sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı soru ve cevapları 2018-2019


11.Sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı soru ve cevapları,
11 EDEBİYAT YAZILI, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI, 11.Sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı soru ve cevapları, EDEBİYAT YAZILI SORULARI, KLASİK-KARIŞIK


Derskonum.com ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAVI
DERSİN ADI
TÜRK EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11.SINIFLAR
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ

ALDIĞI PUAN

1-Aşağıda verilen şiirleri milli edebiyat dönemindeki şiir anlayışları çerçevesinde inceleyiniz ve istenilen bilgileri yazınız.( 10P)
Şiirler
Şimdi anlat bakayım neydi senin hastalığın?
-Nezle oldum sanırım, çünkü bu kış pek salgın.
Mehmet Ağanın evi akmış, onu aktarmak için
Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor  on beş gün
Ne işin var damlarda a sersem desene
İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene
Hadi aktarmayayım, kim getirir ekmeğimi
Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi?
Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan,
Güller gibi... sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan;
Gün doğdu yazık arkalarında!
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını ömrün eder ilân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Alemlerimizden sefer eyler?
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem, bir kamış olsam

Ey Türk vur, vatanın bakirlerine 
Günahkar gömleği biçenleri vur 
Kemikten taslarla şarap yerine 
Şehitler kanını içenleri vur 

Vur güzel aşıklar cenazesinden 
Kırmızı meşaleler yakanları vur 
Şehvetin raksına yetim sesinden 
Besteler şarkılar yapanları vur
Ait olduğu şiir anlayışı
(1P)
(1P)
(1P)
 Nedeni
(1P)
(1P)
(1P)
Ait olduğu şiir anlayışı
Bir temsilcisi
(1P)
(1P)
(2P)
2-      Ahmet Haşim ile Yahya Kemal’in ortak üç özelliğini yazınız.( 3p)
*
*
*


3-Ömer SEYFETTİN’in edebi kişiliğini madde madde yazınız.(5*1=5p)
*

*

*

*

*

4-M.Akif ERSOY’un edebi kişiliğini madde madde yazınız.( 5 *1=5p)
*

*

*

*

*

5- Osmanlı Devleti zamanında ortaya çıkan fikir akımlarını açıklayınız bir temsilci yazınız. (Türkçülük 3 diğerleri 1 temsilci) (10p)
Osmanlıcılık(2p)


İslamcılık(2p)


Batıcılık(2p)


Türkçülük(4p)

6-Aşağıda boş bırakılan boş yerleri uygun bir şekilde doldurunuz.(16p)
*Batı tarzında realist romanın il örneklerini ...................................... vermiştir.
*Milli edebiyat dönemi, .................................................. dergisinde çıkan "………………………" adlı makalenin yayınlanması ile başlar.
*Fecri Ati'nin sloganı, ŞahabettinSüleyman’a ait  “.....................................................................................”  sözüdür.
*“Ben Türküm, dinim cismim uludur” diyen ....................................................... milli duyguları şiirlerinde işlemiş ve milli edebiyatın fikri yönünün oluşmasında katkıda bulunmuştur.
*Milli edebiyatın oluşmasında ................................................, ..............................................,  ................................................, etkili olmuştur.
*Ne mutlu bana ki Türk yaratıldım/ Gönlümün en yüksek gururudur bu / Ne esir edildim ne satıldım/ Türk benliği, Türk şuurudur bu” dizelerinde          ………………… akımının etkisi görülür.
*Beş Hececiler’den…………………………………..”Aruza Veda” şiiri ile aruzu bırakıp heceye yönlişlerini ifade etmiştir.
*……..........................................Kurtuluş Savaşı'nın en iyi savunucusu­dur. Romanlarında kadın kahramanları idealize etmesiyle bilinir.
*.........................................Milli edebiyat döneminin edebiyat tarih­çisidir. Türk edebiyat tarihi üzerine bilimsel ilk araştırmalar yapmıştır.
*Tevfik Fikret’in “Sis” şiirine karşılık   …………………………………… “Siste Söyleniş” şiirini yazar.
*…………………………………………edebiyatımızda “Türk Şairi, Milli Şair” olarak bilinir.
*Refik Halit Karay  ………………………………… takma adıyla hiciv ve mizah yazılarını yazmıştır.
*Millî Edebiyat döneminde şiirde ağırlıklı olarak .......................................vezni kullanılmıştır.
 7-Milli edebiyat dönemi anlatmaya bağlı metinlerin özelliklerini maddeler halinde yazınız. ( 5 *1=5p)
*
*
*
*
*
8- Aşağıda verilen eser ve sanatçıları eşleştiriniz.(12p)


1-Piyale
1-
A-- Ziya Gökalp
2- Başını Vermeyen Şehit
2-
B-- Reşat Nuri Güntekin
3- Geçtiğim Yol
3-
C-- R.Halit Karay
4- Türkçülüğün Esasları
4-
D-- Y.Kadri Karaosmanoğlı
5- •Ey Türk Uyan
5-
E-- Mehmet Emin Yurdakul
6- Türk Edebiyatı Tarihi
6-
F-- Yahya Kemal
7-  Yaban
7-
G--Ahmet Haşim
8- Ateşten Gömlek
8-
H- M.Akif Ersoy
9- Memleket Hikâyeleri
9-
İ—Halide Edip Adıvar
10- Yaprak Dökümü
10-
K-- Ömer Seyfettin
11-Kendi Gök Kubbemiz
11-
L--A.Canip YÖNTEM
12-Safahat
12-
M--M.Fuat Köprülü
9-     “Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan
           Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan”
                                                           Ziya Gökalp
Yukarıda “Turan” adlı şiirden alınan beyitten hareketle Ziya Gökalp’in Türkçülük anlayışını açıklayınız.(5p)10-Aşağıda verilen şiirlerden hareketle Servet-i Fünun ile Milli edebiyat şiirini istenilen ölçütlere göre karşılaştırınız.(4p)

ÖLÇÜTLER

Ey Marmara'nın mâi deragüşu içinde
Ölmüş  gibi dalgın uyuyan tûde-i zinde;
Ey köhne Bizans, ey koca fertût-i müsahhir
Ey bin kocadan arta kalan bîve-i bâkir;
Hüsnünde henüz tâzeliğin sihri hüveydâ;
Hâlâ titirer üstüne enzâr-ı temâşâ.
Hâricden, uzakdan açılan gözlere süzgün,
Çeşmân-ı kebudunla ne mûnis görünüsün.
Mûnis, fakat eıı kirli kadınlar gibi mûnîs;
Üstünde coşan giryelerin hepsine bi-his.
Te'sis olunurken daha, bir dest-i hıyânet
Bünyânına katmış gibi zehr-âbe-i lânet.
Tema
Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır;
Bir tarih boyunca, onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir...

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır

İleri atılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir...
Dil
Ölçü
Yapı

11-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( cevapları cevap anahtarına işaretleyiniz) (5*5=25p)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir?
A) Genç Kalemler                   B) Türk Derneği
C) Türk Yurdu                       D) Türk Ocağı                        E) Mavi

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.
B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
C) Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.
D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.
E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

Beş Hececiler’in en tanınmış şairidir. İlk şiirlerinde Yahya Kemal-in etkileri görülür; bu yüzden ilk şiirleri aruzladır. Ancak gerçek ününü heceyle yazdığı şiirlerle kazandı. Şiirlerinde genellikle Memleket, aşk ve düşünce temalarını işledi. Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi eserlerinden sadece birkaçıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Enis Behiç Koryürek
E) Yahya Kemal Beyatlı

Milli Edebiyat’ın önde gelen kişilerindendir. 1911’de Selanik'’te çıkan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp topluma mal etti. Edebiyatımızın gelişmesi için halka, milli kültür kaynaklarına gidilmesi ve konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesini savundu. “Türkçülüğü sistemleştiren kişi olarak bilinir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Ali Canip Yöntem
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Reşat Nuri Güntekin

Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize
Bu dörtlüğün şekil ve içerik özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Halk edebiyatı     
B) Tanzimat edebiyatı
C) Servet-i Fünun edebiyatı
D) Fecr-i Âti edebiyatı
E) Milli Edebiyatİnsan, ancak çalıştığını kazanır.
 Hz.Mevlana

Başarılar dileriz…     Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk