sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT, ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, BOŞLUK DOLDURMA,


Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
a. 1908 II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte “ ……………………………” sona ermiş, düşünce serbestliği oluşmuştur.
b. ……… – ……… yıllarını kapsayan edebi oluşuma ………………………… Dönemi adı verilmiştir.
c. ……………………………’in Selanik’te çıkardığı …………………………… dergisinde yayımladığı “ …………………………”
makalesi, Millî Edebiyat Dönemi’nin başlangıcı kabul edilir.
d. Yeni Lisan hareketinin ve Genç Kalemler dergisinin çekirdeğini ……………………………, …………………………… ve
………………………………… oluşturur.
e. Bu dönemde …………………, …………………, ………………… ve ………………… gibi birtakım fikir akımları ortaya
çıkmış, bu fikir akımları edebi ürünlerin dilini ve temasını etkilemiştir.
f. “ Ne mutlu bana ki Türk yaratıldım/ Gönlümün en yüksek gururudur bu / Ne esir edildim ne satıldım/ Türk benliği, Türk
şuurudur bu” dizelerinde ………………… akımının etkisi görülür.
g. Düşünce akımlarının hepsi Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında ve özellikle de ………………… ve …………………
Fermanı’ndan sonra ortaya çıkmıştır.
h. Millete ait özelliklerin yansıtıldığı, kaynağını ve ruhunu milletten alan edebiyata ……………………………… denir.
i. Fikir akımları sadece siyasî özellik göstermemiş, ………………… ve ………………… da etkilemiştir.
j. Fikir akımlarından …………………., ………………… ve ………………… tam ve yaygın bir hareket hâline gelememiş,
………………… akımı ise hem Millî Edebiyat'ın doğmasını sağlamış hem de yeni Cumhuriyet'in kurulmasında ve devamında
önemi rol oynamıştır.
k. II. Meşrutiyetin ilk yarısına hâkim olan …………………… akımı , Balkan Savaşları’nın kaybedilmesi ve Balkanlardaki
Türk olmayan azınlıkların bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle birlikte ağır bir darbe alarak zayıflamış, bu tarihten sonra
………………… düşüncesi ön plana çıkmıştır.
l. ………………… akımına bağlı edebiyatçılar, genellikle Osmanlı Devleti içindeki Türk olmayan Müslüman halklarla kaynaşma,
birlikte hareket etme düşüncesini ileri sürmüşlerdir.
m. Tanzimat'la birlikte devleti kurtarmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından en önemlisi
"…………………"tır.
n. ………………… düşüncesini savunanlar çoğunlukla "Sırat-ı-Müstakim", "Sebilürreşat","Mekatip" ve "İslam" gibi dergilerin
etrafında toplanmışlardır.
o. I. Meşrutiyetten sonra ………………… akımının önderleri, yönetim kadrosunun dışında bulunan "Jön Türkler"dir.
p. ………………… akımı dil, tarih ve edebiyat alanlarındaki çalışmalarla, yani bir kültür hareketi olarak başlamış, zamanla
siyasî bir nitelik kazanmıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk