sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 21

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 21, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(D) • Tanzimat Dönemi edebiyatı Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır. 
(D) • Tanzimat Dönemi edebiyatının zemini 1839-1860 yılları arasında oluşmuştur. 
(Y) • Tanzimat Döneminde kökten değişiklikler yapılmıştır. 
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Tanzimat Döneminde yapılan değişiklikler daha çok yönetimle ilgilidir.
• Tanzimat Dönemi edebiyatının fikrî altyapısını Şinası kurmuştur.
• Tanzimat Dönemi edebiyatçıları dilde sadeleşme taraftarıdırlar.
3. Aşağıda verilenlerden hangisi Tanzimat Dönemi edebiyatıyla ilgili değildir?
A) Halka yönelinmesi
B) Dilin sadeleştirilmek istenmesi
C) Sosyal faydanın ön planda tutulması
D) Kaide ve klişelere önem verilmesi
E) Yeni edebî türlerin benimsenmesi
4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminin aydınlarından biri değildir?
A) Şinasi
B) Namık Kemal
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Agâh Efendi
E) 28 Mehmed Çelebi
Etkinlik: Gazete çevresinde kültür ve edebiyat hayatımıza giren öğretici metin türleri hakkında bilgi edininiz (23. sayfadaki 2. Etkinlik içindir.).
Gazete, Tanzimat döneminde hayatımıza girmiştir. 1831 yılında Takvim-i Vakayi (ilk resmi gazete), 1840 yılında Ceride-i Havadis (ilk yarı resmi gazete), 1860 yılında Tercüman-ı Ahval (ilk özel gazete) gazeteleri çıkarılmıştır. Gazetecilik toplum yaşa­mımızda daha sonra vazgeçilmez bir durum kazanmıştır.
 
MAKALE
Herhangi bir konuda bir görüşü veya düşünceyi açıklamak, savunmak ve ka­nıtlamak amacıyla yazılan yazılara makale denir.
Makaleler ciddi bilimsel yazılardır.
Dil, göndergesel işlevde kullanılır ve nesnel ifadeler ağırlıktadır.
Belirli bir plan (giriş, gelişme, sonuç) çerçevesinde kaleme alınır.
Makalelerde yalın bir dil kullanılır.
Öne sürülen düşünceler ispat edilir.
Edebiyatımızda makale türünün ilk örneklerine Tanzimat dönemi edebiyatında rastlanır.
Türk Edebiyatında ilk makale Şinasi‘nin Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi‘dir.
Türk edebiyatında makale türünde eser verenler: Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Hüseyin Cahit Yalçın, Cenap Şahabettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Falih Rıfkı Atay.
 
FIKRA
Yazarın güncel konularda, ülke ve toplum sorunlarını akıcı bir dille kaleme aldığı gazete yazılarına fıkra denir
Fıkrada ele alınan düşüncelerin ispat kaygısı yoktur.
Günlük gazete yazılarıdır.
Canlı, akıcı bir anlatımı vardır.
Fıkra yazarlığı için geniş bir kültür birikimine sahip olmak ve sürekli kendini yenilemek gerekir.
Türk edebiyatında gazete ile gelişim sağlamıştır.
Toplumsal, siyasal, güncel her türlü konu ele alınabilir.
Edebiyatımıza Tanzimat ile birlikte girmiştir. Ahmet Rasim, Refik Halit Karay, Ahmet Haşim, Hüseyin Cahit Yalçın ve Peyami Safa fıkraları ile tanınır.
 
DENEME
Yazarın herhangi bir konuda samimi bir üslupla kaleme aldığı yazılara deneme denir.
Yazar yazdıklarını ispatlamak zorunda değildir.
Kendi kendine konuşuyormuş gibi bir üslupta yazılır.
Denemelerde genelde soyut kavramlar, bireysel düşünceler ele alınır.
Açık, anlaşılır bir üslup kullanılır.
Fransız edebiyatında Montaigne deneme türünün başlangıcını oluşturmuştur.
Türk edebiyatında Ahmet Haşim, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Salah Birsel gibi sanatçılar deneme türünde eser vermişlerdir.
 
SOHBET (SÖYLEŞİ)
Yazarın kişisel düşüncelerini birileriyle sohbet eder bir tarzda yazdığı fikir yazılarına söyleşi denir.
Senlibenli bir ülsupta kaleme alınır. Düşünceleri ispat etme kaygısı yoktur.
Sohbetlerde fıkralardan, hikâyelerden, hatıralardan yararlanılabilir.
Sanat, siyaset, ekonomi, kültürel yaşam, günlük yaşam gibi konularda yazılır.
Türk edebiyatında Şevket Rado, Nurullah Ataç, Ahmet Rasim sohbet türünde eser veren sanatçılardan bazılarıdır.
 
ELEŞTİRİ
Sanat ve düşünce eserinin tanıtılmasında zayıf ve güçlü yönlerin belirtilmesi amacıyla yazılan yazılara eleştiri (tenkit) denir. Eleştiri yazarına ise eleştirmen denir.
Eleştiriler okuyucuyu bilgilendirir, eserin değerini ortaya koyar. Eleştiride sadece olumsuz yönler değil olumlu yönler de belirtilir. Eleştiri öncesi iyi bir araştırma yapılması gerekir.
İzlenimsel (öznel) eleştiri, nesnel eleştiri, sanatçıya yönelik eleştiri, esere yöne­lik eleştiri ve topluma yönelik eleştiri gibi çeşitleri vardır.
Divan edebiyatında şuara tezkirelerinde sanatçının-eserin güçlü ve zayıf yön­leri belirtilir.
Tanzimat’la birlikte eleştiri türü gelişme kaydetmiştir.
Namık Kemal, Ziya Paşa, Mehmet Kaplan, Berna Moran gibi sanatçılar eleştiri türünde eser vermişlerdir.
 
RÖPORTAJ
Getirmek, toplamak anlamına gelen röportaj; araştırma, inceleme, gezip görme sonucu oluşturulan yazılardır.
Röportajda araştırmak, incelemek, gözlem ve görsellik önemli unsurlardır.
Röportajda ön hazırlık yapıldıktan sonra incelemelerde bulunulur ve fotoğraf ile zenginleştirilir.
Haber yazılarıdır, gazete ve dergilerde yayımlanır.
Etkinlik: Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde hangi ana düşüncelerin yer aldığını araştırınız (27. sayfadaki "Anlama ve Yorumlama" bölümünün 2. sorusunun "a" maddesi içindir.).
İnsanların belli bir bilgi düzeyi, düşünceleri, inanışları, deneyi­mi, dünya görüşü vardır. Öğretici metinler, insanların, gerçekle­re farklı bir gözle bakmasını sağlar. Öğretici metinler, aydınlat­mak, haber vermek, tanıtmak, uyarmak, düşündürmek, değiş­tirmek, geliştirmek vb. amaçlarla kaleme alınır. Örneğin tarihî bir olayın anlatıldığı öğretici metinde ilk amaç, insanları bilgi­lendirmek, onlara konuyla ilgili bir şeyler öğretmektir. Bunun yanında o metin, olayın gerçek nedenlerini ortaya koyarak uyarma, insanların yerleşik düşüncelerini değiştirme, olaya farklı bir bakış açısıyla yaklaştırma amacını da taşır.
Etkinlik: Gazetenin kültür hayatımızdaki yeri ve değerini araştırınız (27. sayfadaki 5. Etkinlik içindir.).
Toplumların aydınlanmasında, tepki göstermesinde gazetenin ehemmiyetli bir rolü vardır.
İnsanların haber alma ihtiyacını karşılar.
Her türlü yenilik, değişimin topluma erişmesini sağlar.
Kamusal görevlerin tam manasıyla ve gerçeğe uygun yerine getirilmesini sağlar.
Görüşlerin dağılmasını sağlar.
Toplumun bilmesi şart olan olaylar, vaziyetler halktan gizlenmez, gazete bu açıklığı sağlar
Toplumu iç ve dış olaylar ile ilgili bilgilendirir, bilinçlendirir.Toplumun çıkarlarına ters düşecek işler yapanlar teşhir edilir.
Adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.
Kamuoyu oluşturur.
Dil birliği sağlar.
Gazetenin kültür-sanat ve edebiyatla alakalı haber vermesi, edebi ürünlere halkın kolayca erişmesini sağlaması kültürel işevidir.

DİĞER TÜM SAYFALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZZZZ

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk