sponsorlu reklam Admatic -sponsor

BİLİM FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI

BİLİM FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI, BİLİM FELSEFESİ TEST SORULARI, BİLİM FELSEFESİ , FELSEFE TEST SORULARI, TESTLER,BİLİM FELSEFESİ TEST SORULARI PDF,

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda BİLİM FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız


BİLİM FELSEFESİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI TESTİ  1 SORU VE CEVAPLARI

1. Temellendirme, ileri sürülen bir sav için dayanak, gerekçe bulma işlemidir.
Bu tanıma göre, aşağıdaki yargılardan hangisi temellendirilmiştir?
A)    Çocuklar sevgi ister.
B)    Dershaneler, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası oldu.
C)    Arabayı dikkatli kullanmalısın.
D)    Dersleri iyi dinlediğinden sınavı kazandı.
E)    Bu yaz çok sıcak geçti.

2. Sofistler doğa konusundan çok insana ve topluma yönelmişlerdir. Ama yine de mutlak ve değişmez olan ile "değişen" arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Temel olarak bilginin kuşaktan kuşağa, toplumdan topluma ve insandan insana değiştiğini söylemişlerdir.
Buna göre, Sofistler'in bilgi anlayışı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)    Bilgi anlayışları rölativdir.
B)    Felsefi düşünceleri dogmatiktir.
C)    Ana varlık sorununu konu edinmişlerdir.
D)    Nesnel bilgilerin olduğunu savunmuşlardır.
E)    Bilginin kaynağı olarak sezgiyi kabul etmişlerdir.


3. Platon, Aristoteles, Farabi, Hegel gibi düşünürlere göre insan bilgisinin sınırları yoktur. Başka bir deyişle, insan sahip olduğu bilgi yetileri aracılığıyla hem doğal ve fiziksel dünya hem de metafizik olarak nitelendirilen Tanrı, ruh gibi konular hakkında bilgi edinebilir.
Bu düşünürlerin yaklaşımında, aşağıdakilerden hangisinekarşı çıkıldığı söylenebilir?
A)    Doğruluğundan şüphe edilmeyecek bilgilerin olduğuna
B)    Duyuların verdiği bilgilerin insanı yanıltabildiğine
C)    Bilginin alanında yalnız duyumlanabilir varlıkların bulunduğuna
D)    Bilginin kaynağında aklın yer aldığına
E)    İnsanın her tür problemi felsefi olarak inceleyebildiğine


4. Descartes, deneyin sadece bilimsel ayrıntılar için geçerli olduğunu, doğa felsefesinin genel ilkelerinin ise tek başına akıl yürütme ile kurulabileceğini öne sürmekteydi. Doğanın sınırlarının araştırılmasında aklın gücüne inanmaktaydı.
Buna göre, Descartes'ın bilgi anlayışı, aşağıdaki akımlardan hangisine uygun düşer?
A)    Deney verilerinin akılla temellendirilmesini savunan kritisizme
B)    Bilginin kaynağının yalnızca deney olduğunu öne süren empirizme
C)    Yalnızca fenomenlerin bilinebileceğini savunan pozitivizme
D)    Doğru bilginin akla dayanarak elde edileceğini savunan rasyonalizme
E)    Bilginin ölçütünün fayda olduğunu savunan pragmatizme


5. İlkçağ düşünürlerinden Pythagoras, evrendeki düzenin matematiksel orantılarla sağlandığını savunur. Bu nedenle, matematik ve müzik arasında bir uyum kurmaya çabalamış olan Pythagoras, ses perdesi ile tel uzunluğu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Onun ardından, bilim, sanat ve matematik çalışmalarında öncü olan Pythagorasçılar, matematiği hemen her şeye uyarlayarak sayılar hakkında geniş bilgi edinmişlerdir.
Parçaya dayanarak, Pythagorasçı düşünce ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)    Matematiğin insanı düşürebileceği yanılgıları gösterir.
B)    Varlığın sırlarını sayılar arasındaki uyum ile çözmeye çalışır.
C)    Evrene ilişkin bilgileri yalnız olgusal yoldan elde etmeye önem verir.
D)    Şüpheyi,doğrulara ulaşmada yöntem olarak kullanır.
E)    İnsan aklının evreni anlayabilecek yeterlilikte olmadığını kabul eder.


6. Platon'un dünyası somut nesnelerden değil matematiksel nesnelerden oluşur. Bu dünyaya fiziksel yoldan değil akıl yoluyla ulaşabiliriz.
Buna göre, Platon'un aşağıdakilerden hangisini savunması beklenir?
A)    Gerçeğin bilgisine ulaşılamaz.
B)    Bilginin kaynağı duyumdur, deneyden gelmeyen bilgi yoktur.
C)    İnsan zihni başlangıçta boş bir sayfa gibidir.
D)    Gerçek bilgi ancak zihinsel etkinlikle elde edilir.
E)    Bilmek için inanmak gerekir.


7. Hegel'e göre, hiç deneye başvurmadan sadece düşünce ile kesin bilgiye ulaşılabilir. Çünkü suje ve obje, aynı aklın değişik biçimleridir. Objenin kendisi de suje gibi ussaldır. Her ussal olan da gerçektir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi Hegel'in görünüşünü destekler niteliktedir?
A)    Gerçeği bilmek mümkün değildir, bu nedenle yargıdan kaçınmak gerekir.
B)    Bilgiye, deneylerimizi akıl süzgecinden geçirerek ulaşabiliriz.
C)    Bilginin kaynağı akıldır ve bu bilgi genel geçerdir.
D)    Objenin bilgisine ancak sujelerden yola çıkarak ulaşılabilir.
E)    Genel - geçer doğru bilginin kaynağı deneydir.


8. Leibniz'e göre, akıl doğruları ve olgu doğruları diye iki çeşit doğru vardır. Akıl doğruları olgu doğrularından daha üstündür. Çünkü son çözümlemede, olgu doğruları akıl doğrularına indirgenebilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)    Bilginin kaynağı deneyimlerimizdir.
B)    Akıl, bilginin temelini oluşturur.
C)    Sezgi ile her türlü bilgiye ulaşabiliriz.
D)    Akıl doğruları, olgu doğrularına indirgenebilir.
E)    Hem akıl hem deneyim bilginin kaynağıdır.


9. Demokritos'a göre renkleri görmemiz, sesleri işitmemiz, sıcaklığı duyumlamamız, tatlıyı, acıyı tatmamız ancak bir duyu yanılsamasıdır; bir "karanlık" bilgidir. Duyular asıl gerçeği, yani nesnelerin bölünemeyen son parçalarını bilebilecek kadar keskin değildirler, bunu ancak düşünen akıl yapabilir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi, Demokritos'un bu görüşüyleuyuşmaz?
A)    Duyular bölünemeyen son parçacıkların bilgisini verecek güçte değildir.
B)    Nesnelerin gerçek bilgisine, ancak akıl yoluyla ulaşılabilir.
C)    Sıcaklık, soğukluk, renk ve ses gibi duyumlar algılayan kişiye bağlıdır.
D)    Duyusal bilgi olmaksızın, aklın asıl gerçeği bilmesi olanaksızdır.
E)    Duyumlama aslında bir yanılsamadır.


10. İnsan zihni, doğuştan beyaz bir kağıt ya da boş bir levhaya benzer. Bu boş levha üzerine, işaretler, yaşantılardan sonra yazılır.
Bu parçada, aşağıdaki yargıların hangisi temellendirilmiştir?
A)    Doğru bilgi geniş kapsamlı bir açıklamadır.
B)    Deney, tüm bilgilerimizin kaynağıdır.
C)    Kesin bilgiye ulaşmanın yolu şüphedir.
D)    Deney ve akla uygun bilgi değerlidir.
E)    Gerçek bilgi değişmez olanın bilgisidir.


11. "Görmekle renklerin ve ışınların derece ve türleri hakkında bilgi sahibi olunur. Dokunma ile cisimlerin sertliği, katılığı, koklama ile de kokuları algılanır. Bu özelliklerin birkaçının bir araya geti-rilmesi ile kavramların isimleri oluşur. Duyumlar, bireylerin algılamalarına göre sevgi, nefret haz, acı gibi duygular meydana getirir."
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen yargı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)    İnsan bilgileri doğuştan gelir.
B)    Bilgilerimizin kaynağı akıldır.
C)    Bilgimiz tamamen sezgi ve içsel yaşantılardan doğar.
D)    Bilgi objektiflik ve kişilere göre farklı anlamlar taşımaz.
E)    İnsan bilgisinin kaynağı duyumlardır.


12. Hume'a göre nedensellik, bir alışkanlık duygusundan başka bir şey değildir. O, "Biz her zaman ateşle birlikte ısı görürsek, sonunda ateşi gördüğümüzde, ısının ateşin bir sonucu olduğu sanısına kapılırız. Nasıl ki bilardo taşına değecek diğer bilardo taşının bu taşı hangi yöne iteceğini bilemezsem, tıpkı bunun gibi hangi olayın ne gibi bir sonucu doğuracağını da bilemem" demektedir.
Hume bu görüşünde, aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?
A)    Nedensellik, alışkanlıkların kazandırdığı bir ilkedir.
B)    İnsanlar yaşam koşullarını inanca göre düzenlerler.
C)    Her bilgi gerçeğin doğru bir yansımasıdır.
D)    İnsanlar yaşam koşullarında özgür eylemlerde bulunurlar.
E)    Nedenselliğin insan düşüncesine kazandırdığı hiçbir şey yoktur.

1.D
2.A
3.C
4.D
5.B
6.D
7.C
8.B
9.D
10.B
11.E
12.A

BİLGİ FELSEFESİ KONU TESTİ  2 SORU VE CEVAPLARI

1-  Hepimiz, uzaktan baktığımızda deniz ve gökyüzünü birleşmiş bir şekilde görürüz, fakat bunun böyle olmadığını biliriz. Aynı şekilde duyu organları insandan insana farklılık gösterir. Yine farklı toplumlarda kurduğumuz temaslar onların din, ahlak ve zevkler gibi alanlarda da farklı olduğunu gösterir.
Bu düşünceleri savunan ve felsefe tarihinde septik olarak bilinen akımın vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fayda sağlayan bilgi doğru bilgidir.
B)Bilgiye tecrübeler aracılıyla ulaşılır.
C)Şüphe bilgiye ulaşmada bir araçtır.
D)Doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir.
E)İnsan doğuştan bütün bilgiye sahiptir.

2-   James’e göre, insanın ve toplumun gelişmesine katkıda bulunan her bilgi doğrudur. Bu anlamda bugün telefon, bilgisayar, uçak, denizaltı gibi insan yaşamını kolaylaştıran araç gereçlerin üretimine temel olan bilimsel bilgi de doğrudur.
James’in bu görüşüne dayanak oluşturabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilgiye ancak doğruyu aramaktan vazgeçildiğinde ulaşılır.
B)Doğruların değişmesi, yaşamın değişmesine neden olur.
C)Kavramlar açık seçik tanımlandığında doğrulara ulaşılmış olur.
D)Değişmeyen bilgiye ulaşıldığında yararlı bilgiye ulaşılmıştır.
E)Fayda sağlayan ya da fayda sağlamaya aracı olan bilgi doğrudur.

3-  İster dahi , ister en sıradan bir insan olsun herkes yağmurun ıslattığını, ateşin yaktığını bilir; kırmızıyı kırmızı, sıcak şeyleri sıcak şeyler olarak adlandırır.Yine insan böyle bir bilgi sayesindedir ki; yiyeceğin açlığı gidereceğini , ilkbaharın ardından yazın geldiğini söyler.Bu tür bir bilgi bilinçli bir araştırma yöntemi sonucunda elde edilmiş olmayıp ister istemez, farkında olmaksızın kazanılır ve yapısı itibariyle de sistemsizdir.
Bu parçada vurgulanan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Felsefi bilgi                    B)Dini bilgi
C)Bilimsel bilgi                  D)Sanatsal bilgi
E)Gündelik bilgi

4-  Descartes, insan bilgisine sarsılmaz bir prensip bulmak amacıyla önce kendisinden sonra Tanrıdan daha sonra ise bütün nesnel evrenden şüphe etti. Bu tekniği sonuna kadar sürdürdü ve tek bir bilgiye ulaştı.’Düşünüyorum o halde varım’ çıkarımlarla ulaştığı bu bilginin kesinliğinden emin oldu.
Buna göre Descartes’in şüpheci yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Sonu olmayan bilinçsiz bir amaçtır.
B)Bir yaşama biçimidir.
C)Gerçeğin bilgisini tanımaya yönelik yöntemsel bir şüphedir.
D)Kesin bilgiye ulaşamayan bir yöntemdir.
E)Sentezci bir yaklaşımdır.

5- Septik düşünürlerden Timon, hem duyulara hem de akla karşı güvensizlik yaşamış ve doğru bilgiye ulaşılamayacağını savunmuştur, çünkü duyum, kişiden kişiye farklılık gösterir. Her insan, aynı koşullardan farklı etkilenir. Toplumsal normlar da insanlar üzerinde değişik etkiler bırakır. Aynı kural, birine çok ağır gelirken bir diğeri ise kuralın normal olduğunu savunabilir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Aynı şartlarda, insanların aynı tepkiyi verdiğine
B)Toplumsal normların tüm insanlar için aynı değerde olduğuna
C)Hiçbir yargının kesin olarak doğrulanamayacağına
D)Genel-geçer bir bilgiye ulaşabilmenin temelinde duyu organlarının bulunduğuna
E)Toplumsal normların her insan için geçerli olmasının sağlanması gerektiğine

6- Bilgi, olanla olmayanı ayırmak, bilgiler arasındaki farklılıkları bu arada ortaklıkları da ortaya koymak, bilgileri doğruluk ve kesinlikleri açısından irdelemek, filozofların üzerinde durdukları önemli bilgi sorunları arasında yer  almıştır hep. Kimi zaman buna,doğru bilgiyi yanlıştan, deneysel olanı deneysel olmayandan ya da doğrulanabilir olanı doğrulanabilir olmayandan ayıracak bir ölçüt bulma çabaları da eklenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından biri olamaz?
A)Doğru bilgi mümkün müdür?
B)Bilginin kaynağı nedir?
C)Doğruluk nedir?
D)İyi-kötü nedir?
E)İnsan bilgisinin sınırları var mıdır?

7- Pyron; ‘Bu böyledir.’ Gibi kesinlik ifade eden önermeleri reddeder. Onun yerine ‘Bana öyle geliyor ki’ gibi bir önermeyi kabul eder.Ona göre nesnelerde ve bilgimizde istikrar yoktur.Olaylar aldatıcıdır.Örneğin, cisim su içinde kırık görünür.Bu gibi diğer duygularda da yanılma payı vardır.Dolayısıyla yargılarımız doğru veya yanlıştır denilemez.Öyleyse kesin bilgi değil, göreli(rölatif) bilgi vardır.
Pyron bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?
A)Bilgilerin doğuştan geldiğini
B)Bilgilerimizin nesnel olduğunu
C)Bilgilerimizin kaynağının duyular olduğunu
D)Bilgilerimizin sistemsiz olduğunu
E)Doğru bilginin mümkün olmadığını

8- Bizi gerçekliğe , gerçekten var olana yalnızca her türlü deneyin ötesindeki bağımsız düşünce, yani akıl götürebilir.Deneyin bilgiye herhangi bir katkısı yoktur.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap niteliğindedir?
A)Bilginin faydası nedir?
B)Bilginin sınırları var mıdır?
C)Sezginin bilgiye katkısı nedir?
D)Bilgilerimizin bir sistemi var mıdır?
E)Bilgilerimizin kaynağı nedir?

9-  ‘Bilmek önceden görebilmektir.’
Auguste Comte’nin  bu sözü bilimsel bilginin hangi işlevini ifade etmektedir?
A)Bilim insanın merak duygusunu giderir
B)Bilim eldeki verilere dayanarak öngörüye ulaşır
C)Bilim olayları sebeb-sonuç ilişkisi ile açıklar
D)Doğa olaylarının nedenini açıklar
E)Bilim pratik yaşamı kolaylaştırır

10-   - Deneme yanılma yoluyla ulaşılır.
- Kişinin algılarına ve sezgilerine dayalı olarak elde edilir.
- Pratik bir yönü vardır.
Yukarıda nitelikleri verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gündelik bilgi B)Sanat bilgisi
C)Bilimsel bilgi                      D)Teknik bilgi
E)Felsefi bilgi

11- Hegel’de gerçeğe, deneye hiç başvurmadan, sırf düşünmenin sınırları içinde kalınarak varılabilir; çünkü felsefe objelerin düşüncelerle görülmesidir. Düşünme bunu başarabilir; çünkü suje ile obje aynı ilkenin , aynı aklın başka başka olan şekillenmeleridir.
Hegel’in bu görüşü, bilgi kuramıyla ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?
A)Empirizm                           B)Pragmatizm
C)Rasyonalizm D)Sezgicilik
E)Kuşkuculuk

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk