sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Uzman Öğretmenlik Modül 4 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz

Uzman Öğretmenlik Modül 4 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz, Uzman Öğretmenlik 4.Modül Test Soruları 

Uzman Öğretmenlik Modül 4 Test Soruları, UZMAN ÖĞRETMENLİK, UZMAN ÖĞRETMENLİK TESTLERİ,


DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda değerli öğretmenlerimiz için bir paylaşımda bulunacağız. 
Uzman Öğretmenlik Modül 4 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz  üzerine bir paylaşım yapıyoruz.  Bize katkı sağlamak isteyen takipçilerimiz derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

1- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamaları arasında yer almaz?

A)Problemin tanımlanması

B)Uzman görüşlerine başvurulması

C)Çözüm önerilerinin tahmini

D)Araştırma yönteminin geliştirilmesi

E)Karar verme ve yorumlama


2- Literatür taramasında yöntem belirlenirken uygulanan bazı basamaklar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi yöntem belirleme basamaklarından değildir?

A)Verileri analiz etme

B)Araştırma desenini oluşturma

C)Örneklemi seçme

D)Araçları belirleme

E)Analiz yöntemini belirleme


3- Bir araştırma probleminin araştırılabilir nitelikte olabilmesi için bazı kriterleri taşıması gerekir. Örneğin bir araştırma problemi çok geniş ya da çok dar kapsamlı olmamalı, çok fazla zaman, para veya enerji gerektirmeden araştırılabilmelidir.

Aşağıdaki problemlerden hangisinde problem kapsam ile ilgili kritere aykırıdır?

A)Aile tiplerinin bireyin suça eğilimi üzerindekietkisi nedir?

B)Uzayda başka canlılar var mı?

C)Okullardaki kâğıt israfını önlemek için neleryapılabilir?

D)Uzaktan eğitimin öğrenci başarılarınaolumsuz etkileri nelerdir?

E)Ev kedilerinin hareket alanları nasıldüzenlenebilir?


4- Araştırma probleminin doğru şekilde tanımlanabilmesi için detaylı bir alanyazın taramasına ihtiyaç vardır.

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın taraması yapılırken başvurulabilecek ikincil kaynaklardandır?

A)Araştırma raporları

B)Tezler

C)Araştırma makalelerinin yayınlandığı dergiler

D)Ansiklopediler

E)Özgün kitaplar

DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

5- Araştırmaya temel alınan ve doğruluğunun ispatlanmasına gerek duyulmadan kabul edilen önermelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sayıltı

B)Sınırlılık

C)Hipotez

D)Tanım

E)Olumsuz önerme


6- Beyin fırtınası tekniğini bulan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Piaget

B)Torrance

C)Osborn

D)Wallas

E)Mumford


7- Yaratıcı problem bulmanın bu aşamasında fikirleri değerlendirecek birçok önemli kriter seçilir. Kriterler fikirleri değerlendirme, güçlendirme ve rafine etmek için kullanılır.

Yukarıda bahsedilen yaratıcı problem bulma süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)Veri bulma

B)Problem bulma

C)Fikir bulma

D)Kabul bulma

E)Çözüm bulma


8- “Özel okullarda ve devlet okullarında öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin okumaya geçme hızları arasında bir fark var mıdır?”

Yukarıda ifade edilen araştırma sorusunu incelediğimizde bağımlı değişken hangisidir?

A)Özel okullar

B)Devlet okulları

C)Birinci sınıf

D)Öğrenci demografisi

E)Okumaya geçme hızı


9- Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen veya etkileyen değişkendir. İkinci düzey bağımsız değişken de denir.

Yukarıda tanımı verilen bağımsız değişken türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Değiştirilebilen

B)Seçilmiş

C)Düzenleyici

D)Dışsal

E)Kontrol eden


10- Pelin Öğretmen yaptığı araştırma için Ankara ili, Keçiören ilçesindeki Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi erkek öğrencileri ile görüşmeler yapmıştır.

Yukarıdaki ifadede yer alan araştırmadan gözlem birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pelin Öğretmen

B)Keçiören ilçesi

C)Ankara ili

D)Erkek öğrenciler

E)Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi


 

11- Muğla’da ortaokullarda yapılan bir araştırma için haftalık 18 saat ders alan öğretmenler örneklem olarak seçilmiş ve bu öğretmenlerle ders verimlerine dair görüşmeler yapılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen araştırmada örneklem seçiminde hangi yöntem kullanılmıştır?

A)Aykırı örnekleme

B)Ölçüt örnekleme

C)Tabakalı amaçsal örnekleme

D)Maksimum çeşitlilik

E)Tipik durum örnekleme

DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

12- Öğretmenlerin pandemi sürecinde, uzaktan videolu görüşme uygulamalarından olan Zoom kullanımındaki zamana bağlı değişimleri pandeminin ilk yılında ve ikinci yılında araştırmak amacıyla bir tarama araştırması yapılmıştır.

Bu tarama araştırmasının türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kesitsel

B)Boylamsal

C)Anlık

D)Geçmişe dönük

E)Süreğen


13- Alper Öğretmen 6. sınıflarda dört farklı şubenin Sosyal Bilgiler dersine girmektedir. Şubelerden birinde ödev yapma oranının diğerlerine nazaran aşırı düşük olduğunu gözlemlemiş ve nedeni bulmak üzere bir araştırma yapmaya karar vermiştir.

Alper Öğretmen’in yapacağı araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarama araştırması

B)Korelasyonel araştırma

C)Nedensel Karşılaştırma araştırması

D)Deneysel araştırma

E)Tek denekli araştırma


14- Nitel araştırmalarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Genellenebilirliği vardır.

B)Ne doğrusal ne ardışıktır.

C)Güvenirlik açısından sonuçların uygunluğunabakılır.

D)Sözel ifadelerle betimlenir.

E)Alternatif görüşler üretir.


15-

•Amacı bireysel deneyimleri evrensel nitelikteaçıklamaya çalışmaktır.

•Araştırmacı katılımcıların neyideneyimlediğini “dokusal”, koşul, durum ve içerik açısından nasıl deneyimlediklerini ise “yapısal” olarak betimler.

•Öncüleri arasında Husserl, Heidegger, Sartreve Merleu-Pont gibi bilim insanları dikkat çekmektedir.

•Görüngübilim çalışmaları olarak datanınmaktadır.

Yukarıda bazı ayırt edici özellikleri sıralanmış olan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fenomenolojik araştırmalar

B)Etnografi araştırmaları

C)Anlatı araştırmaları

D)Tarihi araştırmalar

E)Kuram oluşturma çalışmaları


16- Sınıf öğretmeni olan Zafer Bey, öğretmeni olduğu her sınıfta genelden farklı bir sınıf iklimi oluşturmayı başarmaktadır. Sınıf üyeleri arasında dayanışma, araştırmacılık, bilim merakı gibi davranışları aktif hâle getiren Zafer Bey’in öğretmenlik anlayışı ve sınıf kültürü hakkında, öğretmenin ve öğrencilerin davranışlarını betimleyecek bir araştırma yapılmak isteniyor.

Zafer Öğretmen ve oluşturduğu sınıf kültürü ile ilgili olarak yapılacak bu araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fenomenolojik araştırmalar

B)Anlatı araştırmaları

C)Tarihi araştırmaları

D)Kuram oluşturma çalışmaları

E)Etnografi araştırmaları


17- Örneklemlerin, 7 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasındaki ve sonrasındaki deneyimlerini ve yaşadıkları olaylara dair hikâyeleri derleyen ve ardışık olarak düzenleyerek bu olaylar arasında ilişki kuran Ali Bey araştırmasını bu yıl sonlandırmıştır.

Ali Bey’in yapmış olduğu bu araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fenomenolojik araştırmalar

B)Etnografi araştırmaları

C)Anlatı araştırmaları

D)Tarihi araştırmalar

E)Kuram oluşturma çalışmaları


18- Etik ifadesi ilk defa 1830’lu yıllarda ve “Bilimsel Araştırmalarda Sahtekârlık” isimli çalışmada yer almıştır. Çalışmayı yapan kişi aynı zamanda bilgisayarın çalışma mantığını ortaya koyan bir bilim insanıdır.

Yukarıda bahsi geçen bilim insanı kimdir?

A)John W. Creswell

B)John Dewey

C)Torrance

D)Charles Babbage

E)Satre


19- Müge Hanım yürütmüş olduğu araştırmada maliyet ile risk ve fayda dengesine azami özen göstermektedir.

Yukarıdaki ifade Müge Hanım’ın araştırma etik ilkelerinden hangisini önemsediğini vurgulamaktadır?

A)Özerklik

B)Zarar vermeme

C)Yararlılık

D)Adalet ve bütünlük

E)Dürüstlük


20- Etik ihlali sayılan dublikasyon kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Olmayan verileri üretmek

B)Araştırma desteğini belirtmemek

C)Bütünü parçalar hâlinde sunmak

D)Sonuçları, materyalleri değiştirmek

E)Aynı çalışmayı farklı yerlerde yayımlamak


21- Aşağıdakilerden hangisi geçerlik türlerinden biri değildir?

A)Kapsam geçerliği

B)Ölçme geçerliği

C)Ölçüt geçerliği

D)Yapı geçerliği

E)Görünüş geçerliği


22- Aşağıdakilerden hangisi güvenirlik katsayısının hesaplanmasında kullanılan yöntemlerden biridir?

A)Cronbach Alpha

B)Anket

C)Çeteleme

D)Performans kontrol listesi

E)Derecelendirme ölçekleri


23- Demet Hanım “Yeşil Çatıların Sosyal Hayata Faydaları” üzerine bir araştırma yapmıştır. Araştırması sırasında deneklere kapağında iglo görseli olan bir anket kitapçığı vererek veri toplamıştır.

Yukarıdaki ifadeye göre Demet Hanım’ın araştırma verileri toplarken hangi geçerlik türünü önemsemediği söylenebilir?

A)Kapsam geçerliği

B)Ölçüt geçerliği

C)Görünüş geçerliği

D)Yapı geçerliği

E)Ölçme geçerliği

DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

24- Bir üniversitenin eğitim fakültesinde bulunan öğrencilere matematik öğretimi ile ilgili olarak aldıkları dersin verimliliğini ölçmeye yönelik bir anket uygulanmıştır. Anket maddelerinin çokluğu yüzünden örneklem olarak seçilen öğrencilerin %42’si testi yarım bırakmıştır.

Yukarıdaki ifadelere göre uygulanan çalışmanın güvenirliğini etkileyen faktör için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Testi alan bireye bağlı faktörler güvenirliğidüşürmüştür.

B)Testi alan gruba bağlı faktörler güvenirliğidüşürmüştür.

C)Testin koşullarının standart olması güvenirliğiartırmıştır.

D)Ölçme aracına bağlı faktörler güvenirliğietkilemiştir.

E)Zamana bağlı faktörler ölçme aracınıngüvenirliğini etkilemiştir.


25- Bilimsel raporda,

•Çalışmanın probleminin tanıtıldığı,

•Araştırmaya ilişkin altyapının oluşturulduğu,

•Problemin okuyucunun anlayabileceği açıklıktaifade edildiği ve problemin çözümündeki yaklaşımın ifade edildiği bu bölümdür.

Yukarıda bahsedilen araştırma raporu bölümü hangisidir?

A)Giriş

B)Özet

C)Başlık

D)Yöntem

E)Bulgular


26- Bir araştırma raporunda toplanan verilerin analizine ilişkin istatistiksel sonuçların özetlendiği bölüme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Giriş

B)Özet

C)Başlık

D)Bulgular

E)Kaynaklar27- Bilimsel rapor yazım kurallarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solundan 2.54 cmboşluk bırakılmalıdır.

B)Kelimeler satır sonunda işaret kullanarakbölünmelidir.

C)Başlıklar numara veya harf kullanılaraketiketlenmemelidir.

D)Rakam olarak kullanılan “0” ile harf olan “o”birbirinin yerine kullanılmamalıdır.

E)Matematiksel ifadeler metin içinde belirtilirkenokunaklı olabilmesi için her bir ifadeden sonraboşluk bırakılmalıdır.


28- Kemal Öğretmen okulunda fark yaratan girişimci bir öğretmendir. Fırsatları tanır, gerekli durumlarda inisiyatif alır, bir projeyi yönetme yeteneğine sahiptir. Kaynaklara ulaşmada farklı yollar dener ve başarı elde eder. Kişisel gelişime ve ben merkezci anlayışa önem verir. Fırsat odaklı ve proaktiftir.

Kemal Öğretmen’in hangi özelliği girişimci bir öğretmene yakışır bir özellik değildir?

A)Fırsatları tanıması

B)Ben merkezci olması

C)Proaktif olması

D)Kişisel gelişime önem vermesi

E)İnisiyatif alması


29- 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP) aşağıdaki kurum/kuruluşlardan hangisi tarafından oluşturulmuştur?

A)MEB

B)Talim Terbiye Kurulu

C)BTYK

D)TÜBİTAK

E)KOSGEB


30- Yenilik kavramı ile ilişkili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Farklı ve orijinaldir.

B)Tek başına buluş veya Ar-Ge değildir.

C)Yaşam kalitesini ve refah düzeyini artıran biraraçtır.

D)Kültürle doğrudan ilintisi yoktur.

E)Rekabet aracıdır.


31- “Google” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Teknolojik olmayan yenilik

B)Olağan yenilik

C)Süreksiz radikal yenilik

D)Dinamik sürekli yenilik

E)Sürekli/kademeli yenilik


32- Proje yaşam döngüsü, yani bir projenin yönetimi süreci belli bölümlerden oluşur. Bu bölümlerin eksiksiz tamamlanması döngüsel olan süreç için çok önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biri değildir?

A)Başlangıç

B)Kontrol

C)Planlama

D)Uygulama

E)Sonuç


33- Türkiye'nin güncel araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır.

Yukarıda bahsedilen uygulama hangisidir?

A)ARBİS

B)EBA

C)UDS

D)ActiveCollab

E)Wrike


34- Patentin yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik ve koruma süresi şeklinde dört özelliği vardır. Ancak patente başvurmak ve almak meşakkatli bir iştir. Buluş basamağının olmadığı veya tekniğin bilinen durumunu aşması gibi bir zorunluluk bulunmayan durumlarda faydalı model olarak değerlendirilebilir ve faydalı model belgesi alınabilir.

Faydalı model belgesine sahip bir ürünün koruma hakkı kaç yıldır?

A)10B)7C)70D)20E)50


DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP ANAHTARI

1-B

9-C

17-C

25-A

33-A

2-A

10-D

18-D

26-D

34-A

3-B

11-B

19-C

27-B

4-D

12-B

20-E

28-B

5-A

13-C

21-B

29-E

6-C

14-A

22-A

30-D

7-E

15- A

23-C

31-C

8-E

16-E

24-D

32-E


uzman-ogretmenlik-4.modul-test-sorulariUzman Öğretmenlik 4.Modül Test Soruları
uzman-ogretmenlik-4.modul-test-sorulari

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk