sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10. EDEBIYAT YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, 10.SINIF YAZILI,

 10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları, 10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test, 10. Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, 10-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulariderskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız
10.SINIF 1.DÖNEM 2. YAZILI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAAA
.........................LİSESİ 10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI


1-)
A)

Cennet Cennet dedikleri
,Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı,
Bana seni gerek seni
Yunus Emre

B)
Bir kadehle bizi sâkî gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönli anıñ gönlümi şâd eyledi

Bendeyidi bunca yıllar kaddine serv-i revân
Toğrulukla kulluk itdigiçün âzâd eyledi
Hoca Dehhâni


  Yukarıdaki  ‘’A’’ şiiriyle ‘’B’’ şiirini tablodaki ölçütlere göre inceleyiniz. (2+2+2+2+2= 10 p)
                                              A                                                                                B
Ölçü ve Nazım Birimi


Nazım biçimi Uyak ve  RedifiUyak ŞemasıŞiir Dili                                                           

  2-) Yunus Emre'nin edebi kişiliği hakkında beş madde yazınız. (5.2=10 p)

 


 3-) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun bilgileri yazınız. (10.1=10 p)

      *Orhun  Abideleri bugün  ...................................  sınırları  içerisindedir.
      *Din büyüklerinin, mürşitlerin,  tarikat büyüklerinin hayatlarını,  gösterdikleri  kerametleri konu edinen         eserlere……………………..…. denir             
      *Yazılı edebiyat dönemi  M.S725'te kendi adına dikilen ilk bengütaş olan ................................. anıtı ile başlar.
      *Divân-ı Lügâti't-Türk eserinin yazılış amacı ........................................................................................... 'tir.
      *Edebiyatımızda tasavvuf cereyanını başlatan ilk mutasavvıf şairimiz .................................................. 'dir.
      *Kutadgu  Bilig'de  "mutluluk,talih,baht,neşe,sevinç" i sembolize eden karakter ...................................... 'dır.
      *Karahanlı  dönemi  eserleri ................................................ şivesiyle  yazılmıştır.
      *Battalnâme'de  Battal  Gazi'nin kendisi  gibi kahraman olan atı ...................................................... 'dir.
      *İslâm dinini yayma, din ve Allah uğrunda düşmanlarla savaşma  ve mücadele etme konularını  ele alan olay çevresinde oluşan edebi metinlere ........................................ denir.
      *Anlatılan olayların, destandaki  kişilerin ve Anadolu  coğrafyasının tarihi gerçeklerle örtüşmesinden ötürü Dânişmendnâme ülkemizde uzun süre ............................................. olarak okutulmuştur.  

  4-) Aşağıdaki kavram ve terimlerin tasavvuftaki karşılıklarını belirtiniz. (5.2=10 p)
       
           *Fenâfillâh:
           * Meyhâne:
           * Mâsivâ   :
           * Sâkî        :
           * Çile        :                       
5-)Dede Korkut Hikayeleri'nin özelliklerinden on tanesini yazınız. (10.2=20 p)


    6-) a) Aşağıdakilerden hangisi “Atabetü’l Hakayık” adlı eserin özelliklerinden biri değildir? (5 p)
            A)  "Hakikatlerin Eşiği"  anlamına gelir.
           B)  Cömertlik, ilim, ahlâk,din  gibi konular işleniştir.
           C)  Karahanlı  dönemi eseridir.
           D)  Didaktik bir öğüt kitabıdır.
           E)  Ahmed  Fâkih  tarafından  yazılmıştır

   b) Edebiyatımızda “Hikmet”  türünde şiiri olan ilk şairimiz kimdir? (5 p)
  A) Yunus Emre        B) Ahmet  Yesevî       C) Kaygusuz  Abdal         D) Gülşehrî          E) Aşık Paşa

    7-) a) İslamiyet’in kabul edilmesiyle Türk edebiyatında bir farklılaşmanın olduğu görülür. Bu dönem Türk edebiyatında gelişmeye başlayan iki ana kol aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
       A) Batı edebiyatı – Milli edebiyat
       B) Dini edebiyat – Din dışı edebiyat
      C) Halk edebiyatı – Tekke edebiyatı
      D) Aşık edebiyatı – Tekke edebiyatı
      E) Divan edebiyatı – Halk edebiyatı

         b)  Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'deki karakterlerden değildir? (5 p)
4  A)Kün Togdı        B)Ay Toldı        C)Yollug Tigin        D)Kumaru           E)Ögdülmiş


  8-) a) "Bektaşilerin söylediği ilahilerdir. İlahiden farkı Bek­taşi ulularını övmesi, tarikat ilkelerini yansıt­ması, bu inancın savunucusu olmasıdır."  Sözü edilen bu şiir türü, aşağıdaki­lerden hangisidir? (5 p)
                           A) Şâthiye                B) Nefes          C) Devriye            D) Deme             E) Tapuğ
        b) Tasavvufta  "AŞK" için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 p)
             A) Kişi dünyaya aşk ile bağlanmalı, bütün nimetlerden yararlanmalıdır.
             B) Geçici aşk, dünya güzelliklerine; gerçek aşk, Tanrı'ya duyulan aşktır.
             C) Tasavvufta aşk, Tanrı'ya ulaşma, Tanrı'da eri­yip yok olmaktır.
             D) Aşk Tanrı'nın gizi (sır), insanlara armağınıdır.
             E) Evrenin yaratılmasına neden, Tanrı'nın ken­disine duyduğu aşktır ve tüm güzelliklerin kaynağıdır.

   9-) Aşağıdakilerden hangisi baştan sona aynı konudan bahseden, konu bütünlüğü olan gazellere verilen isimdir? (5 p)
            A) Matla        B) Makta       C) Yek-âhenk       
D) Beytü'l-gazel       E) Yek-âvâz 

   10-) Farsça şiirler söylediği halde aslı Türk olan, Tasavvuf edebiyatımızın en büyük mutasavvıf şairlerinden ve Şems-i Tebrizî ile tanıştıktan sonra Aşk'ın aşığı olan, Divân-ı Kebir ve Mesnevî-i Şerif eserleriyle ve öğretileriyle evrensel bir değer haline gelen, her yıl aralık ayında Şeb-i Arûs (Düğün Gecesi) törenleriyle anılan büyük Türk-İslam şahsiyeti kimdir? (5 p)
                A) Yunus Emre        B) Yusuf Has Hacip        C) Fuzûlî          D) Mevlânâ         E) Hacı Bektâş-i Velî         
Not: Sınav süresi bir ders saati kadardır.                                                                                     Başarılar dileriz.
                                                                                                                                             Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Öğretmenleri
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk