sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI,

Aşağıdaki bilgilerin doğru veya yanlış (D - Y) olduğunu kutucuklara işaretleyiniz.
ETKİNLİK-3
e. Osmanlıcılık düşüncesine göre toplumu bir arada tutan temel faktör dindir. Hangi ulustan olursa
olsun, bütün Müslümanlar halifenin etrafında toplanmalıdır.

f. Batıcılık düşüncesinin ilk savunucuları bizzat padişahlardır. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa bu düşüncenin öncülerinden biridir.

a. “Ne bulursan bırakma: Sanat, fen/İğtimâd, iğtina, cesaret, ümîd/ Hepsi lâzım bu yurda, hepsi müfîd/
Bize bol bol ziyâ kucakla getir/Düşmek etrafı görmemektendir.” dizelerinde Batıcılık akımının etkisi
görülmektedir.

b. “Siz Parnasse, biz Ortaç eri/ Bizden olan her fert görür ileri/ İğreti sanattan, millî hüneri/ İstemez
yabancı eserlerden baç” dizelerinde Batı’yı örnek alanları eleştirerek gerçek sanatın Doğu’da olduğunu
belirtmektedir.

p. Türk Derneği, Türk Yurdu, Çocuk Bahçesi,Genç Kalemler, Halka Doğru,Yeni Mecmua, Dergah gibi
dergiler millîyetçiliğin siyasî bir akıma dönüştürülmesinde, dilin sadeleştirilmesinde ve örgütlenme
konusunda önemli bir rol oynamıştır.

d. “Avrupa bir akademi, âzâları milletler/ Her biri bir nurlu dehâ, çünkü ayrı harsı var/ Avrupa bir
dâr-ül-fünûn, hocaları milletler/ Her birinin ihtisası, bir örneksiz dersi var.” dizeleri İslamcılık akımının savunculuğunu yapmaktadır.

c. “Irmağız, her akan sele uymayız/ Şarktan, garbdan esen yele uymayız/ El uysun bize, biz ele uymayız, Biz dilmaç değiliz, yalvacız yalvaç.” Bu dizelerde millîyetçilik akımının etkisi vardır.

j. “Arapça- Farsça terkiplere hiç gerek yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Doğal dil, konuşulan lisandır.”
Serveti-i Fünun edebiyatına bağlı sanatçıların savunduğu bir görüştür.

o. Osmanlıcılık görüşünü savunanlar Sırat-ı Müstakim, Sebilü’r- Reşat, Beyanül- Hakim gibi dergilerin çevresinde toplanmıştır.

l. “Müslümanlık size gayet dıkı, gayet sağlam/ Bağlamak lazım iken, anlamadım, anlayamam/ Ayrılık
hissi nasıl girdi beyninize” dizeleri İslamcılık akımının etkisiyle yazılmıştır.

g. Millî Edebiyat hareketinin felsefî ve sosyolojik boyutu, Ziya Gökalp tarafından şekillendirilmiştir.

h. Millî edebiyat düşüncesinin ortaya çıkmasında o dönemde yapılan savaşlar etkili olmuştur.

m. Kanun-i Esasi 23 Aralık 1876’da Osmanlıcılık akımına bağlı sanatçıların girişimiyle ilan edilir.

k. Genç Kalemler dergisinde dilde birlik ve ulusallaşma düşünceleri savunulmuştur.

ı. Genç Kalemler dergisini Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul çıkarmıştır.

n. Ali Canip Yöntem’in yazdığı "Yeni Lisan" makalesi, Millî Edebiyat Dönemi'nin başlangıcı kabul edilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk