sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Servetifünun Şiiri Test Soruları

servet-i fünun şiiri test 11 sınıf, serveti fünun online test-2, 11.sınıf serveti fünun dönemi şiir test pdf
serveti fünun online test-3, Serveti Fünun dönemi şiir TEST PDF, Serveti Fünun dönemi Test PDF
Fecri Ati şiiri Test, Serveti Fünun Soru-CEVAP
servet-i fünun şiiri test 11 sınıf

  


derskonum.com 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda Servetifünun Şiiri Test Soruları üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

Hazırlayan:derskonum.com
SERVETİFÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR TEST 1

I. İnsanı ve doğayı resmeden şiirler yazmışlardır. II. Soluk ve melankolik edebiyata karşı çıkmışlardır. III. Değişen, çeşitlenen, ahenk veren bir nazım ölçüsü istediklerinden, aruzu tercih etmişlerdir. IV. Batı edebiyatına ait nazım şekillerini kullanmışlardır. V. Mensur şiir türündeki eserlerinde çok süslü bir dil kullanmışlardır.

 1-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

A)    I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

896'dan 1901 yılına değin sürmesine karşın, yazınımızda gerçekten geniş ve etkili bir yer tutan; şiir, roman, öykü, eleştiri, anı... türlerinde değerli ürünler verilen bir dönemdir.

2-Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılmıştır?

A) Birinci dönem Tanzimat edebiyatı

B) Fecr-ı Âti

C) Edebiyat-ı Cedide

D) İkinci dönem Tanzimat edebiyatı

E) Milli Edebiyat

 

3-Tevfik Fikret'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nazmı nesre yaklaştırmıştır,

B) Edebiyatımızdaki İlk çocuk şiirleri kitabını çıkarmıştır. C) Aruz ölçüsünü Türkçeye ustalıkla uydurmuştur.

D) Şiirlerinin tümünde aşk, kadın ve doğa konularını işlemiştir.

E) Toplum için sanat anlayışına bağlı şiirler de yazmıştır.

 

Roman, öykü, makale ve eleştiri türünde eserler yazmış[1]tır. Yeni edebiyatı savunan yazılar ele almıştır. Roman ve öykülerinde çoğunlukla zengin aileleri işlemiştir. Fransız İhtilalı’nı konu alan "Edebiyat ve Hukuk" adlı çevirisi Servet-i Fünun'da yayınlanınca bu dergi kapatılmış[1]tır. Böylece Servet-i Fünuncular dağılmışlardır.

4-Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleyman Nazif

B) Ahmet Haşim

C) Hüseyin Cahit

D) Ahmet Rasim

E) Ali Canip

 

5-Edebiyat-ı Cedide ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Karamsar, bezgin, hayalci bir dünya görüşü egemendir.

B) Dili özleştirme çabası ortadan kalkmıştır.

C) Fransızca sözdizimiyle Türkçe cümleler kurulmaya çalışılmıştır.

D) Göz için değil; kulak için uyak anlayışı benimsenmiştir.

E) Şiir, düzyazıdan daha önemli sayılmıştır


 

Servet-i Fünuncularla çok yakın dostluklar kurmasına rağmen onların sanat anlayışına katılmamış, saz ve tekke şairlerinin etkisiyle şiirler yazmıştır. Yunus'a benzer söyleyişi vardır. Ansiklopedik bilgilere sahip olduğundan “feylesof” unvanını almıştır. "Serab-ı Ömrüm" adlı bir şiir kitabı vardır.

6- Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ahmet Mithat Efendi        B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Rıza Tevfik Bölükbaşı      D) Ahmet Rasim

E) Süleyman Nazif

 

--- Divan edebiyat; nazım biçimlerinden olan "müste[1]zat"; geliştirip zenginleştirerek Fransız serbest şiirine benzeyen "serbest müstezat"ı kullandılar. Ayrıca uyak (kafiye) örgüsünde şaire kolaylıklar sağlayan özgün biçimler yarattılar. Biçim yönünden şiirimizin Batılı bir nitelik kazanması bu dönemde gerçekleşmiştir, denebilir.

7-Bu parçanın başına, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Cumhuriyet dönemi sanatçıları

B) Edebiyat-ı Cedide sanatçıları

C) İkinci dönem Tanzimat sanatçıları

D) Fecr-i Âti sanatçıları

 E) Birinci dönem Tanzimat sanatçıları

 

8- Cenap Şahabettin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır.

B) Yeni yeni sözcükler bulup kullanmıştır.

C) Dekadanlıkla suçlanmıştır.

D) Düzyazı türünde de eserler vermiştir.

 E) Eserlerini "sanat sanat içindir" anlayışıyla yazmıştır.

 

 

1. Tevfik Fikret "Hasta Çocuk", "Nesrin", “Balıkçılar” adlı şiirlerini günlük yaşama yönelik izlenimlerinden esinlenerek oluşturmuştur. Bu şiirlerinde konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmaya çalışmıştır. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin, öteden beri süregelen bağımsızlığına son vererek şiiri cümlelerden oluşan bir yazı görünümüne sok[1]muştur.

9-Bu parçadan, Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Nazmı nesre yaklaştırdığına

B) Şiirlerinde toplumsal konulara da yer verdiğine

C) Aruzu Türkçeye ustalıkla uyguladığına

D) Konu bütünlüğünü önemsediğine

E) Şiirlerinde gözlemlerinden de yararlandığına

 

10-Aşağıdakilerin hangisi, Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Nazmın nesre yaklaştırılması

B) Anlaşılması güç, ağır bir dil kullanılması

C) Parnasizm ve sembolizmin etkilerinin görülmesi

D) Aşk, doğa, aile yaşamı gibi konuların işlenmesi

E) "Sanat, toplum içindir." görüşünün benimsenmesi

 

 

 SERVETİFÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR TEST 2


1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Mehmet Akif ile Tevfik Fikret’te ortak değildir? (1974 ÖSS)

A) Dini Lirizm
B) Milli heyecan ve yurt sevgisi
C) Manzum Hikâyecilik
D) Sosyal konulara eğilme
E) Aruzu Türkçeye uygulamadaki ustalık

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret ile Yahya Kemal’de ortaktır? (1975-ÖSS)
A) İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
B) Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
C) Toplum sorunlarını işleme
D) Şiiri düzyazıya (nesre) yaklaştırma
E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma

3. Aşağıdakilerden hangisi, “Servet-i Fünun dönemi” sanatçılarının ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri değildir? (1977-ÖSS)
A) Dilde “halka doğru’ ilkesini benimseme
B) Batı sanat akımlarının etkisinde kalma
C) Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler oluşturma
D) “Sanat için sanat görüşüne bağlanma
E) Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme

4. “Hasta Çocuk, Nesrin ve Balıkçılar, günlük hayat izlenimlerinden esinlenerek oluşturulmuş manzum hikâyelerdir. Bu manzumelerde Fikret’in yaptığı şey, konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmak olmuştur. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin, öteden beri süregelen bağımsızlığını bozmuş ve manzumeyi dizelerden oluşan bir bütün halinden, basbayağı cümlelerden yapılmış bir yazı haline getirmiştir.”
Bu paragrafta Tevfik Fikret’in hangi özelliğinden söz edilmemiştir?(1983-ÖSS)
A) Nazmı nesre yaklaştırmasından
B) Şiirlerinde toplumsal konulara da değinmesinden
C) Beyit bütünlüğünü kırmasından
D) Aruzu, Türkçeye ustalıkla uygulamasından
E) Şiirlerinde yaşanılan gerçekleri yansıtmasından

5. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin’le Ahmet Haşim’de ortak değildir? (1984-ÖSS)
A) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları
B) Servet-i Fünun topluluğunda yer almaları
C) Sanat için sanat ilkesini benimsemeleri
D) Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri
E) Aruz ölçüsünü kullanmaları

6. Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir akımını geliştirirken Batı’yı günü gününe izlerler. Ama bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içerir şiirleri. Romantik, Parnasçı, Sembolisttirler. Doğaya yönelirler. Ama bir resimdir doğa onlar için. Düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış egemendir şiirlerine. Hem benimsedikleri sanat anlayışı, hem de dönemin siyasal koşulları, içine kapanık, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.
Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? (1987-ÖSS)
A) Beş Hececiler
B) Tanzimatçılar
C) Yedi Meşaleciler
D) Servet-i Fünuncular
E) Milli Edebiyatçılar

7. Edebiyatımızda, nazmı nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? (1991-ÖSS)
A) Tevfik Fikret – Yahya Kemal Beyatlı
B) Yahya Kemal Beyatlı – Ziya Paşa
C) Ahmet Haşim – Mehmet Akif Ersoy
D) Mehmet Akif Ersoy – Tevfik Fikret
E) Ziya Paşa – Ahmet Haşim

8. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir? (1992-ÖSS)
A) Kafiyede şekilden çok, ses benzerliğine önem verme
B) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme
C) Nazmı nesre yaklaştırma
D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama
E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma

9. Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı’yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı, ‘kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir.
Bu parça sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? (1993-ÖSS)
A) Tanzimat – Abdülhak Hamit Tarhan
B) Servet-i Fünun – Cenap Şahabettin
C) Garipçiler – Orhan Veli kanık
D) Milli Edebiyat – M. Emin Yurdakul
E) Cumhuriyet Dönemi – Faruk Nafiz Çamlıbel

10. Aşağıdakilerden hangisi, toplum sorunlarını tartışmak, bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamak için sanatı bir araç alarak kullanmıştır? (1994-ÖYS)
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Tevfik Fikret
C) Abdülhak Hamit
D) Cenap Şahabettin
E) Ahmet Haşim

11. (I) 1860 – 1885 yılları arasında Fransa’da, sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizm’e tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şahabettin olmuştur.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (1994-ÖYS)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Türk edebiyatında (I)Parnasizmin ilk izleri (II)Tanzimat şairlerinde görülür. (III)Cenap Şahabettin bu akımı bizde (IV)ilk olarak tanıtmış ve temsil etmeye çalışmıştır. Nazım biçimlerinden biri olan (V)sone de Türk edebiyatına bu akımı benimseyen sanatçılar aracılığıyla gelmiştir.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (1997-ÖYS)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

13. Bir dergi çevresinde toplanan, yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini yerleştirmeye çalışan bu şairlerin şiirleri, bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içermektedir. Romantik ve simgecidirler. Onların şiirlerinde, düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış temaları egemendir. Hem dönemin siyasal koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı, onların içine kapalı, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.
Bu parçada tanıtılan şairler aşağıdakilerin hangisi içinde yer alır? (2006-LYS)
A) Tanzimatçılar
B) Edebiyat-ı Cedîdeciler
C) Fecr-i Âticiler
D) Yedi Meşaleciler
E) Milli Edebiyatçılar

14. Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazarlar topluluğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kurduğu özgün imgelerle dikkat çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, piyesler, makaleler de yazmış olmasına karşın şiir ve özdeyişleriyle tanınan bir sanatçımızdır.
Bu parçada sözü edilen şair ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? (2007-LYS)
A) Hamdullah Suphi
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin
D) Abdülhak Hamit
E) Süleyman Nazif

15. Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedîde şairlerinin bir özelliği değildir? (2008-LYS)
A) Romantik ve simgeci olma
B) Şiirlerini halk dilinin söz değerleriyle biçimlendirme
C) Yoğun bir duygusallık yaşama
D) Kendilerine özgü bir şiir dili oluşturma
E) Doğayı önemli bir anlatım aracı olarak kullanma

16. Servet-i Fünun edebiyatında (I)sürrealizm akımının etkileri görülür. Bu yollaşiirde yeni bir duygu, hayal ve estetik anlayışı oluşturulur. Servet-i Fünun edebiyatının sanatçıları (II)dili sadelikten uzaklaştırmışlardır. (III)Aruz ölçüsünü, kullandıkları dile başarıyla uygulamaları, onların bir başka özelliğidir. Batı edebiyatında gelişen (IV)sone, terza rima gibi nazım şekillerini kullanmış, ayrıca (V)klasik şiirin nazım biçimlerinden biri olan müstezadı değiştirerek “serbest müstezat” adı verilen bir nazım biçimi oluşturmuşlardır.
Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (2009-LYS)
A) I. nin yerine “parnasizm ve sembolizm akımlarının” getirilmeli
B) II. nin yerine “dilde sadeleşme düşüncesini savunmuşlardır” getirilmeli
C) III. nün yerine “hece ölçüsünü” getirilmeli
D) IV. nün yerine “tuyug, bent” getirilmeli
E) V. nin yerine “halk şiiri” getirilmeli

17. Servet-i Fünûn Edebiyatını oluşturan şairler arasında —-, —-; öykücü ve romancılar arasında —-, —- adlarını sayabiliriz.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2010-LYS)
A) Ziya Paşa’nın – Namık Kemal’in – Recaizade Mahmut Ekrem’in – Ahmet Mithat Efendi’nin
B) Tevfik Fikret’in – Cenap Şahabettin’in – Halit Ziya Uşaklıgil’in – Mehmet Rauf’un
C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın – Muallim Naci’nin – Şemsettin Sâmi’nin – Nabizade Nâzım’ın
D) Mehmet Emin Yurdakul’un – Mehmet Âkif Ersoy’un – Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın – Ahmet Râsim’in
E) Ahmet Hâşim’in – Yahya Kemal Beyatlı’nın – Halide Edip Adıvar’ın – Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun

 

18. Servet-i Fünûn şiiri ile Fecr-i Âtî şiirinin başlıca özellikleri arasında ilk olarak, kullanılan malzemedeki birlik dikkati çeker. (I)Fecr-i Âtî şiirinin başlıca temaları, Servet-i Fünûn şiirinde olduğu gibi, aşk ve doğadır(II)Aşk kadar doğa betimlemeleri de tümüyle özneldir(III)Dilde Servet-i Fünûncuların tuttuğu yol benimsenerek şiir diline Arapça ve Farsçadan yeni sözcükler alınmış, konuşma dilinden uzaklaşılmıştır(IV)Vezin, yine aruzdur(V)Ancak Fecr-i Âtîciler de Servet-i Fünûncular gibi sembolik şiirden uzak durmuştur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2010-LYS)
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

19. Tevfik Fikret’in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (2010-LYS)
A) Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk kez değerlendiren odur.
B) Kimilerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır.
C) Özellikle Türkçe sözcüklere yer vermiştir.
D) Divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek yeni bir nazım şekli oluşturmuştur.
E) Uyak düzenine büyük bir serbestlik getirmiştir.

20. Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiirlerinden edindikleriyle ve yeteneği sayesinde —-, Avrupai Türk şiirinin 1880’den sonra atılmış sağlam temelleri üzerinde modern bir yapı kurmayı başarabilmiştir. Şekildeki titizliği bakımından parnasyenlere benzeyen şair, duyuş tarzı bakımından da şairliğin ilk safhasında, romantiklere bağlıdır. Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk defa değerlendiren, konuşma diline ait birçok ifade özelliklerini şiirde kullanan şair, üslubunun canlı ve özenli oluşuyla Avrupai Türk şiirinin temsilcisidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ali Canip Yöntem
B) Tevfik Fikret

C) Hüseyin Suat Yalçın
D) Şinasi
E) Süleyman Nazif

21. Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri değildir? (2014-LYS)
A) Şiirinin konusu genişletilerek hemen hemen her şey şiirde işlenmiştir.

B) Fransız şiirinden alınan sone, terzarima gibi nazım şekilleri denenmiştir.
C) Aşk teması, daha çok romantik bir atmosfer içinde ele alınmıştır.
D) Hayal ve hakikat çatışması çokça işlenmiştir.
E) Metafizik ve sosyal olaylara geniş yer verilmiştir.

22. Devrin siyasi koşulları gereği içe kapanma, maraziliğe varan bir melankoli ve kişisellik bu grubun olumsuz özellikleri gibi görülse de estetik değerlerde derinleşme ve gelişme daha belirgindir. Yeni bir edebî dilin oluşmasını ve gelişmesini sağlamışlardır ama bir önceki nesil tarafından sadeleştirilmeye çalışılan yazı dilini yeniden ağırlaştırdıkları için eleştirilmişlerdir. Gerek şiirde gerekse nesirde ahenkli kelimelere, Arapça ve Farsça tamlamalara, eski sözlüklerde bulunan fakat Arapça ve Farsçada dahi artık kullanılmayan bazı sözcüklere şiirlerinde yer vermişlerdir.
Bu parçada sözü edilen edebî topluluk veya dönem aşağıdakilerden hangisidir? (2016-LYS)
A) Yedi Meşale
B) Tanzimat
C) Millî Edebiyat

D) Servetifünun
E) Garip


23. Edebiyatımızda, tabiat ve mizacını şiirlerine onun gibi yansıtabilen pek az şair vardır. Sevgi ve nefretleri, kırgınlık ve sevinçleri, umut ve bezginlikleri, fazileti ve gururu, buğuz ve istihzası, elle tutulurcasına şiirinden sezilir. Gerçekten de onun çok etkili ve mağrur bir kişiliği olduğu yargısı, hatıra yazan bütün arkadaşlarının ortak yargısını oluşturur. Yahya Kemal Beyatlı ise onun bu özelliğini Portreler adlı kitabında “Hırsını yenemeyecek derecede kindar.” cümlesiyle özetlemektedir. Özellikle İstanbul’a olan kinini anlattığı şiiri, Yahya Kemal’in bu cümlesine iyi bir örnektir.
Bu parçada mizacından ve şiirinden söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?(2016-LYS)

A) Mehmet Âkif Ersoy
B) Süleyman Nazif
C) Cenap Şehabettin

D) Namık Kemal
E) Tevfik Fikret

24. Bu edebiyat döneminin başlıca teması hayal-hakikat çatışmasıdır. Romanda ve şiirde bu konu çok işlenmiştir. Örneğin Mai ve Siyah’ın kahramanı Ahmet Cemil, “mai hayallerden siyah hakikate” düşünce kötümser olur. Aşkta, hayatta ve dostlukta hayal kırıklığı bu dönem sanatçılarının baş tacıdır. Şairlerin tabiata bakışları da farklıdır. Tabiat, içinde mesutça yaşanılan bir cennet gibidir. Toplumdan kaçan şair, teselliyi onda bulacaktır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?(2017-LYS)
A) Servetifünun
B) Tanzimat
C) Cumhuriyet
D) Millî Edebiyat
E) Fecriati

CEVAPLAR: 1.A, 2.E, 3.A, 4.D, 5.B, 6.D, 7.D, 8.E, 9.B, 10.B, 11.A, 12.B, 13.B, 14.C, 15.B, 16.A, 17.B, 18.E, 19.C, 20.B, 21.E, 22.D, 23.E, 24.A

 servet-i fünun şiiri test 11 sınıf, serveti fünun online test, Servetifünun Şiiri Test Soruları,11.EDEBİYAT TEST, SERVETİFÜNUN TEST, TESTLER, 11.SINIF TESTLERİ,11.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ,

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk