sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı soru ve cevapları TEST 2018-2019


11.Sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı soru ve cevapları, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI, EDEBİYAT YAZILI SORULARI, 11 EDEBİYAT YAZILI, TEST SINAVI

Derskonum.com ANADOLU LİSESİ  2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 2.ORTAK SINAV
DERSİN ADI
TÜRK  EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11.SINIF
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ

ALDIĞI PUAN
1) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'ndeki en etkili  düşünce  akımıdır ?
A) İslamcılık                     B) Batıcılık                C) Türkçülük
                D) Osmancılık               E) Adem-i Merkeziyetçilik  

2)                              MERDiVEN
        Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
        Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
       Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...
 Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta.
 Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...

Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Söz sanatlarına yer verilmiştir.
B) ‘‘Merdiven’’ ile insan ömrü anlatılmıştır.
C) Parnasizm akımının etkisiyle yazılmıştır.
D) Şiire hüzün ve karamsarlık hâkimdir.
E) Dış dünyanın şairde uyandırdığı izlenim dile getirilmiştir.

3)            "  Türklüğün vicdanı bir,
                    Dini bir, vatanı bir,
                    Fakat hepsi ayrılır,
                    Olmazsa lisanı bir ! "

 Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk milletinin vatan sevgisi
B) Dinin bütünleştirici etkisi
C) Birlik ve beraberliğin gerekliliği
D) Dil birliğinin önemi            
E) Türk tarihinin önemi

4) Ahmet Haşim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öykülerinde bireysel problemlere çözüm arayışları vardır.
 B) Şiirlerinde dış dünyaya ait gözlemlerin kendi iç dünyasında bıraktığı izlenimleri yansıtmıştır.
C) Hece ölçüsünü hiç kullanmamış, şiirlerini aruzla yazmıştır.
 D) Fecr-i Âti ilkelerine ve kendi sanat anlayışına sadık kalmıştır.
E) Anlaşılma kaygısı olmadığı için şiirlerinin dili ağırdır.

5)   I.   Türkçülük akımını benimsemiştir.
      II.  Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılıdır.
      III. “Sanat için sanat” anlayışıyla eserler vermiştir.
      IV. Herhangi bir edebî topluluğa katılmamıştır.
      V.  Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.

Yukarıdakilerin hangileri Mehmet Akif  Ersoy  ile ilgili özelliklerden değildir?
A) I. ve II.                        B) I. ve III.               C) II. ve IV.     
D) III. ve V.                     E) IV. ve V.

6)  Önce Fecri Ati’de yer almış, sonra Millî Edebiyat topluluğuna katılmıştır. Kahraman olarak “Anadolu kadınları, kasaba memurları, köylüler ve köy imamlarını" seçmiştir.Hikâye ve romanlarını üstün gözlem yeteneğiyle oluşturmuştur, olay ve kişileri en ince ayrıntısına kadar yansıtmıştır, tasvirleri başarılıdır. Mizah, eserlerinde önemli yer tutar. Toplumsal eleştiriye yer vermiştir. "Kirpi" takma adıyla siyasi mizah hicivleriyle de tanınır. Kişileri, yaşadıkları sosyal çevreyle birlikte ele alır. Konuşma dilini tüm canlılığıyla yansıtır. Kıvrak ve sürükleyici bir anlatımı vardır. “Sürgün, Nilgün, Çete, Bugünün Saraylısı,  İstanbul’un İç Yüzü ünlü romanlarından bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Halit Karay               B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin           D) Halide Edip Adıvar
E) Mehmet Fuat Köprülü


7) Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na ait bir  eser değildir ?
A)  Ankara                   B) Sodom ve Gomore        C) Kiralık Konak         D)  Yaban                     E) Yalnız Efe              

8) Aşağıdakilerden hangisi  “Yeni  Lisân"  makalesindeki  dil konusunda benimsenen  ilkelerden biri  değildir?
A) Arapça-Farsça tamlamalar ve dilbilgisi kuralları kullanılmamalı
B) Halk arasında asırlardır yaygınlık kazanmış olan Arapça ve Farsça  sözcükler Türkçeleşmiş sayılmalı, kullanımı devam etmeli
C) Standart yazı dilinde, İstanbul Türkçesi esas alınmalı
D) Batı kökenli sözcükler, dilimizde söylendiği gibi yazılmalı
E) Türkçede karşılığı olan yabancı sözcükler kullanılmamalı

9) (I) Millî Edebiyat sanatçılarının en belirgin özelliği, eserlerini halkın anlayacağı bir dille oluşturmaya çalışmalarıdır. (II) Bu yönelim kısa zamanda genişlemiş, bu dönemin roman ve öykücülerinde ortak bir tutuma dönüşmüştür. (III) Roman ve öykülerin konularının halkın yaşamından alınması, Millî Edebiyat Dönemi eserlerinin bir başka özelliği olmuştur. (IV) Roman ve öykülerde mekân olarak İstanbul tercih edilmiş, eserlerde mekân genişleyememiştir. (V) Sanatçılar, kaynak olarak kendi öz kültürlerini görmüşler ve millî ögelerden beslenmişlerdir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı  vardır?
A) I.           B) II.           C) III.           D) IV.           E) V.

10) Millî Edebiyat’la  Serveti Fünun ve Fecri Ati  edebiyatlarını karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi  yanlıştır?
A) Servetifünun ve Fecriati’de görülen sanatlı ve zor anlaşılır şiir, Millî Edebiyat’ta yerini genelde anlaşılır şiire bırakmıştır.
B) Servetifünun ve Fecriati edebiyatları bir beyannameyle ortaya çıkmışlar, Millî Edebiyat’ta ise böyle bir durum yoktur.
C) Servetifünun’da konular bireyseldir, Millî Edebiyat’ta ise Kurtuluş Savaşı ve sosyal meselelerdir.
D) Servetifünun ve Fecriati’de Arapça ve Farsça tamlamalar kullanılır, Millî Edebiyat’ta ise sıkça Türkçe tamlamalar kullanılır.
 E) Servetifünun ve Fecriati’de genelde aruz ölçüsü kullanılır, Millî Edebiyat’ta ise genelde hece ölçüsü kullanılır.

11)  "  Padişah, tahtından yavaşça ayağa kalktı. Sağ elini altın koltuğa dayadı. Gökten inen, manası anlaşılmaz bir sese kulak verir gibi başını büktü. Ordunun velvelesini dikkatle dinledi. “Kızıl Elma, Kızıl Elma...” Bu ismi şehzadeliğinden beri binlerce defa duymuştu. Sonra tekrar tahta oturdu. Gözlerinin üstüne kadar eğilmiş yusufisini geri itti. Gayet çıkık, geniş alnını, esmer uzun parmaklarıyla tuttu. Düşündü, düşündü... — Kızıl Elma neresi, diye mırıldandı. İskender Paşa , üçüncü askeri huzura soktu. Bu, geniş omuzlarına batarasının uçları düşen genç bir bostancıydı. — Kızıl Elma neresi? — Atınızın gittiği yer padişahım! — Orası neresi? — Neresi olduğunu ancak padişahım bilir... "  
Ömer Seyfettin’e ait bir hikâyeden alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A) Hikâyenin oluşmasında Türkçülük akımı etkili olmuştur.
B) Kaynak olarak millî ögelerden beslenilmiştir.
C) Önceki dönem eserlerinin aksine konuşma diliyle yazılmıştır.
D) Eser realist unsurlar taşımaktadır.
E) Durum hikayesinin özelliklerini göstermektedir.

12) M. Kemal Atatürk'ün de en sevdiği roman olan ve Feride isimli genç, idealist bir öğretmenin yaşadıkları, Anadolu insanı ve bazı sosyal sorunların işlendiği, her tür zorlukta önceliğin vatan aşkı ve görevin kutsallığı mesajının verildiği,
yazarının da en sevilen romanı olan ünlü  eser aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yaban                             B) Acımak                      C) Çalıkuşu
D) Dudaktan Kalbe             E) Yaprak  Dökümü
13)        " İlhan Mokan, Bilge Kağan,
                Gazneli’den Mahmut Sultan,
                Selçuklu'dan Alparslan Han,
                Birer şanlı koçağımız ! "

Millî Edebiyat Dönemi’nde yazılan bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi  söylenebilir?
A) Türkçülük akımının etkisiyle yazılmıştır.
B) Anadolu konu olarak seçilmiştir.
C) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
D) İçerikten ziyade biçime önem verilmiştir.
E) Düşünceden çok duygu ön plandadır.

14)  Servetifünun Dönemi’nde yaşamasına rağmen bu topluluğa katılmayarak Millî Edebiyat’a öncülük etmiştir. Bir balıkçının oğlu olan şair halk kültürüyle yetişmiş, Anadolu’yu ve Anadolu  insanını yakından tanıma olanağı bulmuştur. Şiirlerinde Türkçülük düşüncesini dile getiren şair, bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada tanıtılan şaire aittir? A) Kızıl Elma                    B) Cenge Giderken       C) Geçtiğim Yol
D) Sessiz Gemi                  E) Çanakkale Şehitlerine

15)  Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den biri değildir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel                B) Halit Fahri Ozansoy
C) Orhan Seyfi Orhon                    D) Enis Behiç Koryürek
E) Yavuz Bülent Bakiler

16) Ziya Gökalp'le ilgili olarak aşağdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Edebiyatı,  şuur ve şiir devri olmak üzere iki bölüme ayıran Ziya Gökalp, kendi yaşadığı devri şuur devri olarak tanımlamıştır.
B) ‘‘Yeni Hayat’’ adlı şiir kitabında, bir topluluğu oluşturan bütün unsurları masaya yatırarak gelecekte kurulacak devletin üzerinde oturacağı esasları yeniden yorumlamıştır.
C) ‘‘Altın Işık’’ adlı eserinde çocuklar için manzum ve mensur masallar, kıssalar kaleme almıştır.
D) “Türkçülüğün Esasları” adlı eserindeki öykülerini  kişisel deneyimlerine, tarihsel olaylara ve halk geleneklerine dayandırmıştır.
E) Türk şiirinde o zamana kadar ihmal edilen Türk mitolojisini de kullanmıştır.

17) “Sanat  şahsi ve muhteremdir.” görüşü aşağıdaki edebî dönemlerden hangisinde etkili olmuştur?
A) Millî Edebiyat                     B) Tanzimat Edebiyatı
C) Fecriati Edebiyatı                D) Servetifünun Edebiyatı
E) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

18)    Türkçe ilk kez bu dergide bir dava olarak ele alınmıştır.  
         Millî Edebiyat terimi de ilk kez bu dergide kullanılmıştır.

 Bu parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Lisan                 B) Türk Yurdu           C) Yeni Mecmua
D)  İstiklâl                       E) Genç Kalemler          

19) “Tetkik-i  Mezalim Heyeti” Sakarya Savaşı’ndan sonra, taşlar arasında, yırtılmış, kenarları yanmış bir defter bulur. Bu defter, Ahmet Celal’in anılarını yazdığı defterdir. Roman, bu defterden doğar. Bu romanda, bir aydının Kurtuluş Savaşı yıllarındaki köy ve köylü gerçeğiyle karşılaşması ve çatışması anlatılır.
Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
B) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Ateş Gecesi - Reşat Nuri Güntekin
D) Can Pazarı - Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Sürgün - Refik Halit Karay

20)   Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat ve Servet-i Fünun romanının ortak özelliklerinden biridir ?
A) Teknik yönden gelişmiştir.
B) Toplumsal konulardan söz edilmiştir.
C) Genellikle romantizm akımından etkilenilmiştir.
D) Olaylar İstanbul’da geçer.
E) Sade bir dil kullanılmıştır.

21) Aşağıdakilerden hangisi, M. Emin Yurdakul,  Ziya Gökalp ve  Ömer Seyfettin’in ortak özelliğidir? (1991/ÖSYS)
A)    Fecr-i Âti topluluğuna dahil olmaları
B)    Genç Kalemler hareketinin başında bulun­maları
C)    Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
D)    Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişilikle­rinden güçlü olması
E)    Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları

22) Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat'ın temel özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirde aruzun yerine hece ölçüsünün kullanılması
B) Eserlere yerli hayatın ve ülke sorunlarının yansıtılması
C) Dilin, Doğu dillerinin etkisinden kurtarılıp Batı dilleri etkisine açılması
D) Edebiyatta millî kaynaklara dönme düşüncesinin esas alınması
E) Arapça ve Farsça tamlamalardan arındırılmış sade bir Türkçenin kullanılması 

23)  Araştırmaları, incelemeleriyle dünya çapında bir bilim adamı olan Ord. Prof. Dr. M. Fuat Köprülü, özellikle Türk edebiyatı tarihi ve Türk halk şiiri ve şairleri üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla bir rehber ve ufuk açıcıdır.
Bu çok yönlü ve çok zeki aydınımızın değerli eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi  yer almaz ?
A) Türk Edebiyatı Tarihi                    B) Türk Saz Şairleri
C) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
D) Anadolu Notları                             E) Edebiyat Araştırmaları 

24) " Peyâmi, Ayşe,  İhsan arasındaki gizli aşk üçgeni ekseninde İzmir'in işgali üzerine büyük fedakârlıklar ve sıkıntılar içinde vatan aşkıyla yapılan Milli mücadeleyi anlatan eserde; kişiler, olaylar ve tarihsel süreç gerçeğe dayanmaktadır. Başarılı bir realist yapıttır. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nı konu olarak işleyen edebiyatımızdaki ilk romandır. "
Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban                  B) Ateşten Gömlek            C) Yorgun Savaşçı
D) Küçük  Ağa                            E) Devlet Ana

25)      " Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan,
               Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir :  Turan !.. "

Bu dizelerin etkilendiği fikir akımı ve temsilcisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A)  Türkçülük - Ziya Gökalp
B)  Vatancılık - Namık Kemal
C)  Osmanlıcılık - Mehmet Emin Yurdakul
D)  İslamcılık - Mehmet Âkif Ersoy
E)   Batıcılık - Tevfik Fikret*   Her  Soru  4  puandır.         *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk