sponsorlu reklam Admatic -sponsor

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI BOŞLUK DOLDURMA

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI BOŞLUK DOLDURMA, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI İLE İLGİLİ TÜM ÇALIŞMA KAĞITLARI İÇİN TIKLA

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA SAYFASI
HAZIRLAYAN:Murat KILIÇ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
1)   Kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alan ----------------edebiyatı; Âşık Edebiyatı, Tekke Edebiyatı (Tasavvuf Edebiyatı), Anonim Edebiyat olmak üzere üç bölümde incelenir.
2)  Halk edebiyatı, nesirden çok -------------- görüldüğü sözlü bir edebiyattır.
3)  Âşık edebiyatı ----------- veya ------------ denilen kişilerin, saz eşliğinde söyledikleri şiirlerden oluşur.
4)  Âşık edebiyatı, genelde sözlü olmasına rağmen şairler, şiirlerini ------------ dedikleri yassı defterlerde toplamışlardır.
5)  Halk edebiyatında şairler, halkın içinden çıktığından ---------- dilini kullanmışlardır.
6)  Halk edebiyatının nazım birimi ------------------, ölçüsü ----------------- ölçüsüdür.
7)  Halk edebiyatında şiirlerin son dörtlüğünde şairin ----------------------------- geçer.
8)  Halk edebiyatında göz kafiyesi anlayışı yerine ---------------- kafiyesine ağırlık verilmiştir.
9)  Halk edebiyatında genellikle ------------ ve --------------- kafiye kullanılmıştır.
10)------------------ bir dilin kullanıldığı ------------------ edebiyatında benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) dışında edebi sanatlara fazla yer verilmemiştir.
11) Halk edebiyatında şiirler ------------------- yapılmaksızın irticalen yani içe doğduğu gibi söylenir.
12)Divan Edebiyatı soyut bir edebiyat iken Halk edebiyatı ----------------- bir edebiyattır.
13)------------- Edebiyatı dini konuların öne çıktığı bir edebiyattır.
14)Tekke edebiyatının kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan’da yetişen ----------------------------’dir.
15)Tekke edebiyatı şairleri tarikat merkezi olan ----------------------de yetişmiştir.
16)Tekke edebiyatının nazım birimi genellikle -----------------------.
17)Halk edebiyatının yabancı tesirlere en açık kolu ---------------------- edebiyatıdır.
18)Tekke edebiyatında ------------, ------------, -----------, -----------, ------------ gibi konular işlenmiştir.
19)Tekke edebiyatında -----------, ----------, ----------, -----------, ------------, ------------ gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
20)         Tekke edebiyatının dili Âşık Edebiyatı’na göre -------------, Divan Edebiyatına göre daha ----------dir.
21)Tekke edebiyatının en önemli temsilcileri: -------------------------, -----------------------, --------------------------, ----------------------------, -------------------------------, ------------------------------
22)         ----------- Halk Edebiyatı, söyleyeni belli olmayan, ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılan, halkın ortak malı olan ürünlerin oluşturduğu edebiyattır.
23)         Anonim halk edebiyatında, hece ölçüsünün -----, -----, ------- kalıpları ağırlıklı olarak kullanılır.
24)         Anonim halk edebiyatının nazım birimi ------------------.
25)         Anonim halk edebiyatında ------------, -------------, -------------, ----------, -----------, ------------- gibi konular işlenir.
26)         Âşık Edebiyatı nazım şekilleri -------------, --------------, -------------, ---------------dır.
27)         Âşık Edebiyatı’nın en sevilen ve en yaygın olarak kullanılan şiir biçimi -----------------dır.
28)         Koşmanın konusu ----------------, ---------------, -----------------, ----------------, ------------------
29)         Koşmanın nazım birimi ------------------
30)         Koşmanın dörtlük sayısı -----------------
31)Koşmanın ölçüsü -----li -------------
32)         Koşmanın uyak düzeni --------------- / ----------------- / ------------------ / -----------------
33)         Koşma, İslam öncesi sözlü dönem ürünlerinden ----------------un devamı niteliğindedir.
34)         Koşmanın son dörtlüğünde şairin --------------- veya -------------- geçer.
35)         Konularına göre koşmalar -----------------, -------------------, --------------------, --------------------
36)         İnsan, hayvan ve tabiat güzelliklerinin anlatıldığı koşmalara ------------------- denir.
37)         Yiğitçe bir anlatımla söylenen, kahramanlık ve savaş konulu koşmalara ----------------- denir.
38)         Toplumun ve insanların eksik yönlerinin ele alınarak, bunların eleştirildiği koşmalara --------------denir. Aynı konunun işlendiği şiirler Divan Edebiyatı’nda --------------- olarak adlandırılır.
39)         Ölüm ve doğal afetler üzerine özel bir ezgiyle söylenen koşmalara -------------- denir. Bu konuların işlendiği şiirlere Sözlü Türk Edebiyatı’nda --------------, Divan Edebiyatı’nda ---------------- adı verilir.
40)         Semainin konusu ----------------, ---------------, -----------------, ----------------, ------------------
41)Semainin nazım birimi ------------------
42)         Semainin dörtlük sayısı -----------------
43)         Semainin ölçüsü ------li ------------
44)         Semainin uyak düzeni --------------- / ----------------- / ------------------ / -----------------
45)         Semainin son dörtlüğünde şairin --------------- veya -------------- geçer.
46)         Halk edebiyatımızda ------------------ semaileriyle ünlüdür.
47)         Semainin kendine özgü ------------- vardır.
48)         Koşma ile semainin ortak yönleri: ----------------, ------------------, -----------------------, ----------------
49)         Koşma ile semainin farklı yönleri: -----------------, --------------------
50)         ----------------------- Toroslarda yaşayan Varsak boyuna özgü olduğundan bu adı almıştır.
51)Varsağının konusu ----------------, ---------------, -----------------, ----------------
52)         Varsağının nazım birimi ------------------
53)         Varsağının dörtlük sayısı -----------------
54)         Varsağının ölçüsü ------li ------------
55)         Varsağının uyak düzeni --------------- / ----------------- / ------------------ / -----------------
56)         Varsağının son dörtlüğünde şairin --------------- veya -------------- geçer.
57)         Varsağının kendine özgü ------------- vardır.
58)         Koşma ile varsağının ortak yönleri: ----------------, ------------------, -----------------------, ----------------
59)         Koşma ile varsağının farklı yönleri: -----------------, --------------------, ---------------------
60)         Semai ile varsağının ortak yönleri: ----------------, ------------------, -----------------------, ----------------
61)Semai ile varsağının farklı yönleri: -----------------, --------------------, ---------------------
62)         -------------- bre, behey, hey gibi ünlemler vardır.
63)         ----------------- Allah aşkının anlatıldığı, belli bir tarikata bağlı olmayan şiir türüdür.
64)         -----------------değişik tarikatlara göre “deme, nefes, ayin” gibi adlar alır.
65)         İlahiler özel bir ---------------- okunur.
66)         İlahiler şekil bakımından ----------------ya benzer.
67)         Tıpkı Âşık edebiyatındaki gibi ilahinin de son dörtlüğünde şairin ---------- veya ------------ geçer.
68)         İlahinin nazım birimi ------------------
69)         İlahinin dörtlük sayısı -----------------
70)         İlahinin ölçüsü ------------nin -----li kalıbıdır.
71)İlahilerde hece ölçüsünün yanında --------------- ölçüsü de kullanılmıştır.
72)         İlahinin uyak düzeni --------------- / ----------------- / ------------------ / -----------------
73)         ------------------ Tekke Edebiyatı’nda tarikata yeni giren müritleri bilgilendirmek amacıyla söylenen didaktik şiirlerdir.
74)         ------------------evrenin ve insanın Allah’tan geldiğini ve yeniden Allah’a döneceğini anlatan şiirlerdir.
75)         ------------------ inançlar üzerine şakalı bir biçimde yazılan şiirlerdir. Bu türün en tanınmış şairi Kaygusuz Abdal’dır.
76)         -------------- Anonim Halk Edebiyatının genelde tek dörtlükten oluşan en yaygın şiir biçimidir.
77)         ----’li hece ölçüsüyle söylenen maninin kafiye düzeni -------------- şeklindedir.
78)         -----------------nin ilk iki mısrası doldurma niteliğinde olup asıl anlatılmak istenen, son iki mısrada söylenir.
79)         Eş sesli kelimelerle kafiyelenen manilere --------------- denir.
80)         Asıl dörtlüğe, iki mısra eklenen manilere --------- mani veya ---------- mani denir.
81)Belirli bir biçimi olmayan, çağdan çağa, yöreden yöreye, ezgisinde ve dizilişinde değişiklikler görülen ve her zaman bir ezgiyle söylenen Anonim Halk Edebiyatı nazım şekline ---------------- denir.
82)         Türküler ------------- konuda söylenebilir.
83)         Türküler çoğunlukla ----’li veya ----’li ---------- ölçüsü ile söylenir.
84)         ---------------ler ezgisine göre hoyrat, bozlak gibi adlar alır.
85)         Türkülerde yinelenen bölümlere ---------- veya ----------- denir.
86)         Toplumu etkileyen bir olay neticesinde türkü meydana getirmeye ----------------------------- denir.
87)         --------------- annelerin, çocuklarını uyutmak için bir ezgiyle söyledikleri nazım şeklidir.
88)         ---------------- ölenlerin arkasından duyulan üzüntünün dile getirildiği şiirlerdir.
89)         ---------------- milletlerin tarihlerinde derin izler bırakan olayların yıllar sonra halkın hayal dünyasındaki şekli ile şiire geçmiş şeklidir.
90)         ----------------tabiat, sevgi, ıstırap, ölüm, yiğitlik, gurbet gibi temaları işleyen ve genellikle on birli hece vezni ile söylenen bir nazım şeklidir.
91)---------------- nazım birimi, ölçüsü, kafiye şeması bakımından koşmaya benzeyen ve 8’li hece ölçüsüyle söylenen; bre, aman gibi yiğitçe ifadelere yer verilen bir nazım şeklidir.
92)         ---------------- saz şairlerinin koşma nazım şekliyle söylediği türlü sosyal hadiseleri konu eden uzunca şiirlerdir. Bu şiirlerde dörtlük sayısı için bir sınır yoktur.


                                                                                                                          Murat KILIÇ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

5 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk