sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST 25 SORULUK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST,
11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI, 11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 11.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,


……………………. LİSESİ  2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  1.DÖNEM 2.SINAV
DERSİN ADI
 TÜRK  EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11. SINIFLAR
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
Mustafa  ŞAHİN
ALDIĞI PUAN


HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN
1) Afife Anjelik'te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısına direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatıl­maktadır. Zavallı Çocuk'ta, evlenmede ana - babanın değil, evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Eyvah adlı dram ise batılılaşmanın aile çevresindeki etkileri ve daha çok evlenmedeki eski adetlerin eleştirisi ile ilgilidir. Finten'de ise Shakespeare'in  Makbetinin etkileri çok açıktır.
Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Ziya Paşa
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat Efendi

2) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklere örnek gösterilemez?
A)İntibah
B)Letâif-i Rivayât
C)Diyojen
D)Takvim-i Vakayi
E)Avrupa'da Bir Cevelân

3) Aşağıdaki eserlerden hangisi R.Mahmut Ekrem’e ait değildir?
A)Araba Sevdası    B)Çok Bilen Çok Yanılır
C)Atala                   D)Zoraki Tabip
E)Zemzeme

4) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat nesrinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Hikâye ve romanlarda konular günlük hayattan ve tarihten alınmıştır.
B) Makale, hikâye, roman… gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
C) Dilde sadeleşme istenilen düzeyde olmamış, yabancı söz ve tamlamalar kullanılmaya devam edilmiştir.
D) Yapıtlar genel olarak duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.
E) Tanzimat romancıları ve öykücüleri halka seslenmeyi temel almışlardır.

5) Abdülhak Hamit’in tiyatrolarının sahneye konulmayışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Ağır bir dil kullanılması
B) Konularının hayali olması
C) Olayların değişik ülkelerde geçmesi
D) Oyunların sahne tekniğine uygun olmaması
E) Oyunlarının gereğinden fazla uzun olması

6) Namık Kemal'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A) Romantik akımın etkisinde kalmıştır.
B) Hece ölçüsünü kullanmamıştır.
C) Eleştiri türünde eser yazmıştır.
D) Tiyatrolarında genelde konuşma dilini kullanmıştır.
E) Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmıştır.

7) Tanzimat edebiyatında ilk tiyatro örneğini Şinasi vermiştir. Bu dönem sanatçılarından birçoğu tiyatro yazmıştır.
Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı sanatçılarından hangisi tiyatro yazmamıştır?
A) R. Mahmut Ekrem             B) A. Hamid Tarhan
C) Nabızâde Nâzım                D) Namık Kemal
E) Şemseddin Sami
8) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Şemsettin Sami Türkçenin ilk dil bilgisi kitabını yazmıştır.
B) Abdülhak Hamit Tarhan kimi tiyatrolarında hece ölçüsü kullanmıştır.
C) Sergüzeşt romanında cariye bir kızın başından geçenler anlatılmaktadır.
D) Namık Kemal, Fransız sanatçı Victor Hugo'dan etkilenmiştir.
E) Recaizade Mahmut Ekrem şiirlerinde romantizmin etkisindedir.

9) Birinci Dönem Tanzimat sanatçıları için aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A) "Sanat toplum içindir." ilkesiyle eserler verdikleri
B) Yalın bir dili savunmalarına karşın, Divan edebiyatının etkisinden kurtulamadıkları
C) İçeriği önemsemeyip biçimsel yenilik arayışlarına yöneldikleri
D) Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullandıkları
E) Fransız İhtilâlı’nın etkisiyle vatan, özgürlük, adalet gibi kavramları işledikleri

10) Aşağıdakilerin hangisinde Namık Kemal'in yapıtlarının türü yanlış belirtilmiştir?
A) Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip
B) Roman: İntibah, Cezmi
C) Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Gülnihal
D) Öykü: Kara Belâ, Akif Bey
E) Şiir: Hürriyet Kasidesi, Vatan Kasidesi

11) Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" adlı tiyatro yapıtıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tek perdelik bir komedi olduğu halde ilk yerli tiyatro ürünü sayılmıştır.
B) Kişiler, sosyal çevrelerine uygun bir dille konuşturulmuştur.
C) Olaylar ve kişiler akla, günün gerçeklerine uygundur.
D) Kişilerin adlarıyla kişilikler arasında uyum sağlanmıştır
E) Geleneksel Türk tiyatrosuyla zıt özellikler taşımaktadır.

12) I. Yapıtlar, genellikle, duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.
II. İlk ürünlerinde meddah hikâyelerinin etkisi görülür.
III. Betimlemelerin işlevi yoktur, bunlar süs olarak kullanılmıştır.
IV. Eserlerde sanatçılar kendilerini gizlemiş, olayın gerçekliğini anlatmaya çalışmışlardır. .
V. Roman, bireyi eğitme ve toplumu düzeltmenin bir aracı olarak görülmüştür.
Bu cümlelerin hangisinde, Tanzimat edebiyatının ilk dönemindeki  hikâye ve roman türleriyle ilgili bilgi yanlışı  vardır?
A) I.             B) II.            C) III.              D) IV.                 E) V.

13) Aşağıdaki  sanatçılardan hangisinin Batı edebiyatına bakışı  diğerlerinden farklıdır?

A) Muallim Naci
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Nabizade Nazım
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Samipaşazade Sezai


14) Romanın alafranga tipi Bihruz Bey'dir. Süslü giyinmek, çevresindekilere Fransızca konuşmak ve landosuyla dolaşmaktan başka işi yoktur.
Bu özellikler aşağıdaki romanlardan hangisiyle ilgili olabilir?
A) Paris'te Bir Türk   B) Sergüzeşt   C) İntibah   D) Telemak
E) Araba Sevdası

15) Konuşma diliyle yazı dilini birleştirmeye çalışmış, Osmanlıcayı savunanlara inandırıcı gerçeklerle karşı çıkmıştır. İki cilt olarak yayımlanan "Kamus-ı Türkî" adlı sözlüğünün ön sözünde dilimizin adının "Türk Dili" olduğunu vurgulamıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerin hangisidir?
A) Ziya Paşa       B) Ahmet Vefik Paşa       C) Şemseddin Sami
D) Ahmet Cevdet Paşa         E) Samipaşazade Sezai

16) Nâbizade Nâzım'ın "Karabibik" adlı eseri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Romandan çok, uzun öykü özelliği gösterir.
B) Realist-natüralist etkiler taşımaktadır.
C) Kişiler, yaşadıkları çevrenin diliyle konuşturulmuştur.
D) Eserde yer yer olay akışı kesilerek ansiklopedik bilgiler verilir.
E) Türk edebiyatında kırsal kesim gerçeğini yansıtan ilk eserdir.

17) (I) Edebiyatımıza roman, özellikle Fransızcadan yapılan çevirilerle girdi. (II) Bu çevirilerden önce, romanların yerini halk hikâyeleri, masallar ve mesneviler tutuyordu. (III) Samipaşazade Sezai'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseri ise bizim ilk yerli romanımız sayılır. (IV) 1872 yılında yayımlanan bu romandan sonra art arda Ahmet Mithat romanları yayımlanmaya başlandı: Hasan Mellah, Dünyaya İkinci Geliş, Felatun Bey'le Rakım Efendi… (V) Ama roman tekniği ve yazınsal değer açısından 1876 yılında yayımlanan Namık Kemal imzalı İntibah'ı ilk edebi roman saymak mümkündür.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.              B) II.           C) III.            D) IV.             E) V.

18) Aşağıdakilerin hangisinde Recaizade M. Ekrem'le ilgili bilgi yanlışı vardır?


A) Şiirde güzelliğe önem veren şair, çocuklarının ölümü nedeniyle daha çok, ölüm konusunu işlemiştir.
B) Türk edebiyatının ilk realist romanı Araba Sevdası'nı yazan sanatçı, edebiyatımızda tiyatrocu kimliğiyle tanınmıştır.
C) Kendinden önceki Tanzimat sanatçılarının aksine, sanatın toplum için olması gerektiğine katılmamış, sadece aşk ve doğa üstüne söylenen şiirlerin güzel ve sağlam olmasının yeterli olduğunu İleri sürmüştür.
D) Eleştiri alanında Takdir-i Elhan ve Üçüncü Zemzeme Mukaddimesi'ni yazmıştır.
E) Edebiyat kuralları üzerine bilgi veren Talim-i Edebiyat adlı eserinde pek çok eserle ilgili değerlendirme yapmıştır.

19) Tanzimat döneminin ilk Türk milliyetçisi ve aynı zamanda aydın bir devlet adamıdır. Arapça, Fransızca, Rusça, İtalyanca bilen sanatçımız ilk adapte tiyatro oyununu yazmış ve Moliere'in hemen hemen tüm komedilerini çevirmiş veya uyarlamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Ziya Paşa
C) Yusuf Kâmil Paşa
D) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat Efendi 

20) Tanzimat döneminde düşünceyi yaymanın aracı olarak görülen ve daha sade bir dille yazılan gazetelerin .............. yararı olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi  getirilemez?

A) yeni düzyazı türlerinin yaygın biçimde kullanılmasında
B) edebiyatın geniş kitlelere ulaşmasında
C) halkın okuma yazma oranının artmasında
D) süslü nesir geleneğinin yıkılmasında
E) Batı'daki gelişmelerin halka tanıtılmasında

21) Oyunun konusu, işbilir ve aklı başında bir dost tarafından ufak bir rüşvetle düzeltilen, hileli bir evlendirme olayıdır. Müştak Bey, Kumru Hanım'ı sever; ama kızın ailesi, imamın yardımıyla ona, kızın çirkin, huysuz ve yaşlı ablasını nikâhlar.

Bu parçada kısaca tanıtılan eserin adı ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Şinasi – Şair Evlenmesi
B) Recaizade Mahmut Ekrem – Vuslat
C) Namık Kemal – Zavallı Çocuk
D) Abdülhak Hamit Tarhan – İçli Kız
E) Ahmet Vefik Paşa – Zor Nikâh

22) Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat edebiyatı sanatçılarının topluma mesaj iletmek amacıyla verdiği ürünlerden biri değildir?

A) Tasvir-i Efkâr    B)Talim-i Edebiyat  C)Henüz On Yedi Yaşında
D) Şair Evlenmesi            E) Hürriyet Kasidesi 

23) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Muallim Naci, şiirdeki eski-yeni mücadelesinde eski edebiyat taraftarlarının lideri olarak adını duyurmuştur.
B) "Zehra" adlı eseriyle büyük başarı yakalayan Nabizade Nâzım, bu eserini kıskançlık teması üzerine oturtmuş, karakterlerinin betimlemesini gerçekçi biçimde yapmıştır.
C) Samipaşazade Sezai gezi notlan, mektuplar, edebi makaleler de yazmış; ama adını realist roman ve hikâyeleriyle duyurmuştur.
D) Abdülhak Hamit, tüm şiirlerinde hatta manzum tiyatrolarında bile aruz ölçüsünü kullanmış; hece ölçüsünü ise küçümsediğinden denememiştir.
E) İkinci dönem Tanzimat edebiyatında Recaizade Mahmut Ekrem, "Zemzeme" ve "Takdir-i Elhan" adlı eserleriyle eleştiri türünü canlı tutmuştur.

24) ....................döneminde dergiler önemli bir yer tutmuştur. Bu dönemde Servet-i Fünûn dergisinin yanında "Malûmat", "Mekteb", "Musavver Malûmat" gibi dergiler çıkarılmıştır. Bu dergilerde edebiyat, sa­nat konularında öğretici yazılar yayımlanmıştır. derskonum.com Eleştiriler ve tartışmalar yapılmıştır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi ge­tirilmelidir?
A) Tanzimat                 B) Edebiyat-ı Cedîde       C) Millî Edebiyat
D) Divan edebiyatı       E) Halk edebiyatı

25) Servet-i Fünun edebiyatının oluşumunda devrin siyasi, sosyal ve edebi şartları etkilidir. Bu kısa ömürlü ama edebiyatımızı derinden etkileyen topluluğunun zamanında dönemin padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) III.Selim                 B) II.Mahmud              C) Abdülmecid                               D) Abdülaziz               E) II.AbdülhamidHAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN

*   Her  Soru  4  puandır.   *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk