sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Eleştiri Test Soruları PDF

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz (Test 1 ), 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi PDF, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi,11.Sınıf Eleştiri Ünitesi Testi PDF İndir, TESTLER, 11-sinif-elestiri-test-sorulari-pdf

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN

KAYNAK: ESEN YAYINLARI
ONLİNE TEST İÇİN TIKLAAA


1. Bu tür eleştiride eleştirmen bir yazın ürününün

oluşumunu etkileyen tarihsel ve toplumsal koşulları

bulmaya, bunlar yardımıyla yapıtı açıklamaya

yönelir. Başka bir deyişle yapıtın yaratıldığı tarihsel

ve toplumsal ortamın koşullarını ölçüt olarak

kullanır.

Yukarıdaki sözü edilen eleştiri türü aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Esere dönük eleştiri

B) Okura dönük eleştiri

C) Sanatçıya dönük eleştiri

D) Eserle dış dünyaya dönük eleştiri

E) Çağdaş eleştiri

 

 

2. “Fikrimin İnce Gülü”, büyük emek isteyen iyi romanlardan.

İçeriği de emek sonucu kotarılmış,

biçimi de... Bayram’ın dönüş yolculuğu gibi dümdüz

bir olayı içermesi, bu romanın öz açısından

önemli etkiler sonucunda yazıldığını anlatıyor bir

bakıma. Biçimindeki tutarlılık da yazarın bu öze

ne kadar saygı duyduğunu belgeliyor. Bu açılardan

“Fikrimin İnce Gülü”nde yazar, içinde yaşadığı

toplumun kimi sakat, yanılgılı görüşlerini eleştirme

amacını gütmüş.

I. Deneme türünün özelliklerini taşımaktadır.

II. Öznel yargılara yer verilmemiş, nesnel kriterlere

göre eser eleştirilmiştir.

III. Dil, dil ötesi işlevinde kullanılmıştır.

IV. Yazarın hayatına ve kişilik özelliklerine değinilmemiştir.

V. Yazılış amacı, bir yapıtı inceleme, tanıtma ve

değerlendirmedir.

Yukarıdaki metinle ilgili olarak verilen numaralanmış

bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) III. ve IV.

D) I. ve V.

E) IV. ve V.

 

 

3. Her okur, okuduğu yapıtı “sıkıcı”, “iç açıcı”, “kuru”,

“çarpıcı” gibi nitelendirmelere bağlarken eleştirel

bir etkinlik içindedir. Ancak bu okura eleştirmen

denemez. Denmesi için okurun ---- .

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) bunu öznel bir tutumla gerçekleştirmesi gerekir

B) bunu sürekli iş edinmesi gerekir

C) tanınmış bir kişi olması gerekir

D) okuduklarını not etmesi gerekir

E) da şair olması gerekir

 

4. “Kara Toprak” şiiri, şekil bakımından saz şairleri

geleneğine uygundur. Birinci dörtlükten sonra gelen

bütün dörtlüklerin ilk üç dizesi içinde kafiyelidir.

Dörtlüklerin son dizeleri, şiirin ana duygusunu

oluşturan ve birinci dörtlükte iki kere tekrarlanan

“Benim sadık yârim kara topraktır” dizesidir. Değişik

kafiyelere dayalı her dörtlük sonunda aynı

dizeye dönüş, şiire hem bir ahenk sağlamış hem

de konuya bir bütünlük kazandırmıştır. Bu şiiri

halk edebiyatında örneğine pek çok rastlanan ve

koşma tarzında yazılan “tabiat tasvirleri” kısmına

sokmak mümkündür. Saz şairleri bu tarz eserlerinde

genelde belli bir yeri, bir dağı, bir köyü tasvir

ederler. Âşık Veysel de bu tarz şiirler söylemiştir.

“Kara Toprak” şiirinin onlardan farkı, belli bir yeri

değil, genel olarak toprağı övmesidir.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

A) Metnin yapısı ve bu yapıyı oluşturan ögeler

açıklanmıştır.

B) Eleştirmen eseri kendi beğenisine göre değil,

belli kriterlere göre eleştirmiştir.

C) Eleştirmen, kendini okurun yerine koymuş ve

şiirin kendi üzerinde uyandırdığı etkiyi eleştirinin

merkezine almıştır.

D) Dil, ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılmıştır.

E) Açıklayıcı anlatım türü kullanılmıştır.
ONLİNE TEST İÇİN TIKLAAA

5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi

eleştiri yazarlarından biri değildir?

A) Ziya Paşa

B) Berna Moran

C) Mehmet Kaplan

D) Nurullah Ataç

E) Fethi Naci

 

 

6. “Aşksız İnsanlar” hikâyesi, mensur şiir ile deneme

türlerini hatırlatıyor. Hikâye birinci şahıs ağzından

yazılmıştır. Hikâyede bir anlatım aracı olarak kullanılan

birinci şahıs, yazar ile karıştırılmamalıdır.

Birinci şahıs, hayata daha “şahsi” bir gözle bakma

ve “şahsi” duyguları anlatma imkânını sağlar. Yazar

birinci şahsa, bu hikâyede olduğu gibi, bazı

“şahsi” fikirler de söyletebilir. Yalnız bu fikirler fazla

soyut olursa, deneme türüne kaçar. Oktay Akbal,

kahramanının hayat ve insanlar hakkındaki fikirlerine

dış âleme ait somut izlenimler de katıyor.

Fikirlerin, böyle duygu ile yüklenmesi, yazıyı, deneme

olmaktan kurtararak hikâyeye yaklaştırıyor.

Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine

ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Günlük

B) Deneme

C) Eleştiri

D) Gezi yazısı

E) Makale

 

 

7. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin eleştiri (tenkit)

türünde yazıları yoktur?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Memet Fuat

C) Mehmet H. Doğan

D) Metin And

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  ONLİNE TEST İÇİN TIKLAAA

 

8. Brunetiere, eserlerin değişmeyen genel yüzleriyle

değer taşıdıkları, eleştirmenin de bir eser üzerinde

onun kendi türü içinde sınıflandırılışına göre bir

yargıya varabileceği düşüncesindeydi.

Bu yargıya göre Brunetiere, hangi eleştiri çeşidini

savunmuştur?

A) Okura dönük

B) Öznel

C) Sanatçıya dönük

D) Nesnel

E) İzlenimci eleştiri

 

 

9. Edebiyat tarihçisi, bir eserin değerini saptarken

belgelere dayanarak onun halk arasında yüzyıllarca

nasıl tutunduğunu nedenleri ve sonuçlarıyla

anlamaya çalışır. Oysa eleştirmen, doğrudan

doğruya kendisinin o eserden aldığı “duygulanma

payı”nı, kişisel beğeni ve kanısına göre açıklar.

Edebiyat tarihçisi, kişisel beğeni ve kanısını sonuna

kadar göz önüne almamak ve “nesnel” bir

biçimde düşünmek zorundadır; eleştirmenin görüşü

ise sadece “öznel”dir. Bir edebiyat eseri, zamanımıza

ne kadar uzaksa onun üzerinde edebiyat

tarihinin nesnel bir yargıya varması o kadar

kolaylaşır. Çünkü yüzyıllar boyunca “yanılmaz bir

yargıç” olan “halkın beğenisi” onun üzerinde yargısını

vermiştir. Edebiyat tarihçisi, belgeleri inceleyip

sıralayarak o yargıyı saptar.

Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi

çıkarılamaz?

A) Eleştirmenin, eserden aldığı zevki, kendi düşüncesine

göre açıkladığı

B) Edebiyat tarihçisinin, bir eserin halk arasında

nasıl tutunduğunu sebep ve sonuçlarıyla araştırdığı

C) Eleştirmenin öznel bir görüş taşıdığı

D) Edebiyat tarihçisinin, kişisel beğeni ve düşüncesini

sonuna kadar göz önüne aldığı

E) Edebiyat tarihçisinin, bir eserin değerini saptarken

belgelere dayandığı

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün özelliklerinden

değildir?

A) Ayrıntılı bir araştırma gerektirdiği

B) Eserin, edebiyat ve sanat tarihi bakımından

yeri ve öneminin de açıklandığı

C) Açıklayıcı ve kanıtlayıcı anlatım türlerinin kullanıldığı

D) Yazılış amacının, bir edebiyat ve sanat eserini

bütün yönleriyle inceleyip açıklamak olduğu

E) Güncel konularla ilgili kişisel düşüncelerin

sohbet havasında ele alındığı

 

TEST-2

1. Nazım Hikmet’in “Saman Sarısı” şiiri 1961 yılında

uzun bir tren seyahati sırasında yazılmıştır.

Tematik olarak tren yolculuğu ve aynı anda şairin

yaşadığı zihinsel yolculuğun anlatıldığı şiirde,

konu kadar konuyu yansıtmada seçilen sözcükler

ve sözcüklerin yarattıkları çağrışımlar da tek tek

önem kazanır. Özellikle “ ... bu kitabı dükkânında

satanlar para verip / alanlar alıp da seyredenler

…” dizelerinde geçen “seyretmek” sözcüğü izlemek

anlamına gelebileceği gibi şiirle ilintili birden

çok anlamda da kullanılmış olabilir. Bu bağlamda,

“seyretmek” sözcüğünün seçilmesinin nedeni bu

sözcüğün okurda yarattığı farklı çağrışımlardır.

Tüm şiir boyunca âdeta trenin seyrini takip eden

okuyucu için “seyretmek” sözünün yarattığı ilk

çağrışım güzergâhtır.

Bu eleştiri metniyle ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Dil, genelde göndergesel işlevde kullanılmıştır.

B) Eleştirmen eseri tarafsız bir bakış açısıyla ele

almıştır.

C) Kesinlik bildirmeyen cümle kullanılmamıştır.

D) Açıklayıcı anlatım türü kullanılmıştır.

E) Eserin içeriği hakkında bilgi verilmiştir.

 

 


ONLİNE TEST İÇİN TIKLAAA


2. ---- bir sanat yapıtının gerçek değerini, içeriğini

yapılışını, değerli ya da değersiz yönlerini ortaya

koyar. Görevi güzellik yaratmak değil, aksine daha

önceden yaratılmış güzelliği yargılamak ve onu

okurlara tanıtmaktır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Eleştirmen

B) Denemeci

C) Köşe yazarı

D) Sohbet yazarı

E) Haberci

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün özelliklerinden

değildir?

A) Eleştirmenin bir eseri açıklamak ya da çözümlemek

için o eserin yazarının hayatını ve kişilik

özelliklerini araştırması gerekir.

B) Eleştirmen değerlendirmelerine kişisel düşüncelerini

de katabilir ancak eleştirirken öznel

yaklaşımlar yerine, nesnel bir tutum sergilemesi

gerekir.

C) Eleştirmenin eseri çok yönlü olarak değerlendirebilmesi

için tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe

gibi bilim dallarında temel bilgilere sahip

olması gerekir.

D) Eleştirilecek eserin biçim ve içerik açısından

özelliklerinin yanında edebiyat ve sanat tarihi

bakımından yeri ve önemi de açıklanır.

E) Eleştiri yazılarında betimleyici ve söyleşmeye

bağlı anlatım türleri kullanılır.

 

 

4. Türk edebiyatında Tanzimat’tan önce eleştiri türünden

yazı ve eserlere çok az rastlanır. Tan zimat’tan

ön ce ki eleştiriler, divan edebiyatının ya zı

tek ni klerin den söz eden eser ler den oluşmak tay dı.

Bazı şair ve yazarlarla ilgili ilk eleştiri örneklerini

ise o dönemin yaşam öyküsü olarak kabul edilen

---- görebiliriz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) halk hikâyelerinde

B) tezkirelerde

C) mesnevilerde

D) edebiyat tarihlerinde

E) cönklerde

 

5. “Tatil Kitabı”, elindekilerle yetinmesini bilmeyen,

beklentilerinin peşinde koşan insanları konu edinmiştir.

Kasap çırağı düzenli işinden şikâyetçidir.

Gözü büyük marketlere kapak atmaktadır. Tıpkı

bir zamanlar patronunun yaptığını arzulamaktadır.

Ama hayatın zorluklarını hesaplamadan yapılan

bir arzudur bu. Sinemanın insana ve topluma ayna

olma görevinin bu filmde yerine getirildiğine hiç

şüphe yoktur. Düz anlatıma sahip olsa da olay örgüsü

tam olarak ortaya konamamış olsa da zevkle

izlenmeyi hak ediyor.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Eleştiri türünün özelliklerini taşımaktadır.

B) Sözü edilen eserin hem olumlu hem olumsuz

yönleri üzerinde durulmuştur.

C) Eserin içeriği hakkında bilgi verilmiştir.

D) Dil, dil ötesi işlevinde kullanılmıştır.

E) Hem öznel hem nesnel yargılara yer verilmiştir.

 

 

 

6. Aşağıdaki Tanzimat Dönemi sanatçılarından

hangisi eleştiri türünde eser yazmamıştır?

A) Ziya Paşa

B) Namık Kemal

C) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Muallim Naci

E) Şemsettin Sami

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde yazılmış

bir eser değildir?

A) Tahrib-i Harabat

B) Zemzeme

C) Tasvir-i Efkâr

D) Talim-i Edebiyat

E) Demdeme

 

 

8. Edebiyatımızda eleştiri türü Batı’daki anlamıyla

1908’den sonra gelişmeye başlamıştır. “Yeni Li-

I

san”, “millî edebiyat”, “millî ölçü” gibi önemli kav-

II

ramlar kimi şair ve yazarları bu konularda eleştirel

yazılar yazmaya yöneltmiştir. Fuat Köprülü

III

ve Ali Canip Yöntem gibi yazarlarla başlayan bu

hareket, daha sonraki yıllarda Reşat Nuri Güntekin

ile devam etmiştir. Cumhuriyet Döneminde

eleştiri alanındaki çalışmalar şiir, roman, tiyatro

ve sinema gibi çeşitli sanat dallarını da kapsayacak

biçimde yoğunlaşmıştır. Nurullah Ataç, Ahmet

Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet gibi yazarlarımız

IV

eserleriyle eleştiri türünün gelişmesine katkıda

bulunmuşlardır. Daha sonra yetişen, çeşitli gazete

ve dergilerde yazdıkları eleştiri yazılarıyla tanınan

eleştirmenlerimiz şunlardır: Memet Fuat,

Fethi Naci, Berna Moran, Cevdet Kudret...

V

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde

bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

9. Necati Cumalı’nın şiirleri, günümüzün sivrilmiş,

adları çok anılan şairlerinkine benzemez. Özgünlüğü

yakalayabilmiş bir üslubu vardır onun. Öyle

çok ilgi çekici değil ama okudukça etkiler bizi, yavaş

yavaş sarar. Cumhuriyet döneminin çağdaş

ve özgün şairlerinden biridir. Eserlerini zevkle ve

ilgiyle okursunuz.

Bu parça aşağıdaki türlerin hangisine ait özellikler

taşımaktadır?

A) Deneme

B) Gezi yazısı

C) Eleştiri

D) Otobiyografi

E) Öz eleştiri

 ONLİNE TEST İÇİN TIKLAAA

26611.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz

KAYNAK: E S E N YAY I N L A R I

  TEST 1 İÇİN TIKLAAA


ONLİNE TEST İÇİN TIKLAAA


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk