sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.SINAV YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.SINAV YAZILI, 11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 11.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, ………………… LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR  TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM II.SINAV SORULARI
DERSİN ADI
TÜRK EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11.SINIFLAR
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ

ALDIĞI PUAN

1-Servet-i Fünun Edebiyatı’nın nasıl oluştuğunu ve bu edebiyatın nasıl son bulduğunu kısaca yazınız? (10p)


2- Servet-i Fünun Edebiyatı şiirinin genel özelliklerini yazınız (1*10=10p)3- Serveti Fünun döneminde eser veren sanatçılar kimlerdir, aşağıdaki sınıflandırmaya uygun isimler yazınız (1*10= 10p)
              Şiir alanındakiler (5 isim)                                         Nesir alanındakiler(5 isim)                                        
                *                                                                                            *
                *                                                                                            *
                *                                                                                            *
                *                                                                                            *
                *                                                                                            *

4- Aşağıda verilen eserler ile eserlerde ismi geçen kahramanları uygun şekilde eşleştiriniz ( 1*5=5P)
CEVAPLAR
1

2

3

4

5

a-Bihruz Bey                     1- Sergüzeşt
b-Müştak Bey                   2-Cezmi
c-Ali Bey                             3-Şair Evlenmesi
d-Dilber                              4-İntibah
e-Adil Giray                      5-Araba sevdası

5-Aşağıdaki tabloyu uygun ifadelerle doldurunuz.(10p.)
ESER/ GAZETE ADI
YAZARI / ÇIKARANI
     ÖZELLİĞİ

İlk manzum tiyatro (hece ile yazılan)
Sahra

Zehra
Nabizade Nazım

Tahrib-i Harâbat
Namık Kemal

Batılı anlamda ilk öykü
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

6-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( cevapları cevap anahtarına işaretleyiniz) (5*11=55p)I-Aşağıdakilerden hangisi “Servet-i Fünûn dönemi” sanatçılarının ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri değildir?
A) Dilde “halka doğru” ilkesini benimseme
B) Batı sanat akımlarının etkisinde kalma
C) Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler oluşturma
D) “Sanat için sanat” görüşüne bağlanma
E) Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme

Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu'dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yö­neltmeye çalışmıştır."
 II-Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat yazarı' aşağı­dakilerden hangisidir?
A)Ahmet Cevdet Paşa          B)Ahmet Vefik Paşa
C)Recaizade Ekrem               D)Şinasi         E)Namık Kemal

III-Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dönemine özgü bir kavram yoktur?(LYS)
A)   Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ü ben
      Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen
B)   Olmuş insana taasub bir onulmaz illet
      Hüsn-i tedbîrin ile kurtulur andan millet
C)   Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
       Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten
D)   Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi
      Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz
E)   Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet
      Esîr-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten

IV-Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?                
 A) Ahmet Mithat – Namık Kemal – Ömer Seyfettin-Şinasi    
B)  R.Mahmut Ekrem – A. H. Tahran – Tevfik Fikret –Ziya Paşa                                                    
 C)  Namık Kemal – Şinasi – Şemsettin Sami - A. Tahran
D)  Halit Ziya Uşaklıgil – Şinasi – Ziya Gökalp- Namık Kemal                             
E)  Ali Bey – Ahmet Vefik Paşa – Ali Canip - A. H. Tahran

V-Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangi*sine Tanzimat romanında rastlanmaz(1974/ÖSYS)
A) Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.
B) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.
C) Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır
D) Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.
E) Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.

Onun tiyatro eseri, sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynamaya elverişli değildir. Piyeslerin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım–nesir karışık olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir.
VI-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir(1995/ÖSYS)
A) Abdülhak Hamit    B) Muallim Naci
C) Şinasi          D) Ahmet Vefik Paşa
            E) Şemsettin Sami

VII-Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?                                                                                                                                                                                                                                                                                   A)  Akif Bey               B) Zavallı Çocuk           C) Kara Bela                        D)  Gülnihal                   E)  Muhsin Bey 

VIII-Aşağıdakilerden hangisinden bir bilgi yanlışlığı vardır?                                                                                             
A) Şinasi, Durub — ı Emsal — i Osmaniye adlı eserinde Osmanlı atasözlerini derlemiştir.                                                                            B) Ziya Paşa, Harabat adlı mesnevisinde Ali Paşa’yı hicvettiği şiirlerini toplamıştır.                                                                          
C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiirlerinde romantizmin etkisi görülür.                                                                                                      
D) Ahmet Mithat’ın eserlerinde olayın akışı kesilir, okuyucuya bilgi verilir.                                                                                                          E) 1839 - 1860 yılları arasında Batı’dan şiir, hikaye ve roman çevirileri yapılmıştır; bu çalışmalar Tanzimat için hazırlık sayılabilir.

IX-Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargı*lardan hangisi yanlıştır(2006/ÖSYS)
A) Makale, fıkra, deneme gibi Batıdan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir.
B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte Divan edebiyatı nazım şekilleri de kullanılmıştır.
C) Ahmet Mithat, Şemsettin Sami bu dönemin romancılarındandır.
D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
E) Bu dönemde çıkan resmi gazeteler, Tercüman-ı Ahval ve Tasvîr-i Efkardır.

X-Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiirinin bir özelliği olamaz?
A) Biçim yönünden Divan şiiri geleneğine bağlı kalınması
B) Şairlerin romantik akımın etkisinde kalmaları
C) Halk kültürü ve hece vezni savunulmasına rağmen aruz vezninin kullanılması
D) Konuya ve düşünceye değil, estetiğe ve biçim güzelliğine önem verilmesi
E) Dilde sadeleşme fikri savunulmasına rağmen bunda başarılı olunamaması

XI-Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatrolarından biri değildir?
A) Finten         B) İçli Kız       C ) Macera-yı Aşk    
D) Şir              E) Nesteren

NOT: SÜRE BİR DERS SAATİ KADARDIR.
BAŞARILAR DLERİZ

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ            Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır. (MEVLANA)Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk