sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı TEST Soruları ve Cevapları

 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2022 2023 2024

TEST,KLASİK,AÇIK UÇLU,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,

TEST,KLASİK,AÇIK UÇLU,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,

derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız
ÖRNEK AŞAĞIDA --- TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLA

1.Tanzimat I. Dönem şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Bu dönemde dilde sadeleşme savunulmuş fakat uygulamada bu gerçekleştirilememiştir.

B)Biçim olarak “eski”ye bağlı kalınmış, şiirin içeriğinde yenilikler yapılmıştır.

C)Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa bu dönemin önde gelen sanatçılarındandır.

D) “Hürriyet, eşitlik, adalet” gibi kavramlar Türk edebiyatına girmiştir.

E)Bu dönemde “sanat için sanat” anlayışı benimsenmiştir.


 2.Aşağıdakilerden hangisi Servetifünün şiirinin özelliklerinden değildir?

A)Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisi görülür.

B)Kafiyenin kulağa hitap etmesi ilkesini benimsemişlerdir.

C) “Sanat için sanat” anlayışı hakimdir.

D)Dize hakimiyetine son verilmiş, anlamın diğer dizelerde tamamlanması anlayışı benimsenmiştir.

E)Şiirlerde sosyal konulara geniş yer vermişlerdir.

 

“Ömer Seyfettin, 1911 yılında Selanik’te M. Emin Yurdakul’la çıkardığı Genç Kalemler dergisinde yazdığı “Yeni Lisan” makalesinde Türkçenin sadeleşmesi ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.”

3.Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yeni Lisan’ı Ömer Seyfettin değil Ziya Gökalp yazmıştır.

B)Genç Kalemler dergisini çıkaranlar Ömer Seyfettin’le M.Emin Yurdakul değil, Ömer Seyfettin , Ali Canip Yöntem  ve  Ziya Gökalp’tir.

C)Genç Kalemler 1911’de değil 1909’da çıkmıştır.

D)Genç Kalemler’de yayımlanan makalenin ismi Yeni Lisan değil, “Şiir ve İnşa”dır.

E)Genç Kalemler dergisi Selanik’te değil İstanbul’da çıkarılmıştır.

 

 4.Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışıyla yazılan şiirlerin özelliklerinden biri değildir?

A)Şiir yalnızca güzellik amacıyla yazılır.

B)Anlatımda sembollerden yararlanılır.

C)İmge ,söz sanatı ve ses akışı saf şiirin temel özelliklerindendir.

D)Didaktik yanı ağır basan şiirlerdir.

E)Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı bu anlayışla şiir yazmışlardır.


 5.Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Tahrib-i Harabat-Namık Kemal

B)Ey Türk Uyan-Ziya Gökalp

C)Safahat-Mehmet Akif Ersoy

D)Rübâb-ı Şikeste-Tevfik Fikret

E)Piyale-Ahmet Haşim


6.Romantizm ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

A) Akıldan çok duygular önemlidir.

B) Sanatçılar, anlattıklarını gözleme ve belgeye dayandırmalıdırlar.

C) Sanatçılar, eserlerde kişiliklerini gizlemezler.

D) Klasisizm akımına tepki olarak doğmuştur.

E) Fransa’da doğmuş bir akımdır.


7.Edebiyatımızda ilk defa beyanname(bildiri) yayımlayan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)Servetifünun            

 B)Fecriati                   

C)Milli Edebiyat

D)Tanzimat Edebiyatı                          

E)Cumhuriyet Dönemi

 

 

8.   Cezmi

      Araba Sevdası

      Karabibik

      Tercüman-ı Ahval  Mukaddimesi

Aşağıda verilen “ilk”ler yukarıdaki eserlerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) İlk tiyatro eseri       

B) İlk makale                   

C) İlk tarihi roman

D) İlk köy romanı       

E) İlk realist roman


9.Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.

B)Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yazmak amacıyla şiirlerinin çoğunda biçim -dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

C)Eserlerinde vatan, özgürlük, adalet gibi konuları işlemiştir.

D)Vatan Yahut Silistre dramı yüz binleri sokağa dökmüş ve Magosa’ya sürgüne gönderilmesine yol açmıştır.

E)Eserlerinde klasisizim akımının etkisi görülür.


10.  Ölen karısı için yazdığı Makber şiir kitabıyla hatırlanabilir. Şiirin biçiminde ve özünde yenilikler yapmıştır. Şiirimize  “metafizik'' onunla girmiştir. Yaşadığı dönemde "Şair-i Azam" olarak adlandırılmıştır. Tiyatro yapıtlarını oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B)Muallim Naci

C) Sami paşazade Sezai

D) Abdülhak Hamit Tarhan

E) A. Vefik Paşa


11.1909da Fecr-i ti topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğal temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerde hayale ve müziğe büyük önem verdi. “ Göl Saatleri” şiir türünde bir eseridir.
Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Cenap Şehabettin
C) Süleyman Nazif
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yahya Kemal Beyatlı


12. Ne efsûnkâr imişsin âh ey didâr-ı hürriyet
      Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten
 

     Yukarıdaki beyitte  altı çizili olan sözcüklerle hangi edebi sanat yapılmıştır?

A)Teşbih         

 B)Teşhis         

C)İstiare        

D)İstifham         

E)Tezat


13.Durum hikâyesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)Yaşamdan bir kesit ya da insanlık durumu anlatılır.

B)Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir.

C)Serim, düğüm ve çözüm bölümleri belirgindir, yaşananlar bu plana uygun anlatılır.

D)İlk örneklerini Rus yazar Anton Çehov verdiği için Çehov tarzı hikâye olarak da adlandırılır.

E)Sait Faik Abasıyanık, bu hikâye türünün Türk edebi­yatındaki önemli temsilcilerindendir.

 


14. Düşün ol Zat’ı kim emriyle zatından iyân olmuş,

       Vûcud-i sermedisinden zemin ü âsumân olmuş.

Yukarıdaki beyitin redif ve kafiyesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)Redif:Yok                               B)Redif:olmuş         

    -ân olmuş: Zengin uyak          -ân: Tam uyak

C)Redif:olmuş                       D)Redif:olmuş

    Kafiye: Yok                            -ân: Zengin uyak

                          

E)Redif:Yok

 -ân: Zengin uyak


15.1940 – 1960 yılları arası Cumhuriyet Dönemi hikâyelerinde “millî – dinî duyarlılık”, “toplumcu – gerçekçi anlayış” ve “bireyin iç dünyasını esas alan anlayış” gibi bazı eğilimler görülmektedir.                                                                                                                                                         

Aşağıdaki yazarların hangisi toplumcu gerçekçi anlayışla hikâyeler yazmamıştır?                                                                                                                                                                                   A) Peyami Safa                  

B) Orhan Kemal              

C) Fakir Baykurt         

 D) Sadri Ertem                   

E) Sabahattin  Ali    16.     I. Kendi Gök  Kubbemiz  

         II. İntibah

         III. Çoban Çeşmesi

        IV. Zehra

         V. Körebe

Yukarıdaki numaralı eserler türlerine göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?   

A)I.        B) II.        C) III.        D) IV.        E) V.17. Servetifünun Döneminde istiare ve müzikaliteye önem vererek sembolizmden etkilenen, Elhan-ı Şita şairi kimdir?

A) Tevfik Fikret                       B) Halit Ziya Uşaklıgi

C) Hüseyin Cahit Yalçın          D) Süleyman Nazif         

 E) Cenap Sahabettin18. Aşağıdakilerin hangisinde Batı'dan alınan nazım biçimleri birlikte verilmiştir?

A)Sone - tuyuğ – triyole                 

B)Terzarima - rubai - triyole

C)Terzarima - Sone – triyole         

D)Kaside - terzarima - müstezat

E)Rubai - triyole - serbest müstezat19.Fakir Baykurt’ un “Yılanların Öcü” romanında Kara Bayram’ın büyük oğlunun ismi nedir?

A)Mehmet        B)Hüseyin        C)Ali          D)Ahmet               E)Hasan20.Fakir Baykurt’ un “Yılanların Öcü” romanında Kara Bayram’ın ası kuzusunu kim çalmıştır?

A)Kara Şali         B)Bekçi      C)Haceli     D)Beytullah Hoca    E)Fatma          (I) Kişiye odaklı söyleşilerde amaç; soru sorulan kişinin yaşamını, yaptıklarını veya fikirlerini gündeme getirmektir. (II) Bu tür söyleşilerin öznesi, toplumda merak uyandıran ünlü şahsiyetler olabilir. (III) Örneğin sporcular, sanatçılar ve politikacılar bu söyleşilerde sıklıkla yer alır. (IV) Kimi zamanda tanınmamış ancak yaşamı ve yaptıklarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir. (V) Sorular aracılığıyla onların iç dünyalarında neler yaşadıkları okura aktarılmak istenir.
21. Yukarıdaki  parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)I.              B)II.           C) III.               D)IV.                 E)V22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A)Pamukkale travertenleri, Denizli’nin önde gelen turistik değerlerindendir. 

B)Bu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda uzun uzun tartışıldı. 

C)Ferhunde Hanım’dan gelen son mektubu ailecek sevinç içinde okuduk. 

D)Üniversitemizde tek ders sınavlarının 30 Haziran’da yapılacağı açıklandı. 

E)TDK'nin bir görevi de geçmişte yazılmış eserleri günümüze kazandırmaktır.

 

Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler; en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyor.

23.Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır?

 A)Özne                    B)Dolaylı tümleç          C)Belirtili nesne

D)Zarf tümleci        E)Yüklem


24.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma hamlesi Tanzimat Fermanı ile başlamıştır.
B)Hicaz, Türk müziğinde en sevdiğim makamlardan biridir.
C)Çocukken gittiğim Uzungöl Beldesi, unutamadığım yerlerdendir.
D)Reşat Nuri'nin Gamsız'ın Ölümü adlı öyküsü, Bakanlığın ders kitaplarına girdi.
E)Homeros'un eşsiz eserlerinde Eski Yunan tanrıları ana kahramanlardır. 25.“Ek olan -ki kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumlarına uymaz. Bağlaç olan ki ayrı bir kelimedir. Kendinden önce ve sonra gelen cümleleri bağlar ve ayrı yazılır.”
Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerden hangi­sinde ki’nin yazımı (imlası) yanlıştır?
A) Türk tiyatrosundaki bu duraklamanın nedenleri üzerinde durmak gerek.
B) Öyle sanıyorum ki zevk kadar kişiden kişiye değişen bir kavram yoktur.
C) Yazıda o kadar çok terim kullanılmış ki sık sık sözlüğe bakmak gerekiyor.
D) Kitabın başındaki şiirlerden onun dünyaya ba­kış açısı hemen anlaşılır.
E) Görülüyorki o, yazılarında yeni düşünceler su­nan bir kişi değildir.26.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi “dolaylı tümleç - belirtili nesne - özne - yüklem” şeklindedir?                                                                                          A) Sevinçlerin, acıların, umutların paylaşılması için dile ihtiyaç vardır.                                                                                                                           

B) Bir esere edebî değer kazandıran özellik, dilin ustalıklı kullanımıdır.                                                                                                                              

C) İnsanları sevmek, büyük sanatçıların eserlerini okumakla mümkündür.                                                                                                                      

D) Bize sanatın dünyayı yeniden keşfetmek olduğunu Sait Faik öğretmiştir.                                                                                                                        

E) Sanat eserinde şekil ve muhteva, üslup ile anlam birbiriyle kaynaşmıştır. 

Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum ( ) değil mi anne?” 

27. Yukarıdaki parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 

A) (:)  (;)  (.)  (...)  (,) 

B) (!)  (,)  (:)  (.)  (,)  

C) (!)  (;)  (...)  (.)  (;) 

D) (:)  (,)  (.)  (...)  (,)  

E) (,)  (?)  (:)  (.)  (!)   

 

        Oldum olası sevmişimdir vapur yolculuğunu( ) Bu sabah da 9( )15 Beşiktaş(  )Kadıköy vapurundaydım. Yanımda bir genç (  ) Elinde telefon (  ) kulağında kulaklıkla kendinden geçmiş vaziyette bambaşka bir evrende bambaşka bir hayat yaşıyor gibiydi.

28.Yukarıdaki parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A)(…) (:) (-) (,) (,)

B)(.) (:) (,) (,) (;)

C)(.) (.) (-) (…) (,)

D)(…) (.) (/) (…) (;)

E)(.) (:) (-) (…) (,)


                     Kaplumbağalar, roman kişileri ve kullanılan dil bakımından Fakir Baykurt’un, aynı zamanda köy edebiyatının (I) başyapıtlarından biri olarak okunmalıdır. Kahramanların gerçekliğinin (II) yanısıra, (III) dilleri de kişiliklerini adım adım oluşturan (IV) yetkinliktedir. Ayrıca, çok sayıda romanı ve öykü kitabı yayımlanmış (V) herhangi bir yazarı, Kaplumbağalar gibi bir roman bile ölümsüzleştirebilir.
29. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A)I.          B)II.              C) III.                    D)IV.                        E)V30.Kente gelince ilk geceyi bu handa geçirmişti.

Yukarıdaki  cümelenin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Zarf tümleci -Nesne -Dolaylı tümleç -Yüklem

B) Zarf tümleci -Dolaylı tümleç -Özne -Nesne -Yüklem

C) Zarf tümleci -Dolaylı tümleç -Nesne -Özne -Yüklem

D) Dolaylı tümleç -Zarf tümleci -Nesne -Yüklem

E) Dolaylı tümleç -Nesne -Zarf tümleci –Yüklem


Puanlama: İlk 20 soru 3’er puan, son 10 soru 4’er puandır.


11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı TEST Soruları ve Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk