sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Test


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 2020 2021 2022 2023 2024

TEST,KLASİK,AÇIK UÇLU,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,2018-2019-2020

derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız


SİZLER İÇİN YENİ MÜFREDATA UYGUN KLASİK-TEST YAZILI SORULARI HAZIRLADIK..ÖZGÜN KAYNAKLARIN YER ALDIĞI SİTEMİZİN HAZIRLADIĞI YAZILILAR DA ÖZGÜNDÜR.


BURADAKİ AMAÇ SİZLERE ÖRNEKLER OLUŞTURMAKTIR. LÜTFEN GEREKEN ÇALIŞMALARINIZI YAPTIKTAN SONRA ÖRNEK OLMASI AMACI İLE BU SORULARI ÇÖZÜNÜZ..

İYİ ÇALIŞMALAR....
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI TEST SINAVI

-Tanzimat Dönemi şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dilde sadeleşme fikri savunulmuş; fakat bunda başarılı olunamamıştır.
B) Tanzimat şiirinde söyleyişten çok fikirler ve yeni konular önem kazanmıştır.
C) Gazel, kaside, murabba, terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimlerinin yanında yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.
D) Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır.
E) Şiirde parça güzelliği esas alınmış, anlam beyitte tamamlanmıştır.


2-Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Dönemi şiirine örnek oluşturmaktadır?
A) Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem
    Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem
B) Yanaram mûmlayın başdan ayağa
    Nedür bu yanmağun pâyânı yok mu
C) Bana bir ilm keşf oldı senün hüsnün kitâbında
    Ki yüz bin akl âcizdür anun bir fasl-ı bâbında
D) Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet
   Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten
E) Boyun cennette tûbîye eger salmazısa sâye
    Kim anı cennet ehlinden nazarda bir çöpe saya


Tekirdağ’da doğan sanatçı, Büyük babası Abdüllatif Paşa tarafından yetiştirilmiş ve onunla beraber Sofya’ya gitmiştir. Edebî gelişmesi burada başlayan sanatçı, ilk şiirlerini Sofya’da yazmıştır. Tasvir-i Efkâr gazetesinde Şinasi ile çalışırken yazdığı makalelerle Batı dünyasına ve düşüncesine yakınlaşmıştır. Başlangıçta klasik şiir kültürüyle yetişen, ama “Vatan Şairi” olarak derskonum.com bilinen sanatçı özgürlük, eşitlik, vatan ve millet sevgisi gibi temaları şiirimize ilk defa getirmiştir. Bunlardan başka, gençlik yıllarında ferdî ve tasavvufi konularda da şiirler yazmıştır. Duygu ve hayal gücü bakımından üstün olan bu şiirler, halkın istek ve duygularına tercüman olması yönünden de başarılı bulunmuştur.
3.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) Muallim Naci C) Ziya Paşa D) Abdülhak Hamit E) Recaizade Ekrem


4. Memduh Şevket Esendal, Cumhuriyet Donemi’nin başlarında yaşamış; hikaye ve roman turunde
eserler vermekle beraber asıl olarak hikayeleriyle tanınmıştır. Yazar, hikayelerinde durum hikayesi
geleneğine bağlı kalmıştır. Eserlerinde ceşitli resmi gorevlerle bulunduğu ve yakından tanıma fırsatı
bulduğu Anadolu’yu ve Anadolu insanını ele almıştır. Hikayelerinde kişiler; genellikle memur,
esnaf, koylu, aydın, ev kadını, yuksek burokrat gibi toplumun her kesiminden insanlardan oluşmuştur.Yazar, hikayelerinde bu kişilerin kucuk yaşam kesitlerindeki gorunuşlerini yansıtmış; yerli ve milli olan her olguyu hayranlık, iyimserlik ve hoşgoruyle anlatmıştır.

Bu parçada Memduh Şevket Esendal’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Cumhuriyet Donemi sanatcılarından olduğuna
B) Turk insanının hemen her kesimini hikayelerinde yansıttığına
C) Eserlerinde evrensel temalara da yer verdiğine
D) Farklı turlerde eser verdiğine
E) Eserlerinde kesit oykusu ilkelerini uyguladığına

5. (I) Delikanlı bunun uzerine yol parası tedarikine cıktı. (II) Fakat evindeki eski bir cifteye bir liradan
fazla veren bulunmadı. (III) Beş lira gibi muhim bir parayı koyde bir araya getirebilmek, bir hafta
uğraştığı halde, mumkun olmadı. (IV) Ne yapacağını şaşırmış bir halde iken bakkalın oğluna rastladı.
(V) Bu cocuk bir zamanlar babasının yanından kacıp şofor muavinliği yapmıştı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi “ozne, zarf tumleci, zarf
tumleci, nesne, yuklem” biçimindedir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

6. Bir sandalye cekerek radyonun yanına oturdu, sesi iyice kıstı. Ben artık işitmiyordum ( )
— Biraz ac ( ) dedim ( )
— Gel ( ) dedi ( ) boyle cok guzel.
Gittim, yanına oturdum.
Tarık Buğra, Buhran
Bu parçada yay ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (:) (,) (.) (,) (;)
B) (.) (,) (.) (,) (;)
C) (:) (,) (:) (,) (;)
D) (.) (,) (:) (,) (,)
E) (.) (,) (:) (,) (,)


7. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirin konusu genişletilmiştir.
B) Serbest mustezat sıkca kullanılmıştır.
C) Şiirlerde ağır bir dil kullanılmıştır.
D) Şiirde bicim mukemmelliğine onem verilmiştir.
E) Siyasi ve sosyal konular ele alınmıştır.

8. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının özelliklerinden biridir?
A) Mesaj verme kaygısı gudulmuştur.
B) Belirli bir ideolojiye dayandırılmıştır.
C) Oğreticilik ağır basmaktadır.
D) Bireysellik on plandadır.
E) Kelimelerin duygu değeri onemsenmemiştir.

9. I. Abdulhak Hamit Tarhan
II. Tevfik Fikret
III. Cenap Şahabettin
IV. Mehmet Emin Yurdakul
Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Hacle B) Şermin C) Piyale D) Tamat E) Tan Sesleri

10. Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek:
Sokaklarında gezilmez ki yuzme bilmeyerek!
Bu dizelerdeki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mubalağa B) Tevriye C) Husnutalil
D) Kinaye E) Teşbih

11. Tevfik Fikret, edebiyat oğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisiyle Batılı sanat anlayışını benimsemiştir.
Bu cümlenin ögeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla, doğru olarak verilmiştir?
A) Ozne-zarf tumleci-nesne-yuklem
B) Ozne-zarf tumleci-dolaylı tumlec-yuklem
C) Nesne-ozne-dolaylı tumlec-yuklem
D) Ozne-nesne-zarf tumleci-yuklem
E) Nesne-ozne-zarf tumleci-yuklem

12. Onun şiirinin ucuncu donemi olarak kabul edilen ve nazım şeklindeki değişiklik denemeleriyle
bir oncekinden ayrılan şiirler kumesi bu donemde kaleme alınmıştır. “Gazelden vatanî şiire” geciş
manzarası arzeden ve onun şiirde ikinci donemini karakterize eden şiirleri Hamaset Kasidesi, Lâzımsa,
Rağmına gibi gazelleri, iki Murabbası, Vatan Yahut Silitre’deki Vatan Türküsü, aynı eserdeki
Kavga Türküsü (Savaş Türküsü) ise; ucuncu donemin ozelliklerini de Vâveylâ, Hilâl-i Osmanî, Gece
adlı kıta, Rüzgâr, Selim-i Evvel kasidesi gibi şiirleri aksettirir. Son donem şiirlerinde Abdülhak Hâmid’in
tesiri varlığını kuvvetle hissettirir.
Prof. Dr. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Namık Kemal
C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Tevfik Fikret
13. Mukaddes yersiniz billah hazindir haliniz amma,
Ey istihbar-ı firkatle perişan olduğum yerler.
Nasib olsa ne var bir guşenizde cismimin haki
Hayatımda size yarimle mihman olduğum yerler.
Recaizade Mahmut Ekrem
Kenan Akyuz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi
(istihbâr-ı firkat: Ayrılma haberi; gûşe: Koşe; hâk: Toprak; mihmân: Misafir.)
Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Lirik bir soyleyiş hakimdir.
B) Soz sanatlarına başvurulmuştur.
C) Tanzimat Donemi şiiridir.
D) Hece olcusuyle yazılmıştır.
E) “ba / ca” şeklinde uyaklanmıştır.
14. Virgülle ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi yay ayraç içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru cıkışa ulaşınız. (Metin icinde art arda
gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.)
B) Şiirde ağır bir dil kullanmış, kimi zaman Turkce sozcuklerle Fransızca sozcukleri uyaklamıştır.
(Sıralı cumleleri birbirinden ayırmak icin konur.)
C) Bir oğlunu, bir goncanı kurban ettin cok mudur? (Birbiri ardınca sıralanan eş gorevli kelime
gruplarının arasına konur.)
D) O, anlamın beyitte tamamlanması geleneğine karşı diğer dizelere yayılması cığırını acmıştır.
(Ozne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur.)
E) Halk icin, halkın konuştuğu dille, hece olcusuyle yazılan bu şiirler milli duyguları dile getirir.
(Uzun cumlelerde yuklemden uzak duşmuş ozneyi belirtmek icin konur.)


15. Serveti Fünûn şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Ahenge önem verilmiştir.
C) Dize bağımsızlığına önem verilmiştir.
D) Düzyazıya özgü cümle yapısından yararlanılmıştır.
E) Göze göre değil, kulağa göre uyak anlayışı benimsenmiştir.


Hem Doğu’ya, hem de Batı’ya ait bir edebî kültürle yetişmiştir. Servet-i Fünûn şairleri içinde, heceyi ilk kullanan sanatçılardan biridir. Çocuk şiirlerinin dil ve üslubunda, “Şermin”in açık etkisi açıktır. Nazımda vezne büyük bir değer vermesi, onu, aruzun kalıpları arasında yeni birtakım bileşimler yapmaya, yeni aruz vezinleri icadına kadar sürüklemiştir. 1908’den sonraki şiirlerinde “sosyal duygulanmalara daha fazla yer vermiştir. Osmanlıcanın koyu bir savunucusu olarak kalmıştır. Lisân-ı Osmânî isimli eserinde, derskonum.com  Osmanlıcanın güzelliğini savunmuştur.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Cenap Şahabettin
C) Ali Ekrem D) Süleyman Nesip
E) Hüseyin Sîret

Edebiyat-ı Cedide’nin hem şiir, hem de düzyazı alanında eser veren en önemli sanatçılarından biridir. Sanat için sanat ilkesine bağlı olarak yalnızca kişisel konularda şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, doğa ve ahenge önem verdiği gibi, duygu ve hayallerini anlatırken seçkin kelimelere ve o güne dek görülmemiş yeni tamlamalara yer vermiştir. Şiirlerindeki karamsar duyguların müziği hâlinde olan iç ahenk onda sembolizmin etkileri olduğunu gösterir.
17.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Muallim Naci C) Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim E) Cenap Şehabettin

I. Ziya Gökalp
II. Mehmet Akif Ersoy
III. Faruk Nafiz Çamlıbel
IV. Yahya Kemal
V. Ahmet Haşim
18.Yukarıda numaralanmış sanatçılar benimsedikleri şiir anlayışı yönüyle ikişerli eleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Yeni Türk edebiyatında, Anadolu halkının acılarını sade bir dille, hece ölçüsüyle, coşkun bir anlatımla dile getiren ilk şairimizdir. Manzum nesir diyebileceğimiz Halk şiirine yaklaşan bir şiir yapısı vardır. Önemli şiir kitapları; Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Türk Sazı adlarını taşımaktadır. derskonum.com
19.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Mehmet Emin Yurdakul    B)Ali Canip Yöntem
C)Reşat Nuri Güntekin          D)Ziya Gökalp
E)Ömer Seyfettin

20.Aşağıdakilerden hangisi Hecenin Beş Şairi’nden biri değildir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Ziya Osman Saba
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Enis Behiç Koryürek
..........Paris yıllarında yurtdışında yüksek nitelikli beğeniyle, Batı şiirine yönelip ona öykünme yerine, geleneksel şiirimizi yeni bir yorumla ele aldı. Divan şiiri çizgisinde, biçime ağırlık veren, yetkin şiirler yazdı. Şiirde, dili, biçimi, ahengi son derece önemli görür. Millî Edebiyat akımı sanatçılarını makaleleriyle desteklemiş olmasına karşın onlara katılmamış saf (öz) şiir yolunda ürünler vermiştir. Biri dışında tüm şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır.
21.Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ziya Gökalp
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Mehmet Fuat Köprülü


İran Tebriz kenti civarında yaşayan Azeri-Türk asıllı bir şairdir. Farsça şiirleriyle tanındığından İranlılar onu “Çağdaş Hafız” olarak niteler. Annesinin ısrarı ile Türkçe şiirler de yazmıştır. Tasavvufla da ilgilenen şair, Kur’an ayetlerini levhalara yazarak hat sanatında da kendini gösterir. Âşık tarzı şiire, geleneksel söz kalıplarına, atasözleri ve deyimlere yer vererek yeni bir çığır açmıştır. Güney Azerbaycan Türkçesini ayağa kaldırmış olan şair, kültürü sanatkârane bir şekilde işleyerek mahallîden evrensele ulaşmıştır. Şiirleri âdeta bir destan gibi bütün Türklerin kültür değerlerini canlı, derskonum.com renkli bir şekilde yansıtır.
22-Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Bahtiyar Vahapzade B) Şehriyar C) Hafız Nimetullah D) Aybek E) Özker Yaşın


Hem Doğu hem de Batı sanatını yakından tanıyıp bunları eserlerinde kaynaştıran bir Tanzimat şairidir. Sanatçı, Türk edebiyatının, Divan edebiyatından ayrılıp Batı edebiyatına göre şekillenmesinde önemli rol oynamış ve Servet-i Fünûn edebiyatına zemin hazırlamıştır. Genellikle romantik özellikler taşıyan şiirlerinde metafizik ve sosyal düşüncelere, aşk ve tabiat konularına yer vermiştir. Şiirlerini “Sahra, Divaneliklerim yahut Belde, Bunlar Odur, Hacle” gibi eselerinde derskonum.com  toplamıştır.
23.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) Namık Kemal
C) Muallim Naci
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem


I. Temel kuramı “sanat sanat içindir” diye özetlenebilir.
II. Daha çok şiirde kendini gösterir.
III. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır.
IV. Parnas şiir için “biçimciliği amaçlayan” şiir de denebilir.
V. En önemli temsilcileri Paul Valery, Rimbaud ve Verlaine’dir.
24.Parnasizmle ilgili olarak söylenen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)"Sanat, şahsi ve muhteremdir." ilkesine bağlı kalan bu dönem sanatçıları, şiirler, söyleşiler, edebiyat eleştirileri yayımladılar, Batı edebiyatı üzerinde yazılar yazmaya başladılar. Toplum­sal sorunlarla hiç ilgilenmeyip Arapça ve Fars­ça tamlamalarla yüklü bir dil kullandılar. 1911'de Genç Kalemler dergisi çıkmaya başla­yınca topluluğun bir etkinliği kalmadı. 
25-Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanıtılan edebiyat topluluğuna hangisi olabilir?
A) Fecriati             
B) Servetifünun
C) Yedi Meşaleciler               
D) Beş Hececiler
E) Garipçiler

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk