sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SORULARI ve CEVAPLARI

 10.SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SORULARI ve CEVAPLARI 2021, 2022, 2023

10.SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SORULARI ve CEVAPLARI, 10.SINIF FELSEFE SORUMLULUK, FELSEFE SORUMLULUK, FELSEFE SORUMLULUK SINAVLARI, SORUMLULUK SINAVLARI, derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SOULARI CEVAPLARI  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


: derskonum.com

 10. SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SOULARI CEVAPLARI  
Ø HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR.)

 

1.    Yunanca “philo” ve “sophia” kelimelerinin bir

araya gelmesinden oluşan felsefenin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Felsefe ilk nedenlerin bilimidir.      

B) Felsefe varlık olmak bakımından varlıkların bilinmesidir.  

C) Bilgelik sevgisidir.        

D) Felsefe mutlu olma sanatıdır.

E) Felsefe üst düzey bir sorgulama faaliyetidir.

 


2.    “Felsefe hakkında tek ve kesin bir tanım

vermek çok zordur. Çünkü felsefe tanımı yapan herkes, tanımını kendi 

kültürüne  ve felsefi anlayışına göre yapar.” Felsefenin farklı tanımlarının 

olması, felsefi  düşüncenin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A)  Evrensellik      B) Yığılımlı olma           C) Tutarlılık

D) Akılsallık        E) Öznellik

 


3.    Aşağıdakilerden hangisi felsefenin amaçlarından

biri olamaz?

A) Rasyonel ve eleştirel düşünüş biçimi geliştirmek.

B) Bilgiye ve bilgeliğe ulaşmaya çalışmak.

C) Bilgimizin imkân ve sınırlarını araştırmak.

D) Gözlemsel verilerden olgusal doğrulara ulaşmak.

E) Yaşamın özünü anlamaya ve açıklamaya çalışmak.

 


4.    Aşağıdakilerden hangisi filozofun taşıdığı

niteliklerden biridir?

A) Felsefi problemlere özgün ve akla dayalı çözümler getirir.

B) Yeni ve farklı fikirlere kapalıdır.

C) Görüneni olduğu gibi benimser.

D) Bir probleme dair daha önce ulaşılmış sonuçlarla yetinir.

E) Otoritelerin belirledikleri sınırlar içinde kalır.

 


5.    Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özellikleri

arasında yer almaz?

A)  Hakikati bulmaya yönelik sorulardır.

B)  Sadece somut olana yönelik sorulardır.

C)  Daha çok anlam arayışında olan sorulardır.

D)  Kendi başına anlamlı olan sorulardır.

E)   Cevaplardan daha önemlidirler.

 

 

6.    Aşağıdakilerden hangisi özellikle felsefenin

konusuna girer?                     

A)  Din aracılığıyla nesneleri açıklama.

B)  Varlığı bütünlük içinde kavrama.      

C)  Olayları deney ve gözleme dayanarak açıklama.

D)  Nesnelerin insan yararına nasıl kullanılacağını

araştırma.  

E)   Bireysel sorunları irdeleme.

 


- “Varlığın var olduğu ile ilgili gerek duyusal gerekse akla dayalı kanıtlar vardır.”

-“Var diyebileceğimiz bir varlık yoktur.”

7.    “Varlık var mıdır?” sorusuna yukarıdaki gibi cevap

veren görüşler sırasıyla hangileridir?    

A)  Realizm-Nihilizm                    B) Nihilizm-Materyalizm

C) Realizm-İdealizm                    D) Nihilizm-Monizm

E) Materyalizm-İdealizm

 


8.    “Her filozof kendi düşünceleri ve açıklamalarıyla

felsefeye yeni bilgiler katar. Bunun yanında filozoflar,

kendilerinden önceki felsefe geleneğini ve filozofların düşüncelerini ayrıntılı 

bir biçimde analiz etmişlerdir.”

Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A)  Refleksif olması          B) Evrensel olması

C)  Kümülâtif olması        D) Akılcı olması         

E) Kuşkucu olması

 


9.    Varoluşu için başka bir şeye gereksinim duymayan

bütün değişmelerin ve gelişmelerin temelinde duran, onları taşıyan ama kendisi 

değişmez olan şey nedir?

A)  Nesne

B) Atom          

C) Cisim

D) Varlık 

E) Töz


 

10.                       Evrenin temel öğesi (ilk nedeni) nedir?” sorusu

hangi felsefe disiplini ile ilgilidir?

A)  Ahlak felsefesi                       B) Sanat felsefesi

C) Siyaset felsefesi                      D) Varlık felsefesi

E) Bilgi felsefesi

 


I.İnsan nedir?                  

II.İnsanın canlı yapısı nasıldır?

III.Kapı açık mı? 

IV. Zaman nedir?

V. İnsan haklarının etik temelinde hangi değerler yer alır?

VI. Üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır?            

11.                       Yukarıdaki cümlelerin kaç tanesi felsefi sorudur?                                                

A) 5       B) 4       C) 3       D) 2       E) 1

  

 

12.                       Felsefede “ilk neden, ilk madde” anlamına gelecek

şekilde kullanılan terim aşağıdakilerden hangidir?

A)  Cisim   B) Arkhe         C) Apriori

D) Element           E) Apeiron

 


13.                       Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir metinde geçen

argümanların taşıması gereken özellikler arasında yer

almaz?

A)  Argümanların doğruluğu

B)  Argümanların tutarlılığı

C)  Kavramların doğru kullanılması

D)  Argümanların görüşü desteklemesi

E)   Argümanların kişisel kanılara dayanması

 


I.     Bugün hava sıcak mı?

II.  Canlılar yaşayabilmek için solunum yapar.

III.   Derslerine düzenli çalışmalısın.

IV.   Hayaller gerçek olsa…

V.  Her madde uzayda yer kaplar.

14.                       Yukarıdaki cümlelerden hangileri önerme değildir?                                

A)  I ve II  B) I,III ve IV   C) II, III ve IV      

D) I ve IV E) I,II ve III        

  

 

15.                       Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin yanlış

kullanımına (kavram yanılgısına) örnektir?

A)  Bu davranışın hiç doğru olmadı.

B)  Hava sıcaklığı birden düştü.

C)  Kendisi için bazı ayrıcalıklar istiyor.

D)  Yaş geçtikçe insan değişiyor.

E)   Derste anlatılanları çok iyi algıladım.


 

16.                       “Felsefe, konusu ve yöntemi bakımından akıl ve

mantık kurallarına uygundur. Cevapları öznel olsa dahi

soruları ve konuları tüm insanlığı ilgilendirir.” Bu

parçada felsefenin hangi özellikleri vurgulanmıştır?

A)  Merak etme-Evrensel olma                

B)  Birikimli olma-Tutarlı olma      

C)  Rasyonel olma-Tutarlı olma   

D)  Rasyonel olma-Evrensel olma

E)   Refleksif olma-Şüphe duyma


 

17.                       “Metafizik” kavramının anlamı aşağıdakilerden

hangisidir?

A)  Özelden genele akıl yürütmedir.

B)  Genelden özele akıl yürütmedir.

C)  Görünenin arkasındaki görünmeyen öz ile ilgilenen

felsefi alandır.

D)  Özelden özele akıl yürütmedir.

E)   Bilgelik sevgisidir. 

I.     İnsanın olay, varlık veya herhangi bir düşünceye dair

bir anlayış geliştirmesidir.

II.  Doğru ya da yanlış bir yargı bildiren cümlelerdir.

III.                      Belli kanıtlara dayanarak ortaya atılan yeni bir

yargıdır.

18.                       Verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan

hangilerine karşılık gelir?

A)  Görüş – önerme – argüman

B)  Önerme – görüş – argüman

C)  Önerme – argüman – görüş

D)  Argüman – görüş – önerme

E)   Görüş – argüman – önerme 

19.                       Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)  Bekâr, evli olmayandır. (Analitik önerme)

B)  Sürüngenler sürünür. (Sentetik önerme)

C)  Kare bir dörtgendir. (Analitik önerme)

D)  Bazı ülkeler az gelişmiştir. (Analitik önerme)

E)   Tebeşir beyazdır. (Sentetik önerme) 

20.                       “Varlık, insan bilincinin dışında, ondan bağımsız

olabileceği gibi, insan bilincinin içinde, ona bağımlı da

olabilir. Birincisine “gerçek varlık”, ikincisine ise “ideal

(düşünsel) varlık” denir.” Buna göre, aşağıdakilerden

hangisi gerçek varlığa örnek gösterilemez?

A)  Ekvator çizgisi B) Güneş         C) Toprak

D) Masa               E) Erik ağacıCEVAPLAR
 
1.c          11.c
2.e          12.b
3.d          13.e
4.a          14.b
5.b          15.e
6.b          16.d
7.a          17.c
8.c          18.a
9.e          19.d
10.d        20.a

Aşağıdaki bağlantıdan dosyayı indirebilirsiniz.


10.SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SORULARI ve CEVAPLARI


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk