sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem .Yazılı Soruları ve Cevapları

12.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem .Yazılı Soruları ve Cevapları
12.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem .Yazılı Soruları ve Cevapları,İNKILAP TARİHİ YAZILI SORULARI,İNKILAP TARİHİ 2.DÖNEM 1.YAZILI,12.SINIF İNKILAP TARİHİ 2.DÖNEM 1.YAZILI,

1-30 Aralık 1919’da İtalyan Epoka Gazetesinin Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvayı Milliye’nin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal “Milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi’nin resmi bildirgesinde açıkça belirtilmiştir. Teşkilat, bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir.” demiştir. 
Mustafa Kemal’in, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir’?
A)Mebuslar Meclisinin barışı sağlayacağına inanıldığını
B)Millî cemiyetlerin birleştirilmesinin gerektiğini
C)Düzenli ordu kurulmasının gerekliliğini
D)İstanbul Hükümetinin desteğinin amaçlandığını
E)Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikenin bütünüyle yok edilmesinin hedeflendiğini

2-       Kurtuluş Savaşı’nın, zamanla Batı Cephesinde bir Türk-Yunan Savaşına dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A)       Diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin Batı’da toplanmasının
B)       Rusya’nın Osmanlı Devletine yönelik gizli paylaşım anlaşmalarını açıklamasının
C)       Batı bölgesinde bazı Kuvayımilliye yanlılarının TBMM’ye karşı ayaklanmasının
D)       İşgal bölgelerinde azınlıkların yeni devlet kurmak istemesinin
E)       Yunanistan’la Birinci Dünya Savaşanda fiilen mücadele edilmemesinin

3-Temmuz 1921’de düzenlenmesi planlanan Eğitim Kongresi’nin, Eskişehir-Kütahya Savaşlarının şiddetlenmesi nedeniyle ertelenmesi önerisi üzerine Mustafa Kemal “Hayır ertelemeyin… Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.” demiştir.
Mustafa Kemal’in savaş ortamında söylediği bu sözün, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olduğu savunulabilir?
A)       Mustafa Kemal’in bir komutan olarak başarısına
B)       Uluslararası ilişkilerde barışın ilke edinildiğine
C)       Ülkedeki etkinliklerin tamamen savaşların durumuna göre belirlendiğine
D)       Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretime verdiği önemin büyüklüğüne
E)       Ülke savunmasında ekonomik koşulların önemine

4-       Milli Mücadele Dönemi’nde bir İngiliz tarihçinin “Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun, bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulular ile tam eşit şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve Büyük Savaş’ın bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi şaşılacak şeydir.” diyerek tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gümrü                                   
B) Lozan              
C) Moskova
D) Ankara                
E) Kars

5-       Misakımilli sınırlan içinde TBMM Hükümetinden başka bir hükümet olamayacağının aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir?
A)       Seriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına
B)       Hıyânet-i Vataniye Kanunumun çıkarılmasına
C)       Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasına
D)       Halifeliğin kaldırılmasına
E)       Saltanatın kaldırılmasına

6-       Mustafa Kemal “Millî bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı savunulamaz?
A)       Medeni Kanunun kabul edilmesi
B)       Türk Tarih Tezi’nin oluşturulması
C)       Millet Mekteplerinin açılması
D)       Yeni Türk alfabesinin oluşturulması
E)       Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması

7-       Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa’nın Arap alfabesiyle okumayı kolaylaştırmak için harflerin bitişik değil ayrı yazılması yolundaki girişimini “Harp zamanı, harf zamanı değildir. Harp olurken harfle oynamak olur mu?” diye eleştirmiştir.
Yaptığı inkılâplar düşünülerek Mustafa Kemal’in bu eleştirisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)       İnkılâplar gerçekleştirilirken kişi veya gruplara ayrıcalık tanımamak gerekir.
B)       İnkılâp sürecinde ilgililere yetki ve sorumluluk birlikte verilmelidir.
C)       İnkılâplarda sonuç alabilmek için eski ile yeniyi birlikte sürdürmek gerekir.
D)       İnkılâplarda uygun zamanın seçilmesi önemlidir.
E)       İnkılâplar yapılırken uygulamaların yakından takibi sonucu olumlu etkiler.

8-       Milli güç unsurlarından biri olan siyasi güç; bir devletin millî hedeflerine ulaşmak, ulaştığı hedefleri korumak ve millî menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlerin toplamıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, bir ülkenin siyasi gücünün yüksek olabilmesi İçin gereken koşullardan biri olduğu savunulamaz?
A)       Uluslararası kuruluşlarda etkin olması
B)       İç politikasının güçlü olması
C)       Kanunların yeterli ve uygulamalarının eksiksiz olması
D)       Diğer ülkelerle ilişkilerinde kendi çıkarlarını koruması
E)       Ülkede belli bir gruba ayrıcalıklar tanınması
9-Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anlaşma Devletlerinin baskısıyla Ermeni tehcirinde görevli Osmanlı memurlarının yargılanması için divanı harp oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti bu olağanüstü mahkemelerde bağımsız yargıçların görev alması için İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka hükümetlerinden bir komisyon kurulması isteğinde bulunmuş, ancak İngiltere ve Fransa’nın baskısıyla bu komisyon oluşturulamamıştır. 
İngiltere ve Fransa’nın bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine dayandığı savunulamaz? 
A-Osmanlı hukuk sistemini düzenleme
B-Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurma
C-Osmanlı Devleti’ndeki Ermenilerin haklarını koruma
D-Mahkemelerden kendi istekleri doğrultusunda karar aldırtma
E-Diğer Avrupa devletlerinin soruna müdahalesini engelleme

10-     Mondros Ateşkes Anlaşması metninde Kilikya, Mezopotamya gibi sınırları belli olmayan bölge adları kullanılmıştır. 
Anlaşma Devletlerinin yukarıdaki uygulamayla amaçlarının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? 
A)    Mebuslar Meclisini kapatmak
B)    İşgal edecekleri alanı genişletmek ve tepkiyi azaltmak
C)    İstanbul Hükümetiyle iş birliği yaptıklarını göstermek
D)    Kendi aralarındaki sorunları gidermek
E)    İşgaller karşısında halkın desteğini almak 

11-     Aşağıdakilerden hangisi, 1921 yılı sonuna kadar TBMM Hükümetine karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir?
 A)    Saltanatın kaldırılmasının bazı çevrelerde tepkiyle karşılanması
B)    Kimi kesimlerin ulusal mücadeleyi dinsizlik olarak tanıtması
C)    Azınlıkların bağımsız devlet kurmak için çalışması
D)    Bazı bölgelerde Kuvayımilliyecilerin disiplinsiz davranması
E)    Anlaşma Devletlerinin ulusal mücadeleyi engellemek istemesi

12-     Sakarya Savaşı kazanılmasına karşın Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratan Başkomutan Meydan Savaşı’nın yaklaşık bir yıl sonra yapılmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir? 
A)    İtalyanların birliklerini Anadolu’dan çekmeye başlaması
B)    Doğu Cephesi’nde fiili mücadelenin sona ermesinin beklenmesi
C)    Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
D)    Türk ordusunun eksiklerinin tamamlanması
E)    Ayaklanan Çerkez Ethem birliklerinin dağıtılması
13-     Aşağıdakilerden hangisi Atatürk önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı ve inkılaplarla sağlanan değişimlerden biri değildir? 
A)    Teokratik düzenden laik sisteme geçilmesi
B)    Ülke idaresinde Divanı hümayundan Bakanlıklar sistemine geçilmesi
C)    Ümmet anlayışından sonra ulus anlayışının benimsenmesi
D)    Toplumun geleneksel yapısının çağdaşlaştırılması
E)    Mutlakiyet yönetiminden cumhuriyete geçilmesi

14-    Yunanlıların Anadolu’ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A)       Anlaşma Devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasına
B)       İstanbul Hükümetine halkın desteğinin azalma sına
C)       Anadolu’da ulusal hareketin güçlenmesine
D)       Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetine bas kısının artmasına
E)       Anadolu’da işgal edilen yerlerin genişlemesine


15-    Türkiye’de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiştir.
Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik   
B) Laiklik 
C) İnkılapçılık
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık
 

Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız
1- Atatürk İlkelerini yazınız
2-Toplumsal yaşamı düzenleyen inkılapları yazınız
3-Medeni kanun hakkında bilgi veriniz
4-Cumhuriyet döneminin ilk partilerinin adlarını yazınız
5-Türkiye cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanının adını ve Cumhuriyetin ilanın yazınız
Aşağıdaki  cümleleri doğru- Yanlış olarak gruplandırınız
1-Türk tarih kurumu Türk tarihini araştırmak için kurulmuştur. DOĞRU
2-Türk devletinin ilk anayasası 1921 anayasasıdır DOĞRU
3-Tevhidi tedrisat kanunu Eğitim ve Öğretimin birleştirilmesi demektir DOĞRU
4-Meclis hükümeti sistemi ile kabine sistemi arasında faRk bulunmamaktadır YANLIŞ
5-1. Dünya savaşının Osmanlı açısından ateşkes anlaşması ve barış anlaşması ile kurtuluş savaşının ateşkes ve barış anlaşmasının  adlarını yazınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk