sponsorlu reklam Admatic -sponsor

NAZIM ŞEKİLLERİ,TÜRLERİ AÇIK UÇLU SORULAR LYS EDEBİYAT

NAZIM ŞEKİLLERİ AÇIK UÇLU SORULAR LYS EDEBİYAT ,NAZIM TÜRLERİ AÇIK UÇLU SORULAR LYS EDEBİYAT, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, 

NAZIM ŞEKİLLERİ-NAZIM TÜRLERİ
1- Divan edebiyatı şairlerinin dönemin ileri gelenlerini eleştirmek ya da övmek amacıyla kullanmayı tercih ettikleri nazım biçimine ne ad verilir? Cevap : Kaside
2-. Ölen bir kişinin ardından, yuğ denilen ölüm törenlerinde söylenen ağıt şiirlerine ne ad verilir? Cevap:Sagu
3- Kainatın,insanın, canlı ve cansız tüm varlıkların yaratilisinin kaynağını; nereden gelip nereye doğru gittiğini açıklayan şiirlerdir. Türk edebiyatındaki ilk örneklerini Hoca Ahmet Yesevi ‘nin hikmetlerinde görürüz. Açıklamaya uygun Dini Tasavvufi halk edebiyatı nazım türünün adı nedir?    Cevap: Devriye
4- Dilberün işi itâb u nâz olur
Çeşmi câdû gamzesi gammâz olur
Ey gönül sabr it tahammül kıl ona
Yâra irişmek işi az az olur
Bu dörtlüğün ait olduğu divan edebiyatı nazım biriminin adını yazınız.        CEVAP:(TUYUĞ)
5- Tek dörtlükten oluşan ve yedili hece ölçüsüyle söylenen Anonim halk edebiyatı nazım şeklinin adı nedir? Cevap: Mani
6- Gazel ve kaside nazım şekillerinin ilk beytine ne ad verilir?       Cevap : Matla
7- Peygamberimizi övmek için yazılan kasideye ne ad verilir? Cevap : Naat
8- Halk edebiyatındaki koşmanın konu bakımından Divan edebiyatındaki benzeri hangisidir? -GAZEL
9- Bir şairin makta beytinden sonra birilerini övmek amacıyla birkaç beyit daha yazmasıyla oluşan gazele ne ad verilir? Cevap: müzeyyel
10-. Bu nazim bicimi ilk olarak İtalyan Edebiyati’nda kullanılmış daha sonra tüm Avrupa Edebiyati’na yayilmiştir.Türk Edebiyati’nda bu biçimi ilk kez Servetifunun şairlerinden  Cenab Şahabeddin kullanmıştır.
Yukarıda konusu geçen şiir formu nedir?      CEVAP:(Sone)
11-. Kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümün adı nedir?     Cevap : FAHRİYE
12-. Bahçemizde nar ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Verilen dörtlüğün nazım biçimi nedir?          CEVAP:(SEMAİ)
13-. Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
Verilen dörtlüğün nazım türü nedir?          CEVAP:(İLAHİ)
14-: Divan edebiyatı nazım biçimlerinden müstezatın kısa dizelerine ne ad verilir ? Cevap: Ziyade
15-:Bir gazelin bir beyitinin üstüne üç dize ekleyerek oluşturulan nazım biçimine ne ad verilir?  Cevap:Tahmis
16- Kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümün adı nedir? Cevap : FAHRİYE
17- Klasik edebiyatımızda uzun aşk hikayelerinin anlatıldığı,aruzun en kısa kalıpları ile yazılan nazım şeklinin adı nedir?   Cevap:Mesnevi
18- Tasavvufta tarikat şeyhlerinin,pirlerin,mürşitlerin tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlere ne ad verilir?Cevap:Nutuk
19- Aşık Tarzı Türk siiri nazım sekillerindendir. “Bre, hey, behey” gibi unlemler sıkça kullanılır. Güney Anadolu Bölgesi ‘nde yaşayan Varsak Türklerinin özel bir ezgiyle söyledikleri kosmalardir. Bu nazım şeklinin adı nedir?
Cevap: Varsağı
20 Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda
Gidelim serv-i revanim yürü Sa’d-âbâd’a
İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
Gidelim serv-i revanim yürü Sa’d-âbâd’a
Türklerin Divan edebiyatına kazandırdiği yukarıdaki nazım şeklinin adı nedir?(şarkı)
21-Bağ bana
Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kâr etmez.
Zülfün teli bağ bana
Verilen dörtlüğün nazım şekli nedir?    MANİ
22-16 yy sanatçılarından Azmi ile ön plana çıkan tasavuf icerikli şiir türü hangisidir? Sathiye
23- Kaside nazim biciminde yer alan gazel alintisina ne ad verilir? Tegazzül
24- Âşık edebiyatında en çok sevilen ve kullanılan nazım şeklidir.
Dört dizeli bentlerden oluşur.
Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır.
11’li hece ölçüsüyle (6+5 ya da 4+4+3 duraklı olarak) yazılır/söylenir. 4+3 ve 4+4 kalıbıyla söylenmiş kalıpları da vardır.
Bahsedilen nazım şeklinin adı nedir?        Cevap:(koşma)
25-Kasidenin sunulduğu kişinin, yani padişahın veya bir devlet büyüğünün övüldüğü bölümdür. Cevap:METHİYE
26-Allah’ın birliğini ve yüceliğini konu edinen ve kaside nazım biçimiyle yazılan şiirlerdir.  TEVHİT
27-Allah’a yalvarıp yakarılan ve ondan af dilenen şiirlerdir.   MÜNACAAT

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk