sponsorlu reklam Admatic -sponsor

EDEBİ AKIMLAR ÇALIŞMA KAĞIDI BOŞLUK DOLDURMA,TEST


EDEBİ AKIMLAR ÇALIŞMA KAĞIDI, 
EDEBİ AKIMLAR ÇALIŞMA KAĞIDI, EDEBİ AKIMLAR BOŞLUK DOLDURMA,EDEBİ AKIMLAR TEST, EDEBİ AKIMLAR, ÇALIŞMA KAĞITLARI,


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  EDEBİ AKIMLAR ÇALIŞMA KAĞIDI BOŞLUK DOLDURMA,TEST üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


EDEBİ AKIMLAR- SANAT AKIMLARI ÇALIŞMA KAĞIDI
.

Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri getiriniz.

1..............'in ortaya çıkışında Fransız İhtilali'nin önemli bir payı vardır.
2..............akıma göre roman yolun üstünde gezdi­rilen bir ayna görevi görür.
3..............kişinin iç dünyasının ortaya çıkarılması­nı önemser.
4..............parnasizme bir tepkidir.
5..............Yunan mitolojisini.............. Hristiyanlık mucizelerini önemser.
6.............. için üç birlik kuralı önemliyken Victor Hugo'nun içinde bulunduğu.............bunu devre dışı bırakmıştır.
7..............şair doğayı, dış dünyayı nesnel biçimde anlatır.
8..............şair biçime kafiyeye çok önem verirken.............şair için bu özellikler önemli değildir.
9..............sanatçı makineye, teknolojiye hayranlık içindedir.

10..............sanatçı eserlerinde "ulusal ruh"u öne çı­karır.
11.............. sanatçı gerçeğe ulaşmak için gözlemi önemserken .............. sanatçı bu anlayışı bir adım ileri taşıyıp deneysel gerçekliği öne çıkarır.
12..............akımın öncüsü Tristan Tzara'dır.
13..............ilkelerini belirleyen kişi, şair aynı zaman­da ruh doktoru Andre Breton'dur.
14..............bilinçaltının sanata aktarılmasını ister.
15. Servet-i Fünun dönemi şiirinde sanatçılar .............ve.............akımından etkilenirler.
16..............akım için akıl ve sağduyu.............akım için duygular ve hayaller önemlidir.
17.............. akımın adı rastgele Meydan Larousse'den seçilir.
18..............sanatçı kendini bilim adamı gibi görür.
19..............şair, duyguların şiire bulaşmasına katla­namaz.
20..............ve.............daha çok şiir türünün akım­larıdır.
21. Klasisizme tepki olarak doğan .............'de dil savruk, kapalı ve süslüdür.
22..............'de doğa önemsizken ona tepki olarak doğan.............'de önemlidir.
23. Victor Hugo'nun başını çektiği.............etkisinde­ki eserlerde tesadüflere ve olağanüstülüklere yer verilir.
24..............determinizmin edebiyata taşınmasıdır.
25. Kızıl gün batımları, alacakaranlıklar, solgun ve sararmış renkler.............akımının şiirinde bolca yer alır.
26..............sanatçı tek tip insanı anlatırken.............sanatçı his olarak başkalarından farklı tipleri an­latır.


27..............romantizme bir tepki olarak doğmuştur.
28..............parnas şiire tepki akımıdır.
29..............diğer adı varoluşçuluktur.
30..............diğer adı izlenimciliktir.
31..............diğer adı dışavurumculuktur.
32..............diğer adı gerçeküstücülüktür.
33..............için ulusal tarih çok önemliyken.............için günlük yaşam daha değerlidir.
34..............sanatçısı aklını ve iradesini kullanama­yan insanı anlatmaz.
35. Tanzimat edebiyatının ilk döneminde sanatçılar .............ve.............akımının etkisindedirler.
36..............şair.............şairin aksine aşırı duygusal şiire karşıdır.
37.............. romancı dil ve üslupta titizliği elden bırakmazken bilim adamı kılığındaki ............. ro­mancının dili o denli savruktur.
38..............'in ana türleri komedi ve trajedidir.
39..............akımında tabiat kavramından insan tabi­atı anlaşılmıştır.
40............................(dışavurumculuk)...........................'e (izlenimci­lik) bir tepkidir.
41................ve..............de insan, çevresiyle birlikte değerlendirilir.
42..............sanatçı hayattaki zıtlıklardan beslenir.
43..............ve.............lere göre sanat boş ve an­lamsızdır.
44..............şairler Mısır, Hint, Filistin gibi uzak ülke­lerin kültürlerinden yararlanmışlardır.
45..............sanatçılar kendiliğinden, otomatik şekil­de ortaya çıkan ruhsal akışı önemser.
46..............ve.............sanatçı geçmişin değerlerini alaşağı etmeyi ister.
47..............(varoluşçu) sanatçı, sanatçının politikay­la iç içe olması gerektiği düşüncesindedir.
48.............. klasisizme; realizm .............e; .............şiir realizme; sembolizm .............e; ekspresyo­nizm .............e bir tepkidir.EDEBİ AKIMLAR TESTLER
TEST 1
1. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?
A) XVII. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin geleneğine bağlı bir edebiyat akımıdır.
B) Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.
C) Konularını eski Yunan ve Latin kaynaklarından alır.
D) Eserlerde biçime, dil mükemmelliğine ve kurallara tam uygunluğa büyük önem verilir.
E) Eserlerde seçkin, soylu kişiler değil, halktan kişilerkahraman olarak seçilir.2. Bu akım Fransa’da klasisizme tepki olarak doğmuştur. Bu akıma göre kişileri inanca götüren akıldan çok duygulardır.Duygu, coşkunluk ve hayal önemlidir. Akıl ve mantık bu coşkunluk içinde erir.Konularını tarih, milli kültür ve çağdaş edebiyattan alır. İyi ve kötünün ,ak ve karanın çatışması, yazarın açık bir şekilde taraf tutması bu akımın etkisi altında kalmış sanatçıların en belirgin özellikleridir.
Yukarıdaki parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?
A) Klasisizmin B) Romantizm C) Realizm D) Sembolizm E) Natüralizm


3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?
A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe D) Victor Hugo E) Stendhal


4. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Balzac – Vadideki Zambak
B) Stendhal – Kırmızı ve Siyah
C) Schiller - Wilhem Tell
D) Shakespeare - Hamlet
E) Tolstoy – Silahlara Veda


5. Şiir , tiyatro ve roman türlerinde verdiği eserlerle Alman edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da büyük şair ve yazarlarında sayılır. Sanat hayatının ilk devresinde romantizm akımının başında bulunur.Daha çok felsefi şiirler yazan bu sanatçı “Faust” adlı eserinde hayat felsefesini işlemiştir.
Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe D) Victor Hugo E) Stendhal


6. 1827’de yayımladığı Cromwell adlı dramında romantizmin ilkelerini belirler.Fransız edebiyatında Hernani Savaşı’na yol açan Hernani oyunu , yazarın Fransız Akademisi’ne üye olmasını sağlamıştır.Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
A) Tolstoy 
B) Dante 
C) Racine 
D) Moliere 
E) V. Hugo


7. “Don Kişot” adlı eseriyle roman türünün ilk örneğini vermiştir. Bu romanı dışında şiir, hikaye, tiyatro alanında da eserler vermiştir.Dünyanın en büyük sanatçıları arasında yer alır.
Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
A) Cervantes 
B) Racine 
C) Moliere
 D) Corneille 
E) Balcac9. Aşağıdaki akımlardan hangisi XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur?
A) Klasisizm 
B) Realizm
 C) Natüralizm
 D) Parnasizm 
E) Sembolizm


10. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tolstoy’a aittir?
A) Goriot Baba  B) Madam Bovary  C) Parma Manastırı  D) Anna Karenina E) Silahlara Veda


11. Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen sanatçı ile onun temsil ettiği akım yanlış eşleştirilmiştir?
A) Verlaine – sembolizm 
B Tristan Tzara - dadaizm
C) Emile Zola – natüralizm 
 D) Lamartine - romantizm
E) G. Flaubert – klasisizm


12. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özellikleri arasında yer almaz?
A) Gözlem ve belgelere önem verir.
B) Günlük hayatta rastlanan gerçek olaylar ve kişiler anlatılır.
C) Yazar, eserinde kendi kişisel görüşlerini gizlemez.
D) Eğitme amacı yoktur.
E) Olaylar anlatılırken sebep – sonuç ilişkisi esas alınır.


13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil  
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Tevfik Fikret
 D) Ahmet Haşim
 E) Mehmet Rauf

15. Balzac, Stendhal ve Tolstoy’un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnız hikaye tarzında eser vermeleri
B) Eserlerinde tesadüflere sıkça yer vermeleri
C) “Sanat toplum içindir” görüşünü savunmaları
D) Realizm akımının temsilcileri olmaları
E) Eserlerinde, olağanüstü kişilere ve olaylara sıkça yer vermeleri


16. “ Şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Asıl gerçek insanı dış dünyayla temasa geçiren duygulardır.Şiirde musiki her şeyden önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil, kapalılıktadır.”
Bu parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Emile Zola B) V.Hugo C) Steinbeck D) T. Gautier E) Baudelaire


17. Aşağıdakilerden hangisinde romantizmin temsilcileri bir arada verilmiştir?
A) C. Dickens, A. Çehov, Fenelon
B) V. Hugo, Lamartine, Alfred de Musset
C) Rousseau, V. Hugo, Balzac
D) Dostoyevski, Shakespeare, Byron
E) Racine, Goethe, E. Zola

TEST 2
1…., kendinden önceki akım olan …’in güzellik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. Bu akım, doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye, öznelliğe, akıl dışılığa,  düş gücüne önem verir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) romantizm, klasisizm 
B) romantizm, realizm
C) realizm, natüralizm 
D) sembolizm, parnasizm
E) realizm, sürrealizm2. …. akımında insanın doğal ve toplumsal kişiliğinin oluşmasında çevrenin büyük etkisi bulunduğu göz önünde tutularak çevre tasvirine çok önem verilir. Yazar, eserinde kişiliğini gizleyerek sadece kendi dışındaki olay ve kişileri yan tutmayan bir gözle inceleyerek anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Romantizm B) Sembolizm C) Fütürizm D) Realizm E) Klasisizm


3. Bu akımın öncüsü şair, romancı, oyun yazarı Marinetti’dir. Geçmişi bütünüyle reddeden, süratin üstünlüğüne inanan, sanatta sürekliliği, değişkenliği ve hareketliliği savunan bu akım 20.yüzyılın başında İtalya’da ortaya çıkmıştır. Şiirde geleneksel kurallar terk edildiği, ölçü ve uyaktan vazgeçildiği için bu akımda serbest tarzda yazılan şiirler ön plana çıkmıştır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fütürizm
 B) Sürrealizm
 C) Egzistansiyalizm 
D) Sembolizm
E) Parnasizm


4. “Sanat sanat içindir.” anlayışı ile yola çıkan bu akım daha çok şiir alanında kendini hissettirir. Bu akımda sanatsal biçim ve içerik kaygısı ön plandadır. Bu nedenle bu akımın etkisindeki eserlerde ölçülü ve nesnel bir anlatım, teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. Theophile Gautier, Tehodore de Banville zengin bir dil, biçim ve duygusallık içeren bu akımın önemli temsilcilerindendir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm B) Parnasizm C) Fütürizm D) Dadaizm E) Sürrealizm


5. Doğada ve yaşamda birbirine zıt ne kadar şey varsa hepsini sanata getirmiştir. Gerçek sevgiyle menfaatçilik, başkalarını düşünmekle bencillik, ilkbaharla sonbahar, fecirle akşam karanlığı gibi tezatlar bu akımda yer tutmuştur. Kendisinden önceki akımın kuralcılığı, akla ve mantığa taparcasına bağlılığı onda tepkiye dönüşmüş, duygulara ağırlık verme, coşkulu davranma önemsenmiştir. En önemli temsilcilerinden biri Chateaubraiand’dır.
Parçada belirtilen karşıtlıkların hakim olduğu akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm B) Romantizm C) Sembolizm D) Klasisizm E) Parnasizm6. Bence insanın davranışlarında çevrenin etkisiyle birlikte soya çekimin çok önemli bir yeri vardır. Ben romanlarımı bir laboratuvar olarak görür, kişileri buna göre oluştururum. Kişileri oluştururken de her seviyede insanın anlayabileceği sözcükler seçmeyi amaçlarım.
Böyle düşünen bir sanatçı hangi akımın temsilcisi olabilir?
A) Klasisizm 
B) Romantizm
 C) Realizm 
D) Natüralizm 
E) Sembolizm

7. Bu düşünce, gerçeklerin altında gizli bir gerçeklik olduğuna inanır. Bu gizli gerçeklik dolaylı anlatımlarla örülüdür. Dış gerçekliği ve olguları anlamak isteyen insan, bu anlatımların anlamını kavramak zorundadır. Bu düşünceye sahip insanlar gülün açmasını, yağmurun yağmasını olağanüstü durumlara bağlarlar. En önemli temsilcisi Baudelaire’dir.
Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
 B) Naturalizm 
C) Realizm 
D) Sembolizm 
E) Romantizm

8. ‘in temsilcisi olan Stendhal: “Edebiyat, hyatın bir ayna gibi yansıtır.” der. … akımında kahraman hangi halk sınıfından ise o sınıfın diliyle konuşur.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) realizm-romantizm 
B) natüralizm-sürrealizm
C) klasisizm-sembolizm 
D) realizm-natüralizm
E) romantizm-natüralizm

9. Eserlerin konuşma diliyle yazılması yani milli olması gerektiği görüşü benimsenmiş ve uygulanmıştır. Fakat bu dil, halkın kullandığı dil değil, seçkin çevrelerin kullandığı konuşma dilidir. Tiyatro bir eğitim yuvasıdır. O bakımdan, kaba sayılan sözcük ve deyimlere tiyatro oyunlarında yer verilmez.
Bu özelliklere sahip olan bir eser hangi edebi akımı temsil eder?
A) Romantizm 
B) Realizm 
C) Natüralizm 
D) Klasisizm
E) Sembolizm10. Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan  bu akıma mensup sanatçılar eserlerinde tezatlara yer vermişlerdir. Aynı zamanda yurt sevgisi ve milli heyecanların yer aldığı eserler de yazmışlardır.
Yukarıdaki parçada tanıtılan edebi akımın Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal 
B) Mehmet Rauf 
C) Nabizade Nazım
 D) Cenap Şehabettin  
E) Beşir Fuat


11. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özelliklerinden biri değildir?
A) Gözleme ve araştırmaya önem vermeleri
B) Kişileri tek yanlı olarak ele almaları
C) Konularını günlük hayatın gerçeklerinden almaları
D) Eserlerine kendi duygu ve düşüncelerini katmamaları
E) Ölçülü, duru ve yalın bir anlatım yolu izlemeleri


12. “Günlük hayatta insanlar birbirleri üzerinde deneyler yapmaktan başka bir iş görmezler.” diyen bir sanatçı hangi edebi akımın temsilcisi olabilir?
A) parnasizm 
B) realizm 
C) romantizm
 D) klasisizm 
E) natüralizm

13. Fransa’da romantizme tepki olarak çıkan bir akımdır. Tabiatı, toplumu ve olayları olduğu gibi yazma fikrini benimseyen sanat görüşüdür. Roman, duygu ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini aynada olduğu gibi tarafsız yansıtmalıdır. Gözleme büyük önem verilir. Çevre her yönüyle incelenir.
Yukarıdaki paragrafta tanıtılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm 
B) Natüralizm 
C) Realizm
 D) Sembolizm 
E) Fütürizm

14. Aşağıdaki edebi akım-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
A) Sembolizm: Mallarme, Baudelaire, Ahme Haşim
B) Realizm: Stendhal, Gustave Flaubert, Nabizade Nazım
C) Natüralizm: Emile Zola, Beşir Fuat, Hüseyin Rahmi
D) Parnasizm: François Coppe, Suly Prudhomme, Namık Kemal
E) Klasisizm: Racine, Corneille, Şinasi


15. Bu akım, aslında akla karşı bir başkaldırıdır. Alt bilincin tüm derinliklerine inmek, kişinin bilinçaltını ışığa çıkarmak, kişiye aklın ötesinde bir mutluluk sağlamak amaçlanır. Bilim ile sanatı çoğu kez birbirine karıştıran bu akıma bağlı sanatçılar aklın, geleneklerin, alışkanlıkların kontrolünden uzak bilinçaltı temalarını anlatmak istemişlerdir. Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm
 B) Sembolizm
 C) Kübizm 
D) Dadaizm 
E) Ekspresyonizm


16. Dış dünyayı bir kenara bırakarak insanın iç âlemine yönelen bu akımda, izlenimlerin bıraktığı etki olduğu gibi gösterilmek istenmiştir. Tabiatı gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen izlenimler ölçüsünde anlatmak esastır. Sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı izlenimleri anlatır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm 
B) Sembolizm 
C) Empresyonizm 
D) Dadaizm 
E) Ekspresyonizm

..
.


CEVAP ANAHTARI:


I. Romantizm
2. Realist
3. Ekspresyonizm
4. Sembolizm
5. Klasisizm - romantizm
6. Klasisizm -romantizm
7. Parnasyen
8. Parnas, sembolist
9. Fütürist
10. Romantik
II. Realist, naturalist
12. Dadaist
13. Sürrealizmin
14. Sürrealizm
15. Parnasizm - sembolizm
16. Klasik - romantik
17. Dadaist
18. Natüralist
19. Parnas
20. Parnasizm -
sembolizm
21. romantizm
22. Klasisizmde -
romantizmde
23. romantizm
24. Natüralizm
25. Sembolizm
26. Klasik - romantik
27. Realizm
28. Sembolizm
29. Egzistansiyalizmin
30. Empresyonizmin
31. Ekspresyonizmin
32. Sürrealizmin
33. Romantizm - realizm
34. Klasisizm
35. romantizm - klasisizm
36. Parnas - romantik
37. Realist - natüralist
38. Klasisizmin
39. KlasisizmTEST 1
1) C 2) B 3) E 4) E 5) C 6) E 7) A 8) A 9) B 10) D 11) E 12) C 13) D 14) E 15) D 16) E 17) B


TEST 2
1.A, 2.D, 3.A, 4.B, 5.B, 6.D, 7.D, 8.D, 9.D, 10.A, 11.B, 12.E, 13.C, 14.D, 15.A, 16.C

EDEBİ AKIMLAR ÇALIŞMA KAĞIDI BOŞLUK DOLDURMA,TEST


1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk