sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları TEST SINAVI

 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, 25 SORULUK TEST SINAVI

10-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinavi

 derskonum.com ' un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


KAYNAK: DERSKONUM.COM

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ 10. SINIF  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1.DÖNEM   2. YAZILI SORULARI

 


 

I. Kar buz kamug erişdi

Taglar suvı akışdı

Kökşin bulut örüşdi

Kayguk bolup ugrişür

(Günümüz Türkçesiyle: Kar buz bütün eridi / Dağların suyu aktı / Mavi bulut belirdi / Kayık gibi sallanır.)

II.

Alp Er Tunga öldü mi?

Issız ajun kaldı mı?

Ödlek öçin aldı mu?

Emdi yürek yırtılur.

 

1-Numaralı şiirlerin incelenmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

 

I. Metin-

 

II. Metin

A) Nazım biçimi:

Koşuk

 

Sagu

B) Birimi ve ölçüsü :

Dörtlük, hece

 

Dörtlük, hece

C) Konusu :

Baharın gelişi

 

Ölüm

D) Halk Edebiyatındaki karşılığı:

Koşma

 

Ağıt

E) Divan Edebiyatındaki karşılığı:

Mersiye

 

Gazel

 CEVAPLAR AŞAĞIDA :))))) 

indirme linki aşağıda

Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerden olan “.............”larda aşk, doğa; “........”larda ölüm; olay çevresinde

gelişen “.........”larda kahramanlık, savaş, göç; günümüzdeki atasözlerinin karşılığı olan “........”larda ise yaşam tecrübeleri ele alınmıştır.

2-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden  hangileri getirilmelidir?

A) Sagu, koşuk, destan, sav

B) Koşuk, sagu, destan, sav

C) Destan, sagu, koşuk, sav

D) Destan, sagu, sav, koşuk

E) Sagu, sav, koşuk, destan

 


3-Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de bu­lunan sembolik karakterlerden biri değildir?

A) Ay Toldı                B) Gündoğdu

C) Ögdülmüş              D) Odgurmuş  

E) Tonyukuk


 

4- Aşağıdaki şıklardan hangisinin tamamı yapma destandır?

A-) Kaybolmuş Cennet-Üç Şehitler Destanı- Kalevela

B-) İgor-Aennies-Ergenekon

C-) Gılgamış-Henriade-Ramayana

 D-) Çılgın Orlando- Henriade -İlahi Komedya

E-) Selçukname-Nibelungen-Oğuz Kağan

 


5-Aşağıdakilerin hangisinde, destan-ulus eşleştirilmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Gılgamış – Sümer

B) Nibelungen- Alman

C) Le Cid- İngiliz

D) Şehname- İran

E) Ramayana- Hint

 indirme linki aşağıda


Eserler                                                           Yazarlar

Divan-ı Lügati’t- Türk                       Ahmet Yesevi

Muhakemetü'l Lügateyn                    Edip Ahmet Yükneki

Divan-ı Hikmet                                              Ali Şir Nevai

Kutadgu Bilig                                                Kaşgarlı Mahmut

Atabetü’l Hakayık

6-Yukarıdaki eserler yazarlarıyla eşleştirildiğinde aşağıda­kilerden hangisi boşta kalır?

A) Divan-ı Lügati’t- Türk                  B) Muhakemetü'l Lugateyn

C) Divan-ı Hikmet                 D) Kutadgu Bilig

E) Atabetü’l Hakayık

 Anadolu Türklüğünün en büyük ruh mimarıdır. Halk Türkçesi­nin ilk büyük ustasıdır. Şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçü­sünü kullanmıştır. Her din ve ırktan insana Yaradan’dan dolayı hoşgörü ve sevgi besleyen evrensel bir sanatçıdır. Risaletü’n Nushiyye, mesnevi tarzında yazdığı önemli bir eseridir.

7-Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ahmet Yesevi                   

B-Mevlana    

  C-Yunus Emre                       

D-Hacı Bektaş Veli   

E-Kaygusuz Abdal CEVAPLAR AŞAĞIDA :))))) 

I. 33-99 beyitten oluşur.

II. Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır.

III. İlk beyitine” matla”, son beyitine” makta” adı verilir.

IV. Şairin mahlasının geçtiği beyite “beytü'l kasid” denir.

V. Uyak örgüsü gazelinki gibidir.

8-Kaside nazım biçimiyle ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.    B) II.   C) III.                    D) IV.     E) V.

 


16. yüzyılda yaşamış bir halk şairidir. Özgürlüğün, başkaldırının, kavganın sembolüdür. Kahramanlık, yiğitlik, gibi konuları işlemiştir. Koçaklamalarıyla meşhurdur. “Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu” diyen ozanımızdır.

9-Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan                      

B) Dadaloğlu 

C) Aşık Veysel  

D) Seyrani                 

E) Köroğlu

 


10-Aşağıdaki eser - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mesnevi - Pir Sultan Abdal

B) Risaletü'n Nushiyye - Yunus Emre

C) Genç Osman Destanı - Kayıkçı Kul Mustafa

D) Budalaname - Kaygusuz Abdal

E) Dostlar Beni Hatırlasın - Aşık Veysel

 


11-Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özellikleri ara­sında yer almaz?

A-Nazım birimi beyit, ölçüsü ise aruzdur.

B-Dil, Arpça-Farça-Türkçe karışımı olan Osmanlıcadır.

C-Söz sanatlarına, imgelere çokça yer verilir.

D-Konu değil, ustalıklı ve güzel anlatmak önemlidir.

E-Semai, varsağı ve koşma başlıca nazım biçimleridir.

 


Ahlakla ilgili öğütler veren, türlü hayat görüşlerini yansıtan, özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazellere ……gazel denir. Bu tarzdaki gazelleriyle ---- ün salmıştır.

12-Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirlmelidir?

A) Hikemi- Nedim     

 B)Rindane- Baki      

C)Aşıkâne- Fuzuli      

D) Hikemi- Nabi              

 E) Rindâne- Nefi


indirme linki aşağıda

Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı sayılan ürünlerin oluşturduğu, sözlü geleneğe dayalı edebiyattır. Sözlü olduğu için, ürünler; halk arasında dilden dile geçtikçe zaman, kişi, yer unsurlarına bağlı olarak değişikliğe uğramıştır. Anlatım, sözlü edebiyat geleneklerine uygundur. Süsten uzak, açık, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

13-Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşık tarzı halk edebiyatı   B) Tasavvuf edebiyatı

C) Anonim halk edebiyatı      D) Divan edebiyatı

E) Milli edebiyat

 

CEVAPLAR AŞAĞIDA :))))) 


14-Aşağıdakilerden hangisi, tekke edebiyatı ürünleri ara­sında yer almaz?

A) İlahi 

B) Nefes

C) Şathiye 

D) Devriye 

E) Semai


            I.                                 II.

 Kaşların ok dedikçe             Ayna güzel

Kirpiğin çok dedikçe             Yüz güzel, ayna güzel

Pek mi gönlün büyüdü                       Güzel yari görenler

Sen gibi yok dedikçe             Dediler: Ay ne güzel

 

15-Yukarıdaki iki şiirin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. tam mani, II. kesik maniye örnektir.

B) Her ikisinin de uyak örgüsü aynıdır.

C) Her ikisi de hece ölçüsüyle söylenmiştir.

D) Her ikisinde de ilk iki dize doldurmadır.

E) I.de zengin uyak, II.de cinaslı uyak kullanılmıştır.

 Arayı arayı bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasib eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed canım arzular seni

16-Bu dörtlük, aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisini ör­neklemektedir?

A) Anonim halk şiiri              B) Aşık tarzı halk şiiri

C) Tasavvufi halk şiiri                        D) Divan şiiri

E) Destan dönemi şiiri

 Yürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün

İnsan bir ekin misali

Seni eken biçer bir gün

17-Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A) Nazım biçimi semaidir.

B) Benzetmeye yer verilmiştir.

C) 8’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

D) Aşık halk şiiri örneğidir.

E) Yarım uyak ve sözcük redifi kullanılmıştır. 

18-Aşağıdakilerin hangisinde halk edebiyatı nazım türleri bir arada kullanılmıştır?

A) Koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt

B) Koçaklama, semai, destan, güzelleme

C) İlahi, nefes, varsağı, koçaklama

D) Taşlama, ninni, ilahi, güzelleme

E) Destan, devriye, tekerleme, ilahi 

19. Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin matla beytidir?

A) Bahar erdi yine düştü letafet gülsitan üzre

Yine oldu zeminin lütfü galip asman üzre

 

B) Gül devri ayş eyyamıdır u sefa hengamıdır

Aşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde dem

 

C) Cefa taşın ne gam atsa Hayalî sana alçaklar

Belagat meyvesin hasıl eden nahl-ı hünersin sen

 

D) Bu devr içinde benim padişah-ı mülk-i sühan

 Bana sunuldu kaside bana verildi gazel

 

E) Arızın yadıyle nemnâk olsa müjgânım n'ola

Zayi olmaz gül temannâsıyla vermek hâre su 

*Bir gazelin en güzel beyti

*Kasidelerde şairin adının geçtiği beyit

*Türkülerde tekrarlanan bölüm

*Kasidenin ilk beyti

20. Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Matla        

B) Fahriye      

C) Taç beyit  

D) Beyt’ül gazel         

E) Kavuştak 

Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcükler girebilir.Sıfatlar ve miktar zarfları girer.

21-Aşağıdakilerin hangisinde bunun örneği yoktur?

A) Furkan'ın kırmızı kazağı herkesin dikkatini çekiyordu.

B) Okulumuzun en önemli meselesi motivasyonsuzluktur.

C) Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.

D) Vatanın sarsılmaz kalesi bu savaşta da sarsılmayacaktır.

E) İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir. 

22- Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir?

A) Küçüğün arzusu büyüyünce doktor olmaktı.

B) O çocuk bitiyor muymuş hepsini bunların?

C) Uzun kış gecelerinde yaşlılar masal anlatırdı.

D) Yaşlı kadının yüzüne, ayrılık acısı çökmüştü.

E) Bakışlarının gizemini çözemedik yıllardır.


indirme linki aşağıda

 

23-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim hem de sıfat tamlaması kullanılmıştır?

A) Gelişebilmek için, düşünme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekir.

B) Yeterli bilgiye sahip olmak kadar iyi düşünebilmek de önemlidir.

C) İnsan bir konuda yeterli ve mükemmel bilgiye sahip olsaydı düşünmeye gerek kalmazdı.

D) Batı'da düşünme ve öğrenme kilisenin tekelindeydi.

E) Bilginin kaynağı konusunda akılcı düşünceler geliştirilmelidir.


 

Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?”  Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum   ( ) değil mi anne?” 

24. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2018 TYT)

A)(:) (;) (.) (...) (,)       B)(!) (,) (:) (.) (,)    C)(!)(;) (...) (.) (;)             D)(:) (,) (.) (...) (,)     E)(,)(?) (:) (.) (!)


 

25-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2005 ÖSS)
A) Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim.
B) Konuşmasında bu konuya da değinecek.
C) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak.
D) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim.
E) Onu kime verdiğimi anımsayamıyorum.


 

CEVAPLAR AŞAĞIDA VİDEO ÇÖZÜMÜNDE:))))) indirme linki aşağıda

 ......


10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
DERSKONUM ANADOLU LİSESİ 10. SINIF  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1.DÖNEM   2. YAZILI SORULARI

 

KAYNAK :DERSKONUM.COM

 

Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN

 

İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAA


CEVAPLAR İÇİN TIKLA: )

 

CEVAPLAR İÇİN QR OKUT :) 10-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-ve-cevaplari


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk