sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test YENİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV,
11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları TEST İndir 2017-2018, 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test YENİ üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

derskonum.com LİSESİ  .....-....... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 1.ORTAK SINAVI
DERSİN ADI
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11. Sınıf  D - E - F - G - H
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ
ALDIĞI PUAN

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test YENİ

1-) Divan edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla örülüdür.
B ) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan kaside, gazel, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
C) Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.
D) Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.
E) Beyit başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır.

2-) Tanzimat Dönemi şairlerinden Recaizade Mahmut Ekrem'in çevresinde toplanan gençler, artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergi etrafında birleşirler.
Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerin hangisinde  bir arada verilmiştir?

A) Malûmat: Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Rasim
B ) Servet-i Fünun: Süleyman Nazif, Mehmet Rauf
C) Genç Kalemler: Saffeti Ziya, Ömer Seyfettin
D) Mecmua-i Fünun: Beşir Fuad, Ali Ekrem
E) Hazine-i Fünun: Tevfik Fikret, Halid Ziya Uşaklıgil

3-) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?
A) Aşırı duygusallık, melankolik ve içsel yapılarından dolayı sürrealist şiirin ilk örneklerini vermişlerdir.
B) Divan edebiyatındaki müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.
E) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.

4-) Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserleri arasında yer almaz?
A) Rubab-ı Şikeste        B) Rübabın Cevabı        C) Çağlayanlar   D) Tarih-i Kadim          E) Haluk’un Defteri

5-)  O güne kadar yazınımızda hatıra(anı), yazınsal değerde bir tür değildi. Modern anlamda ilk kez yazınsal değerde hatıralar kaleme alan yazarımız, hem yazınsal hem siyasal nitelikteki bu ürünlerini dokuz ciltte toplamış ve üç adet kıymetli eser ortaya çıkarmıştır.
Bu parçada aşağıdaki  yazarların hangisinden söz edilmektedir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar           B ) Cenap Şahabettin
C) R. Mahmut Ekrem                      D) Halit Ziya Uşaklıgil
                              E) Reşat Nuri Güntekin

6-) Aşağıdakilerden hangisi  Cenap Şahabettin  ile  Ahmet Haşim'de  ortak değildir?
A)  Hem nazım hem nesir alanında eser vermiş olmaları.
B )  Aruz ölçüsünü kullanmaları
C)  "Sanat için sanat" ilkesini benimsemeleri
D)  Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri
E)  Aynı edebi toplulukta ve aynı edebi dergide yazı yazmaları 

7-) Aşağıdaki  sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati topluluğunda yer almaz?
A) Celal Sahir          B) Ahmet Haşim            C) Ahmet Rasim
D) Yakup Kadri       E) Emin Bülend

8-) Yazarı eseriyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi  doğru değildir?

A)Cenap Şahabettin-Hac Yolunda   B)Hüseyin Rahmi-Gulyabani
C)Mehmet Rauf-Genç Kız Kalbi    D)Ahmet Haşim-Mensur Şiirler
                E) Halit Ziya Uşaklıgil - Bir Acı Hikaye

9-) Edebiyatımızda, nazmı  nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde  verilmiştir?
A) Cenap Şahabettin - Yahya Kemal Beyatlı
B ) Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa
C)  Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy
D)  Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
E)  Ziya Paşa - Ahmet Haşim

10-) Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil’in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini ve arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’ya olan aşkını başarıyla anlatmıştır.
Bu paragrafta sözü edilen eser aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç            B) Mai ve Siyah
C) Aşk-ı  Memnu        D) Mor Salkımlı Ev       E) Hayal  İçinde

11-)  – Ali Canip Yöntem               – Y. Kadri Karaosmanoğlu
        – Refik Halit Karay                 – Mehmet Fuad Köprülü
Yukarıda verilen sanatçıların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat sanat içindir, anlayışla eser vermeleri
B) Şiirlerinde Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaları
C) Milliyetçilik akımının başını çekmeleri
D) Dini ve ahlaki konuları eserlerinde her yönüyle işlemeleri
E) Fecr-i Âti Topluluğu'nda bulunup sonradan Milli edebiyata dahil olmaları

12-) Servet-i Fünun edebiyatında dönemin siyasi ve sosyal şartlarından dolayı  gelişememiş ve  sönük  kalmış türler aşağıdakilerin hangisinde  birlikte verilmiştir?
A) Şiir - Anı         B) Hikaye - Gezi Yazısı       C) Gazete - Tiyatro
D) Makale - Roman                  E) Eleştiri - Biyografi

13-) 1909'da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Şiiri ve sanatı büyük davaların dışında ve daha kendi başına bir şey olarak aldı. Fransız sembolistlerden etkilenen şair, Piyâle isimli eserinin önsözünde ‘Şiirin anlamı kapalı olmalı, şiir sözden çok musikiye yakın olmalı.” der. Bu topluluk dağıldıktan sonra da Fecr-i Ati sanat anlayışına bağlı kalmıştır.
Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Ahmet Haşim           B) Tevfik Fikret          C) Tahsin Nahid
D)  Cemal Süreya           E) Yahya Kemal Beyatlı

14-)  Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbinler içinde
         Bir kuşcağızın ömr-i baharisi kadar hoş;

         Bir ömr-i muhayyel... hani göllerde yeşil, boş
         Göllerde, o safiyet-i vecd-aver içinde.          (Tevfik Fikret)

         Bu şiirin oluşmasına imkan sağlayan zihniyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A) Şiirde dönemin siyasi ortamının baskısından kurtulmak için gerçeğe değil, hayale yönelme vardır.
B) Şiirin içe kapanık bir anlamı ve  anlatımı vardır.
C) Şiirin yabancı tamlamalarla yüklü bir dili vardır.
D) Şiire romantizm edebi akımının etkisi hakimdir.
 E) Nazım, nesre yaklaştırılmıştır.

15-)  I.     " Şık,  Şıpsevdi,  Mürebbiye " adlı romanlarıyla yanlış Batılılaşmanın eleştirisini yapmıştır.          
        II.    Edebiyata Serveti fünun yazarı olarak başlamış, sonra Milli edebiyatı benimsemiştir. Tek romanı ise “Gönül  Hanım”dır.
        III.   Konuşma  diliyle ve İstanbul  ağzıyla kaleme aldığı, İstanbul halkının yaşam tarzını samimi ve sıcak bir üslupla anlattığı  sohbet,  anı,  fıkra türündeki eserleriyle tanınmıştır.  
        IV.   Serveti fünun Dönemi’nde “ Hayat ve Kitaplar ” adlı  eleştiri türündeki tek eseriyle tanınmıştır.     
Numaralı cümlelerde aşağıdaki yazarlardan hangisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar            B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu             C) Ahmet Haşim                              D) Ahmet Rasim                                                          E) Ahmet Şuayb

16-)  Servet-i Fünun şiirinde ................ ve ...............; romanında ise ......................... ve ........................... akımlarının etkisi görülür.
Bu cümlede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A)  Realizm - romantizm - klasisizm - fütürizm
B)  Sembolizm - parnasizm - realizm - natüralizm
C)  Dadaizm - sürrealizm - romantizm - realizm
D)  Romantizm - realizm - natüralizm - dadaizm
E)  Sembolizm - realizm - romantizm – klasisizm

17-) Fecr-i Âti Topluluğu için önerdiği isim kabul edilen ve bu topluluğunun da isim babası olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faik Ali         B) Şahabettin Süleyman      C) Ahmet Haşim
D) Emin Bülent            E) Tahsin Nahid

18-)  .................. Servet-i Fünûn edebiyatının şiir alanındaki öncüsüdür.İlk dönemlerdeki şiirlerinde bütün Servet-i Fünûn sanatçılarında olduğu gibi ferdi konuları işler. Servet-i Fünûn dışında yazdığı şiir­lerinde toplumsal konulara yönelmiştir. Çocuklar için hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerini ise ............... adlı kitabında toplamıştır.
 Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Cenap Şahabettin - Tamât
B) Ahmet Haşim - Göl Saatleri
C) Tevfik Fikret - Haluk'un Defteri
D) Muallim Naci - Ömer'in Çocukluğu
E) Tevfik Fikret - Şermin

19-) Aşağıdakilerden hangisi "Aşk-ı Memnû" romanındaki kişi kadrosunda yer almaz?
A) Adnan Bey
B) Bihruz
C) Nihâl 
D) Firdevs Hanım
E) Matmazel De Courton

20-) Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âticilerin orta­ya çıkış amaçlarından biri değildir?
A) Dilin, yazının, edebiyatın ve bilimin gelişmesi­ne çalışmak
B) Topluluk üyelerinin yapıtlarını içeren bir kütüphane kurmak
C) Konferanslar düzenleyerek halkın edebiyat ve sanat alanlarındaki bilgilerini ar­tırmak ve edebiyatı sevdirmek
D) Batı edebiyatının önemli eserlerini tercüme etmek
E) Milli ve dini değerlere sahip çıkarak, sanat ve edebiyatta sosyal faydayı gözetmek

21-) Servet-i Fünun dergisi, Fransız İhtilali’ni konu alan "Edebiyat ve Hukuk" adlı makalenin —------------- ta­rafından çevrilip yayımlanması gerekçesiyle 1901 yılında kapatıldı. Böylece bu dergi etrafın­daki edebî topluluk da dağıldı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Ahmet Şuayb
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Mehmet Rauf

22-) Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati şiirinin genel özelliklerinden birisi değildir?
A) Genellikle aşk ve doğa konuları işlenmiştir.
B) Arapça ve Farsçanın etkisinde ağır bir dil kullanılmıştır.
C) Bu dönem şiirleri ‘sanat için sanat’ anlayışıyla yazılmıştır.
D) Şiirde konudan çok söyleyiş biçimi ön plana çıkmaktadır.
E) Sanatçılar, İngiliz sembolizmin etkisinde kalmışlardır.

23-) Fecr-i Ati Topluluğu'nun isminin günümüz Türkçesi karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdeal Zirve
B) Geleceğin Aydınlığı
C) Geçmişin Şafağı
D) Yakın Gelecek
E) Yeni Edebiyatın Doğuşu

24-) Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun uzun ömürlü olmamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Yenilik için yola çıkmalarına rağmen Servet-i Fünun'un devamı gibi olmaları
B) Aydın kesimin topluluğa fazla bir ilgi göstermemesi
C) Topluluğun ortak bir sanat anlayışında ve fikir birliğinde birleşememesi
D) O dönemde çıkan siyasi-sosyal olaylar ve savaşlarda alınan yenilgiler
E) Topluluğu bir arada tutacak etkin bir liderin olmaması

25-) Mensur şiir türüyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) 19.yy'da Fransa'da ortaya cıkmış bir türdür.
B) Düzyazı şeklindedir ama şairane bir söyleyişi vardır.
C) Tanzimat Dönemi'nde edebiyatımıza giren türlerdendir.
D) Batılı anlamdaki ilk örneklerini Halid Ziya Uşaklıgil ile Mehmet Rauf  vermiştir.
E) Edebi sanatlar, imgeler, devrik ve eksiltili cümleler, ünlemler, bağlaçlar, söz tekrarları sıkça kullanılır.  

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk