sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem .Yazılı Soruları ve Cevapları

11.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem .Yazılı Soruları ve Cevapları

11.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem .Yazılı Soruları ve Cevapları,İNKILAP TARİHİ YAZILI SORULARI,İNKILAP TARİHİ 2.DÖNEM 1.YAZILI,11.SINIF İNKILAP TARİHİ 2.DÖNEM 1.YAZILI,


Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız.
1-    Cumhuriyetin İlanının tarihini ve İlk Cumhurbaşkanımızı yazınız.
Cevap: 29 ekim 1923 Mustafa Kemal ATATÜRK

2-    Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında Çok partili Hayata geçiş çalışmaları kapsamında kurulan partilerin adlarını ve kurucularını yazınız.
Cevap: CHP : Mustafa KEMAL ATATÜRK
          Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası: Kazım KARABEKİR

          Serbet Cumhuriyet Fırkası: Fethi OKYAR 
3-    Toplumsal Yaşamı Düzenlemeye yönelik İnkılaplardan 2 adet yazınız.
Cevap: Soyadı Kanunu, Şapka İnkılabı, 
4-    Eğitim Alanında yapılan inkılaplara 3 adet Örnek veriniz.
Cevap: Harf İnkılabı, Maarif Kanunu, Tevhidi Tedrisat Kanunu

1. Medeni kanun ile yapılan yenilikler toplum hayatında önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden biri değildir?
A) Kadın erkek eşitliğinin kabul edilmesi
B) Kadınların her mesleğe girebilmesi
C) Ailede tek evliliğin kabul edilmesi
D) Boşanma hakkının kadınlara da verilmesi
E) Öğretim birliğinin sağlanması 

2. 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu; çalışmalarında, Türk tarihini sadece Osmanlı ve Selçuklu dönemleriyle sınırlamamış, çok daha eski dönemlere giderek dünya tarihi çerçevesinde incelemeye özen göstermiştir.
Türk Tarih Kurumu’nun çalışmalarının,
I. Türklerin dünyanın en eski uluslarından biri olduğunu ortaya koymak
II. Türklerin tarihin akışında belirleyici olduğunu kanıtlamak
III. Asya uygarlığının oluşumunda Türklerin etkili olduğunu göstermek
IV. Anadolu’nun en eski halklarının Türk olduğunu kanıtlamak
gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulamaz?
A) I ve II
B) Yalnız III
C) II ve IV
D) Yalnız IV
E) I, II ve III


3. 15 Temmuz 1921’de Ankara’da Milli Eğitim şurası toplandı. Aynı günlerde Yunan ordusu büyük kuvvetlerle Ankara’ya doğru saldırıya geçmişti.
Savaşın en sıkıntılı dönemlerinde eğitimle ilgili bir toplantının yapılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Ordu için subay yetiştirildiğinin
B) Ülkenin gerçek kurtuluşunun eğitim alanında olacağına inanıldığının
C) Ankara’da yapılacak çalışmaların kontrol edildiğinin
D) Okuma-yazma oranının yükseldiğinin
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edildiğinin


4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Tüm öğretim kurumlarının devletin kesin denetimine girmesidir.
B) Yabancı okulların kapatılması ile ilgili kanundur.
C) Medreselerin düzenlenmesi için çıkarılan kanundur.
D) Üniversitelerin açılması için çıkarılan kanundur.
E) Batı türü okulların açılmasına yönelik kanundur.


5. “Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bırakıp duran, anlaşılamayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmalıyız. Milletimiz, yazısıyla, hafızasıyla bütün medeniyet aleminin yanında olduğunu gösterecektir.”
Atatürk bu sözleri, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin önemini ortaya koymaktadır?
A) Kılık kıyafet yasasının
B) Çok partili siyasal yaşamın
C) Yeni Türk harflerinin
D) Medeni hukuk sisteminin
E) TTK’nın çalışmalarının

6. Atatürk’ün dil ile ilgili çalışmalarının ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları kaldırmak
B) Türkçe’yi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak
C) Türkçe’yi bilim ve kültür dili haline getirmek
D) Türk dilinin gelişmesini sağlamak
.E) Türkçe’yi yaratıcı işlek bir dil haline getirmek


7. Türkiye’de cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen inkılapların temel amacı, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik inkılaplardan biri olarak gösterilemez?
A) Mecelle yerine, Medeni Kanunun kabul edilmesi
B) Türkçe’deki yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulunması
C) Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması
E) Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi


8. – Kişilerin devlet ile olan işlerinde karışıklık yaşanmasını engellemek
– Toplumda ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak amacıyla 1934’te bazı yasalar çıkarılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu amaca yönelik uygulama veya kararlardan biri olarak gösterilemez?
A) Hoca, ağa, paşa gibi unvanların yasaklanması
B) Yabancı, ırk ve millet adlarının soyadı olarak alınmaması
C) Her ailenin Türkçe soyadı kullanması
D) Üstünlük belirten sözcüklerin soyad olarak kullanılmaması
E) Büyücülük ve falcılık gibi faaliyetlerin yasaklanması


9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan biridir?
A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D) Ölçü ve tartı sisteminin değiştirilmesi
E) Cumhuriyetin ilan edilmesi


10. Türkiye’de cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplardan bazıları şunlardır:

– Mayıs 1928’de rakamlar değiştirildi.
– Kasım 1928 tarihinde de harf değişikliği yapıldı.
– Kadınlara 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı verildi.
– 1934 yılında kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.
Bu gelişme sürecine bakılarak, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir?
A) İnkılaplar aşama aşama gerçekleştirilmiştir.
B) Kadın haklarının sağlanması en önemli çalışmadır.
C) Harf inkılabının gerçekleştirilmesi zorluklarla karşılanmıştır.
D) Kadınlarla erkeklerin eşitliği ancak 1930 yılında kabul edilmiştir.
E) Seçim sisteminin düzeltilmesi harf inkılabından sonra olmuştur.


11. Ekonomik yönden batılı devletlerin sömürgesi haline gelen Anadolu’nun bu durumdan kurtarılması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması
B) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
C) Kabotaj yasasının çıkarılması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Kapitülasyonların kaldırılması12. Atatürk döneminde çok partili demokrasiye geçme denemeleri yapılmış, fakat başarılı olunamamıştır.
Çok partili döneme geçme girişimleri hangi amaca yöneliktir?
A) Devletçiliğin güçlenmesi
B) Laiklik anlayışının yerleşmesi
C) Halkın görüşlerinin meclise daha fazla yansıtılması
D) Halife yanlılarının çalışmalarının engellenmesi          
E) Halkın bu konudaki isteklerinin yerine getirilmesi

13. Türkiye Cumhuriyeti döneminde; 
– Çok partili döneme geçişin ilk denemesi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Sait Ayaklanması nedeniyle kapatılmıştır.
– Serbest Cumhuriyet Fırkası ise kuruluşundan kısa bir süre sonra, inkılap karşıtlarının toplandığı bir kurum haline gelince, kurucusu tarafından kapatılmıştır.

Bu bilgiler, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) İngiltere’nin Türkiye’deki çok partili düzen çalışmalarını engellemek istediğine
B) Halkın inkılaplara karşı çıktığına
C) Lozan Antlaşması’nın koşullarına uyulmadığına
D) Halkta çok partili döneme geçiş için yeterli birikimin olmadığına
E) Mustafa Kemal’in cumhurbaşkanlığına tepki gösterildiğine

14. Aşağıdakilerden hangisinin, “Egemenlik kayıtsız-şartsız millete aittir.” ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen bir inkılâp olduğu savunulabilir?
A) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması
D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
E) Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları’nın kurulması

15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de laik devlet düzenine geçişin ilk aşaması olarak kabul edilebilir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Şer’iye Vekaleti’nin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

16-Türk Anayasasının oluşturulması, Türk Medeni Kanunun kabulü, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunun kabulü gibi inkılaplar hangi alanda  yapılmıştır?
A)   Ekonomi                  
B)    Siyasi
C)    Ticari
D)   Hukuk
E)    Eğitim
17- Aile ve toplumsal hayatı düzenleyen kanunlara ne denir?
A)   Türk Medeni Kanun
B)    Türk Ceza Kanunu
C)    Türk Ticaret Kanunu
D)   Türk Anayasası
E)    Mecelle
18-Tevhd-i Tedrisat Kanunu ve Yeni Türk Alfabesinin kabulü hangi alanda  yapılan inkılaplardır?
A)   Eğitim                        
B)    Hukuk
C)    Ticari
D)   Medeni
E)    Ekonomik
19-Hangi kanun  ile  evlenme, boşanma ve miras işlerinde kadın erkek eşitliği sağlanmıştır?
A)   Türk Medeni Kanun
B)    Türk Ceza Kanunu
C)    Türk Ticaret Kanunu
D)   Türk Anayasası
E)    Mecelle
20-Kılık Kıyafet İnkılabı ve Soyadı Kanunu hangi alanda yapılan inkılaplardandır?
A)   Toplumsal            
B)    Siyasi
C)    Hukuk                   
D)   Eğitim
E)    Ekonomik

21-Ölçü ve tartı aletlerinde, takvim ve zaman ölçülerinde yapılan yenilikler hangi alanda yapılan inkılaplardandır?
A)   Ekonomi               
B)    Siyasi
C)    Ticari
D)   Hukuk
E)    Toplumsal


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk