÜŞYAKA ANADOLU LİSESİ  2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 1.ORTAK SINAVI
DERSİN ADI
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
12 - C
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
İSMAİL  GÖÇER
ALDIĞI PUAN
1-) Garip çizgisinde başladığı şiir serüvenine; halk edebiyatı, divan ve Batı şiirinin özelliklerini ekleyerek sürekli değişimi, şiir için bir çıkış yolu olarak seçmiştir. Gurbet, hasret ve hikmet burçlarını keşfeden ve Evler isimli bir eseri de bulunan sanatçıya “evlerin öyküsünü yazan şair” de diyebiliriz. Ona göre ev, süreklilik arz eden kalıcı değerleri simgeler. Bil/Yazdı ve Eski Toprak kitaplarındaki şiirlerinde eskiye yeni, biçimle izlek arasındaki uyum kendisini somut bir biçimde belli eder. Onun şiirlerinde kelimeyi aşan fakat şiir cümlesi içinde kalan kendine özgü alışılmamış bağdaştırmalar vardır. Şair, kendisine özgü bir çağrışım ağını oluşturacak özel bir dil kullanmakta ısrarcıdır.
Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2015-LYS)
A) Attila İlhan        B) Behçet Necatigil         C) Orhan Veli Kanık
D) Edip Cansever                 E) Melih Cevdet Anday

2-) Edebiyatımızda bazı sanatçılar eserlerinde işledikleri konulara göre takma isimlerle anılır. Eşyanın Şairi, Bayrak Şairi, Destan Şairi,  Evler Şairi… bunlardan bazılarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada takma isimleri belirtilen sanatçılardan biri değildir?
A) Mehmet Akif Ersoy    B) Behçet Necatigil    C) Sedat Umran                    D) Arif Nihat Asya                   E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

3-) “Âşık, Türk Halk edebiyatında XV. Yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan (epope) geleneğini sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının belirttiği gibi ‘sevda şiirleri’ söyleyen bir sanatçıdır.” Günümüzde, yukarıdaki parçada belirtilen sanatçı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rastlanmamaktadır."
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1981 Ösys)
A) Âşıklığın güç bir uğraş olması
B) Günümüz insanının şiire önem vermemesi
C) Aydın sanatçıların, âşıkların görevini yüklenmiş olması
D) Âşıkların işlediği konuların halkı ilgilendirmemesi
E) Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi

4-) Aşağıdakilerden hangisi  Cemal  Süreya’nın  eserleri arasında yer almaz?
A) Göçebe               B) Sevda Sözleri         C) Yerçekimli Karanfil
D) Üvercinka           E) Beni  Öp  Sonra  Doğur  Beni

5-) Türk şiir tarihinde, şiirin amaç olmaktan çıkıp araç olarak en çok kullanıldığı ve siyasi, sosyal vb.  alanların söylemi için bilinçlice seçildiği edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet-i Fünun Dönemi      B) Tanzimat Edebiyatı Dönemi
C) Divan Edebiyatı Dönemi    D)Cumhuriyet Edebiyatı Dönemi
E) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi

6-) Divan edebiyatındaki  “gazel’’in konu bakımından Halk edebiyatındaki  benzeri  aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Varsağı                          B) Şarkı                  C) Türkü 
D) Koşma                           E) Semai

7-) Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nu Sivas'ta iken görev yaptığı yıllarda keşfeden ve onu edebiyatımıza tanıtan sanatçının kendisi de tanınmış bir şair ve oyun yazarıdır.
Yukarıdaki parçada bahsedilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar    B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Ahmet Kutsi Tecer            D) Ahmet Muhip Dranas
E) Bedri Rahmi Eyüpoğlu

8-)  " Nereden gelmiş bu denizsiz kente
          Bu yaşlı martı
          Konmuş saat kulesinin üstüne
          Öyle bir zamansızlıktan izliyor beni
          Çağırsam hemen çıkıp gelecek, biliyorum
          Çok eski bir oyundan kılıksız bir haberci gibi. "
Bu dizeler, İkinci Yeni Şiirine ilişkin aşağıda verilen özelliklerden hangisine  örnek oluşturmaz?
A) Kapalı bir anlatıma başvurma
B) Sesi ve ritmi önemseme
C) Kendine özgü bir biçemi olma
D) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma
E) Duyulmadık yeni sözcükler oluşturma 

9-) Aşağıdakilerden hangisi  II. Yeni akımı sanatçılarının ilkelerinden biri  değildir?
A) Düzyazı konularına eğilmemek, düzyazıyla söylenebilecek konuları şiire sokmamak
B) Mesaj içerikli sözcükler kullanarak bir düşünce şiiri oluşturmak
C) Konuşma dilinden uzak, anlamca kapalı bir üslupla yazmak
D) Betimleme, öyküleme gibi düzyazı öğelerini şiirden atmak
E) Doğru, erdem, gerçek toplum gibi kavramları şiirin dışında düşünmemekle birlikte, bunları şiirin amacı saymamak

10-) Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2012 Lys)
A) Türk ve Batı şiirini çok iyi bilen Hilmi Yavuz'un şiirlerini topladığı kitaplar arasında "Hüzün Ki En Çok Yakışandır Bize, Yolculuk Şiirleri, Akşam Şiirleri" ni sayabiliriz.
B) Resim,şiir,müzik gibi güzel sanatlara karşı özel bir ilgisi olan İsmet Özel'in şiirlerinin ana izleğini; yabancılaşma, başkaldırı, bunaltı ve özgürlük gibi çağımız insanının en temel sorunlarıdır. 
C) Sezai Karakoç'un şiirlerinin sağlam bir metafizik zemini vardır. Leyla ile Mecnun, Mağara ve  Işık yayımlanan şiir kitaplarıdır.
D) Kemal Özer'in 1965'te yayımlanan Bir Gün Mutlaka adlı şiiri, onun toplumcu-gerçekçi yönünü yansıtan bir bildiri özelliği taşır.
E) Şiir kültürü bakımından donanımlı bir şair olan Enis Batur, yalnızca şiir yazmakla kalmamış aynı zamanda şiir üzerine yazılar da yayımlamıştır.

11-) " Durup dururken aklına gelmez yağmak yağmurun
           Gitsen nereye gidebilirsin hâlâ bilmem
           Bizans’ta olmak belki iyi belki fena belki
                                                             bunu da diyemem
           Ben küçük dükkânlarsız, kahvelersiz
                                                             sokakları sevmem,
          odaları, duvarları sevmem. "
İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki  şiirin aşağıdaki  şairlerden hangisine aittir?

A) İlhan Berk             B) Süreyya Berfe          C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Çınarlı                  E) Rıfat Ilgaz  

12-) Dergimiz, onuncu yayın yılına girmesi dolayısıyla 19 Aralık 1965 Pazar günü Ankara'da bulunan ve dergimizin devam etmesinde büyük emeği olan kimselerin katılımıyla gerçekleşti. Çeşitli alanlarda ün kazanmış aydınlara, sanatlardan basın mensuplarına kadar herkes katılım gösterdi. Dergimizin tarihçesi çeşitli panolarla canlandırıldı ilk panoda derginin 1 sayısının çıktığı 16 Mart 1950 tarihi bir ok'la belirtildi Bir başka panoda derginin kurucuları arasında bulunan Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer gibi değerli sanatçılarımızın resimleri vardı.
Bu parçada anlatılan “edebiyat dergisi" aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varlık                           B) Diriliş                      C) Hisar 
D)  Büyük Doğu                           E) Türk  Edebiyatı

13-) Aşağıdaki  şairlerden hangisi  1980  Sonrası  imgeci şairlerden biri değildir?

A) Tuğrul Tanyol        B) Haydar Egülen      C) Nilgün Marmara
D) Enver Ercan                       E) Ülkü Tamer

14-)  Hüseyin Atlansoy, (I) metafiziğe meraklı şairler içerisinde önemli bir yere sahiptir. (II) Dünyada ve yakın çevresinde gördüklerinden yola çıkarak görünmeyeni, bilinmeyeni anlatmaya çalışır. İlk kitabı (III) İntihar İlacı ve ikinci kitabı Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi adlı eserlerinde cesaret, korkusuzluk, vurdumduymazlık dikkat çeker. İntihar İlacı adlı eserinde (IV) sis ve siyahı imge olarak kullanan şair; (V) tiyatro, deneme, gezi yazısı türünde de eserler vermiştir.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde  Hüseyin Atlansoy’la  ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I.                B) II.              C) III.              D) IV           . E) V.

15-) Aşağıdakilerin hangisinde Hilmi Yavuz’la ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Şiirlerinde Ahmet Haşim, Asaf Halet Çelebi, Tanpınar ve Nazım Hikmet'i hatırlatan geniş bir üslup özelliği vardır.
B) Şiirlerinde divan şiirinden alıntılar yapar ve divan şairlerine yakın bir anlatım dikkat çeker.
C) Lirik şiirleriyle tanına sanatçı, modern edebiyatta nazire geleneğini sürdürür, bazı divan şairlerine göndermeler yapar.
D) Önceleri İslami motifleri sıkça kullanan şair, son dönemde Toplumcu gerçekçi çizgiye yaklaşmıştır.
E) Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize, Gülün Ustası Yoktur, Büyü’sün Yaz şiir kitapları arasında en önemlilerindendir.

16-)  İkinci Yeni Sonrası Marksist söylemin temsilcilerindendir.İlk şiirleri ikinci Yeni etkisindedir. 1960’dan sonra toplumcu gerçekçiliği benimseyen sanatçı şiirlerinde zaman zaman sloganvari söyleyişlere yer vermiştir. Yaşananları ve yaşadıklarını şiire aksetti.İsmet Özel’le birlikte “Halkın Dostları” dergisini, kardeşi Nihat Behram ile de “Militan” dergisini çıkarmıştır. Aşk İki Kişiliktri, Kızıma Mektuplar, Bir Ermeni General, Bebeklerin Ulusu Yok önemli şiir kitaplarındandır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan          B)Ataol Behramoğlu        C) Yaşar Miraç
D) Refik Durbaş                     E) Can Yücel

17-) 1960 Sonrası Mistik Duyarlıklı Şiir anlayışının en önemli isimlerinden olan Cahit Zarifoğlu'nun eserlerinden değildir?
A) İşaret Çocukları        B) Korku ve Yakarış       C) Menziller
D) Üzgün  Kediler Gazeli              E) Yedi  Güzel  Adam
18-) Aşağıdakilerden hangisinde XX. yy halk şairleri bir arada verilmiştir?
A) Aşık  Mahsuni, Neşet  Ertaş, Aşık  Feymani
B) Âşık Veysel, Karacaoğlan, Bayburtlu Zihnî
C) Dertli, Seyrani, Abdurrahim Karakoç
D) Şeref Taşlıova ,  Ruhsati, Dadaloglu
E) Murat Çobanoğlu, Âşık  Ömer, Aşık Veysel
19-) Aşağıdakilerden hangisi  II. Yeni  Şiir şairlerinden biri değildir?
A) Ece Ayhan             B) İsmet Özel           C) Edip Cansever
D) Turgut  Uyar                     E) Cemal Süreya

20-) Aşağıdakilerden hangisi 1980 Sonrası Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Özgün imgelere başvurulmuştur.
B) Büyük harf ve noktalama işaretleri pek kullanılmaz.
C) Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi hakimdir.
D) Kapalı bir anlatım daha çok tercih edilmiştir.
E) Esas konunun insan olduğu savunulmuştur.

21-) Hisar dergisinin başyazarlarından ve şairlerindendir.Derginin diğer gruplarla polemiklere girmesini önlemiştir. Hisarcıların en yaşlı üyesidir. Fecri Ati'nin ilk başkanı olan Faik Ali'nin oğludur.
Yukarıda tanıtılan aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlhan Geçer       B) Gültekin Samanoğlu      C) Feyzi Halıcı
D) Yavuz Bülent Bakiler         E) Munis Faik Ozansoy  

22-) Aşağıdaki  yazar-eser eşleşmelerinden hangisi  yanlıştır?
A)  Lale Müldür - Erbain
B)  Haydar Ergülen - Kırk Şiir ve Bir
C)  Hüseyin Atlansoy - İntihar İlacı
D)  Hilmi Yavuz - Büyü'sün Yaz
E)  Murathan Mungan - Sahtiyan

23-) Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri'nin genel özellikleri arasında  aşağıdakilerden hangisi  yoktur?
A) Arapça-Farsça sözcükler sıkça kullanılmıştır.
B) Şiirler saz eşliğinde genelde söylenmiştir.
C) Geleneksel konulara güncel konular da eklenmiştir.
D) Şairler usta-çırak geleneğiyle yetişmeye devam etmişlerdir.
E) Aşıklık geleneğinin ögeleri bu dönemde de kullanılmıştır.

24-) Aşağıdakilerden hangisi Aşık Veysel'in dillerde ezber olmuş  ünlü  şiirlerinden biri değildir?

A)Kara Toprak    B)Divane Aşık Gibi    C)Dostlar Beni Hatırlasın
D) Güzelliğin On Para Etmez      E) Uzun İnce Bir Yoldayım

25-)  Kendisini "aykırı" ve "marjinal" bir metropol şairi olarak tanımlayan sanatçı; polemiksel,başkaldırı ve alışılmışın dışında
bir hayat ve sanat anlayışı vardır. Şiirlerindeki ironi, imge ve kapalı anlatımla uzun ve karmaşık şiirler yazsa da dönemin değil Türk şiirinin en gözüpek şairi sayılır. Önemli eserlerine örnek olarak
Gözlerim Sığmıyor Yüzüme,  Erotika, Yirmi5April, Suzidilara,
Periler Ölürken Özür Diler, Papağana Silah Çekme vb...
Yukarıda tanıtılan  Beatnik-Marjinal Şiir'in en büyük temsilcisi sayılan  aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Haydar Ergülen          B)Ahmet  Erhan         C)Küçük  İskender
D) Murathan  Mungan                E) Nilgün  Marmara
 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk