sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi Çöz (Test 1 )

9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi Çöz (Test 1 ), 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi PDF, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi,9.Sınıf Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER,

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi Çöz (Test 1 ), üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi  Ünitesi Testi
derskonum.com


1. Aşağıdakilerden hangisi biyografi türünün özelliklerinden birisi değildir?
A) Biyografisi yazılacak kişi anlatılırken yazar, nesnel bir
tavır takınır.
B) Bir biyografi yazılırken, daha önce aynı kişi için yazılan
biyografilerden de yararlanılır.
C) Açık, akıcı, duru ve yalın bir anlatılırken kaleme alınır.
D) Yazar, biyografisini yazacağı kişiyi bizzat görmesi ve
gözlemlemesi gerekir.
E) Sıradan kişilerin biyografileri yazılmaz, alanlarında ün
yapmış kişilerin biyografileri daha ilgi çekicidir.

2. Sanat, siyaset ve kültür alanında tanınmış kimselerin hayatını anlatan eserlere ---- denir. Tanınmış bir kişinin kendi
hayatını anlattığı eserlere ise ---- adı verilir.
Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırası
ile getirilmelidir?
A) biyografi – otobiyografi              B) portre – otobiyografi
C) biyografi – portre                          D) anı – portre
E) anı – günlük

3. Beş Hececiler’in önde gelen şairlerindendir. Millî Edebiyat
hareketine de katılan şair heceyi ve aruzu ustaca kullanmış;
hikâye, roman ve tiyatro türünde eser vermiştir. Anadolu’nun
gerçeklerini konu alan şiirler yazarak “memlekete yönelen
edebiyat” anlayışının oluşumunda önemli rol oynamıştır.
Aşk, tabiat sevgisi, vatan ve millet aşkı en çok işlediği temalardır. Şiir kitaplarından bazıları, Şarkın Sultanları, Dinle
Neyden, Çoban Çeşmesi, Han Duvarları'dır.
Bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisinden
alınmış olabilir?
A) Anı                    B) Otobiyografi
C) Mektup            D) Yaşam öyküsü
E) Günlük

4. Toplumda ilgi ile karşılaşan kişilerin, bilim, sanat, edebiyat
ve siyasetle uğraşanların, tanınmış kişilerin yaşamını anlatan
yazılara eskiden ---- veya ---- adı verilirdi.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin
hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) şuara tezkiresi – terceme-i hal
B) menkıbe – mesnevi
C) tezkire – hamse
D) tercme-i hal – nazire
E) mersiye – tezkiretü’l-evliya

5. I. Üçüncü kişi ağzından anlatılır.
II. Bilgiler, kronolojik bir sıralamayla verilir.
III. Tartışma ve rivayetlere yol açacak bilgilere yer verilir.
IV. Her insan hakkında yazılabilir.
V. Anlatılanlar, belge ve kanıtlara dayandırılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi biyografinin
özelliklerinden değildir?
A) II. ve II.           B) I. ve V.
C) II. ve III.         D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

6. Dünya edebiyatında biyografi türünün ilk örneği eski Yunan
edebiyatında ---- tarafından yazılan ---- adlı eserdir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin
hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Plutarkhos – Hayatlar                 B) Platon – Devlet
C) Aristoteles – Politika                     D) Cicero – Nutuklar
E) Aristophanes – Eşekarıları

7. Bir yandan teftiş görevim sürmekte iken öbür yandan Türk
Dili Tetkik Cemiyeti Merkez Heyetinde çalışıyordum. Bu
sıralarda Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde de vekil olarak
yedi sekiz ay müdürlük ettim. 09.12.1933 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne atandım.
Bu görevde 28.02.1935 tarihine kadar kaldım. Ayrılmamın
nedeni, İzmir milletvekilliğine seçilmemdir. Milletvekili olduktan  sonra Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Heyetine üye seçildim. Son günlerde Türk Tarih Kurumunda asli üye olarak
görev almış bulunuyorum.
Bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisinden
alınmış olabilir?
A) Hatıra                             
B) Öz Yaşam Öyküsü
C) Yaşam Öyküsü             
D) Tezkire
E) Günlük

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi  Ünitesi Testi
derskonum.com8. Biyografi metinlerinin Türk edebiyatındaki tarihi seyri içinde değişik adlar ve içeriklerle oluştuğunu söylemek mümkündür.
Aşağıdakilerin hangisinde bu metinlerden üçü bir arada
verilmiştir?
A) Şuara tezkireleri – mesneviler – velâyetnameler
B) Şuara tezkireleri – siyer kitapları – menakıbnameler
C) Destanî hikâyeler – siyer kitapları – seyahatnameler
D) Sefaretnameler – destani hikayeler – tezkiretü’l-evliya
E) Kısas-ı enbiya – siyer kitapları – surnameler


9. Eski Türk edebiyatının önemli eserleri olan “menakıbnameler’’ biyografi türünün ilk örnekleri arasında sayılabilir. Veli ve ermiş kişilerin hayatlarının anlatıldığı bu eserlerden biri olan ---- adlı eser ---- adlı sanatçıya aittir. Bu eser Mevlana Celaleddin-i Rumi döneminin sosyal hayatı ve o dönemdeki sanatçıları anlatması açısından önemlidir.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Tezkiretü’ş- Şuara – Kınalızade Hasan Çelebi
B) Evrak-ı Perişan – Namık Kemal
C) Menakubü’l-Arifin – Eflaki
D) Siretün’n Nebi – Kadı Mustafa Darir
E) Mecalisün Nefais – Ali Şir Nevai


10. Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi
biyografi türünün özelliklerini taşımaz?
A) Ahmet Cevdet Paşa – Kısasü’l-Enbiya
B) Sinan Paşa – Tezküretü’l-Evliya
C) Ali Şir Nevai – Mecalisü’n-Nefais
D) Sehi Bey – Heşt Behişt
E) Namık Kemal – Vatan yahut Silistre


11. Aşağıdakilerden hangisi biyografi ve otobiyografinin
ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Kişisel hayatı konu almaları, bilgi verme amaçlı oluşturulan
metin türü olmaları
B) Öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım türünün kullanılması
C) Açık, duru ve yalın bir dil ile kaleme alınmaları
D) Bütünlük taşımaları ve anlatımda kesintiye yer verilmemesi
E) Yazarın kendini merkeze alarak anlatımını oluşturması


12. I. Hakkında bilgi verilen bir kişinin hayatını roman tekniği
ile anlatan eserlerdir.
II. Önemli bir kişinin doğumunun, öğreniminin, çalışma hayatının
eserlerinin kronolojik bir sıra içinde verilen eserlerdir.
III. Hayatta olmayan, ünlü, önemli bir kişinin hayatını, eserlerini,
kişiliğini, üstün niteliklerini anlatan ve yakın çevresindeki
kişilerce oluşturulan; gazete ve dergilerde yayımlanan
yazılardır.
Numaralanmış cümlelerde sırasıyla aşağıdakilerin hangisinin
tanımı verilmiştir?
A) Biyografik roman – nekroloji – mesleki biyografi
B) Ulusal biyografi – nekroloji – evrensel biyografi
C) Bölgesel biyografı – bilimsel biyografi – mesleki biyografi
D) Biyografik roman – bilimsel biyografi – nekroloji
E) Bilimsel biyografi – evrensel biyografi – nekroloji
CEVAP ANAHTARI
 1 2  3  4  5  6  7  8   9  10  11 12
D A D A D A B  B   C    E  E   D


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi  Ünitesi Testi
derskonum.comYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk