sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI Açılım Yayınları sayfa 172,173,174,175

10.SINIF BİYOLOJİ CEVAPLARI SAYFA 172,173,174,175,
10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI AÇILIM YAYINLARI, 10.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI AÇILIM YAYINLARI 2017 2018, 10.SINIF BİYOLOJİ CEVAPLARI SAYFA 172,173,174,175,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZ

.....

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 172 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1. Biyolojik ıslah çalışmalarında kullanılan yöntemler nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.
Biyolojik mücadale: Sorunun olabildiğince doğal yoldan ıslah edilmesidir.Örneğin, bitkilerinize zarar veren böcekleri azaltmak için tarlanıza o böcekle beslenen bir canlı getirin.
2. “İnsan Genom Projesi”nin amacı nedir?
İnsan Genom Projesinin temel amacı, insan DNA’sında bulunan 3 milyar kadar baz çiftinin dizilimini ve bunların % 2-5’ini oluşturan genlerin yerini bulmak.
3. Yapay döllenmenin hayvan ıslahındaki önemi nedir?
Hayvan ıslahında yararlanılan yöntemlerden biri de yapay döllenmedir. Bunun için üstün özellikli hayvanlardan alınan spermler, sperm bankalarında saklanarak uygun zamanda üstün özellikli yumurtaları döllemek için kullanılır. Yapay döllenme ile spermin yumurtayı dölleme şansı daha yüksektir.
4. Bitkilerde gen klonlamasının tarım alanında sağladığı yararlar nelerdir?
Tarımsal alandaki yararları
1- Tarım ürünlerinde verimi etkiliyen biyolojik ajanlara karşı(bakteri,virus,mantar,) dayanıklı bitki türleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda çevreye zarar veren kimyasal ilaçlar kullanılmadan bitkiler daha elverişli hale getirilmektedir.
2- Bitkilerde faydalı maddeler (budayda lisin, baklada metionin gibi) zenginleştirilerek daha kaliteli ürünler elde edilmektedir.
3- Özellikle buğday, pamuk, yağ bitkileri, domates gibi stratejik önemi olan bitkiler
5. Geleneksel biyoteknolojik yöntemler ile günümüzdeki biyoteknolojik yöntemleri karşılaştırınız.
Gelişen biyoloji ve teknoloji sayesinde yapılan çalışmalarda her gün gelişmeler kaydedilmektedir. Biyoteknolojik yöntemlerin kökeni uzun süre öncesine dayanmaktadır. İlk geleneksel biyoteknolojik yöntemler olarak mikroorganizmalardan faydalanarak sütün, yoğurda ve peynire dönüşümü, sirke yapılması gibi uygulamalar bulunmaktadır. Geçmişte bulunan uygulamalarda bunların yanı sıra şarap üretimi, pasta yapımı ve lifli bitkilerin yumuşatılması işlemleri bulunmaktadır. Bu işlemlerin aksine günümüzde gelinen noktada hormonlar, aşılar, yiyeceklerin korunmasını sağlayan enzimler üretilmektedir.

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 173 Cevapları

6. Gen klonlama nedir? Açıklayınız.
Moleküler klonlama, Gen çoğaltımı veya Gen klonlaması, rekombinant DNA moleküllerinin uygun bir konak hücreye sokularak orada çoğaltılması işlemine verilen addır.
7. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) nedir? Açıklayınız.
Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction – PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.
8. Gen klonlama ve PCR neden çok önemlidir? Açıklayınız.
Gen klonlama ve PCR (polimeraz zincir reaksiyonu)--> Rekombinant DNA teknolojisinde kullanılır. Bu teknoloji birçok biyoteknolojik araştırmada kullanılmıştır. Bazı önemli kullanım alanları şunlardır:

-Rekombinant DNA teknolojisi ile insülinin biyosentezi gerçekleştirilmiştir.
-Hepatit B viral antijeni klonlanmış ve bu gelişme ile belirli hastalıklara karşı etkili ve koruyucu aşıların yapılabileceği ortaya konmuştur.
-Birçok hastalığın moleküler temeli ortaya konmuştur. Bu hastalıkların bazıları:ailesel hiperkolesterolemi, orak hücre anemisi, talessemi, kistik fibroz, müsküler distrofi
-Bir tanı yöntemi olarak AIDS tanı kitleri geliştirilmiştir.

9. Canlı hücrelerden DNA’nın saflaştırılması hangi yöntemlerle gerçekleşir? Açıklayınız.
DNA İzolasyon (saflaştırma) Yöntemleri:
Deoksiribonükleik asit (DNA) izolasyonu, çeşitli kaynaklardan elde edilen DNA izolasyon işlemidir. DNA’yı izole etmek için kullanılan yöntemler, kaynak, yaş ve numunenin büyüklüğüne bağlıdır. Kullanılan çok çeşitli yöntemlere rağmen, aralarında bazı benzerlikler var. Genellikle, hücrenin çekirdeğinde bulunan DNA’yı diğer hücresel bileşenlerden ayırmayı amaçlarlar.Bilimsel, tıbbi veya adli amaçlı kullanılan genetik analiz için DNA izolasyonu gereklidir. Bilim insanları, DNA’nın hücrelere, hayvanlara veya bitkiler içine verilmesi veya teşhis amaçlı kullanılması gibi birtakım uygulamalarda DNA kullanmaktadır. İlaçta ikinci uygulama en yaygın olanıdır. Öte yandan, adli tıp bilimi, bireylerin (örneğin tecavüzcüler, kazalar veya savaş mağdurları gibi) kimliklerinin belirlenmesi, babalık belirlenmesi ve bitki veya hayvan tanımlaması için DNA’yı kurtarmalıdır.
Proteinlerin, lipitlerin, polisakaritlerin ve diğer bazı organik veya inorganik bileşiklerin DNA’da bulunur.
DNA izolasyonu için metodlar çok çeşitlidir. Temel olarak herhangi bir canlı ya da ölü organizmadan saflaştırma yapılabilinir. DNA izolasyonu için kan, saç, sperm, kemik, çivi, doku, kan lekesi, tükrük, epitel hücreleri, idrar, kullanılabilir.
Saflaştırma yöntemlerinin, çeşitli kaynaklardan DNA’yı etkin bir şekilde arındırabilecekleri şekilde olması gerekir. Bir diğer önemli faktör ise örneğin boyutudur. Örnek küçükse (örneğin sperm veya tek bir kıl) DNA’nın birkaç miligram veya mililitre kandan izole edilmesinde kullanılan yöntemden farklı olmalıdır. Bir diğer önemli faktör, numunenin taze olup olmadığı veya depolanma şeklidir. Saklanan numuneler arşivlenmiş doku numunelerinden, dondurulmuş kan veya dokudan, çıkartılmış kemiklerden veya dokulardan ve gelebilir.
DNA saflaştırılması genellikle doku veya hücrelerin parçalanmasıyla başlar. Bu işlem, protein yapılarının tahrip edilmesi için gereklidir ve çekirdekten nükleik asitlerin salınmasına izin verir. Lizis, Proteinaz K gibi proteinleri veya proteazları (proteinleri sindiren enzimler) denatüre etmek için deterjanları içeren bir tuz çözeltisi içinde gerçekleştirilir. Hücrelerin dağılmasına ve zarların erimesine neden olur.
Yumuşak dokuların veya hücrelerin parçalanması kolaydır; DNA da kemik, odun ve çeşitli bitki materyalleri gibi sert dokulardan izole edilmelidir. Çoğu bitki örneği, sıvı azotta dondurma gerektirir ve daha sonra dokuları ince bir toz haline getirir. Öte yandan, kemikler oldukça mineralize olmuşlardır ve iyonlar çıkarmadan önce numunelerden uzaklaştırılmaları gerekir.
DNA izolasyonu basit bir işlemdir ve mutfakta ev aletleri ve kimyasallar kullanılarak yapılabilir. Homojenizasyonda, bir deterjanın uygulanmasıyla, hücresel proteinler ve lipidler DNA’dan ayrılır.Karışıma alkol ekleyerek, nükleik asit görünür hale gelir ve toplanabilir.
Bunun için özel ticari kitler üretilmiştir.

10. Belli bir geni içeren klon nasıl elde edilir? Açıklayınız.
Gen klonlaması yapılırken genelde plazmit denilen halka şeklinde bakteri DNA’ları kullanılır. Bu DNA’nın içerisine aktarılan “hedef gen” bakteriler içerisinde çoğaltılarak üretilir, istenirse memeli hücreleri gibi ökaryot hücrelere aktarılabilir.
Belli bir geni içeren klonu elde etmek için öncelikle elimizdeki DNA’ya (plazmite) aktarmak ya da klonlamak istediğimiz gen parçasının her iki tarafından restriksiyon enzimi adı verilen kesici enzimlerle kesmemiz gerekir. Bunu makasla bir ipi kesiyormuşuz gibi düşünebiliriz. Aynı şekilde plazmit DNA’sı üzerinde de hedef geni yerleştirmek istediğimiz yeri bu enzimlerle reaksiyona sokarak keseriz.
Sonrasında kesinlen plazmitlerle, plazmite yerleştirmek istediğimiz kesilmiş gen parçasını aynı ortamda reaksiyona sokup, ligaz enzimini de ekleyip birleşmelerini sağlarız. Böylece hedef genimiz plazmitin içerisine girmiş yani klonlanmış olur. 

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 174 Cevapları

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1. Şeker hastalarında kullanılan insülin hormonu, rekombinant DNA teknolojisiyle E. coli bakterilerinde üretilmektedir. Bu işlemin bazı aşamaları aşağıda verilmiştir.
I. İnsülin geni içeren insan DNA parçasının taşıyıcı DNA (plazmit) ile birleşmesi
II. E. coli plazmit DNA’sının ve insan DNA’sının tümünün saf olarak elde edilmesi
III. E. coli plazmit DNA’sının ve insan DNA’sının insülin genini kodlayan kısmının restriksiyon enzimiyle kesilmesi
IV. Gen aktarılmış E. coli bakterilerinin besi yerinde çoğaltilması
V. Plazmitin E. coli hücresine aktarılması
Bu aşamaların doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) I – III – II – IV – V B) II – I – III – IV – V C) II – III – I – V – IV
D) III – II – V – I – IV E) V – I – IV – III – II

2. Bakterilerde bulunan plazmitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Halkalı DNA molekülüdür.
B) Protein kılıfta örtülüdür.
C) Düz hâldeki DNA zinciridir.
D) Eşlenmiş DNA molekülleridir.
E) Çekirdek zarıyla çevrilidir.


3. Adli tipta, güvenirliği çok yüksek olan “DNA parmak izi yöntemi”, zanlıların suçluluğunun kanıtlanmasında ve babalık testlerinde kullanılmaktadır.
Bu yöntemin güvenilir olması DNA’nın aşağıda verilen özelliklerinden hangisine dayanmaktadır.
A) Sarmal yapıya sahip olması B) Enzimlerle istenilen yerden kesilebilmesi
C) Laboratuvar ortamında çoğaltilabilmesi D) Hücreden saf olarak elde edilebilmesi
E) Bazı bölgelerindeki baz dizilimlerinin bireye özgü olması Cevabınızın nedenini açıklayınız.

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 175 Cevapları

Aşağıda verilenleri dikkatlice okuyunuz, ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y”yi işaretleyerek yanlışların doğrusunu yandaki kutucuğa yazınız.
  1. Rekombinant DNA, normalde birlikte bulunmayan DNA parçalarının bir deney tüpünde birleştirilmesiyle yeniden oluşturulan DNA molekülüdür. (D)
  2. Kök hücre özelleşmiş hücredir. (Y)
  3. Islah çalışmalarında tür içi ya da türler arası melezleme, yapay döllenme, gen aktarımı ve klonlama gibi yöntemler kullanılır. (D)
  4. Bir genin üzerinde bulunduğu DNA parçasının kopyalanmasına “gen klonlama” denir. (D)
  5. Bitki ıslahında amaç kalite ve verimi attırmaktır. (D)
  6. Bir canlıdaki genetik özelliklerin kopyalanarak bu özellikleri taşımayan bir canlıya aktarılması sonucunda üretilen yeni canlıya GDO denir. (D)
  7. DNA analizi ile cinsiyet saptanamaz. (Y)
  8. Gen klonlamasının birinci aşaması klonlanacak DNA’nın saflaştırılmasıdır. (D)

Kaynak: 10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Modern Genetik Uygulamaları Sayfa 172, 173, 174, 175 Konu Sonu Değerlendirme Cevapları
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZ





Kaynak: 2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Açılım Yayınları Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk