sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MAKALE TÜRÜ KONU TESTİ, TEST SORULARI PDF İNDİR

 11. SINIF MAKALE TÜRÜ KONU TESTİ, MAKALE TEST SORULARI PDF İNDİR, MAKALE İLE İLGİLİ SORULAR, TESTLER, MAKALE TEST PDF, MAKALE ÜNİTESİ

 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için MAKALE TÜRÜ KONU TESTİ, TEST SORULARI PDF İNDİR üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


 MAKALE TÜRÜ KONU TESTİ, TEST SORULARI PDF İNDİR 

H Makale Ünitesi Test Soruları

Öğretici metinler kişisel hayatı konu alan ve gazete çevresinde gelişen öğretici metinler olmak üzere iki başlıkta incelenir.

1-Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen

öğretici metin türü değildir?

A) Eleştiri       B) Anı             C) Köşe yazısı                        D) Deneme     E) Makale

 

“Herhangi bir konuda görüş ve düşüncelerimi ileri sürerim. Amacım, fikirlerimi savunmak ve o fikirleri desteklemektir. Önce fikrimi belirtir, sonra bunları ispatlar ve kesin bir sonuca

bağlarım.”

2-Böyle diyen bir yazar aşağıdakilerin hangisinden söz

etmektedir?

A) Eleştiri       B) Makale                   C) Fıkra          D) Deneme                 E) Öykü

 

Onuncu yüzyıl boyunca, Lombardia, Venedik örneğinden esinlenerek ticari yaşama yöneldi. Ticaret hızla Pavia’dan komşu kentler yayıldı. Bu kentlerin tümü, Venedik’in olağanüstü bir örneğini verdiği ve çıkarı gereği buralarda uyandırdığı trafiğe katılmak için acele ediyordu.

3-Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

A) Eleştiriden             B) Öyküden

C) Denemeden           D) Makaleden

E) Röportajdan

 

Birçok türde düşünce, yazısı yazılabilir. Bunlardan gazete köşelerinde güncel, politik olayların yazarının görüşleri doğrultusunda ele alındığı, kısa, yazılara ---- denir. Gazete ve

dergilerde ciddi bir üslupla ele alınan, konunun kanıtlanarak nesnel bir tutumla anlatıldığı bilimsel yazılara ---- denir. Bu türlerin yanında, yazarların düşüncelerini özgürce dile getirdiği, konu sınırlaması olmayan bir yönüyle sesli düşünme yazıları diyebileceğimiz türe ---- denir.

4-Bu parçadaki boşluklara, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi

getirilebilir?

A) fıkra − makale − deneme                          B) makale − deneme − eleştiri

C) fıkra − söyleşi − makale                            D) makale − söyleşi − fıkra

E) söyleşi − fıkra − makale

 

I. Makale                    II. Fıkra

III. Deneme                IV. Öykü

V. Sohbet

5-Yukarıdaki yazı türlerinden hangisi didaktik özellikler taşımaz?

A) I.               B) II.               C) III             D) IV.                                    E) V.

 

---- türünde, düşünceler nesnel ve bilimsel bir bakış açısıyla dile getirilir. Yazar, sistematik bir şekilde cümlelerini oluşturur. Bunları yaparken açıklayıcı anlatıma başvurma, sayısal verilerden faydalanma, tanık gösterme gibi anlatım yöntemlerinden yararlanır.

6-Bu parçadaki boşluğa aşağıda verilen edebî türlerden

hangisi getirilmelidir?

A) Gezi           B) Deneme     C) Fıkra          D) Anı            E) Makale

 

7-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi makale yazarlarındandır?

A) Şinasi                     B) Hüseyin Cahit Yalçın        C) Mehmet Kaplan    

D) Ziya Paşa               E) Namık Kemal

 

 

 

8-Bilimsel metinler ve edebî metinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilimsel metinlerde terimlere, edebi metinlerde yan ve mecaz anlamda kullanılan kelimelere yer verilir.

B) Bilimsel metinlerde nesnel, edebi metinlerde öznel bir anlatım tutumu sergilenir.

C) Bilimsel metinler herkesçe aynı bicimde anlaşılabilirken edebi metinlerde çök anlamlılık söz konusudur.

D) Bilimsel metinlerde fiziki gerçeklik, edebi metinlerde kurgusal gerçeklik söz konusudur.

E) Her iki metin türünde de söz sanatlarından yararlanılarak okuyucuya estetik zevk kazandırma amaçlanır.

 

9-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerde düşünceyi inandırıcı kılmak için başvurulan yollardan biri değildir?

A) Örneklendirme     

B) Alıntı yapma         

C) Sayısal verilerden yararlanma

D) Soyutlama                        

E) Karşılaştırma

 

Bir savı kanıtlamaya ya da çürütmeye yönelik yazı türüdür. Kimi gerçekleri öğretme amacı güder. Anlatım türü nesnel ve bilimseldir.Söylenenlerin kanıtlanması ve bir sonuca bağlanması gerekir.

10- Yukarıda özellikleri belirtilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Fıkra                     B) Makale                   C) Anı                        D) Deneme                 E) Söyleşi

 

Yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini açıklayarak savunduğu gazete veya dergi yazısıdır. Bu yazı türünde bilgiler ve görüşler belgelere dayandırılır, nesneldir. Konu bakımından sınır yoktur. İlk örneği Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval ‘de yayımladığı “Mukaddime” dir.

11-Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme                B) Eleştiri       C) Röportaj                D) Makale                               E) Biyografi

 

Gazete ve dergilerde belli bir konuya ilişkin bilgi vermek, görüşlerin doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlamak için yazılır. Yazarının gerçeğin ortaya konulmasında bilimsel bir tarafsızlığı vardır. Genellikle bilimsel konuların ele alındığı yazı türüdür.

12-Bu parçada tanımı yapılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme                 B) Eleştiri                   C) Makale                   D) Söyleşi                   E) Fıkra

 

13-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A-Şinasi-. Mukaddime                                 

B-Namık Kemal-.  .  Renan Müdafaanamesi

C-Ziya Paşa-. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

D-Cenap Sahabettin-. Evrak-ı Eyyam

E-Ali Canip Yöntem-. Millî Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münakaşalarımız

 

14-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A-Orhan Kemal-. Aziz İstanbul

B-Yaşar Nabi Nayır-. Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri

C-Hasan Ali Yücel-. Pazartesi Konuşmaları

D-Mehmet Kaplan-.  Büyük Türkiye Rüyası

E-Ahmet Hamdi Tanpınar-. Edebiyat Üzerine Makalele

 

 

 

15Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A--- Çal Çoban Çal  ---Süleyman Nazif                               B --- Üç Tarz-ı Siyaset ----Yusuf Akçura

C -- Evrak-ı Eyyam --Cenap Şahabettin                               D-- Mukaddime  ----Şemsettin Sami

E --Yeni Lisan  à Ömer Seyfettin

 

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Toplumsal, sanatsal, siyasi içerikli, ispatlı düşünce yazılarına makale denir.

B) Makaleler genelde alanında uzman kişilerce yazılır ve alanında uzman kişilere hitap eder.

C) Makalede ele alınan konular genelde bilim ve sanata hizmet etme amacıyla seçilir.

D) Makale yazarı kafasında oluşturduğu düşünceyi belli temellere oturtmadan sadece ortaya koymaya çalışan bir yazardır.

E) Makaleler konuları değiştiren, değiştirirken de bilimsel verilerden yararlanarak bilgi aktaran yazılardır.

 

I. Ciddi, ağırbaşlı, resmî bir dille yazılması

II. Uzmanlık gerektirmesi

III. Kişisel hayatı konu alan metin olması

IV. Dilin göndergesel işlevinden yararlanılması

V. Didaktik amaçla yazılması

17-Yukarıdakilerden hangisi makaleyle ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi deneme ile makalenin en belirgin farkıdır?

A) Denemeler alanında uzmanlık istemez, makale yazarları alanlarında uzmandır.

B) Denemelerde gündelik bilgilere yer verilirken makalelerde akademik bilgiler ağırlıktadır.

C) Denemede konular toplumsal, makalede ise bilimseldir.

D) Denemelerde yorum ön planda iken, makalede daha çok düşünce ön plandadır.

E) Denemelerde duygu ve düşünceyi aktarım söz konusuyken makalelerde öne sürülen düşünce ispatlanmak

zorundadır.

 

Türk edebiyatındaki ilk makale olan ----, Tanzimat’ın önemli sanatçılarından ---- tarafından yazılmış ve ---- adlı gazetede yayımlanmıştır.

19-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ceride-i Havadis – Mukaddime – Şinasi             B) Tercüman-ı Ahval – Şiir ve İnşa – Ziya Paşa

C) Tasvir-i Efkar – Şiir ve İnşa – Şinasi                    D) Mukaddime – Şinasi – Tercüman-ı Ahval

E) Tasvir-i Efkar – Mukaddime – Şinasi

 

I. Fıkra türünde asıl olan yorum iken makalede düşünce ön plandadır.

II. Deneme türünde ispat söz konusu iken makalede ispatlanma zorunluluğu yoktur.

III. Makaleler sadece gazetelerde değil dergilerde de yayımlanan düşünce yazılarıdır.

IV. Deneme yazarı düşüncelerini kesin bir sonuca bağlamak zorunda değildir. Denemeci okuyucunun kafasında soru işaretleri oluşturmak ister.

V. Makale de tüm düşünce yazıları gibi giriş, gelişme, sonuç bölümünden oluşan olay içerikli yazılardır.

20-Numaralı cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde yanlış bilgi verilmiştir?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II                C) II – V                    D) I – V                      E) III – IV

 

  Makale Ünitesi Test Soruları Cevapları


1-B

2-B  

3-D

4-A

5-D

6-E

7-C

8-E

9-D

10- B

 

11-D

12-C

13-C

14-A

15-D

16-D

17-C

18. E

19-D

20-C


 

 PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA


MAKALE TÜRÜ KONU TESTİ, TEST SORULARI PDF İNDİR


PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAA

11. SINIF MAKALE TÜRÜ KONU TESTİ, MAKALE TEST SORULARI PDF İNDİR, MAKALE İLE İLGİLİ SORULAR, TESTLER, MAKALE TEST PDF,


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk