sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 12.SINIF DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, DİN KÜLTÜRÜ YAZILI, 12.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI, YAZILI SORULARI,

 


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

ÖRNEĞİMİZ AŞAĞIDA
derskonum.com ANADOLU LİSESİ .....-...... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

A)     Aşağıda yer alan boşlukları, yan tarafta yer alan kavramlar ile uygun bir şekilde dolduralım. ( 15 Puan )

1- ………………………:Elde mevcut olsa bile gönülde mal ve mülk sevgisine yer vermeme. Hakk'a yönelmek için dünyadan el etek çekme.

*Sufi
* Züht
* Takva
* SeyruSüluk
* Halvet
* Zikir
* Tezkiye
* Mevlana
* Mâsiva

2-……………………….:Anmak, hatırlamak. Allah (c.c.) kelimesini veya “lailahe illallah” cümlesini

söylemek ve tekrarlamaktır.

3-Hakk'a ermek için bir rehberin öncülüğünde ve denetiminde çıkılan manevi ve ruhi yolculuk yapmaya ………………………………………………. Denir.

4- Allah’ın (c.c.) zatı dışındaki bütün varlıklar için kullanılan kavrama ………………………………. Denir.

5-"Divan-ı Kebir, Mesnevi, FîhiMâfîh" başlıca eserleridir. ………………….……………’nın tasavvufi görüşleri oğlu Sultan Veled tarafından sistemli hâle getirilmiştir.

 

B)      Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim. ( 15 Puan )

1-Tasavvuf ilmi, diğer dinî ilimler olan fıkıh, hadis, tefsir, kelam gibi hicri 2. asırdan sonra sistemleşmeye başlamıştır.

D

Y

2- Kadirilik, Türkler arasında İslam’ın yayılmasında önemli rol oynamıştır. Onun yetiştirdiği öğrenciler, Türk illerine dağılarak insanlara İslam’ı anlatmışlardır. En önemli eseri Divan-ı Hikmet’tir.

D

Y

3-Mutasavvıflara göre hakkın rızasını kazanmak için, nefsi temizlemek ve güzel ahlak sahibi

olmaya çalışarak Allah (c.c.) ve Resulü’nün ahlakıyla ahlaklanmak tasavvufun gayesidir.

D

Y

4-Bazı mutasavvıflar, tasavvufun konusunu “tahalluk ve tahakkuk” olarak özetlemişlerdir.

Tahalluk, tasavvufun eğitim boyutu olup İslam ahlakını öğretmektir.

D

Y

5- Alevilik-Bektaşilik’tePeyikçi, Cemevinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhurdanlıkları ve mumları hazırlar.

D

Y

 

C)      Aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümle ile yazınız. ( 10 Puan )

 

1-      Mürşid : ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-    İnsan-ı Kamil: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-    Sema: ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

4-    Halvet: ……………….……..……………………………………………………………………………………………………………………..

 

D)     “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Hucurat, 10. Ayet)
Ayet-i kerimede verilmek istenen mesajlardan dört tanesini yazınız. (10 Puan)


1-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

E) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım. (50 Puan)


1. Tasavvufun birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardaki ortak noktaların başında nefsi arındırmak ve Allah’a yaklaşmak gelir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisinin tasavvufunoluşumuna etkisi olmuştur?

A) “Biz her şeyi bir ölçüye göre indiririz.” (Hicr, 21. ayet.)

B) “Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir.” (Şems, 9. ayet.)

C) “Kalemle yazmayı öğretti.” (Alak, 4. ayet.)

D) “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9. ayet.)

E) “Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.” (Fâtır  28. ayet.)

 

2. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin oluşmasının sebeplerinden değildir?

A) Müslüman toplumda meydana gelen dinî, fikri,kültürel, siyasi, ekonomik gelişmeler.

B) Vefatından sonra Hz. Peygambere duyulan özlemve ihtiyaç.

C) Hz. Peygamber ve sahabenin sade yaşantısı.

D) Kur’an-ı Kerim’de sade yaşamaya verilen önem.

E) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ölümünden sonra Hz.Ali’nin ilk halife olmaması.

 

3.………….. İnsanın, düşünce ve davranışlarıyla olgun birhâle gelmesi anlamına gelir.

………….. İnsanın hataya düşüp utanılacak şeyler yapmasını önleyen, yerinde ve ölçülü davranmasınısağlayan meleke, söz ve davranışlardaki ölçülülük, her hususta haddini bilip sınırı aşmama anlamına gelir.

Verilen boşluklara sırasıyla gelmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sufi– Tövbe                     B) İnsan-ı kâmil - Edep

C) Musahip – Cem               D) Abdal - Semah

E) Derviş – Ahlak

 

4. Aşağıdaki isimlerden hangisi bir tasavvufi ekolünöncüsü olarak kabul edilir?

A) Abdülkadir Geylanî        B) İmam Şafiî

C) Ahmed b. Hanbel           D) Yunus Emre

E) İmam Malik

 

5.Mevlana’nın anıldığı törenlerde icra edilen ayin,Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan önemlisembolleri içeriyor. Bu ayin genel olarak, kâinatınoluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Allah’a olanaşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edipinsan-ı kâmile doğru yönelişini ifade ediyor. AsırlardırMevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde dervişleringiydiği kıyafetler de bu felsefenin önemli sembolleriarasında yer alıyor. Dervişin başındaki sikkesi nefsininmezar taşı, giydiği beyaz tennuresi kefeni, sırtındaki

hırkası ise kabri olarak kabul ediliyor.

Bu parçada anlatılan Mevlevi ayini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semah ayini                     B) Muharrem ayini

C) Semâ ayini                       D) Nühüft ayini

E) Matem ayini

6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Alevilik-Bektaşilik ile ilgili değildir?

A) Razılık                               B) Musahiplik

C) Hızır orucu                       D) Cemevi

E)Müsned

 

7. Alevilikte Matem orucu Muharrem ayının ilk 10 gününde tutulan oruca denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu günlerde yapılabilir?

A) Oruç açıldıktan sonra ayran vb. içecekleri içme

B) Cem ayinine katılma

C) Kurban kesme

D) Düğüne gitmek için süslenme

E) Bir dalı kurumuş ağacı kesme

 

8. Bektaşilikte “Musahiplik” denilen evli iki çiftin cem töreni ile yol kardeşi yapılması uygulaması vardır. Musahipliğin şartlarının yerine getirilmemesi suçkabul edilir.

Bu şartı ihlal edenler için aşağıdaki Bektaşitörenlerinden hangisi yapılır?

A) Abdal Musa Cemi

B) Düşkünlükten Kaldırma Cemi

C) Dardan İndirme Cemi

D) Musahiplik Cemi

E) Koldan Kopan Cemi

 

9.I. Ahirete yönelmek için dünyadan el etek çekmek.Elde mevcut olsa bile gönülde mal mülk sevgisineyer vermemek.

II. Dervişlik, salikin hiçbir şeye sahip olmadığınınşuurunda olması, her şeyin gerçek malik ve sahibininAllah (c.c.) olduğunu idrak etmesi.

III. Uzlet, inziva, yalnızlık, tek başına yaşamaktopluma karışmamak.

Numaralı cümlelerde verilenler sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileriyle ilişkilidir?

A) Halvet - Fakr– Züht        B) Züht - Fakr - Halvet

C) Züht - Halvet - Fakr         D) Fakr - Züht - Halvet

E) Fakr - Halvet - Züht

10. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle nezaket ve zarafet kapsamında değerlendirilemez?

A) “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeriyarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.” (İsrâi, 37. ayet.)

B) “Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, ötekidünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabındankoru.” (Bakara, 201. ayet.)

C) “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşakdavrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiçşüphesiz etrafından dağılır giderlerdi …” (Âl-iİmrân, 159. ayet.)

D) “Size bir selâm verildiğinde ya daha güzeli ileveya dengi ile cevap verin. Allah her şeyinhesabını eksiksiz bilmektedir.” (Nisa suresi, 86.ayet.)

E) "Yürüyüşünde doğal ol, sesini alçalt. Şu birgerçek ki, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir."(Lokman, 17-19. ayetler.)

Başarılar Dilerim. Süre 40 Dakika…

İzzet EKER


DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA


12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk