sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi İndir Çöz

11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi İndir Çöz
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi PDF, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi,11.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

1-Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle Anadolu'ya açılan yazarlar "memleketçi edebiyat" denilen bir çizgide yapıt verdiler.

B) Anadolu hem doğası hem insanıyla yazınsal yapıtlara konu oldu.

C) Köy yaşamı, roman türünün öne çıkan konularından biri haline geldi.

D) Roman ve öykü alanındaki gelişmeler şiir ve tiyatronun gündemden düşmesine neden oldu.

E) Anadolu insanının gelenek ve göreneklerini sorgulayan çok sayıda yapıt yazıldı.

 

I) Köylerde, küçük kasabalarda yaşayan Ana­dolu insa-nının sorunları, Cumhuriyet Dönemi romanlarında geniş yer tutar. (II) Bu dönemde oluşturulan romanların hepsinin köyü ve köylü­yü tam bir gerçekçilikle yansıttığı söylenemez. (III) Anlatılanlar genellikle yaşamla, gözlemlerle beslenmemiştir. (IV) Bu romanlardan biri olan "Ya­ban", köye ve köylüye yönelişin bilinçli ürünüdür. (V) Romanda aydın-halk çatışmasına yer verilmiş­tir.

2-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E)

 

Cumhuriyet Döneminde adı altın harşerle yazılmış ro­manlar vardır. Abdülhak fiinasi Hisar’ın Devlet Kuşu,

I

Peyami Safa’nın Fatih - Harbiye, Orhan Kemal'in

II

Fehim Bey ve Biz, Kemal Tahir’in Devlet Ana, Fakir

III IV

Baykurt’un Tırpan eserleri bunlardan bazılarıdır.

V

3-Bu parçadaki bilgi yanlışlığı numaralanmış yapıtlardan hangilerinin yerlerinin değiştirilmesi ile giderilebilir?

A) I. ve IV. B) III. ve V. C) II. ve IV.

D) I. ve III. E) II. ve III.


Tüm ünite testleri için:

derskonum.com

 

 

Eserlerinde zaman, rüya, his kavramlarına yoğunlaşan ----, şiirlerinde musikiye önem vermiştir. ---- akımından etkilenen sanatçının şiirlerinin yanı sıra düz yazıları da vardır. Huzur, sanatçının en önemli romanıdır.

4-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Peyami Safa - Realizm

B) Halit Ziya Uşaklıgil - Realizm

C) Ahmet Haşim - Sembolizm

D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Sembolizm

E) Yahya Kemal Beyatlı - Parnasizm

 

5-Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri’nin diğerlerinden farklı türde yazdığı bir yapıttır?

A) Acımak           B) Yaprak Dökümü

C) Kan Davası    D) Miskinler Tekkesi

E) Hançer

 

6- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın konu edildiği "Yaban" romanın kahraman-larından biri değildir?

A) Ahmet Cemil                                  B) Emine

C) Mehmet Ali                                    D) Salih Ağa

E) Zeynep Kadın

 

 

7-Aşağıdakilerden hangisi toplumcu bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar arasında yer almaz ?

A-Peyami Safa    B-Ahmet Mithat Efendi

C-Tarık Buğra     D-Samiha Ayverdi      E- Mustafa Kutlu

 

8-Aşağıdaki bilgilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Realizm ve Natüralizm etkisi vardır.

B-Sanat eseri belli görüşleri ifade etmek için araçtır.

C-Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.

D-Marksist ve sosyalist düşünce etkilidir.

E-Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir kurgu vardır.

 

Bir edebiyat öğretmeni olarak gençlerimize önereceğim şu yapıtlar vardır: Kuyucaklı Yusuf, Çamaşırcının Kızı, Tütün Zamanı, Orta Direk.

9-Bu parçada eserlerinden söz edilmeyen sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşar Kemal                 B) Necati Cumalı

C) Sabahattin Ali                D) Orhan Kemal      E) Tarık Buğra

 

Bir hikayesinde halkı savaş aleyhine kışkırttığı gerekçesiyle Bodrum’a sürülmüş; cezasını çek­tikten sonra da hep burada yaşamıştır. Hikaye ve romancılığımızda deniz çığırını açan bir yazardır. Eserinde tam bir denizci gibi yaşayarak deni­zi, deniz insanlarını, ömrünü verdiği Bodrum’u, kıyıları, Ege Denizi’nin efsanelerini başarıyla anlatmıştır. Sosyal konulu romanları yanında, ko­nusunu tarihten alan romanları da vardır. Yazar, eski Anadolu ve Yunan uygarlıklarını, mitolojiyi çok iyi bilir. Coşkun şiir diline güvenerek üslup ve tekniğe pek önem vermemiş; yer yer de konu dışı bilgiler aktarmıştır.”

10-Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sait Faik Abasıyanık   B) Orhan Seyfi Orhon

C) Faruk Nafiz Çamlıbel  D) Cevat Şakir Kabaağaç

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

Romanın hemen hemen tamamı Peyami’nin hatıra defterinden ibarettir. Peyami, Ankara’da bir hastanede yatarken kırk üç gün zarfında hatırladıklarını bir deftere yazmıştır. Bunun dışında yine Peyami’nin ağzından ihsan ile Cemal’i hatırlayan on bir sayfalık bir bölüm ile Pe­yami öldükten sonra onun yaşadıklarını bildiren tek sayfalık bir sonuç bölümü vardır. Romanın kadın kahramanı, izmir’in işgali sırasında kocası ve oğlu Yunanlar tarafından öldürülen Ayşe’dir.

11-Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

B) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Kalpaklılar - Samim Kocagöz

D) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa

 

12-Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tarık Buğra - Küçük Ağa

B) Kemal Tahir - Devlet Ana

C) Orhan Kemal - Hanımın Çiftliği

D) Yaşar Kemal - Yılanların Öcü

E) Reşat Nuri Güntekin - Dudaktan Kalbe

 

13-Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir roman değildir?

A) Küçük Ağa                     B) Ateşten Gömlek

C) Yorgun Savaşçı             D) Yaban

E) Fatih-Harbiye

 

 

14-Reşat Nuri Güntekin'le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eserlerinde konuşma dilinin canlılığını yan-sıtmıştır.

B) Oldukça güçlü bir gözlem yeteneği vardır.

C) Yurdun çeşitli bölgeleri ile ilgili olumlu-olum-suz görünümleri sergilemiştir.

D) "Anadolu Notları" adlı yapıtında hikâyelerini toplamıştır.

E) Roman, hikaye, tiyatro, gezi yazısı türlerinde eserleri vardır.

 

Psikolojik roman türünün başarılı örneklerinden­dir. Basit bir olay üzerine kurulmuştur. Adı belir­tilmeyen roman kahramanının yüz yüze kaldığı hastalık, romanın özünü oluşturmaktadır. Anı biçiminde yazılan romanda hasta bir insanın duy­guları ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

15-Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Yaprak Dökümü           B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C) Eylül                 D) Abdullah Efendi'nin Rüyaları

E) Huzur

 

Yakup Kadri, romanlarında birbirini tamamlayan bi­reysel ve toplumsal hayat zincirimizi anlatmasıyla edebiyatımızda nehir roman türünün temsilcisi­dir. Yapıtlarında çoğunlukla içinde yaşadığı top­lumun sorunları üzerinde durmuştur. ---- nesiller arasındaki çatışmayı, ---- köylü - aydın çatışmasını, ---- ise Paris’e kaçan Jön Türkleri anlatmıştır.

16-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Nur Baba’da - Yaban’da - Panorama’da

B) Kiralık Konak’ta - Ankara’da - Bir Sürgün’de

C) Nur Baba’da - Yaban’da - Kiralık Konak’ta

D) Kiralık Konak’ta - Yaban’da - Bir Sürgün’de

E) Kiralık Konak’ta - Ankara’da - Panorama’da

 

17-Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip’in diğer-lerinden farklı türde yazdığı bir eserdir?

A) Mor Salkımlı Ev            B) Tatarcık

C) Akile Hanım Sokağı D) Yeni Turan

E) Ateşten Gömlek

 

18-Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi yazarlar arasında yer almaz ?

A-Kemal Bilbaşar               B-Namık Kemal,

C-Kemal Tahir                    D-Yaşar Kemal,

E-Sabahattin Ali

 

Yazar, Osmanlının devlet yapısı ve sosyal ha­yatı üzerinde durmuş; romanlarının çoğunu bu konu üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu yö­nüyle o, tezli roman geleneğinin sürdürücüsü­dür. Döneminin eleştirmenleri bu tür romanın geçmişte kaldığını, romanı düşünce için araç yapmanın doğru olmadığını öne sürerek onu şiddetle eleştirmişlerdir. "Yorgun Savaşçı, Dev­let Ana, Yediçınar Yaylası, Esir fiehrin İnsanları" yapıtlarından bazılarıdır.

19-Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir                   B) Yaşar Kemal

C) Peyami Safa                  D) Tarık Buğra

E) Halikarnas Balıkçısı

 

20-Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan sanatçılardan değildir?

A) İnci Aral          B) Yusuf Atılgan

C) Sadri Ertem     D) Nezihe Meriç

E) Attila İlhan

 

21-Aşağıdakilerden hangisinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun roman dışındaki türlerde yazdığı yapıtları bir arada verilmiştir?

A) Yaban - Ankara - Zoraki Diplomat

B) Anamın Kitabı - Bir Serencam - Erenlerin Bağından

C) Panorama - Gençlik ve Edebiyat - Hep O fiarkı

D) Sodom ve Gomore - Okun Ucundan - Rahmet

E) Kiralık Konak - Politika'da 45 Yıl - Milli Savaş Hikayeleri

 

 

Naim Efendi, bir Osmanlı beyidir. Kızı Saki­ne Hanım, damadı Servet, torunları Seniha ve Cemile’yle aynı konakta yaşamaktadır. Damat Servet, Batılı yaşam özentisine kapılmıştır. Se­niha da aynı anlayıştadır. Konağa gelen Hakkı Celis, Seniha’ya ilgi duyar ve bu ikilinin arasında yasak bir aşk başlar. Seniha daha sonra kardeşinin arkadaşı kumarbaz Faik’e de yönelir. Bu çalkantılar sonucu Seniha Avrupa’ya kaçar. Servet konaktan taşınır. Hakkı Celis, Kurtuluş Savaşı’na katılır ve şehit olur. Naim Efendi, ko­nakta tek başına kalır. Sanatçının ilk romanı olma özelliği taşıyan eser, realist bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. Roman; Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi kuşaklarının farklılıklarını, çatışmalarını, özelliklerini yansıtması açısından önemlidir.

22-Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nur Baba                        B) Kiralık Konak

C) Yaban D)                        Bir Sürgün

E) Ankara

Tüm ünite testleri için:

derskonum.com

 

 

23-Aşağıdaki bilgilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Fantastik roman anlayışı benimsenir.

B-Bireyin psikolojisini yansıtma amaçlanır.

C-Olay örgüsünü önemsememişle

D-İç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanmışlardır.

E- Sanat için sanat ilkesine bağlı bir anlayış vardır.

 

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ---- romanında, Meşrutiyet devri parti kavgalarını; ---- romanında işgal dönemi istanbul’un bozukluklarını; ---- roma-nında ise II. Abdülhamit döneminde Fransa’ya ka­çan Jön Türkleri ele almıştır.

24-Bu parçada boşluklarla belirtilen kısımlara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Hüküm Gecesi - Sodom ve Gomore - Bir Sür­gün

B) Ankara - Sodom ve Gomore - Panorama

C) Ankara - Panorama - Hüküm Gecesi

D) Nur Baba - Bir Sürgün - Yaban

E) Kiralık Konak - Panorama - Bir Sürgün

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu toplumumuzun Tan-zimat'tan günümüze değin geçirdiği aşamaları romanlarında göstermeye çalışmıştır. Abdülaziz dönemini ----'da, II. Abülhamit dönemini ve Jön Türkleri ----'de Kurtuluş Savaşı yıllarındaki aydın-halk ilişkilerini ---- adlı romanda işlemiştir.

25-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Nur Baba, Ankara, Panorama

B) Bir Sürgün, Yaban, Kiralık Konak

C) Hüküm Gecesi, Yaban, Nur Baba

D) Hep O fiarkı, Bir Sürgün, Yaban

E) Sodom ve Gomore, Ankara, Hep O fiarkı

 

Tüm ünite testleri için:

derskonum.com

11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi İndir Çöz


İyi çalışmalar..
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi PDF, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi,11.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir, TESTLER, 

6 Yorumlar

 1. Bunlarin cevaplari nerde bulamadim da

  YanıtlaSil
 2. Cevapları yok acil ödevi yapmam gerek

  YanıtlaSil
 3. Azıcık araştır,bulursun Zeki hoca...

  YanıtlaSil
 4. Kontrol edeceğim cevapları nereden bulabilirim acaba?

  YanıtlaSil
 5. LA MAL MISINIZ AQ CEVAP ANAHTARI YOK BUNUN DA

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk