sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Test
12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI,
TEST,KLASİK,AÇIK UÇLU,121.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,2018-2019-2020

DEĞERLİ DERSKONUM.COM TAKİPÇİLERİ,
SİZLER İÇİN YENİ MÜFREDATA UYGUN KLASİK-TEST YAZILI SORULARI HAZIRLADIK..
ÖZGÜN KAYNAKLARIN YER ALDIĞI SİTEMİZİN HAZIRLADIĞI YAZILILAR DA ÖZGÜNDÜR.
BURADAKİ AMAÇ SİZLERE ÖRNEKLER OLUŞTURMAKTIR. LÜTFEN GEREKEN ÇALIŞMALARINIZI YAPTIKTAN SONRA ÖRNEK OLMASI AMACI İLE BU SORULARI ÇÖZÜNÜZ..

İYİ ÇALIŞMALAR....


2019 2020 Eğitim Öğretim Yılı derskonum.com Anadolu Lisesi 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinin bir özelliği değildir?
A) Bilgi verme, düşündürme, açıklama amaçlanmış; metnin yapısı dil ve anlatımı, kullanılan motifler bu amaçlara göre belirlenmiştir.
B) Kurtuluş Savaşı’dan yeni çıkmış olan ülkenin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda büyük bir kalkınmaya girişmesi sonucunda millete ve milletin kültürüne yönelinmiş, Anadolu ve Anadolu insanı konu edilmiştir.
C) Öğretici metinlerde günlük konuşma dilindeki Türkçe sözcükler değil, süslü bir dil kullanılır.
D) Yazarlar, öğretici metinlerde terim ve kavramları, gündelik hayata ait sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak edebi bakımdan güçlü bir anlatıma ulaşmayı amaçlarlar.
E) Yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması, açık ve sade bir dilin kullanılması daha fazla okura ulaşılmasını sağlamıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi “Öz Şiir”in özelliklerinden biri değildir?
A) Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.   B) Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.   C) Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir. D) En değerli şey dizedir.
E) Şiirin sanat için değil toplum için olduğunu iddia ederler.

3. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?
A)  Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir           B)  Leblerin mecruh olur dendân-ı sîn-i buseden
      Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at                     Lâlin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana
C)  Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir        D)  Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna
      Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir                       Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan
E)  Senin hüsnün benim aşkım senin çevrin benim sabrım
      Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir

4. Yedi Meşaleciler’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatta taklitten kaçınılmalı, daima yenilik, içtenlik, canlılık aranmalıdır.
B) Batılı ilkelerle sanat yapılmalı, geleneksel temalar yerine yeni temalar bulunmalıdır.
C) Şiirde konu zenginliği sağlamak için hayalden yararlanılmalıdır.
D) Çarpıcı imge ve benzetmelerle zenginleştirdikleri şiirleri, ustalıkla yapılmış birer tablo değeri taşır.
E) Romantizm’in etkisinde kalmışlardır.

5. O bir “şiir ihtilalcisi”dir, “edebiyat yapma hüneri”ne karşıdır. Anlatımı lirik ve durudur. Her türlü mekanik ahenkle bağını koparmıştır. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır. Bilinen en meşhur şiiri “İstanbul’u Dinliyorum”dur.

Yukarıda tanıtılan “Garip” şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Cahit Sıtkı Tarancı   B)   Fazıl Hüsnü Dağlarca    C)   Orhan Seyfi Orhon    D)   Orhan Veli Kanık    E)   Ece Ayhan

6.  “Kemalettin Kamu”yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) En tanınmış şiirlerini Milli Mücadele yıllarında yazmıştır.              B) Savaş duygularını dile getiren şiirleri vardır.
C) En tanınmış şiiri pastoral bir niteliği olan “Bingöl Çobanları”dır.    D) Bütün şiirlerini heceyle yazmıştır.
E) Aşk, gurbet ve yurt temalarını da şiirlerinde işlemiştir.

7.  Edebiyatımıza Yedi Meşalecilerle birlikte şair olarak girdi. Zamanla bütün edebi türleri denedi. Yalnız, sanatçı verdiği eserlerle değil, ömrünü verdiği Varlık dergisiyle anılmaktadır. Günümüzde de adına edebiyat ödülleri verilmektedir. “Atatürkçülük Nedir, Dost Mektupları” gibi inceleme eserleri vardır.
Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A)   Cevdet Kudret Solak      B)   Vasfi Mahir Kocatürk      C)   Yaşar Nabi Nayır            D)   Sabri Esat Siyavuşgil           E)   Nurullah Ataç

8. Onun şiirlerinde, şairanelik, kalıpçılık yoktur. Yalın halk dilini, gündelik sözleri yergili ve esprili bir düzenlemeyle kullanmıştır. Ona göre; “Şiirin bütün meselesi deyiştedir, kelimeleri kullanırken onların ille de güzel olmasına bakmamalı ve şairane telakkisinden şiir kurtarılmalıdır.”
Parçada görüşüne yer verilen ve tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Tevfik Fikret                     B)   Necip Fazıl Kısakürek    C)   Orhan Veli Kanık              D)   Faruk Nafiz Çamlıbel       E)   İsmet Özel

9.Rubai nazım biçimiyle de şiirler yazan şair, belirli bir biçime bağlı kalmamıştır. Kimi şiirlerinde toplumsal çarpıklıkları ince bir alayla eleştirmiş; ancak çoğu şiirinde "milliyetçilik" anlayışını dile getirmiştir. "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor", "Kıbrıs Rubaileri" adlı yapıtları ilgi görmüştür.
Bu bilgiler, aşağıdaki şairlerden hangisini tanıtmaya yöneliktir?
A) Mehmet Emin Yurdakul     B) Arif Nihat Asya            C) Necip Fazıl Kısakürek         D) Fazıl Hüsnü Dağlarca         E) Ahmet Kutsi Tecer

10. Cumhuriyet dönemi şairleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tam bir birlik içinde aynı konuları işlemişler ve aynı biçimsel öğelerden yararlanmışlardır.
B) Ulusal kültür birikiminden yararlanma yollarını deneyenler olmuştur.
C) Bireyci ve hayalci bir içerikten toplumcu bir içeriğe yönelmişlerdir.
D) İnsanın yüceltilmesi uğrunda verilen toplumsal mücadeleye katılmışlardır.
E) Toplumsal yapıdaki değişime paralel bir değişim ve gelişim göstermişlerdir. 

11. Türkiye Cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümü için bestelenen "Onuncu Yıl Marşı"nın söz yazarı olan şairler, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) F. Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar       B) A. Hamdi Tanpınar, Ziya Osman Saba
C) E. Behiç Koryürek, Behçet Kemal Çağlar      D) A. Kutsi Tecer, Faruk Nafiz Çamlıbel
E) B. Kemal Çağlar, Fazıl Hüsnü Dağlarca

12. Öykülerinde Anadolu koy hayatından aldığı acıklı konuları, realist hatta natüralist bir yöntemle işlemiştir. İnsanın zavallılığını ve gücünü zaman zaman masalsı ve destansı bir üslupla yansıtmayı başarmıştır. Öykülerinin yanı sıra romanları da vardır. Kuyucaklı Yusuf adlı romanı öykülerinin tadındadır.
Yukarıda sözü edilen öykücümüz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal   B) Ömer Seyfettin      C) Sait Faik Abasıyanık         D) Ziya Osman Saba         E) Sabahattin Ali
13. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni akımı sanatçılarının ilkelerinden biri değildir?
A) Düzyazı konularına eğilmemek, düzyazıyla söylenebilecek konuları şiire sokmamak
B) Doğru, erdem, gerçek toplum gibi kavramları şiirin dışında düşünmemekle birlikte, bunları şiirin amacı saymamak
C) Konuşma dilinden uzak, anlamca kapalı bir üslupla yazmak
D) Betimleme, öyküleme gibi düzyazı öğelerini şiirden atmak
E) Mesaj içerikli sözcükler kullanarak bir düşünce şiiri oluşturmuş.

14.  Türk öykü ve romanında toplumsal gerçekçiliğin öncüsü olan…………………… edebiyata şiirle başladığı halde Almanya'dan döndükten sonra ağırlığı romana ve öyküye vermiştir. Konularını toplumsal bozukluklardan, köy ve kasaba yaşan-tısından aldığı ve gözleme dayalı olarak anlattığı öykülerinde, insanlar arasındaki ekonomik ayrımları ve eşitsizlikleri işledi. İlk öykü kitabı Değirmen'den sonra Ses, Kağnı, Yeni Dünya ve Sırça Köşk'ü yazdı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sait Faik Abasıyanık       B) Cevat Şakir Kabaağaçlı   C) Sabahattin Eyüboğlu       D) Haldun Taner        E) Sabahattin Ali

15. Cumhuriyet döneminde Batılı, çağdaş bir içerikle halk ve tekke şiirinin biçim olanaklarını kullanarak bireysel duyguları dile getiren şiirler yazdı. 1940'lı yıllardan sonra çıkarmakta olduğu Büyük Doğu dergisiyle birlikte ideolojik ve felsefik düşüncelerini de şiirlerine yansıttı. Kaynağını tasavvuftan alan bir mistisizmle toplumcu şiirin karşısında yer aldı. Şiirlerinin pek çoğu "Çile" adı altında bir kitapta toplandı.     
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek     B) Yahya Kemal Beyatlı    C) Ahmet Hamdi Tanpınar      D) Mehmet Âkif Ersoy      E) Ahmet Haşim

16. Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerin özelliklerinden biri değildir?
A) Sokağı ve yaşamı şiire sokmuşlardır.                               B) Şiirde anlam açıklığına önem vermişlerdir.
C) Şiirlerinde toplumsal aksaklıkları eleştirmişlerdir.           D) Şiirlerinde söz oyunlarına, gösterişli sözlere yer vermişlerdir.
E) Şiirlerinde küçük sorunları işlemişlerdir.

17. 1940 sonrası şiirimizde kendine özgü bir yeri vardır. Rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla ilgi çeken, titiz bir şairdir. Kolay kavranan bir şiiri vardır. Çocukluğunun, ilk gençliğinin geçtiği yörelerden izlenimler yansıtarak insan, yurt ve doğa sevgisini dile getirmiş, halkın yaşamını yansıtmıştır. Halk şiirinden, türkülerden de yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuştur. Şiirlerini "Adamın Biri", "Rüzgâr", "Atatürk Kurtuluş Savası'nda" gibi kitaplarda toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemalettin Kamu        B) Cahit Külebi             C) Ahmet Kutsi Tecer      D) Melih Cevdet Anday        E) Ceyhun Atuf Kansu

18.Şiiri, üstün bir algılama sorunu ve mutlak gerçek olan Allah'ı arama yolunda sonsuz bir uğraş olarak gördü. Sağlam bir dil yapısına ve trajik öğelere dayanan mistik eğilimli şiirlerinde çağdaş insanın bunalımlarını işledi. Türk şiirinde bir gizem rüzgârı estirdi, görüşleri ve şiirleriyle birçok şairi etkiledi. Güçlü bir yazım tekniğinin görüldüğü tiyatro oyunlarında ise daha çok, korku ve kaygı psikolojisini işledi. Anı, makale, inceleme türü eserlerinde dinsel ve siyasal konuları ele aldı. "Sonsuzluk Kervanı" gibi şiir kitabının yanı sıra "Reis Bey, Abdülhamit Han" gibi oyunları kaleme aldı.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar      B) Yahya Kemal Beyatlı     C) Arif Nihat Asya               D) Behçet Necatigil     E) Necip Fazıl Kısakürek

19. Şiir dilinde mecazlarla yüklü günlük konuşma dilinden ve deyimlerden büyük ölçüde yararlanmıştır. O, bireyci, toplumcu, gerçek üstücü akımların penceresinden bakar dünyaya. Yarım uyak ve tam uyak kullandığı şiirlerinde Halk şiiri geleneğini sürdürmeyi amaçlamıştır. "Garip Güzelleme", "Yaşayıp Ölmek", "Karga ile Tilki" şiirlerinden bazılarıdır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli        B) Melih Cevdet     C) Necati Cumalı   D) Turgut Uyar     E) Oktay Rıfat

20. Şiire çocuk yaşta başlamıştır, ilk şiiri Eskişehir'de yayınlanan "Kocatepe" gazetesinde yayımlanır. Daha çok aşk, ölüm, yalnızlık temalarını şiirlerinde işlemiştir. O, sevip ve sevilmeyenlerin şiirlerini yazmıştır. Bazı şiirleri bestelenmiştir. En duyarlı ve yoğun aşk şiirlerinin yazarıdır. "Kör Ayna", "Seninle Ölmek istiyorum", "Aşk mıydı O" şiirlerden bazılarıdır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli           B) Cahit Sıtkı Tarancı             C) Ümit Yaşar Oğuzcan                  D) Yaşar Nabi Nayır                     E) Fazıl Hüsnü Dağlarca 


1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk